Kategoria: Komunikacja społeczna

Gotowe prace z komunikacji społecznej – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z komunikacji społecznej

Dziennikarstwo śledcze w Polsce

Przez administrator

Dziennikarstwo śledcze to ważny element wolności mediów. W naszej pracy omawiamy jego definicję, rodzaje, sposoby pozyskiwania informacji, kontekst etyczno-prawny oraz perspektywy rozwoju w Polsce. Przedstawiamy także analizę konkretnych przykładów, takich jak afera z udziałem posła A. Andruszkiewicza czy sprawa arcybiskupa S. L. Glódzia. Zapraszamy do lektury.

Proces Obslugi Klienta na przykladzie firmy X

Przez administrator

Dowiedz się więcej o logistycznej obsłudze klienta jako kluczowym elemencie strategii firmy. Przeczytaj o istocie, elementach i etapach procesu obsługi klienta oraz o firmie XYZ na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce. Oceń poziom logistycznej obsługi klienta w firmie oraz zapoznaj się z propozycjami usprawnień.

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Kultura organizacyjna       1.1. Cel rozdziału…….. 7 1.2. Definicja kultury…….. 7 1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8 1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10 1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10 1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11 1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13 1.8. Kultura ma znaczenie ……..14 1.9. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej…….. 15 1.9.1. Komunikacja wewnętrzna ……..15 1.9.2. Otoczenie organizacji ……..19 Rozdział 2 Charakterystyka firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.       2.1. Cel rozdziału…….. 22 2.2. Struktura organizacyjna ……..22 2.3. Misja i wizja PKO BP Finat…….. 27 2.4. Przedmiot działalności…….. 32 Rozdział 3 Komunikacja firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.       3.1. Cel rozdziału ……..37 3.2. Elementy kultury organizacyjnej w firmie…….. 37 3.3. Komunikacja wśród pracowników firmy ……..40 3.4. Komunikacja firmy z otoczeniem…….. 44 3.5. Podsumowanie działań PKO BP Finat ……..49 Zakończenie ……..51 Bibliografia…….. 52 Spis rysunków…….. 54 Spis tabel ……..54

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział 3 Koordynacja działań i zabezpieczenie stref związanych z turniejem UEFA EURO 2012 3.1 Koordynacja działań na poziomie kraju, województwa i miasta-gospodarza………..33 3.2 Działania MSWiA i MAiC………..38 3.3 Zabezpieczenie stadionów………..42 3.4 Zabezpieczenie stref kibiców………..43 Zakończenie………..45 Streszczenie………..47 Bibliografia Spis tabel i rysunków Aneks

Wiedza a zachowania studentów XXX na temat bezpieczeństwa nad wodą

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Teoretyczny przegląd literatury 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa ……..11 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..15 1.3. Edukacja wodna w programach szkolnych i kampaniach społecznych ……..20 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań…….. 24 2.3. Materiał i organizacja badań ……..24 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka grupy badanej…….. 25 3.2. Ocena wiedzy i zachowań z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanych…….. 27 Podsumowanie i wnioski…….. 41 Piśmiennictwo…….. 44 Spis rycin…….. 47 Aneks ……..49 Streszczenie ……..54

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Przez administrator

Wstęp…..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa państwa.       1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5 1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12 1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15 Rozdział 2 Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.       2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22 2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24 2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30 2.4. Metody i środki wykorzystywane do walki z przestępczością narkotykową…….35 Rozdział 3 Analiza zadań Komendy Miejskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.       3.1. Charakterystyka miasta Łodzi i występujących zagrożeń……41 3.2. Komenda Miejska Policji w Łodzi – zadania i struktura organizacyjna…..44 3.3. Analiza przestępczości narkotykowej w Łodzi….51 3.4. Zapobieganie rozwoju przestępczości narkotykowej…..53 Zakończenie……56 Bibliografia…..59 Spis rysunków….65

