Kategoria: Faktoring Outsourcing

Gotowe prace z faktoringu – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z faktoringu

Problem windykacji jako forma terroru wobec dłużnika

Przez administrator

Dowiedz się więcej o istocie windykacji i jej narzędziach w rozdziale pierwszym. Kolejne rozdziały przybliżą różne rodzaje oraz etapy i techniki windykacji. W ostatnim rozdziale dowiesz się o ochronie dłużnika przed windykacją bezprawną.

Faktoring jako źródło finansowania działalości przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Istota usług faktoringowych 1.1 Historia i pojęcie faktoringu………5 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5 1.1.2 Pojęcie faktoringu i jego koncepcje ………9 1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12 1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12 1.2.2 Podmioty występujące w faktoringu……… 16 1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20 1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22 1.3.1 Funkcje faktoringu ………22 1.3.2 Rodzaje faktoringu ………25 Rozdział II Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstwa 2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstwa ………36 2.2 Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe ………42 2.2.1 Faktoring a kredyt obrotowy……… 42 2.2.2 Faktoring a kredyt kupiecki ………44 2.2.3 Faktoring a forfaiting ………45 2.3 Ocena przydatności faktoringu ………47 2.3.1 Faktoring w rozwoju firm ………47 2.3.2 Zalety i wady wynikające z zastosowania faktoringu……… 50 Rozdział III Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce 3.1 Charakterystyka rynku faktoringowego ………54 3.1.1. Faktoring na świecie ………54 3.1.2. Faktoring w Polsce ………56 3.2 Zagrożenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce ………67 3.3 Przesłanki rozwoju faktoringu w Polsce……… 71 Zakończenie……… 78 Bibliografia ………80 Załączniki ………83 Spis wykresów, tabel i rysunków……… 83

Faktoring jako narzędzie kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Usługa faktoringu. 1. Pojęcie faktoringu………5 2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7 3. Formy i rodzaje faktoringu………8 3.1. Podział faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8 3.2. Podział faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10 3.3. Podział faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11 3.4. Podział faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu widzenia. Znaczenie faktoringu eksportowego………12 4. Funkcje faktoringu………15 5. Światowy rynek faktoringu………18 Rozdział II. Miejsce XYZ SA na polskim rynku usług faktoringowych. 1. Podstawowe informacje na temat firmy………21 2. Polski rynek usług faktoringowych………22 3. Produkty faktoringowe oferowane przez XYZ SA………25 Rozdział III. Wpływ korzystania z usługi faktoringu na działalność przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych. 1. Metodyka i cel badań………29 2. Charakterystyka ankietowanych podmiotów………30 3. Ocena faktoringu oraz usług dodatkowych………31 4. Wnioski z ankiety………34 Podsumowanie………35 Spis tabel………37 Spis rysunków………37 Bibliografia………38 Załącznik nr 1 – Ankieta na temat korzystania przez przedsiębiorców z usługi faktoringu………40

Faktoring jako zewnętrzne źródło finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział 1. Płynność finansowa firmy. 1.1.Pojęcie płynności finansowej………… 7 1.2.Strategie finansowe przedsiębiorstwa………… 10 1.3.Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa………… 12 1.3.1. Kredyt kupiecki………… 13 1.3.2. Kredyt bankowy i pożyczka………… 14 1.3.3. Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych………… 17 1.3.4. Inne krótkoterminowe źródła finansowania firmy………… 18 1.3.5. Źródła długoterminowych kapitałów obcych………… 18 Rozdział 2. Specyfika faktoringu. 2.1. Istota i ewolucja faktoringu………… 20 2.2. Definicje faktoringu………… 22 2.3. Strony transakcji faktoringowych………… 23 2.4. Schemat i funkcje faktoringu………… 25 2.5. Odmiany faktoringu………… 28 2.6. Rozkwit usług faktoringowych w Polsce………… 34 Rozdział 3. Zalety oraz wady faktoringu. 3.1. Zalety i wady faktoringu okiem przedsiębiorcy………… 38 3.1.1. Zalety faktoringu………… 38 3.1.2. Wady faktoringu………… 42 3.2. Porównanie faktoringu z kredytem dla firm………… 46 Zakończenie………… 57 Bibliografia………… 59 Spis tabel………… 62 Spis rysunków………… 63

