Kategoria: Rolnictwo

Prace z dziedziny Rolnictwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym

Przez administrator

Streszczenie……….4 Abstract……….4 1. Wstęp……….5 2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5 3. Środki ochrony roślin……….6 3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8 3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12 3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13 3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14 4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15 4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17 4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18 Wnioski……….21 Bibliografia……….23 Tabele……….26 Rysunki……….36

Efekty podawania preparatów zawierających aminokwasy rozgałęzione (BCAA)

Przez administrator

Wstęp………7 Rozdział 1 Aminokwasy – podstawowe informacje 1.1. Właściwości i znaczenie dla organizmu……… 9 1.2. Klasyfikacja i rodzaje ………11 Rozdział 2 Aminokwasy rozgałęzione i ich rola w organizmie 2.1. Charakterystyka grupy BCAA ………14 2.2. Zawartość aminokwasów rozgałęzionych w organizmie człowieka i zapotrzebowanie……… 16 2.3. Skutki niedoborowego i nadmiernego spożycia aminokwasów rozgałęzionych……… 18 Rozdział 3 Zastosowanie odżywek zawierających aminokwasy rozgałęzione w sporcie 3.1. Formy (rodzaje) odżywek z BCAA i częstość ich stosowania……… 21 3.2. Przyswajalność preparatów BCAA w organizmie……… 22 3.3. Wpływ podawania BCAA na tkankę mięśniową……… 23 3.4. Wpływ podawania BCAA na zdolności wysiłkowe……… 26 Zakończenie ………30 Bibliografia ………32 Spis rycin……… 39

Warunki glebowe i klimatyczne dla produkcji rolniczej w gminie XYZ

Przez administrator

I. Wstęp i cel pracy ………. 8 II. Charakterystyka gminy Przyłęk  2.1. Społeczna i gospodarcza ………. 10 2.2. Zagospodarowania przestrzennego ………. 13 2.3. Produkcji rolniczej ………. 14 2.4. Geologiczna ………. 17 2.5. Klimatyczno-hydrologiczna ………. 19 III. Charakterystyka przyrodnicza gleb użytków rolniczych 3.1. Typy i podtypy gleb ………. 24 3.2. Rodzaje i gatunki gleb ………. 29 3.3. Charakterystyka gleb w zlewni rzeki Zwolenka ………. 32 3.4. Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb ………. 34 IV. Klasyfikacja użytkowa gleb gminy 4.1. Klasy bonitacyjne gleb gruntów ornych ………. 43 4.2. Klasy bonitacyjne gleb użytków zielonych ………. 44 4.3. Kompleksy rolniczej przydatności gleb gruntów ornych ………. 45 4.4. Kompleksy rolniczej przydatności gleb użytków zielonych ………. 49 V. Ocena stanu naturalności i zagrożeń gleb gminy ………. 51 VI. Podsumowanie i dyskusja ………. 54 Literatura ………. 56 Mapy ………. 57 Spis tabel ………. 58 Spis wykresów ………. 58 Spis rysunków ………. 59

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa ekologicznego………6 1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie kryzysu rolnictwa intensywnego………6 1.2. Okreslenie rolnictwa ekologicznego………7 1.3. Podloze ideowe rolnictwa Ekologicznego………10 1.4. Jakość zywnosci ekologicznej………11 1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w Polsce..12 1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod produkcji zywnosci w Polsce………15 1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci ekologicznej………17 Rozdział II. Rynek artykulów spozywczych na tle sytuacji gospodarczej w rejonie siedleckim………23 2.1. Pojęcie rynku, jego rodzaje i funkcje……..23 2.2. Popyt i podaz oraz mechanizmy rynkowe………25 2.3. Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania ekonomiczne………27 3.4. Czynniki kształtujące tendencje konsumpcyjne oraz preferencje konsumentów przy wyborze produktów spozywczych………30 Rozdział III. Rynek zywnosci ekologicznej na przykładzie rejonu siedleckiego……..35 3.1. Rynek zywnosci ekologicznej i procesy nim kierujace………35 3.2. Kształtowanie się i rozwój rynku zywnosci ekologicznej………37 3.3. Metody wytwarzania i znakowanie produktów oraz kontrole komisji atestacyjnych………41 3.4. Swiadomosc i wymagania konsumentów przy wyborze produktów ekologicznych………45 Rozdział IV. Rynek zywnosci ekologicznej w konfrontacji z zywnoscia konwencjonalna na przykładzie rejonu siedleckiego i podobnych rejonów w wybranych krajach Unii Europejskiej………52 4.1. Porównanie preferencji i wymagan konsumentów przy wyborze zwyklych produktów spozywczych i ekologicznych………52 4.2. Problemy w handlu zywnoscia konwencjonalna i ekologiczna w rejonie siedleckim oraz sposoby ich rozwiazania………56 4.3. Poziom gospodarczy rynku zywnosci ekologicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej………59 4.4. Szanse eksportowe i przyszlosc polskich produktów ekologicznych na rynkach europejskich………63 Zakończenie………68 Bibliografia………70