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp 1. Uzasadnienie wyboru tematu………4 2. Cel pracy………4 3. Metody badawcze………4 4. Układ i konstrukcja pracy………5 Rozdział I Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 1. Strategia produktu………7 2. Strategia sprzedaży………8 2.1 Segmentacja rynku………8 2.2 Kształtowanie cen produktów………10 2.3 Kanały dystrybucji………12 Rozdział II Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem 1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15 2. Proces komunikacji marketingowej………16 3. Metody komunikacji………19 4. Znaczenie i miejsce strategii promocyjnej w strategii marketingowej przedsiębiorstwa………20 5. Etapy programu promocyjnego przedsiębiorstwa………21 5.1 Identyfikacja odbiorców………21 5.2 Określenie celów promocji………23 5.3 Projekt przekazu promocyjnego………24 5.4 Wybór kanałów przekazu komunikacyjnego………26 5.5 Tworzenie kompozycji promocyjnej………27 5.6 Ustalanie i budowa budżetu promocyjnego firmy………29 5.6.1 Czynniki warunkujące ustalenie budżetu promocji………31 5.6.2 Metody używane przy ustalaniu budżetu promocyjnego………33 6. Kontrola promocji………34 7. Strategie promocyjne przedsiębiorstwa………36 Rozdział III Charakterystyka instrumentów promocji 1. Instrumenty bezpośrednio oddziałujące na konsumenta 40 1.1 Reklama 1.1.1 Slogan, hasło reklamowe 49 1.2 Public relations – czynnik sukcesu firmy 52 1.2.1 Narzędzia public relations 57 2. Instrumenty bezpośrednio oddziałujące na produkt 61 2.1 Promocja uzupełniająca 61 2.2 Merchandising 63 2.3 Sprzedaż osobista 65 Rozdział IV Strategia promocyjna firmy XYZ S.A. 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A……….69 1.1 Charakterystyka produktów przedsiębiorstwa………72 1.2 Konkurencja przedsiębiorstwa XYZ S.A……….75 2. Działalność promocyjna firmy XYZ S.A……….78 2.1 Reklama………80 2.2 Promocja uzupełniająca………84 2.3 Public relations………86 2.4 Sprzedaż osobista………88 Podsumowanie………89 Literatura………91 Spis rysunków………93 Spis tabel………93

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Komunikacja społeczna ………4 1.1 Definicja i funkcje komunikowania 1.2 Formy komunikowania 1.3 Komunikowanie masowe 1.4 Bariery w komunikowaniu się 1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej Rozdział 2 Komunikacja w organizacji ………16 2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji 2.3 Komunikacja niewerbalna 2.4 Kłamstwo mowy ciała w walce o władzę. Rozdział 3 Kierownik w negocjacjach ………51 3.1 Rozwiązywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej 3.2 Cechy dobrego menadżera Uwagi końcowe………….66 Bibliografia

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Planowanie strategii komunikacji………5 1.Definicja i istota komunikowania………5 2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7 3.Elementy procesu komunikacji………9 4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16 4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17 4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18 4.3. Projektowanie przekazu………21 4.3.1. Treść przekazu………22 4.3.2. Struktura przekazu………23 4.3.3 Kształt przekazu………25 4.3.4. Źródło przekazu………26 4.4. Wybór kanałów komunikacji………28 4.4.1. Osobiste kanały komunikacji………29 4.4.2. Nieosobiste kanały komunikacji………30 Rozdział II – Struktura systemu promocyjnego………33 1.Reklama………33 2.Sprzedaż osobista………40 3.Promocja dodatkowa (sales promotion)………46 4.Public relations………51 Rozdział III – Media a element systemu promocyjnego – reklama………57 1.Główne środki przekazu reklamowego………59 1.1. Reklama prasowa………59 1.1.1.Prasa codzienna………60 1.1.2.Czasopisma………60 1.2.Reklama telewizyjna………61 1.3.Reklama radiowa………62 1.4.Inne formy reklamy………65 1.4.1. Formy reklamy zewnętrznej, tzw. outdoor………65 1.4.2. Poczta bezpośrednia (direct mail)………66 2.Ograniczenia i zalety mediów………67 2.1. Reklama prasowa………67 2.2. Reklama telewizyjna………69 2.3. Reklama radiowa………72 2.4. Formy reklamy zewnętrznej………73 2.5. Poczta bezpośrednia………73 3. Ocena skuteczności reklamy………74 4. Nowe trendy………76 Zakończenie………79 Bibliografia………80 Wykaz rysunków………82 Wykaz wykresów………82 Wykaz tabel………82