Rola venture capital w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp…………. 1 Rozdział I. Formy finansowania przedsiębiorstw. 1. Możliwości pozyskania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa…………. 4 1.1 Istota przedsiębiorstwa…………. 4 1.2 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie…………. 6 2. Przegląd zewnętrznych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw…………. 10 2.1 Kredyt bankowy i pożyczka…………. 10 2.2 Leasing…………. 14 2.3 Faktoring…………. 15 2.4 Forfaitng…………. 17 3. Cechy instrumentu venture capital jako źródła finansowania…………. 18 3.1 Geneza zjawiska…………. 18 3.2 Pojęcie venture capital…………. 20 3.3 Cechy charakterystyczne finansowania za pomocą venture capital…………. 24 3.4 Dostępność źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw…………. 27 Rozdział II. Cechy inwestowania venture capital. 1. Formy i źródła pochodzenia venture capital…………. 29 1.1 Formy venture capital…………. 29 1.2 Inwestorzy venture capital…………. 31 2. Rodzaje inwestycji venture capital…………. 39 2.1 Klasyczne stadia finansowania…………. 39 2.1.1 Finansowanie fazy 'zasiewów’ (seed financing)…………. 40 2.1.2 Finansowanie startu (start up)…………. 42 2.1.3 Finansowanie fazy pierwszej (first-stage-financing)…………. 42 2.1.4 Finansowanie fazy drugiej (second-stage-financing)…………. 43 2.1.5 Finansowanie fazy trzeciej (third-stage-financing)…………. 44 2.1.6 Finansowanie fazy czwartej (fourth-stage-financing)…………. 45 2.2 Specyficzne stadia inwestowania venture capital…………. 45 3. Proces inwestycji venture capital…………. 51 3.1 Poszukiwanie obiektów inwestowania…………. 51 3.2 Analiza potencjalnych projektów inwestycyjnych…………. 53 3.3.Negocjacje warunków inwestycji…………. 54 3.4.Zarządzanie w następstwie inwestycji…………. 55 3.5.Dezinwestycja…………. 56 Rozdział III. Rynek funduszy venture capital na świecie. 1. Charakterystyka funduszy venture capital…………. 59 1.1 Rodzaje funduszy venture capital…………. 59 1.2 Formy prawne funduszy venture capital…………. 60 1.3 Polityka funduszy venture capital…………. 63 2. Rynek venture capital na świecie…………. 65 2.1 Sektor venture capital w Stanach Zjednoczonych…………. 65 2.1.1 Kształtowanie się rynku venture capital…………. 65 2.1.2 Struktura venture capital…………. 69 2.2 Sektor venture capital w Europie…………. 70 2.2.1 Rozwój venture capital…………. 71 2.2.2 Struktura funduszy venture capital…………. 74 2.2.3 Venture capital w Wielkiej Brytanii…………. 76 2.2.4 Venture capital we Francji…………. 79 2.2.5 Venture capital w Niemczech…………. 81 2.2.6 Narodziny rynków venture capital w Europie Środkowej …………. 84 2.3 Sektor venture capital w Polsce…………. 85 2.3.1 Rozwój venture capital w Polsce…………. 85 2.3.2 Struktura venture capital…………. 90 2.3.3 Bariery rozwoju venture capital w Polsce…………. 93 Rozdział IV. Przygotowanie przedsiębiorcy do przyjęcia inwestora venture capital. 1. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa i dostosowanie do nich odpowiedniego źródła finansowania…………. 95 2. Podstawowe kryteria inwestycji venture capital…………. 96 3. Wybór odpowiedniego inwestora venture capital…………. 97 4. Przygotowanie profesjonalnej prezentacji projektu…………. 98 5. Przygotowania biznesplanu…………. 100 6. Udział w procesie due diligence…………. 101 7. Proces negocjacji z inwestorem…………. 103 Bibliografia…………. 105

Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Sektor MŚP W Polsce 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw 1.2 Znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarczym 1.3 Bariery w funkcjonowaniu sektora MŚP 1.4 Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP Rozdział II Źródła finansowania sektora MSP 2.1 Źródła wewnętrzne 2.1.1 Finansowanie z zatrzymanego zysku 2.1.2 Odpisy amortyzacyjne 2.2 Źródła zewnętrzne własne 2.2.1 Dopłaty wspólników 2.2.2 Venture Capital 2.2.3 Aniołowie Biznesu 2.2.4 Emisja na rynku pozagiełdowym 2.3 Źródła zewnętrzne obce 2.3.1 Kredyty bankowe 2.3.2 Fundusze poręczeniowe 2.3.3 Fundusze pożyczkowe 2.3.4 Kredyt kupiecki 2.3.5 Faktoring 2.3.6 Franchising 2.3.6 Leasing 2.3.7 Emisja obligacje 2.3.8 Dotacje i subwencje 2.4 Szczególne narzędzia finansowania 2.4.1 Crowdfunding Rozdział III Źródła finansowania przedsiębiorstwa XYZ 3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 3.2 Ogólna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa XYZ 3.2.1. Omówienie struktury pasywów spółki 3.3 Formy finansowania przedsiębiorstwa XYZ na przestrzeni lat 2010-2012 3.3.1 Finansowanie wewnętrzne 3.3.2 Finansowanie zewnętrzne Bibliografia

