Kategoria: Rynki finansowe

Prace z dziedziny Rynki finansowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie i klasyfikacja spólek………5 1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9 Rozdział II Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz……… 10 2.1 Podstawowe dane o xyz 11 2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki……… 12 2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12 2.2 Dane o emisji………16 2.2.1 Czynniki powodujace wysokie ryzyko dla nabywców Akcji………18 2.3 Opis działalności gospodarczej………22 2.3.1 Informacje o otoczeniu xyz………26 2.3.2 Charakterystyka glównych rynków zbytu xyz………31 2.3.3 Organizacja w xyz………41 2.4 Zatrudnienie w xyz………43 2.5 Inwestycje kapitalowe………46 2.5.1 Inwestycje kapitalowe w ostatnich trzech latach……… 49 Rozdział III Bilans, rachunek zysków i strat oraz ocena działalności xyz………52 3.1 Prognozy wyników finansowych spólki………60 3.2 Bilans oraz rachunek zysków i strat………64 Wnioski………66 Bibliografia………71

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6 1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6 1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7 1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10 1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13 Rozdział II Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24 2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24 2.2. Funkcje ubezpieczen……….30 Rozdział III Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35 3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35 3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36 3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38 3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen spolecznych………40 3.3. Podzial ubezpieczen spolecznych……….42 3.4. Nowy system emerytalny………42 3.4.1. Emerytura z II filaru……….44 Rozdział IV Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego – pracownicze programy emerytalne……….48 4.1. Uwagi ogólne………. 48 4.2. Pracowniczy fundusz emerytalny………53 4.3. Umowa o wnoszenie przez pracodawce skladek do funduszu inwestycyjnego……….56 4.4. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie pracowników z zakladem ubezpieczen………57 4.5. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie pracowników z towarzystwem ubezpieczen wzajemnych……….62 Zakończenie………68 Bibliografia……….71

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15 1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28 1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30 1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32 Rozdział 2 Obligacje skarbowe 2.1. Obligacje skarbowe………39 2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39 2.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………43 2.2 Charakterystyka wybranych obligacji skrabowych………46 2.2.1. Obligacje I emisji – 60%………46 2.2.2. Obligacje II emisji – wymienne na akcje prywatyzowanych przedsiebiorstw………46 2.2.3. Obligacje jednoroczne………48 2.2.4. Obligacje nominowane w USD………52 2.2.5. Obligacje konwersyjne………53 2.2.6. Obligacje na wdrozenie umowy z Klubem Londynskim………54 2.2.7. Obligacje o stalym oprocentowaniu (2-letnie, 5-letnie)………54 2.2.8. Obligacje panstwowej pozyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej………55 2.2.9. Obligacje zagranicznej pozyczki panstwowej o terminie wykupu 13 lipca 2000 r……….56 2.2.10. Dwuletnie oszczednosciowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym………57 2.2.11. Czteroletnie indeksowane oszczednosciowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym………58 2.2.12. Obligacje skarbowe przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa w Banku Handlowym w Warszawie S.A……….58 2.2.13. Obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa w Narodowym Banku Polskim………59 2.2.14. Obligacje zerokuponowe………60 2.2.15. Obligacje dziesiecioletnie o oprocentowaniu stalym oferowane na rynkach zagranicznych………61 2.2.16. Obligacje skarbowych o oprocentowaniu stalym przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa, wynikajacych z tytułu długów ochrony zdrowia………61 Rozdział 3 Ocena działalności emisyjnej w państwa 3.1. Obligacje wyemitowane w Polsce w 1999 i 2000 roku w podziale na rodzaje………63 2.3.1 Rok 1999………63 Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 1999 roku………63 2.3.2 Rok 2000………64 Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 2000 roku………65 3.2. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………66 Zakończenie………82 Biblografia………84

Instrumenty rynku kapitalowego

Przez administrator

Rozdział I Istota rynku kapitalowego 1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5 1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dluzne instrumenty rynku kapitalowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek papierów dluznych przedsiebiorstw ………39 Rozdział III Wierzycielskie instrumetny rynku kapitalowego 3.1. Akcje ………41 3.1.1. Rodzaje akcji ………44 3.1.2. Wycena akcji ………51 3.2. Amerykanskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity depozytowe (GDR) ………54 3.3. Powszechne swiadectwa udzialowe ………55 Rozdział IV Przeglad podstawowych instrumetnów finansowych wystepujacych na Polskim rynku kapitalowym ………58 Biblografia ………66