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej w firmie XXX

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. 1. Kultura organizacyjna………4 1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4 1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13 1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20 1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23 1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23 1.4.2. Otoczenie organizacji………28 Rozdział II. 2. Charakterystyka firmy XYZ………31 2.1. Rys historyczny XYZ 31 2.2. Struktura organizacyjna………38 2.3. Przedmiot działalności………45 2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49 Rozdział III. 3. Komunikacja firmy XYZ………54 3.1. Elementy kultury organizacyjnej firmy………54 3.2. Komunikacja wśród pracowników firmy………58 3.3. Komunikacja firmy z otoczeniem………62 Zakończenie………70 Bibliografia………72 Spis tabel i rysunków………74

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1 Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8 Rozdział 2 Osobowość człowieka 2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22 2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38 Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań 3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51 3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55 3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60 3. 4. Charakterystyka badanej próby ………62 Rozdział 4 Realizacja aktu mowy – ekspresje -analiza charaktersystka i ocena 4.1. Klasyfikacja badanej grupy według typów osobowości………64 4.2. Sposób wyrażania aktu mowy- ekspresje- analiza badań………69 Rozdział 5 Problematyka badawcza a wyniki badań………78 Zakończenie………81 Biblografia………85 Aneks………93

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna………. 5 1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6 1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10 1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25 Rozdział II. Manipulacja w relacjach interpersonalnych 2.1. Pojęcie manipulacji………. 26 2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27 2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32 Rozdział III. Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent-urzędnik na podstawie badań 3.1. Cel, przedmiot badań, problem badawczy oraz metoda i techniki badawcze ………. 35 3.2. Charakterystyka badanej populacji ………. 36 3.3. Wyniki badań własnych ………. 38 Zakończenie ………. 43 Wykaz wykresów ………. 44 Załączniki ……….46 Bibliografia ………. 48

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów. 1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego. 1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności. 1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej. 1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego. Rozdział II. Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany społeczne w XIX wieku i pierwszej połowie XX w. 2.1. Nowoczesne społeczeństwo XIX wieku. Nowe koncepcje społeczno-polityczne. 2.2. Rewolucja technologiczna. Początek ery mediów masowych. 2.3. Propaganda jako instrument wpływu, manipulacji i jednoczenia ludzi. 2.3.1. Historia propagandy. 2.3.2. Specyfika przekazu propagandowego. Rozdział III. Rola mediów w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. 3.1. Kultura jako czynnik integrujący społeczeństwo. 3.1.1. Kultura narodowa. 3.1.2. Kultura masowa. 3.2. Postęp techniczny w dziedzinie komunikowania i jego wpływ na człowieka. 3.3. Polski rynek mediów. Misja, a realia wolnego rynku. 3.4. Przekaz medialny i jego odbiór. 3.5. Społeczeństwo informacyjne. Szanse i zagrożenia. Zakończenie. Bibliografia.