Alternatywne formy finansowania działalności małych i średnich przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła jego finansowania 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 6 1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa ……….6 1.1.2. Definicje małego i średniego przedsiębiorstwa ……….8 1.1.3. Podział MSP według kryterium ilościowego i jakościowego ……….11 1.2. Statystyczny obraz współczesnego sektora MSP w Polsce ……….11 1.3. Znaczenie i rola sektora MSP w gospodarce ……….15 1.3.1. Efekty działalności małych i średnich firm………. 15 1.4. Bariery rozwoju sektora MSP ……….17 1.5. Finansowanie działalności sektora MSP ……….18 1.5.1. Metody i instrumenty finansowania przedsiębiorstw ……….19 1.5.2. Kryteria podziału finansowania przedsiębiorstw……….19 1.5.3. Tradycyjne i nowoczesne metody finansowania MSP ……….20 Rozdział II Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą niekonwencjonalnych form 2.1. Faktoring ……….22 2.1.1. Geneza ……….22 2.1.2. Istota ……….24 2.1.3. Podmioty biorące udział w transakcji………. 25 2.1.4. Rodzaje ……….27 2.2. Forfaiting ……….28 2.2.1. Definicja………. 28 2.2.2. Istota ……….29 2.2.3. Podmioty i przedmiot transakcji………. 30 2.2.4. Rodzaje papierów wartościowych, formy zabezpieczenia bankowego ……….31 2.2.5. Rodzaje i funkcje ……….32 2.3. Venture capital ……….33 2.3.1. Definicje „kapitału podwyższonego ryzyka” ……….33 2.3.2. Geneza ……….34 2.3.3. Istota ……….36 2.4. Anioły biznesu ……….37 2.4.1. Charakterystyka ……….38 2.4.2. Motywy działania ……….39 2.4.3. Podział ……….39 2.4.4. Sieci Business Angels ……….40 Rozdział III Analiza porównawcza wybranych form alternatywnego finansowania oraz badanie ich rozwoju 3.1. Faktoring a forfaiting ……….42 3.1.1. Podobieństwa ……….42 3.1.2. Różnice ……….43 3.1.3. Zalety i wady faktoringu……….45 3.1.4. Zalety i wady forfaitingu………. 46 3.2. Faktoring i forfaiting na gruncie polskiej gospodarki………. 49 3.2.1. Polska branża faktoringowa ……….49 3.2.2. Charakterystyka instytucji faktoringowych w Polsce………. 50 3.2.3. Forfaiting w Polsce ……….51 3.3. Instytucja anioła biznesu a fundusze venture capital………. 52 3.3.1. Podobieństwa i różnice………. 53 3.3.2. Zalety i wady instytucji business angels………. 55 3.3.3. Branże działalności aniołów biznesu………. 56 3.3.4. Zalety i wady finansowania za pomocą venture capital………. 57 Zakończenie ……….59 Bibliografia ……….60 Spis tabel ……….64 Spis wykresów………. 65 Streszczenie ……….66

Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………..9 Rozdział I Płynność finansowa jako główne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Pojęcie płynności finansowej i jej rodzaje……….. 11 1.1.1. Definicje terminu „płynność finansowa” ………..12 1.1.2. Aspekt majątkowy płynności finansowej ………..12 1.1.3. Aspekt majątkowo-kapitałowy płynności finansowej……….. 13 1.1.4. Rodzaje płynności finansowej ………..14 1.2. Czynniki kształtujące płynność finansową ………..15 1.2.1. Czynniki zależne od przedsiębiorstwa ………..15 1.2.2. Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa……….. 15 1.2.3. Czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i branżowe ………..16 1.3. Cechy płynności finansowej ………..17 1.3.1. Prawidłowa płynność finansowa……….. 17 1.3.2. Niedobór i nadwyżka płynności finansowej ………..18 1.4. Płynność a zyskowność ………..21 1.5. Kapitał obrotowy a płynność finansowa ………..22 1.5.1. Kapitał obrotowy netto ………..23 1.5.2. Poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie……….. 24 Rozdział II Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie 2.1. Sprawozdawczość finansowa jako część rachunkowości………..27 2.1.1. Rachunkowość w ujęciu dynamicznym……….. 28 2.1.2. Pojęcie rachunkowości finansowej i zarządczej……….. 29 2.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych……….. 30 2.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..31 2.3.1. Elementy sprawozdania finansowego………..31 2.4. Mierniki płynności finansowej w przedsiębiorstwie ………..38 2.4.1. Dynamiczna metoda pomiaru płynności ………..38 2.4.2. Statyczna metoda pomiaru płynności ………..40 Rozdział III Narzędzia zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie w krótkim okresie czasu 3.1. Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstwa ………..45 3.1.1. Ocena poziomu i struktury zobowiązań krótkoterminowych ………..45 3.1.2. Wskaźniki mierzące poziom zobowiązań krótkoterminowych ………..46 3.1.3. Podział zobowiązań krótkoterminowych ze względu na termin wymagalności……….. 48 3.2. Kredyt kupiecki jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiębiorstwa……….. 49 3.2.1. Pojęcie i rodzaje kredytu kupieckiego ………..50 3.2.2. Koszt kredytu kupieckiego ………..50 3.2.3. Zalety korzystania z kredytu kupieckiego ………..51 3.3. Krótkoterminowy kredyt bankowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa ………..52 3.3.1. Rodzaje krótkoterminowych kredytów bankowych ………..52 3.3.2. Koszt krótkoterminowego kredytu bankowego………..54 3.4. Leasing jako krótkoterminowe źródło zasilania przedsiębiorstwa……….. 55 3.4.1. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego ………..56 3.5. Usługa forfaitingu jako sposób na zwiększenie płynności finansowej ………..58 3.5.1. Istota forfaitingu oraz podmioty biorące udział w transakcji ………..58 3.5.2. Przedmiot forfaitingu i przebieg transakcji ………..59 3.5.3. Rodzaje papierów wartościowych wykorzystywanych w forfaitingu……….. 60 Rozdział IV Faktoring jako instrument finansowy nowoczesnej gospodarki 4.1. Geneza faktoringu ………..63 4.2. Istota faktoringu……….. 67 4.3. Podmioty biorące udział w transakcji faktoringowej ………..70 4.4. Rodzaje faktoringu……….. 71 4.4.1. Faktoring pełny ………..72 4.4.2. Faktoring niepełny……….. 73 4.5. Funkcje faktoringu……….. 74 4.5.1. Administracyjna funkcja faktoringu ………..74 4.5.2. Finansowa i gwarancyjna funkcja faktoringu……….. 75 4.5.3. Usługowa funkcja faktoringu ………..76 Rozdział V Rola faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową jednostki 5.1. Korzyści i koszty wynikające z zastosowania faktoringu ………..79 5.2. Wpływ faktoringu na płynność finansową oraz ocena opłacalności transakcji dla przedsiębiorcy……….. 85 5.3. Polska branża faktoringowa ………..87 5.3.1. Instytucje faktoringowe w Polsce……….. 90 5.4. Faktoring w rachunkowości i sprawozdawczości podmiotu gospodarczego……….. 92 Zakończenie ………..95 Bibliografia ………..97 Spis schematów……….. 102 Spis tabel ………..103 Spis wykresów ………..104

Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej na podstawie przedsiębiorstwa usługowego.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Źródła finansowania działalności gospodarczej 1. Kapitały własne ……….7 2. Finansowanie obce………. 9 2.1. Kredyty ……….11 2.2. Leasing ……….13 2.3. Obligacje………. 14 2.4. Faktoring………. 15 Rozdział II Istota i rodzaje leasingu 1. Pojęcie i geneza leasingu………. 19 2. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka ……….22 3. Leasing w świetle prawa podatkowego ……….24 Rozdział III Leasing a kredyt bankowy 1. Analiza oferty firm leasingowych………. 29 1.1. Zmiany w czasie trwania umowy leasingowej………. 33 1.2. Konsekwencje wypowiedzenia umowy leasingowej ……….35 2. Kredyt bankowy jako źródło finansowania firmy………. 37 3. Symulacja porównawcza opłacalności leasingu i kredytu bankowego ……….40 3.1. Ocena zdolności kredytowej klienta………. 42 4. Wady i zalety leasingu………. 46 Zakończenie i wnioski ……….48 Bibliografia ……….49 Spis źródeł prawa………. 50 Spis schematów i wykresów………. 50

