Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdział 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28 Rozdział 3. Udział wydzielonych kontyngentów Wojska Polskiego w misjach NATO………… 36 3.1 Wojsko Polskie w Jugoslawii …………39 3.2 Wojsko Polskie w Iraku …………45 3.3. Wojsko Polskie w Afganistanie………… 50 Zakończenie………… 58 Streszczenie………… 60 Bibliografia………… 61 Wykaz map………… 63 Wykaz schematów………… 63 Wykaz tabel………… 63 Źródła internetowe………… 64

Zarządzanie jakoscia w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka administracji publicznej. 1.1. Istota i struktura administracji publicznej………..5 1.2. Funkcje administracji publicznej ………..9 1.3. E-administracja………..15 ROzdzial II. Modele zarządzania jakoscia w administracji publicznej. 2.1. Model ISO 9001………..21 2.2. Model EFQM………..27 2.3. Metoda CAF………..29 Rozdział III. Zastosowanie metody CAF w starostwie powiatowym w x. 3.1. Charakterystyka powiatu X………..34 3.2. Procedura wdrazania metody CAF………..37 3.3. diagnoza efektów………..41 Podsumowanie………..49 Bibliografia………..51

Metoda Common Assessment Framework jako metoda doskonalenia administracji publicznej.

Przez administrator

Wykaz skrótów. Wstęp Rozdział I Zagadnienia wstepne dotyczace metody CAF 1.1 Pojęcie i geneza CAF 1.2 Glówne zalozenia Wspólnej Metody Oceny 1.3. Kryteria skladajace się na strukture metody 1.4 Fazy doskonalenia organizacji w ramach metody CAF Rozdział II Kryteria praktyk zarzadczych organizacji. tzw. Potencjalu 2.1 Ocena punktowa 2.2 Przywództwo 2.3 Strategia i planowanie 2.4 Pracownicy 2.5 Partnerstwo i zasoby 2.6 Procesy 2.7 Wyniki Rozdział III Swiadectwo jakosci zastosowania metody CAF 3.1 Cele i zasady poswiadczenia jakosci 3.2 Trzy filary procedury Poswiadczenia Jakośći 3.3 Dzialanie Poswiadczenia Jakośći CAF 3.4 Eksperci w dziedzinie metody CAF Rozdział IV Ocena metody CAF na przykładzie Urzędu Skarbowego 4.1 Charakterystyka Urzędu Skarbowego 4.2 Przyczyny oraz procedura wdrazania metody CAF w Urzedzie Skarbowym 4.3 Ocena funkcjonowania metody w Urzedzie Skarbowym Zakończenie Biblografia