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach 1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4 2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11 3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12 Rozdział II. Projekt systemu komunikacji 1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14 2. Analiza instrumentów komunikacji ………17 3. Źródła danych ………31 4. Przykłady zastosowania………32 Rozdział III. Instrukcja stosowania nowego systemu komunikacji w firmie 1. Zadania analityczne ………39 2. Przepływ informacji w nowym projekcie……… 44 3. Procedury robocze ………47 Zakończenie ………49 Bibliografia ………51 Spis rysunków ………53

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie 1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6 1.2. Modele komunikowania się………..12 1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14 1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20 1.5. Podsumowanie………..24 Rozdział II. Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych 2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26 2.1.1. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………..27 2.1.2. Specyfika komunikacji behawioralnej………..30 2.2. Kierunki przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie………..34 2.3. Rodzaje sieci komunikacyjnych………..37 2.4. Style komunikowania się………..41 2.5. Podsumowanie………..43 Rozdział III. Bariery wpływające na skuteczność komunikowania się w przedsiębiorstwie 3.1. Ogólne uwagi na temat przeszkód w procesię komunikowania się………..48 3.2. Bariery behawioralne i interpersonalne………..49 3.3. Techniczno-organizacyjne bariery komunikowania się w organizacji………..59 3.4. Trudności ekonomiczne poprawnej komunikacji………..62 3.5. Podstawowe błędy popełniane w procesię komunikowania się………..62 3.6. Podsumowanie……….66 Rozdział IV. Badania skuteczności komunikowania się w przedsiębiorstwie 4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ jako obiektu badań empirycznych………..67 4.2. Założenia metodyczne………..68 4.3. Prezentacja materiału empirycznego i jego analiza………..70 4.4. Wnioski końcowe………..79 Zakończenie ……….82 Literatura ……….84 Spis rysunków ……….86 Spis tabel ……….87 Spis załączników ……….88

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Komunikacja w organizacji 1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8 1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14 1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18 Rozdział II. Historia firmy XYZ 2.1. Informacja o firmie ………. 21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29 2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33 2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35 Rozdział III. System komunikacji w firmie XYZ 3.1. Model komunikowania się ………. 40 3.2. Zakłócenia w komunikacji ………. 43 Rozdział IV. Badania własne 4.1. Cel badań, hipoteza i problemy badawcze………. 46 4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zakres i teren badań ………. 47 4.3. Wyniki badań ………. 49 4.4. Wnioski………. 58 Zakończenie ……….63 Spis tabel ………. 65 Bibliografia ……….67 Aneks -ankieta ……….69

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Podstawy organizacji 1.1. Pojęcie organizacji…………. 6 1.2. Otoczenie organizacji ………….11 1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13 1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14 1.3. Organizacje jako kultury ………….19 Rozdział II. Komunikowanie się w organizacji 2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24 2.2. Komunikacja jako proces ………….29 2.2.1. Komponenty procesu komunikowania się ………….29 2.2.2. Techniczno-technologiczny aspekt procesu komunikowania się…………. 33 2.3. Modele komunikowania ………….37 2.4. Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się oraz ich przezwyciężanie…………. 40 Rozdział III. Historia XYZ 3.1. Charakterystyka XYZ…………. 43 3.2. Struktura XYZ ………….48 3.3. Znaczenie komunikacji w XYZ ………….53 Rozdział IV. Kierunki rozwoju komunikacji w XYZ…………. 57 Zakończenie ………….68 Wykaz tabel i schematów ………….71 Bibliografia ………….72

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Proces komunikacji organizacyjnej 1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5 1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11 1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15 Rozdział II. Formy komunikowania się 2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20 2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20 2.1.2. Komunikowanie się pionowe w górę ……….22 2.2. Komunikowanie się poziome ……….23 2.3. Komunikacja werbalna………. 24 2.4. Komunikacja niewerbalna ……….29 Rozdział III. Komunikowanie się w organizacjach sektora prywatnego i publicznego w świetle badań 3.1. Różnice między organizacjami sektora prywatnego i publicznego………. 37 3.2. Metodologia badań ……….39 3.2.1. Cele oraz przedmiot badań ……….39 3.2.2. Problemy badawcze oraz hipotezy ……….40 3.2.3. Metody, techniki, narzędzia badań ……….41 3.2.4. Teren oraz organizacja badań ……….41 3.3. Wyniki badania ……….42 Zakończenie………. 46 Bibliografia………. 48 Spis tabel, rysunków, wykresów………. 50 Aneks………. 51

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą.