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1.Definicja według OECD 1.1.2.Definicja według Komisji Europejskiej 1.2.Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 1.2.1.Kapitał własny 1.2.1.1.Finansowanie z zatrzymanego zysku 1.2.1.2.Odpisy amortyzacyjne 1.2.1.3.Dopłaty wspólników 1.2.1.4.Venture capital 1.2.1.5.Aniołowie biznesu 1.2.1.6.Publiczna emisja akcji 1.2.2.Kapitał obcy 1.2.2.1.Obligacje 1.2.2.2.Długoterminowe i krótkoterminowe kredyty bankowe 1.2.2.3.Faktoring 1.2.2.4.Franczyzna 1.2.2.5.Leasing 1.2.3.Analiza porównawcza kapitału własnego i obcego 1.3.Formy prawne Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce 1.3.1.Definicja prawna przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 1.3.2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1.3.3.Spółka akcyjna 1.3.4.Indywidualna działalność gospodarcza 1.3.5.Spółka cywilna Rozdział II Budżet i Fundusze Unii Europejskiej 2.1. Budżet Unii Europejskiej 2.1.1. Charakterystyka budżetu Unii Europejskiej 2.1.2. Źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej 2.1.3. Wydatki budżetu Unii Europejskiej 2.1.4. Mechanizmy korekty finansowej 2.1.5. Kontrola wykonania budżetu Unii Europejskiej 2.2.6. Polityka regionalna i jej cele 2.1.7. Obszary i rola NUTS 2.2. Fundusze Unii Europejskiej na lata 14/20 2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.2.2. Europejski Fundusz Spójności 2.2.3. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.2.4. Europejski Fundusz Morski i Rybacki 2.3. Programy operacyjne mające wpływ na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie lat 14/20 2.3.1. Program Infrastruktura i środowisko 2.3.2. Program Inteligentny rozwój 2.3.3. Program Polska cyfrowa 2.3.4. Program Polska wschodnia 2.4. Perspektywa finansową UE dla Polski na lata 2007 – 2013. 2.5. Perspektywa finansowa UE dla Polski na lata 14/20 Rozdział III Warunki rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 3.1. Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 3.2. Bariery rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw 3.3. Uwarunkowania makroekonomiczne w Polsce 3.4. Perspektywa wejścia Polski do strefy euro 3.5. Finansowe sposoby wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez państwo 3.6. Perspektywy rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w świetle programów partyjnych 3.7. Analiza programów partii politycznych w kontekście rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw Zakończenie Bibliografia Opis zawartości pracy: Głównym celem pracy, jest przeprowadzenie analizy dotyczącej obecnych uwarunkowań do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Większość pracy została poświęcona omówieniu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz wpływowi obecnych czynników makroekonomicznych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Praca składa się z trzech rozdziałów merytorycznych, wstępu oraz zakończenia. Rozdział pierwszy został poświęcony ogólnej charakterystyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródłom ich finansowania zarówno klasycznym takim jak kredyty bankowe czy konsumenckie jak i alternatywnym jak chociażby leasing. Rozdział drugi porusza tematykę związaną z funkcjonowaniem i strukturą budżetu Unii Europejskiej. Oprócz funkcjonowania i struktury budżetu, omówione zostały fundusze i programy operacyjne na lata 2014-2020 na terenie Polski, które mają największy wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Rozdział trzeci zawiera analizę opisową warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analizie poddane zostały w szczególności bariery rozwoju i wspracie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym elementem była również analiza obecnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz poglądów partii politycznych m wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa. Literatura, która jest wykorzystana w pracy składa się w większości z pozycji książkowych związanych z finansami i ekonomią. Oprócz tego wykorzystane zostały artykuły z wydawnictw ekonomicznych, raporty gospodarcze, programy partii politycznych oraz źródła internetowe.

Faktoring jako forma finansowania działalności na przykładzie

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Znaczenie płynności finansowej dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 5 1.1 Działalność gospodarcza – aspekty wprowadzające……….. 6 1.2 Formy prowadzenia działalności gospodarczej ………..9 1.3 Płynność finansnowa przedsiębiorstwa – uwarunkowania, istota ………..13 1.4 Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa ………..14 Rozdział II Udział faktoringu w finansowaniu przedsiębiorstwa X 2.1 Charakterystyka firmy ………..20 2.2 Przedmiot działania ………..26 2.3 Struktura organizacyjna ………..27 2.4 Warunki związane z faktoringiem ………..28 Rozdział III Faktoring – istota, rodzaje, sposoby działania 3.1 Pojęcie Faktoring……….. 31 3.2 Początki faktoringu……….. 33 3.3 Pojęcie i istota faktoringu……….. 35 3.4 Typy faktoringu……….. 37 Rozdział IV Zalety, korzyści, wady z faktoringu w firmie X 4.1 Zalety i wady faktoringu……….. 45 4.2 Ocena faktoringu jako formy finansowania……….. 52 Zakończenie Bibliografia ………..57 Spis tabel ………..60 Spis rysunków……….. 60