Wspólna polityka rolna – dostosowanie polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Wspólna Polityka Rolna………6 1. Ogólna charakterystyka rolnictwa UE………6 2. Projektowanie i wprowadzenie WPR………8 3. Tworzenie, cele i zakres oraz reforma WPR………10 4. Podstawowe typy rynku rolnego………19 5. Polityka strukturalna w rolnictwie………24 Rozdział II. Problemy polskiego prawa w zwiazku z dostosowaniem polskiego rolnictwa do norm Unii Europejskich. ………3 1. Dostosowanie polskiego prawa rolnego do standardów Unii Europejskiej. ………33 2. Systematyka regulacji prawnych Unii Europejskiej jako wyznacznik zmian prawa rolnego i zywnosciowego w Polsce………36 3. Poprawa dochodowosci rolnictwa jako zasadnicza zmiana w polityce rolnej. ..39 4. Polityka rolna jako polityka rozwoju wsi………41 Rozdział III. Integracja z Unia Europejska – szanse i wyzwania dla polskiego rolnictwa………47 1. Polskie rolnictwo na tle rolnictwa w Unii Europejskiej………47 2. Dostosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej………49 3. Szanse i zagrozenia dla rolnictwa w Polsce………51 4. Kierunki przemian strukturalnych polskiego rolnictwa w swietle polityk strukturalnych Unii Europejskiej………58 Zakończenie………64 Spis tabel………67 Zalaczniki………68 Bibliografia………70

Zmiany w sektorze mlecznym w Polsce w zwiazku z przystapieniem Polski do UE

Przez administrator

Wstęp……. 4 Rozdział I. Pojęcie i znaczenie mleka w zywieniu czlowieka 1.1. Mleko i przetwory mleczne ……. 5 1.2. Znaczenie mleka w zywieniu czlowieka ……. 5 1.3. Spozycie mleka i jego przetworów ……. 7 Rozdział II. Polskie mleczarstwo w kontekscie przystapienia do Unii Europejskiej 2.1. Jakość mleka a wymagania unijne……. 25 2.2. Glówne zalozenia 'Strategii Rozwoju Polskiego Sektora Mleczarskiego’……. 36 2.3. Szanse i wyzwania stojace przed polskim rynkiem mleka……. 44 Rozdział III. Pozyskiwanie mleka jako jeden z podstawowych warunków konkurencyjnosci polskiego mleczarstwa Unii Europejskiej 3.1. Perspektywy produkcji mleka w Polsce ……. 54 3.2. Analiza konsekwencji systemu kwotowego …….54 Rozdział IV. Produkcja mleka w latach 1998-2000 4.1. Sytuacja sektora mleczarskiego w Polsce ……. 60 4.2. Produkcja i skup mleka …….62 4.3. Sprzedaz mleka …….67 Rozdział V. Uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe w produkcji mleka 5.1. Zalecenia w zakresię organizacji warunków produkcji mleka……. 83 5.2. Zalecenia w zakresię bezpośredniego oddzialywania na jakosc mleka……. 87 Rozdział VI. Prognozy dla przemyslu mlecznego na najblizsze 10 lat 6.1. Prognozy produkcji, skupu i konsumpcji mleka w Polsce w latach 2001-2010 ……. 91 6.2. Podsumowanie ……. 96 Literatura ……. 101 Spis Tabel ……. 103 Spis rysunków……. 105

Chów bydla w Polsce

Przez administrator

1. Wstęp ……….2 2. Znaczenie bydla w gospodarstwie rolnym ……….3 3. Rasy bydla w Polsce 3.1. Rasa nizinna Czarno-Biala ……….4 3.2. Bydlo Rasy Polskiej Czerwonej………. 5 3.3. Bydlo Rasy Nizinnej Czerwono-Bialej ……….6 3.4. Bydlo Simentalskie………. 6 4. Srodowisko dla bydla ……….7 4.1. Pomieszczenia dla bydla………. 8 4.1.1. Obory wolno-wybiegowe………. 9 5. Zywienie bydla………. 14 5.1. Budowa i funkcja zwacza ……….14 5.2. Zapotrzebowanie pokarmowe bydla ……….15 5.2.1. Letnie i zimowe zywienie krów mlecznych ……….16 6. Pielegnowanie bydla ……….17 7. Mleczne uzytkowanie krów………. 18 8. Podsumowanie………. 23 9. Literatura ……….24 Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Wpływ przejazdów agregatów rolniczych po polu na stan fizyczny gleby.

Przez administrator

1. Wstęp i cel pracy 2. Przeglad literatury 2.1. Systemy uprawy roli i roslin 2.2. Sposoby oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 2.3. Fizyko-mechaniczne wlasciwosci gleby 3. Obekt badan 4. Program badan 5. Metodyka badan wlasnych 5.1. Metodyka wyznaczania wybranych wlasciwosci gleby 5.2. Metodyka okreslania wskazników oceny intensywnosci przejazdów agregatów ciagnikowych po polu 6. Wyniki badan i ich analiza Bibliografia Aneks

Pasze gospodarcze w zywieniu zwierzat.