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Istota kontraktów terminowych 1. Definicja kontraktów terminowych………6 2. Historia rynków terminowych………12 3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16 3.1. Transakcje hedgingowe………17 3.2. Transakcje arbitrazowe ………18 3.3. Transakcje spekulacyjne ………22 Rozdział II Zasady działania kontraktów terminowych 1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26 2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30 3. Infrastruktura rynku terminowego ………40 3.1. Ring gieldowy ………41 3.2. Izba rozliczeniowa ………47 4. Analiza prawna i rachunkowa kontraktów terminowych ………53 Rozdział III Strategie zabezpieczajace z wykorzystaniem kontraktów terminowych 1. Kontrakty terminowe na waluty ………60 2. Kontrakty terminowe na stopy procentowe ………67 3. Kontrakty terminowe na indeksy akcji ………77 Zakończenie ………86 Literatura ………88

Gieldy towarowe

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I Rys historyczny ……… 6 Rozdział II Pojęcie i znaczenie gieldy towarowej 1. Definicja gieldy towarowej ……… 40 2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43 Rozdział III Ustawa o gieldach towarowych w Polsce 1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49 2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55 3. Towarowe domy maklerskie ……… 61 Rozdział IV Prawo Unii Europejskiej dotyczace gield towarowych 1. Uwagi wstepne ……… 71 2. Zasada swobodnego przeplywu towarów ……… 74 3. Zasada wolnosci przedsiebiorczosci ……… 78 4. Zasada swobodnego przeplywu kapitalów i platnosci ……… 83 Zakończenie ……… 86 Bibliografia ……… 88

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka obligacji 1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5 1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5 1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7 1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9 1.4. Pojęcie obligacji………12 1.5. Konstrukcja obligacji………13 1.6. Zasady emisji obligacji………15 1.7. Rodzaje obligacji………18 1.7.1. Obligacje skarbowe………21 1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22 1.7.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………25 1.7.1.3. Charakterystyka wybranych obligacji skarbowych………29 1.7.2. Obligacje komunalne………43 1.7.3. Obligacje przedsiebiorstw (korporacyjne)………45 1.7.3.1. Obligacje zamienne………46 1.7.3.1.1. Regulacje prawne dot. obligacji zamiennych w Polsce………46 1.7.3.1.2. Istota obligacji zamiennych……….49 1.7.3.1.3. Konwersja obligacji zamiennych na akcje………50 1.7.3.2. Obligacje z prawem pierwszenstwa………51 1.7.3.3. Obligacje z prawem udzialu w przyszlych zyskach emitenta (obligacje partycypacyjne)………52 1.8. Obligacje w Internecie………53 Rozdział II Wycena obligacji 2.1. Podstawowe charakterystyki………56 2.2. Zwrot z inwestycji………58 2.2.1. Dochodowosc obligacji skarbowych………62 2.2.2. Dochodowosc obligacji nieskarbowych………67 2.2.2.1. Wycena obligacji zamiennych, a ich cechy………68 2.2.2.2. Wady i zalety obligacji zamiennych w zaleznosci od podmiotu………71 2.3. Ocena ratingowa………74 2.3.1. Ranking obligacji wedlug CERA S.A……….75 Rozdział III Obligacje w praktyce polskiej 3.1. Pozyskiwanie kapitału za granica………79 3.1.1. Obligacje Brady’ego………79 3.1.2. Euroobligacje rzadu polskiego………82 3.1.3. Euroobligacje podmiotów prywatnych………84 3.2. Obligacje w Polsce………86 3.2.1. Obligacje skarbowe………86 3.2.2. Obligacje zamienne………89 3.2.2.3. Wyemitowane obligacje zamienne………90 3.2.3. Obligacje komunalne………96 3.2.3.1. Wyemitowane obligacje komunalne………97 3.3. Działalność domów maklerskich w zakresię obrotu………99 3.4. Działalność GPW S.A. i KDPW S.A. w zakresię obrotu………101 Zakończenie………104 Biblografia ………105