Źródła finansowania w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie rozwoju 1.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa………. 7 1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ………11 1.2.1. Czynniki rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce………. 11 1.2.2. Bariery i trudności prowadzenia przedsiębiorstwa z sektora MSP w Polsce………. 13 1.3. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu gospodarki………. 17 Rozdział 2 Źródła finansowania kapitału własnego. 2.1. Samofinansowanie ………24 2.2. Venture Capital……… 25 2.3. Emisja akcji na rynku kapitałowym ………29 Rozdział 3 Źródła finansowania kapitału obcego. 3.1. Kredyty Bankowe ………32 3.2. Fundusze pożyczkowe ………37 3.3 Fundusze Unijne……… 39 3.4 Faktoring ………46 3.5. Franczyza ………51 3.6. Pomoc publiczna dla sektora MSP……… 57 3.7. Emisja obligacji ………59 3.8. Leasing ………60 Rozdział 4 Źródła finansowania działalności w badanym przedsiębiorstwie 4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 65 4.1.1. Zakres działalności………. 69 4.1.2. Analiza struktury źródeł finansowania działalności………. 76 4.2. Metodyka badawcza………. 79 4.2.1. Przebieg procesu badawczego………. 79 4.2.2. Wyniki badań………. 81 Wnioski końcowe……… 85 Bibliografia……… 87 Spis tabel……… 90 Spis wykresów………91 Spis rysunków……… 91 Opis zawartości pracy: Temat pracy jest ściśle związany z szerokim wachlarzem dostępnych źródeł finansowania. Począwszy od najprostszych metod jakimi są finansowanie z zatrzymanego zysku lub odpisy amortyzacyjne, a skończywszy na dotacjach unijnych czy też emisji akcji na giełdzie. W pierwszym rozdziale następuje wprowadzenie w sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Na podstawie przeglądu literatury przedstawionych zostaje kilka sposobów klasyfikacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czynniki oraz bariery rozwoju, a także rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu gospodarki. Rozdział drugi opisuje źródła finansowania kapitału własnego, wśród których można wymienić samofinansowanie, Venture Capital oraz emisję akcji na rynku kapitałowym. W rozdziale trzecim opisane zostały źródła finansowania kapitału obcego, gdzie opisano kredyty bankowe, fundusze pożyczkowe, fundusze unijne, faktoring, franczyzę, pomoc publiczną dla sektora MSP, emisję obligacji i leasing. Rozdział czwarty stanowi część badawczą, przedstawiającą charakterystykę Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego T-tel. Zaprezentowano analizę struktury źródeł finansowania firmy wraz z wynikami przeprowadzonych badań, oraz propozycjami na przyszłość. Wykorzystana w trakcie pisania pracy wiedza teoretyczna oraz wnioski z przeprowadzonej analizy uświadamiają, jak ważnym elementem wpływającym na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jest odpowiedni dobór źródeł finansowania. Dobrze zarządzający finansami przedsiębiorca, ma dużo większe szansę na odniesienie sukcesu w świecie biznesu.

Faktoring atrakcyjnym sposobem na poprawę sytuacji ekonomicznej na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora MSP

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział I Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, sektora MSP……… 4 1.2. Źródła finansowania MSP w Polsce……… 6 1.3. Geneza, pojęcie i podmioty faktoringu……… 11 1.4. Funkcje faktoringu ………13 1.5. Umowa faktoringu ………15 1.6. Uregulowania prawne faktoringu ………18 Rozdział II Istota faktoringu 2.1. Płynność finansowa ………19 2.2. Luka finansowa ………22 2.3. Rodzaje faktoringu ………25 2.4. Koszt faktoringu ………28 2.5. Wady i zalety faktoringu ………30 2.5.1. Wady faktoringu ………30 2.5.2. Zalety faktoringu ………31 2.6 Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy faktoringu ………32 Rozdział III Faktoring a rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotu z sektora msp – studium przypadku 3.1. Profil przedsiębiorstwa……… 35 3.2. Wybór źródła finansowania ………39 3.3. Umowa faktoringu ………41 3.4. Efekty zastosowania faktoringu ………46 Zakończenie ………52 Bibliografia ………54 Książki ………54 kty prawne ………55 Strony internetowe……… 56

Finansowanie działalności firm z sektora MSP

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce- charakterystyka i warunki funkcjonowania 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw ………..6 1.2 Rozwój firm z sektora MSP w Polsce w latach 1989-2004………… 8 1.3 Bariery i ograniczenia w rozwoju MSP……….. 13 1.4 Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w Polsce ………..18 Rozdział II Źródła finansowania przedsiębiorstw z kapitałów własnych 2.1 Cztery elementy kapitału własnego jako główne źródło finansowania nowo powstałych przedsiębiorstw ………..21 2.2 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych ………..24 2.3 Finansowanie z zatrzymanego zysku ………..27 2.4 Venture Capital jako źródło finansowania inwestycji długoterminowych o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym ………..32 2.5 Aniołowie biznesu ………..35 Rozdział III Źródło finansowania przedsiębiorstwa z kapitałów obcych 3.1 Kredyt bankowy obrotowy jako źródło finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy ………..38 3.2 Kredyt bankowy inwestycyjny jako długoterminowe źródło finansowania modernizacji przedsiębiorstwa………… 41 3.3 Leasing jako źródło finansowania środków trwałych………… 46 3.4 Faktoring jako sposób podtrzymywania zdolności finansowej przedsiębiorstwa………… 49 3.5 Dotacje i subwencje ………..52 Zakończenie ………..60 Bibliografia ………..63 Spis tabel i wykresów ………..66