Przez administrator

Wstęp………. 6 Rozdział I. Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej 1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8 1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13 1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14 1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20 Rozdział II. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych 2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23 2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej ………. 24 2.1.2. Funkcje komunikacji niewerbalnej………. 24 2.2. Komunikaty niewerbalne ………. 25 2.3. Komunikaty interakcyjne ………. 31 Rozdział III. Prosemika i komunikacja jako narzędzie budowania relacji z klientem 3.1. Proksemika………. 34 3.1.1. Dystanse personalne ………. 35 3.1.2. Terytorialność ………. 36 3.2. Wspieranie przekazów słownych ………. 37 3.3. Wyrażanie postaw i emocji………. 38 3.4. Definiowanie relacji ………. 38 3.5. Kształtowanie wrażenia ………. 39 Rozdział IV. Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych 4.1. Przedmiot i cel badań ………. 41 4.2. Problem główny i problemy szczegółowe ………. 42 4.3. Hipotezy ………. 43 4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………. 43 4.5. Charakterystyka próby badawczej ……….46 4.6. Zmienne i ich składniki ………. 46 Rozdział V. Analiza wyników badań własnych 5.1. Analiza wyników badań ……….49 5.2. Wnioski końcowe ………. 58 Zakończenie ………. 61 Bibliografia ………. 63 Spis aneksów ………. 65 Spis tabel ……….66 Spis wykresów ………. 67

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Przez administrator

Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja interpersonalna. 1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej. 1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie. 1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych. 1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń. 2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych. 2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej. 2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne aspekty komunikacji interpersonalnej wychowanek-wychowawca. 2.3 Planowanie oddziaływań wychowawczych i ich wpływ na kształtowanie się komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel- wychowanek Rozdział II. Metodologiczne podstawy badań. 1. Cel i przedmiot badań. 2. Problemy i hipotezy badawcze. 3. Zmienne zależne i niezależne. 4. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 5. Charakterystyka terenu badanej populacji. 6. Organizacja i przebieg badań. Rozdział III. Analiza i interpretacja wyników badań. 3.1. Prezentacja i analiza wyników badań. 3.2. Podsumowanie badań. Zakończenie. Bibliografia. Aneksy. Rysunki.

SMS jako forma przekazu społecznego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji 1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu 1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego Rozdział 2. Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu procesu komunikacyjnego. 2.1. Omówienie sytuacji komunikacyjnych powstałych za pośrednictwem SMS 2.2. Analiza relacji nadawczo odbiorczych w komunikacji SMSowej 2.3. Zastosowanie SMS Relacje osobiste Reklamy, akcje medialne Oficjalne powiadomienia SMS jako forma przekazu urzędowego Zakończenie Współczesny model komunikacji SMSowej

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Definicje pojęć 1.1. Definicje manipulacji……….4 1.2. Rodzaje manipulacji 1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja Rozdział 2. Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19 2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej 2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej 2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu społeczno-politycznym Rozdział 3. Metodologia badań własnych……….36 3.1. Cele badawcze 3.2. Problemy i hipotezy badawcze 3.3. Metoda i technika badań 3.4. Organizacja i przebieg badań Rozdział 4. Analiza technik manipulacyjnych w komunikacji pozawerbalnej……….51 4.1. Analiza komunikacji niewerbalnej w omawianych programach 4.2. Identyfikacja i interpretacja elementów komunikacji niewerbalnej mających intencje manipulacyjne Podsumowanie i wnioski ……….71 Bibliografia