Opcje na akcje

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe 1.2 Cechy opcji na akcje 1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji 1.2.2 Efekt dzwigni 1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji 1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji 1.5 Inne rodzaje opcji 1.6 Porównanie opcji na rynku gieldowym i pozagieldowym Rozdział 2. Taksonomia wyceny opcji na akcje 2.1 Elastycznosc opcji 2.2 Modele wyceny opcji 2.2.1 Wycena opcji przy wykorzystaniu drzew dwumianowych 2.2.2 Drzewo dwumianowe dla spółki wyplacajacej dywidende 2.2.3 Model Blacka-Scholesa 2.2.4 Model Mertona Rozdział 3. Praktyczne zastosowanie opcji gieldowych 3.1 Spekulacja 3.2 Arbitraz 3.3 Hedging 3.4 Strategie inwestycyjne wykorzystujace opcje 3.5 Strategia zabezpieczajaca delta 4. Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Ewolucja systemów notowan gieldowych 1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5 1.2. Notowania fixingowe ……….. 10 1.3. Notowania ciagle ……….. 14 1.4. Obrót bezposredni ……….. 16 Rozdział II Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich 2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ……….. 23 2.2. Frankfurt – glówna gielda niemiecka ……….. 27 2.3. Rozwój gield w krajach Beneluxu – przedsionek rynku elektronicznego ……….. 33 2.4. Panorama rozwinietego rynku papierów wartosciowych – Francja ……….. 37 Rozdział III Pierwotny system notowan na GPW w warszawie 3.1. Sposób budowania arkusza zlecen ……….. 42 3.2. Ustalanie kursu równowagi ……….. 46 3.3. Ustalanie kursu na rynku jednolitym ……….. 54 3.4. Kursy na rynku notowan ciaglych ……….. 58 Rozdział IV WARSET a nowe możliwości gieldowe 4.1. Potrzeba stworzenia nowego systemu ……….. 67 4.2. Zmiana systemów notowan ……….. 71 4.3. Typy zlecen maklerskich dostosowane do nowego systemu gieldowego ……….. 77 4.4. Pozostale zlecenia umozliwiajace realizacje strategii inwestycyjnych ……….. 92 Zakończenie ……….. 98 Bibliografia ……….. 100 Spis rysunków i tablic ……….. 104

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Motywacja w teorii zarządzania 1.1 Pojęcie motywacji………6 1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10 1.3 Model procesu motywacyjnego………22 Rozdział II System motywowania w przedsiębiorstwie……… 2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26 2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33 2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41 2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46 Rozdział III System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie 3.1 Motywacja w polskich realiach………49 3.2 Zakres działania firmy xyz………54 3.2.1 Prezentacja firmy………54 3.2.2 Produkcja, wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych i sprzedaz………55 3.2.3 Strategiczne rynki………58 3.2.4 Kluczowe produkty………62 3.2.5 System dystrybucji………64 3.3 System motywacyjny pracowników produkcyjnych………66 3.4 Zasady systemu premiowania działalności innowacyjnej………67 3.5 Motywacyjne formy organizacji pracy………69 3.6 Korzysci wynikajace z czynnosci motywowania………71 Rozdział IV Motywowanie kadry menedzerskiej w świetle badan empirycznych przeprowadzonych w xyz 4.1 Cel, przedmiot, metody i zakres badan………73 4.2 Analiza czynników determinujacych kadre menedzerska wynikajaca z wlasnych badan empirycznych………79 4.3 Wnioski wynikajace z badan………88 Zakończenie………95 Spis tabel………97 Spis rysunków………98 Spis wykresów………99 Bibliografia………100 Aneks – ankieta………104

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6 2. Portfel inwestycyjny OFE ………11 3. Polityka inwestycyjna OFE ………15 Rozdział II. Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych 1. Mierniki analizy struktury ………22 2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28 Rozdział III. Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE 1. Statystyczne badanie struktury portfela inwestycyjnego OFE ………36 2. Modelowanie dynamiki dla OFE ………44 Rozdział IV. Ocena polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 1. Strategie dominujace w ksztaltowaniu się portfela inwestycyjnego OFE……….54 2. Prognozowanie wybranych składników portfela OFE ………59 3. Ekonomiczny aspekt polityki inwestycyjnej OFE ………64 Zakończenie………67 Spis tabel, wykresów i rysunków………69 Aneks ………71 Biblografia………87

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych.