Pierwsza oferta publiczna jako forma pozyskiwania kapitału na przykładzie GetBack S.A.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 1.1 Własne źródła finansowania ……….. 6 1.1.1 Amortyzacja ……….. 6 1.1.2 Venture capital ……….. 7 1.1.3 Emisja akcji ……….. 10 1.2 Obce źródła finansowania ……….. 11 1.2.1 Emisja papierów dłużnych ……….. 11 1.2.2 Kredyt bankowy ………..12 1.2.3 Leasing ……….. 14 1.2.4 Faktoring ……….. 16 Rozdział II Prawne i ekonomiczne aspekty pierwszej oferty publicznej 2.1 Historia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ……….. 19 2.2 Charakterystyka i perspektywy rozwoju GPW……….. 20 2.3 Procedura przeprowadzania pierwszej oferty publicznej ……….. 22 2.4 Wady i zalety pierwszej oferty publicznej ……….. 29 Rozdział III Pierwsza oferta publiczna z perspektywy GetBack S.A. 3.1 Charakterystyka spółki GetBack S.A. ……….. 34 3.2 Cele i warunki emisji ……….. 41 3.3 Uzasadnienie emisji ……….. 45 Zakończenie ……….. 48 Bibliografia ……….. 49 Spis tabel ……….. 54 Spis rysunków ……….. 55 Streszczenie……….. 56

Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Istota oraz znaczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie oraz czynniki kształtujące płynność finansową………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową………15 1.3. Płynność finansowa przedsiębiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdział 2 Miary płynności finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego 2.1. Wskaźnik płynności środków pieniężnych………35 2.2. Wskaźnik szybkiej płynności………36 2.3. Wskaźnik bieżącej płynności………38 2.4. Cykl konwersji gotówki………41 Rozdział 3 Analiza płynności finansowej kopalni węgla kamiennego 3.1. Ogólna charakterystyka badanej spółki akcyjnej………46 3.2. Badanie płynności finansowej KWK 'Barbórka’………48 3.2.1. Cel badania oraz źródła danych………48 3.2.2. Obliczanie oraz analiza wskaźników płynności finansowej……… 49 3.2.3. Faktoring jako narzędzie zapobiegania utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa……..55 3.2.4. Wnioski i zalecenia decyzyjne dla badanego przedsiębiorstwa……… 64 Podsumowanie ………66 Bibliografia ………68 Spis rysunków ………72 Spis wykresów ………72 Spis tabel ………72 Załączniki ………72

Ryzyko kredytowe a działalność banku PKO BP w latach 2013-2016

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota ryzyka kredytowego 1.1. Pojęcie kredytu……… 4 1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych……… 6 1.2.1. Kredyt konsumpcyjny……… 7 1.2.2. Kredyt samochodowy……… 8 1.2.3. Kredyt w rachunku bieżącym……… 9 1.2.4. Kredyt lombardowy ……… 10 1.2.5. Kredyt dyskontowy ……… 11 1.2.6. Faktoring ……… 11 1.2.7. Kredyty mieszkaniowo – budowlane ……… 12 1.3. Współczesne pojęcie ryzyka ……… 14 1.3.1. Zabezpieczenia spłaty kredytu……… 15 Rozdział II Metody oceny zdolności kredytowej. prawne formy zabezpieczania kredytów 2.1. Definicja i metody oceny zdolności kredytowej……… 16 2.2. Osobiste i rzeczowe zabezpieczenia kredytów……… 19 2.2.1. Osobiste zabezpieczenia kredytów ……… 19 2.2.2. Rzeczowe zabezpieczenia kredytów ……… 28 2.3. Polityka kredytowa banku w zakresie oceny zdolności kredytowej i stosowania prawnych zabezpieczeń zwrotności kredytu……… 38 Rozdział III Analiza działalności kredytowej banku PKO BP (Banku Polskiego) w latach 2012-2015 3.1. Charakterystyka działalności PKO BP w latach 2012-2015……… 41 3.2. Oferta banku ……… 46 3.2.1. Kredyt mieszkaniowy ……… 46 3.2.2. Kredyt gotówkowy ……… 49 Zakończenie ……… 53 Bibliografia……… 54

Kredytowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie ING Banku Śląskiego oraz banku PKO S.A.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 1. Definicja i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw……….. 7 2. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki ………..10 3. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce……….. 14 4. Poza kredytowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 18 4.1 Leasing ………..18 4.2 Faktoring……….. 20 4.3 Franchising……….. 21 Rozdział II Kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 1. Istota i rola kredytów bankowych……….. 23 2. Rodzaje kredytów bankowych ………..25 2.1 Kredyty obrotowe……….. 25 2.2Kredyty inwestycyjne……….. 27 3. Polityka kredytowa banków wobec małych i średnich przedsiębiorstw……….. 28 Rozdział III Polityka kredytowa ING Banku Śląskiego wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 1. Historia i charakterystyka ING Banku Śląskiego……….. 33 2. Zasady polityki kredytowej ING Banku Śląskiego……….. 36 3. System klasyfikacji ryzyka SME……….. 39 4. Zabezpieczenia kredytu ………..48 4.1 Cel przyjmowania zabezpieczeń……….. 48 4.2 Klasyfikacja zabezpieczeń prawnych – Severity Rating System (SRS) ………..49 5. Rodzaje kredytów oferowane w ING Banku Śląskim……….. 51 5.1 Kredyt obrotowy ………..51 5.2 Kredyt refinansowy ………..52 5.3 Kredyt inwestycyjny ………..54 5.4 Kredyt re-inwestycyjny……….. 56 5.5 Kredyt w rachunku bankowym zabezpieczony wekslem……….. 57 Rozdział IV Ocena zdolności kredytowej firmy Moto-Transus Sp. z o.o. według kryteriów stosowanych w ING Banku Śląskim. 1. Charakterystyka firmy Moto-Transus Sp. z o.o. ………..59 2. Współpraca firmy Moto-Transus Sp. z o.o. z ING Bankiem Śląskim……….. 61 3. Zabezpieczenia ………..62 4. Analiza kredytowa firmy Moto-Transus Sp. z o.o. ………..63 Zakończenie ………..73 Bibliografia……….. 75 Spis wykresów………..79 Spis rysunków………..79 Spis tabel………..79 Aneks………..80

Źródła finansowania nowo powstajacej działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1. Sektor małych i srednich przedsiebiorstw. 1.1. Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.2. Rozwój sektora msp w polsce………11 1.3. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej ………14 1.4. Bariery w rozwoju sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………18 Rozdział 2. Najczesciej stosowane źródła finansowania dla powstajacej działalności gospodarczej 2.1. Wprowadzenie do zródel finansowania ………26 2.2. Kapital wlasny………29 2.2.1 definicja kosztu ………31 2.2.2 udzial kapitału wlasnego w pasywach ………33 2.2.3 struktura kapitału ………33 2.3. Kredyt bankowy ………35 2.4. Leasing ………42 2.5. Dotacje z unii europejskiej ………48 2.5.1. Sektor msp w narodowych strategicznych ramach odniesienia w polsce ………49 2.5.2. Zasady kwalifikowalnosci projektów i wydatków w okresie programowania 2007 – 2013 ………56 Rozdział 3. Pozostale źródła finansowania 3.1. Business angels ………59 3.2. Fundusze venture capital ………66 3.3 faktoring………71 3.4. Instytucje pozyczkowe ………78 Rozdział 4. Porównanie wybranych zródel finansowania 4.1. Kryteria wyboru zródel finansowania ………83 4.2. Porównanie wybranych zródel finansowania ………86 4.3. Przedstawienie wyników przeprowadzonych badan ………94 Zakończenie………101 Spis literatury………103 Sprawozdania i ustawy ………104 Netografia ………105 Spis wykresów ………106 Spis tabel ………106 Spis formul ………106 Spis schematów ………106 Zalaczniki………107

Problem windykacji jako forma terroru wobec dluznika

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota windykacji 1.1. Pojęcie windykacji 1.2. Narzedzia windykacji 1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej 1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dluzników 1.2.3 wywiad Gospodarczy 1.2.4 gielda Wierzytelnosci 1.3. Wnioski Rozdział II Rodzaje windykacji wewnetrznej i zewnetrznej 2.1. Windykacja bankowa 2.2. Windykacja leasingowa 2.3. Windykacja faktoringowa 2.4. Windykacja ubezpieczeniowa 2.5. Wspólpraca z firmami windykacyjnymi 2.6. Wnioski Rozdział III Etapy i techniki windykacji 2.1. Windykacja polubowna 2.1.1. Posrednia 2.1.2. Bezposrednia 2.2. Windykacja sadowa 2.2.1 Wlasciwosc sadu 2.2.2 Tryb postępowania 2.3. Windykacja komornicza 2.3.1. Egzekucja z ruchomosci 2.3.2. Egzekucja z wynagrodzenia za prace 2.3.3. Egzekucja z rachunku bankowego 2.3.4. Egzekucja z innych wierzytelnosci 2.3.5. Egzekucja z nieruchomosci 2.4. Windykacja pokomornicza 2.5. Wnioski Rozdział IV Ochrona dluznika przed windykacja bezprawna 4.1. Pojęcie Stalking 4.2. Centrum Ochrony dluznika 4.3. Przedawnienie roszczen 4.4. Wnioski Zakończenie Bibliografia

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdział II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdział IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65 Spis rysunków………67 Aneks………68