Przez administrator

Rozdział I. Charakterystyka wazniejszych pasz………….4 1.1. Rola poszczególnych składników pokarmowych i ich przemiany w organizmie zwierzat 1.2. Wartość pokarmowa pasz 1.3. Podzial i charakterystyka pasz 1.4. Pasze wodniste pochodzenia przemyslowego 1.5. Pasze objetosciowe suche 1.6. Pasze tresciwe 1.7. Przemyslowe mieszanki paszowe 1.8. Pasze tresciwe produkowane w gospodarstwie rolnym 1.9. Produkty uboczne przemyslu rolno – spozywczego – otreby 1.10. Pasze mineralne i syntetyczne zwiazki amonowe Rozdział II. Zywienie bydla 2.1. Ogólne wiadomosci o zywieniu bydla………….37 2.2. Sposób ukladania dziennych dawek pokarmowych dla krów 2.3. Zywienie krów w okresie letnim 2.4. Zywienie krów w okresie zimowym 2.5. Opasanie wybrakowanych krów 2.6. Opasanie mlodego bydla 2.7. Pojenie bydla 2.8. Zapotrzebowanie pasz Rozdział III. Zywienie trzody chlewnej………….52 3.1. Zywienie loch prosnych i karmiacych 3.2. Zywienie knurów 3.3. Wychów prosiat i młodzieży Rozdział IV. Zywienie owiec doroslych………….71 4.1. Zywienie w okresie zimowym 4.2. Zywienie w okresie letnim 4.3. Pojenie owiec Rozdział IV. Zywienie koni 5.1. Pasze stosowane w zywieniu koni………….75 5.2. Ogólne zasady zywienia koni Rozdział V. Zywienie kurczat i kur 6.1. Zywienie kurczat………….80 6.2. Zywienie kur Uwaga: Praca nie zawiera przypisów oraz bibliografii.

Polskie rolnictwo na tle integracji z Unia Europejska.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I. Obecna sytuacja 1.1. Polskie rolnictwo ………2 1.2. Polska a UE………8 1.3. Rolnictwo a budżet 2002………10 1.4. Specjalny Program Pomocy Przedakcesyjnej na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – SAPARD ………12 Rozdział II. Stanowisko Polski w negocjacjach z UE………16 2.1. Pomoc państwa………20 2.2. Rynki poszczególnych produktów rolnych……….21 2.3. Kwestie weterynaryjne i fitosanitarne………23 2.4. Aktualny stan prac integracyjnych………24 Rozdział III. Obawy w Polsce zwiazane z integracja rolnictwa z UE 3.1. Zagadnienia ogólne dotyczace integracji polskiego rolnictwa z UE………28 3.2. Wdrazanie i konsekwencje WPR w Polsce………35 3.3. Konkurencyjnosc polskiego rolnictwa………40 3.4. Korzysci dla polskich rolników z integracji z UE………48 Rozdział IV. Polacy o czlonkostwie w UE 4.1. Poczucie poinformowania o czlonkostwie w UE i ocena ilosci informacji na ten temat………51 4.2. Zainteresowanie udzialem i sposób glosowania w referendum o przystapieniu Polski do UE………54 4.3. Opinie o strategii wejscia Polski do Unii ………59 4.4. Ocena stanowisk negocjacyjnych………61 4.4.1. Preferencje Polaków w sprawie prawa do pracy………63 4.4.2. Preferencje Polaków w sprawie prawa cudzoziemców do zakupu ziemi w Polsce ………64 4.4.3. Preferencje Polaków w sprawie norm ochrony srodowiska………65 4.4.4. Preferencje Polaków w sprawie rolnictwa………66 4.5. Percepcja polskich negocjatorów w rozmowach z UE………68 Podsumowanie………72 Bibliografia ………73 Uwaga: Brak przypisów.

