Kategoria: Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Gotowe prace z analizy ekonomicznej – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z analizy ekonomicznej

Kondycja finansowa wybranych spółek komunalnych

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Gospodarka komunalna w Polsce 1.1. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej 1.2. Formy organizacyjne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej 1.3. Organizowanie działalności w formie spółek kapitałowych 1.4. Charakterystyka gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej Rozdział 2 Teoretyczno-poznawcze aspekty analizy finansowej 2.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 2.2. Rodzaje oraz metody analizy finansowej 2.3. Źródła informacji w analizie finansowej 2.4. Wskaźnikowa analiza sytuacji finansowej Rozdział 3 Charakterystyka spółek będących przedmiotem badania 3.1. Spółka Komunalna Y 3.1.1. Rys historyczny i przedmiot działalności 3.1.2. Struktura organizacyjna 3.1.3. Charakterystyka rynku 3.2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w X 3.2.1. Rys historyczny i przedmiot działalności 3.2.2. Struktura organizacyjna 3.2.3. Charakterystyka rynku Rozdział 4 Ocena kondycji finansowej wybranych spółek 4.1. Analiza bilansu 4.2. Analiza rachunku zysku i strat 4.3. Ocena finansowa na podstawie analizy wskaźnikowej Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

Eliminowanie ograniczeń zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa (wąskich gardeł) kierunkiem poprawy wyników przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Zarządzanie logistyczne systemem produkcji 1.1 Logistyka systemu produkcyjnego………. 7 1.2 Proces zaopatrzenia ……….10 1.3 Planowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi………. 15 Rozdział II Analiza rynku opon w Polsce 2.1. Charakterystyka rynku i konkurencji ……….21 2.2. Układ sił na rynku ……….24 2.3. Kształtowanie się sprzedaży na rynku………. 24 2.4. Faza cyklu życia produktu ……….28 2.5. Strategie realizowane przez producentów………. 29 Rozdział III Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa T.C. Dębica S.A 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 31 3.2. Produkty oferowane przez firmę………. 35 3.3. Analiza otoczenia konkurencyjnego………. 38 3.4. Diagnoza stanu obecnego w firmie………. 40 3.5. Zastosowanie metody 5S ……….48 3.6. Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez autora………. 49 3.7. Ocena rozwiązań ……….55 Podsumowanie………. 57 Wnioski ……….58 Literatura………. 60 Spis wykresów ……….61 Spis tabel ……….61 Spis rysunków ……….61 Źródła internetowe………. 61

Analiza sprawozdania finansowego jako źródła oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wprowadzenie do analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa Automat-spec sp. z o.o. Zapoznamy się z celami i elementami sprawozdania finansowego oraz zasadami jego sporządzania. Dowiemy się także, kim są użytkownicy sprawozdań finansowych. W kolejnych rozdziałach przeprowadzimy analizę finansowo-majątkową badanego podmiotu, korzystając z różnych metod i wskaźników. Na końcu przedstawimy wnioski z przeprowadzonej analizy.