Technologia uprawy ziemniaków

Przez administrator

I Wstęp II Cel pracy III Metodyka pracy IV Historia, pochodzenie ziemniaka oraz znaczenie gospodarcze V Charakterystyka botaniczna VI Ogólna charakterystyka gospodarstwa XYZ VII Wymagania siedliskowe, wymagania klimatyczne VIII Nowoczesna technologia uprawy ziemniaka w XYZ VIII.1.Uprawa roli VIII.2.Sadzenie ziemniaków VIII.3.Nawozenie VIII.4.Pielegnacja chemiczna ziemniaka VIII.5.Nawadnianie IX Charakterystyka najwazniejszych odmian uprawianych w XYZ IX.1.Sante IX.2.Karlena IX.3.Felsina IX.4.Fresco X Zbiór X.1.Maszyny wykorzystywane do zbioru X.2.Przygotowanie do zbioru X.3.Zbiory wlasciwe XI Przechowywanie XII Podsumowanie Uwaga: Brak przypisów.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce i Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rolnictwo ekologiczne jako haslo przedmiotowe. 1.1. Definicja rolnictwa ekologicznego jako okreslonego sposobu gospodarowania. 1.2. Funkcje rolnictwa ekologicznego. 1.3. Ustawowa droga do prowadzenia ekologicznej działalności rolniczej w Polsce. Rozdział II. Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. 2.1. IFOAM 2.2. Podstawowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczace rolnictwa ekologicznego. 2.3. Aktualne ustawodawstwo dotyczace rolnictwa ekologicznego obowiazujace w UE. Rozdział III. Akty prawne regulujace rolnictwo ekologiczne w Polsce. 3.1. Pierwsze regulacje prawne dotyczace rolnictwa ekologicznego w Polsce. 3.2. Wpływ obecnych przepisów prawnych na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Rozdział IV. Konsekwencje nowego prawa i akcesji z UE dla rolnictwa ekologicznego w Polsce. 4.1. Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. 4.2. Pozostale czynniki wpływajace na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. 4.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego na przykładzie województwa swietokrzyskiego. Zakończenie Bibliografia Zalacznik

Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Znaczenie handlu zagranicznego w procesię globalizacji 1.1. Rolnictwo polskie i gospodarka zywnosciowa wobec procesów globalizacji ………..4 1.2. Handel zagraniczny produktami rolno-spozywczymi po wejściu Polski do UE ………..8 1.3. Konkurencyjnosc polskiego przemyslu spozywczego na jednolitym rynku europejskim ………..11 1.4. Międzynarodowe prawo handlowe ………..12 Rozdział II. Dane statystyczne z lat 2006-2007 2.1. Rok 2006……….. 15 2.2. Rok 2007 ………..19 2.3. Porównanie miedzy rokiem 2007 a rokiem 2006……….. 20 Rozdział III. Kierunki rozwoju handlu zagranicznego 3.1. Bezpieczenstwa zywnosci w UE ………..25 3.2. Rola wiedzy w sektorze rolniczym ………..32 3.3. Przyszłość rozwoju handlu zagranicznego……….. 35 Zakończenie ………..38 Bibliografia ………..39 Zalaczniki……….. 42

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej 1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5 1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12 Rozdział II. Istota i charakter rolnictwa 2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16 2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19 Rozdział III. Charakterystyka powiatów: mysliborski, pyrzycki, choszczenski oraz stargardzki województwa zachodniopomorskiego 3.1. Charakterystyka powiatów ………. 27 3.2. Struktura przestrzenna powiatów ……….30 3.3. Stan i struktura ludnosci ………. 33 3.3.1. Wiek ludnosci ………. 35 3.3.2. Stan cywilny ……….36 3.4. Poziom wyksztalcenia ………. 37 3.5. Źródło utrzymania ludnosci ………. 38 3.6. Rolnicze uzytkowanie ziemi ………. 39 3.7. Analiza struktury powierzchni zasiewów uzytków rolnych ………. 41 3.8. Analiza struktury poglowia zwierzat gospodarczych i produkcji ……….44 3.9. Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych badanych powiatów ……….50 3.9.1 Wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na cele inwestycyjne i produkcyjne ……….54 3.9.2. Splaty kredytów i pozyczek oraz stan zadłużenia gospodarstw ……….58 Rozdział IV. Ocena problemów spoleczno zawodowych wspólczesnych rolników 4.1. Analiza spoleczno zawodowa rolników ………. 60 4.2. Propozycje usprawnien polityki rolnej i sytuacji wspólczesnych rolników ……….61 Rozdział V. Metodologia badan 5.1. Badania wlasne ………. 69 5.2. Wnioski koncowe ……….87 Zakończenie ………. 91 Bibliografia ………. 93 Spis aneksów ……….96 Spis tabel ………. 96 Spis wykresów ……….97

Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wspólna Polityka Rolna do 2007 roku 1.1. Geneza, cele, zasady i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 1.2.Specjalne programy rolne dla nowych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej 1.2.1.Specjalny Program Przedakcesyjnej Pomocy na rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) 1.2.2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.2.3. Sektorowy Program Operacyjny 'Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego oraz rozwój obszarów wiejskich- 1.3. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Luksemburg 2003 rok 1.3.1. System platnosci JPG i JPR 1.3.2.Obliczanie platnosci jednostkowej na hektar uzytków rolnych z wylaczeniem obszaru odlogowego 1.3.3. Zasada wspólzaleznosci 1.3.4. Kontrola 1.3.5. Kary 1.3.6. System doradztwa rolniczego 1.3.7. Zwiekszenie roli rozwoju obszarów wiejskich 1.3.8. Modulacja 1.3.9. Wykorzystanie środków uzyskanych z modulacji 1.3.10. Mechanizm dyscypliny finansowej 1.3.11.Skutki objecia Polski zreformowana WPR Rozdział II Finansowanie rozwoju obszarów rolnych 2007-2013 2.1. Zalozenia perspektywy finansowej na lata 2007-2013 2.2. Krajowy plan strategiczny 2.1.1.Poprawa konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego 2.1.2. Poprawa srodowiska naturalnego i obszarów wiejskich 2.1.3. Jakość zycia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej 2.1.4. Leader 2.1.5. Spójnosc Krajowego Planu Strategicznego z unijnymi dokumentami o charakterze strategicznym 2.1.6. Spójnosc Krajowego Planu Strategicznego z krajowymi dokumentami o charakterze strategicznym 2.3.Krajowa Siec Obszarów Wiejskich 2.3.1. Zasady działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2.3.2. Rezultaty funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.4.2. Poprawa srodowiska naturalnego i obszarów wiejskich 2.4.3. Jakość zycia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej 2.4.4. Leader Rozdział III Finansowanie obszarów rolnych w Polsce i za granica 3.1. Zalozenia Wspólnoty Europejskiej w zakresię finansowania obszarów rolnych 3.1.1. Wsparcie Polski na tle wsparcia innych panstw czlonkowskich 3.2. ’ PROW 2013-Podzial środków miedzy poszczególne działania 3.3. Skutki programu 'PROW-2013- dla Polski Zakończenie Bibliografia

Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Metodologia badan 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Hipotezy glówne 1.3 Teren badan Rozdział II. Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej 2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej 2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej 2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Rozdział III. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 3.1 Instrumenty wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 3.2 SAPARD jako przedakcesyjny instrument dostosowania polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do wymogów Wspólnoty Europejskiej 3.3 Platnosci bezpośrednie 3.4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006 3.5 Instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 Rozdział IV. Charakterystyka Gminy XYZ 4.1 Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Gminie XYZ 4.2 Diagnoza obszarów wiejskich i rolnictwa w GminieXYZ 4.3 Analiza SWOT obszarów wiejskich i rolnictwa w Gminie XYZ Rozdział V. Analiza wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie Gminy XYZ 5.1 Wyniki przeprowadzonych badan Podsumowanie Bibliografia Spis tabel

Rynek mleka w latach 2004 – 2007.

Przez administrator

Rozdział 1. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Wspólnej Polityki Rolnej……… 7 1.2. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.1. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………9 1.2.2. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej……… ……… 10 1.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej………11 1.3.1. Rozwój do lat 1968 r……… ………12 1.3.2. Plan Mansholta – 1968………13 1.3.3. Lata 1985 – 1990……… 13 1.3.4. 1992 r. – Plan Mc Sharry’ego………15 1.3.5. Agenda 2000………17 1.3.6. Luksemburg 2003 – Plan Fischera……… 19 1.4. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej……… 20 1.5. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej……… 21 Rozdział 2. Mechanizmy regulujace rynek mleka w Unii Europejskiej. 2.1. Kwoty produkcyjne na mleko………26 2.1.1. Rodzaje kwot……… 29 2.1.2. System administracji kwot mlecznych………30 2.1.3. Dodatkowy podatek – super levy………30 2.2. Ceny………31 2.3. Interwencja na rynku mleka w Unii Europejskiej……… 33 2.3.1. Zakupy interwencyjny……… 34 2.3.1.1. Zakupy interwencyjne odtluszczonego mleka w proszku……… 34 2.3.1.2. Skup interwencyjny masla………34 2.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania……… 35 2.3.2.1. Dopłaty do prywatnego przechowywania masla……… 36 2.3.2.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania odtluszczonego mleka w proszku……… 37 2.3.2.3. Dopłaty do prywatnego przechowywania serów dlugo dojrzewajacych………38 2.3.3. Dopłaty do spozycia i przetwórstwa………39 2.3.3.1. Maslo wykorzystywane do produkcji artykulów spozywczych……… 39 2.3.3.2. Maslo skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji………39 2.3.3.3. Maslo dostarczane organizacjom non – profit………40 2.3.3.4. Odtluszczone mleko w proszku przeznaczone na pasze………42 2.3.3.5. Odtluszczone mleko w proszku przeznaczone do produkcji kazeiny i kazeinianów……… 43 2.3.3.6. Dopłaty do mleka w szkole………44 2.4. Regulacje handlu zagranicznego……… 45 2.4.1 Licencje eksportowe i importowe………45 2.4.2 Wspólna Taryfa Celna……… 45 2.4.3 Refundacje eksportowe oraz kontyngenty………46 Rozdział 3. Działalność Agencji Rynku Rolnego na rynku mleka w latach 2004 – 2007. 3.1. Agencja Rynku Rolnego – jej funkcjonowanie jako agencji platniczej………47 3.2. Refundacje eksportowe ………48 3.3. Doplaty……… 49 3.3.1. Dopłaty do spozycia przetworów mlecznych w placówkach oraz instytucjach niedochodowych……… 50 3.3.2. Dopłaty do prywatnego przechowywania masla i serów………50 3.4. Interwencyjny zakup i sprzedaz masla……… 51 3.5. System kwotowania produkcji mleka w Polsce w latach 2004-2007……… 51 3.6. Rejestr podmiotów skupujacych mleko………53 3.7. Administrowanie Funduszu Promocji Mleczarstwa………55 3.8. Okregowa Spóldzielnia Mleczarska w Sierpcu……… 56 3.8.1. Historia……… 56 3.8.2. Zakupy mleka………58 3.8.3. Produkcja………60 3.8.4. Sprzedaz………61 3.8.5. Zatrudnienie………63 Zakończenie………65

Wykorzystanie podloza po uprawie owocników boczniaka ostrygowatego do odbarwiania wodnych roztworów wybranych barwników

Przez administrator

1. Streszczenie 2. Wprowadzenie 3. Cel pracy Czesc teoretyczna 4. Boczniak ostrygowaty 4.1. Systematyka 4.2. Wyglad 4.3. Walory konsumpcyjne 4.4. Wartość odzywcza 4.5. Wlasnosci lecznicze 5. Uprawa owocników boczniaka 5.1. Uprawa amatorska 5.2. Uprawa towarowa 5.3. Choroby i ochrona 5.4. Wykorzystanie zuzytego podloza 6. Hodowla grzybni 6.1. Hodowla wglebna (SF) 6.2. Hodowla na podlozu stalym (SSF) 7. Lakaza 7.1. Lakaza jako enzym oksydacyjno-redukcyjny 7.2. Lakaza jako enzym rozkladajacy lignine 7.3. Lakaza jako enzym degradujacy barwniki 7.4. Zastosowanie lakazy 8. Dekoloryzacja barwników 8.1. Ogólna charakterystyka barwników 8.2. Proces dekoloryzacji 8.2.1. Proces biochemiczny 8.2.2. Proces fizyczny Czesc doswiadczalna 9. Stanowisko doswiadczalne 9.1. Zastosowana aparatura i urzadzenia oraz szklo laboratoryjne 9.2. Stosowane odczynniki i roztwory 10. Uprawa owocników boczniaka 10.1. Otrzymywanie czystej kultury grzybni 10.1.1. Stosowane podloza hodowlane 10.1.2. Stosowany mikroorganizm 10.1.3. Namnazanie czystej kultury grzybni 10.2. Hodowla wglebna 10.3. Hodowla owocników na slomie 11. Badanie odbarwienia wybranych roztworów barwników 11.1. Stosowane roztwory barwników 11.2. Odbarwianie roztworów z wykorzystaniem biochemicznych wlasciwosci lakazy i fizycznych wlasnosci sorpcyjnych podloza pohodowlanego 11.2.1. Przygotowanie klarownego roztworu z podloza pohodowlanego i wodnych roztworów barwników 11.2.1.1. Wyznaczanie stosunku suchej masy grzybni do wody destylowanej lub wodnych roztworów barwników 11.2.1.2. Wstrzasanie roztworów 11.2.1.3. Filtracja biozawiesiny pohodowlanej 11.2.1.4. Wirowanie przesaczu pohodowlanego 11.2.1.5. Sporzadzanie zerowych roztworów barwników 11.2.2. Pomiary spektrofotometryczne 11.3. Badanie odbarwiania wybranych roztworów barwników na drodze fizycznej 11.3.1. Termiczna dezaktywacja lakazy 11.3.2. Przygotowanie klarownego roztworu z podloza pohodowlanego i wodnych roztworów barwników 12. Wyniki doswiadczen 13. Dyskusja wyników 14. Wnioski Literatura Zalaczniki

Porównanie plonowania dwóch odmian jeczmienia.

Przez administrator

1. Wstęp 2. Przeglad literatury 2.1 Przygotowanie stanowiska 2.2 Dobór odmian 2.3 Przygotowanie materialu siewnego 2.4 Siew jeczmienia 2.5 Nawozenie 2.5.1 Nawozenie fosforem i potasem 2.5.2 Nawozenie azotem 2.5.3 Wapnowanie i nawozenie magnezem 2.5.4 Nawozenie mikroelementami 2.6 Pielegnacja 2.7 Zbiór 3. Cel pracy 4. Metodyka badan 4.1 Charakterystyka terenu badan 4.2 Charakterystyka podmiotu badan 4.3 Charakterystyka badanych odmian 5. Wyniki badan 5.1 Dane agrotechniczne 5.2 Agrometeorologiczne warunki wzrostu i rozwoju 5.3 Porazenie jeczmienia przez choroby 5.4 Wyniki plonowania 5.5 Warunki klimatyczne 6.Podsumowanie 7. Wnioski 8. Literatura

Wpływ nawozenia azotowego na plon jeczmienia jarego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Przeglad literatury 1.1. Charakterystyka jeczmienia 1.1.1. Pochodzenie i historia uprawy jeczmienia 1.2.2. Znaczenie gospodarcze jeczmienia 1.1.3. Wymagania siedliskowe, klimatyczne i inne 1.1.4. Odmiany jeczmienia jarego 1.2. Uprawa jeczmienia 1.2.1. Uprawa roli 1.2.2. Zaopatrzenie roslin w azot 1.2.3. Przygotowanie materialu siewnego, siew i zbiór Rozdział 2. Cel pracy Rozdział 3 Metodyka i przedmiot badan 3.1. Opis terenu badan 3.2. Opis przedmiotu badan Omówienie wyników Podsumowane Wnioski Literatura

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C

Przez administrator

1. Wstęp……… 9 2. Historia i etapy rozwoju …….. 10 3. Biologiczne inspiracje …….. 13 4. Topologie sieci neuronowych…….. 17 4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18 4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18 Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18 Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19 Sieci regresyjne typu PNN …….. 20 Sieci Kohonena …….. 21 5. Zagadnienie klasyfikacji 6. Wykorzystanie sieci neuronowych Rozpoznawanie obrazów …….. 24 Rozpoznawanie mowy…….. 24 Analiza sygnalów…….. 25 Prognozowanie…….. 25 Sterowanie …….. 25 Projektowanie…….. 25 6.1. Zastosowanie w diagnostyce medycznej……… 26 Termografia – jedna z technik diagnostyki obrazowej…….. 26 Rak endometrium – blony sluzowej macicy…….. 26 6.2. Zastosowanie w medycynie weterynaryjnej…….. 26 Identyfikacja poziomu zawartosci tluszczu w tkance miesniowej…….. 26 7. Koputerowe widzenie …….. 27 7.1. Charakterystyka …….. 27 7.2. Akwizycja obrazu …….. 30 7.3. Przetworniki obrazowe optyczno elektryczne …….. 32 7.4. Cyfrowa prezentacja obrazów …….. 32 7.5. Przetwarzanie wstepne obrazu cyfrowego …….. 33 7.6. Analiza obrazu …….. 34 7.7. Rozpoznawanie obrazu …….. 36 8. Inzynieria oprogramowania 8.1. Wprowadzenie…….. 37 8.2. Dziedzina problemowa…….. 37 8.3. Zastosowane technologie …….. 38 Microsoft Visual Studnio 2010…….. 38 Statistica 7.1 …….. 38 Visual Paradigm for UML 8.0 …….. 39 8.4. Cykl wytwarzania oprogramowania …….. 40 Wprowadzenie…….. 40 Modele cyklu zycia oprogramowania…….. 40 Model kaskadowy…….. 40 Prototypowanie …….. 41 Programowanie odkrywcze…….. 41 Testowanie systemu…….. 41 Realizacja przyrostowa …….. 42 Montaz z gotowych elementów …….. 42 Model spiralny …….. 42 8.5. Modelowanie obiektowe w notacji UML …….. 43 Wprowadzenie …….. 43 Diagramy podstawowe …….. 43 Diagramy dynamiczne …….. 44 Diagramy interakcji …….. 44 Diagramy implementacyjne…….. 44 9. Cel i zakres pracy 10. Metodyka 10.1. Wymagania funkcjonalne …….. 45 10.2. Projektowanie programu …….. 52 11. System informacyjny 'USG Recognizer’ 11.1. Implementacja aplikacji…….. 58 11.2. Opis glównych funkcji programu …….. 58 11.3. Okno glówne programu …….. 58 11.4. Kadrowanie zdjecia …….. 59 11.5. Binaryzacja z progiem …….. 59 11.6. Usuwanie 'szumów’ oraz obliczenia …….. 60 11.7. Eksport zebranych danych do pliku CSV …….. 60 12. Podsumowanie i wnioski 62 12.1. Propozycje dalszego rozwoju aplikacji…….. 62 13. Spis ilustracji …….. 63 14. Spis tabel …….. 64 15. Cytowane prace …….. 65

Wspólna polityka rolna -platnosci bezpośrednie i uzupelniajace z perspektywy gospodarstwa rolnego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Wspólna polityka rolna (wpr) 1.1. Rolnictwo i obszary wiejskie w państwach czlonkowskich wspólnoty europejskiej 1.2. Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce Rozdział 2. Kształtowanie się wspólnej polityki rolnej 2.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej – od wsparcia produkcji do wsparcia producenta i obszarów wiejskich 2.2. Wspólna polityka rolna a interesy narodowe panstw czlonkowskich Rozdział 3. Instrumenty wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich 3.1. Rynek owoców i warzyw 3.2. Platnosci bezpośrednie 3.3. Fundusze strukturalne na rozwój sektora rolno-spozywczego oraz obszarów wiejskich Rozdział 4. Polskie rolnictwo i obszary wiejskie a wspólna polityka rolna 4.1. Platnosci bezpośrednie w Polsce 4.2. Instrumenty wsparcia rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w ramach wpr w Polsce w latach 2007-2013 4.3. Wykorzystanie instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich wpr z perspektywy gospodarstwa rolnego 4.4. Zestawienie doplat Wnioski Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Spis zalaczników

Projekt modernizacji gospodarstwa specjalizujacego się w produkcji pieczarek.

Przez administrator

Wstęp………8 Rozdział I Produkcja pieczarek w Polsce 1.1. Wartość odzywcza i znaczenie pieczarek w zywieniu czlowieka ………11 1.2. Przemiany w technologii produkcji pieczarek ……… 13 1.3. Czynniki fizyczne i klimatyczne w uprawie pieczarki ……… 15 Rozdział II Rynki zbytu, wymagania jakosciowe i ceny pieczarek 2.1. Glówne rynki zbytu ……… 18 2.2. Normy dotyczace jakosci pieczarek………20 2.2.1. Ustalenie pojęcia………20 2.2.2. Ustalenia dotyczace wlasciwosci jakosciowych………20 2.2.3. Ustalenia dotyczace wielkosci, tolerancji, otwarcia i oznakowania………21 2.3. Ceny pieczarek w latach 2009-2010………24 Rozdział III Analiza ekonomiczna oplacalnosci produkcji pieczarek 3.1. Charakterystyka badanego gospodarstwa………26 3.1.1. Zasoby ilosciowe i jakosciowe sily roboczej ………28 3.1.2. Wyposazenie w srodki techniczne ………30 3.2. Wielkosc i struktura kosztów jednego cyklu produkcji pieczarek………33 3.3. Oplacalnosc uprawy pieczarek………37 Rozdział IV Projekt modernizacji 4.1. Zalozenia modernizacji gospodarstwa………41 4.2. Analiza ekonomiczna projektu modernizacji………45 4.3. Możliwościrozwojowe gospodarstwa………50 Podsumowanie i wnioski………52 Zalaczniki………55 Spis tabel ………55 Spis rysunków ………55 Spis literatury………56

Wpływ glebokosci siewu i nawozenia azotem na plon i jakosc ziarna pszenicy twardej ozimej.

Przez administrator

Wstęp………3 Przeglad pismiennictwa………6 Cel badan………12 Rozdział 1 Metodyka badan………13 Rozdział 2 Warunki przyrodnicze i agrotechniczne………14 5.1 Lokalizacja badan………14 5.2 Warunki glebowe………15 5.3 Przebieg pogody………15 5.4 Charakterystyka materialu siewnego ………17 5.5 Technika uprawy ………18 Rozdział 3 Wyniki badan wlasnych………19 6.1 Obserwacje polowe………19 6.1.1 Liczba roslin po wschodach………19 6.1.2 Rozwój fazowy roslin………20 6.1.3 Zachwaszczenie………21 6.1.4 Porazenie roslin przez choroby i szkodniki………22 6.1.5 Wyleganie roslin………22 6.1.6 Wysokosc roslin przed zbiorem………23 6.1.7 Dlugosc klosa………24 6.1.8 Wspólczynnik krzewienia ogólnego………25 6.1.9 Wspólczynnik krzewienia produkcyjnego………26 6.2 Elementy struktury plonu………27 6.2.1 Liczba zdzbel z jednostki powierzchni………27 6.2.2 Liczba klosów z jednostki powierzchni ………28 6.2.3 Liczba ziaren w klosie………29 6.2.4 Liczba klosków w klosie……… 30 6.2.5 Masa ziarna z klosa………31 6.2.6 Masa 1000 ziaren………32 6.2.7 Plon ziarna………33 6.3 Wartość siewna ziarna ………34 6.3.1 Energia kielkowania………34 6.3.2 Zdolnosc kielkowania………34 6.3.3 Wyrównanie ziarna………35 6.4 Analiza chemiczna ziarna………35 6.4.1 Zawartość bialka ogólem………35 6.4.2 Zawartość tluszczu surowego………36 6.4.3 Zawartość wlókna surowego………36 6.4.4 Zawartość popiolu………37 6.4.5 Zawartość bezazotowych zwiazków wyciagowych………37 6.4.6 Wydajnosc bialka………38 6.4.7 Zawartość azotu………38 6.4.8 Zawartość fosforu………39 6.4.9 Zawartość potasu………39 6.4.10 Zawartość magnezu………40 6.4.11 Zawartość wapnia………40 6.4.12 Wartość technologiczna ziarna i maki………41 Dyskusja………44 Wnioski………50 Bibliografia………52

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4 l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5 1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6 1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7 1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12 1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16 Rozdział II Rezultat negocjacji akcesyjnych w obszarze rolnictwo 2.1. Dopłaty bezpośrednie dla rolników i limity produkcji………..24 2.2. Strona finansowa polskiego czlonkostwa w UE………..27 2.3. Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa – programy pomocowe.28 2.4. Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE………..29 Rozdział III Efekty unijnej pomocy. 3.1. Korzysci dla polskiego rolnictwa………..36 3.2. Zagrozenia dla polskiego rolnictwa………..40 3.3. Wdrazane programy i działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa………..42 3.4. Rolnicze inwestycje finansowane przez ARiMR z PROW 2007-2013………..46 Zakończenie………..50 Bibliografia………..52