Przez administrator

Wstęp……..5 Cel pracy ………6 Rozdział I. Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego 1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7 1.2. Twierdzenie o schematach……..13 1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18 Rozdział II. Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na zmodernizowanym i rozbudowanym algorytmie genetycznym 2.1. Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych przez wektory zmiennopozycyjne……..20 2.2. Wzbogacenie mechanizmu selekcji przez zastosowanie modelu elitarnego ……..21 2.3. Zmniejszenie naporu selekcyjnego poprzez zastapienie selekcji proporcjonalnej metoda turniejowa…….. 21 2.4. Rozszerzenie algorytmu o zaawansowane operatory krzyzowania…….. 22 2.5. Metody mutowania osobników reprezentowanych przez ciag liczb rzeczywistych ……..24 2.6. Implementacja mechanizmu dynamicznej zmiany rozkladu prawdopodobienstwa wyboru metody mutowania ……..25 Rozdział III. Wprowadzenie reprezentacji przedzialowej 3.1. Arytmetyka przedzialowa ……..27 3.2. Porównywanie przedzialów …….. 28 Rozdział IV. Opracowanie i wykorzystanie do badan programu opartego na algorytmie zaawansowanej metody maksymalizacji funkcji wielu zmiennych 4.1. Okreslenie funkcji celu oraz zbioru jej argumentów ……..34 4.2. Struktura programu i schemat blokowy ……..35 4.3. Rozszerzenie funkcjonalnosci programu poprzez implementacja reprezentacji przedzialowej ……..43 4.4. Doswiadczenia porównawcze…….. 45 Wnioski…….. 73 Literatura ……..74

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4 Rozdział II. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13 2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17 Rozdział III. Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20 3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych papierów wartosciowych………27 Rozdział IV. Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych – schematy ………41 Bibliografia……… 52 Uwaga: Brak przypisów.

Transakcje terminowe SWAP.

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Instrumenty pochodne………8 2.1. Opcje………9 2.2. Kontrakty futures i forward………13 2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15 3. SWAP – definicja, rodzaje………17 3.1. SWAP procentowy………17 3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21 3.1.2. Wymiana platnosci……….23 3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25 3.2. SWAP walutowy………32 3.3. SWAP kredytowy………38 3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43 3.4.1. Coupon SWAP………43 3.4.2. Equity SWAP………43 3.4.3. SWAP towarowy………44 4. Studium przypadków dla transakcji typu SWAP………46 4.1. SWAP procentowy typu fixed-floating………46 4.2. SWAP procentowy typu floating-floating 49 4.3. SWAP walutowy typu fixed-floating………52 4.4. SWAP walutowy typu floating-floating oparty o LIBOR 55 4.5. SWAP walutowy typu fixed-fixed………59 4.6. SWAP mieszany………61 4.7. SWAP finansowy na nieplynnych rynkach………63 5. Rynki SWAP………66 6. Ryzyko………71 6.1. Ryzyko stopy procentowej 72 6.2. Ryzyko walutowe 75 6.3. Ryzyko zwiazane z transakcjami typu SWAP………78 7. Zakończenie 80 Dodatek A. Sposób notowan ciaglych………75 Dodatek B. Stopy procentowe 'SPOT’ i FORWARD. Metoda 'BOOTSTRAP’ 77 Slowniczek………79 Literatura………81

Obrót papierami wartosciowymi.

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I. Zagadnienia ogólne. 1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7 1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23 1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24 1.2.2. Obligacje………27 1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30 Rozdział II. Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych. 2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36 2.2. Miejsce gieldy w Unii Europejskiej………43 Rozdział III. Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie 3.1. GPW w Warszawie………48 3.2. Maklerzy. Grupa kapitalowa GPW………49 3.3. Prawo UE a polskie prawo rynku kapitalowego………52 Rozdział IV. Zadania Gieldy Papierów Wartosciowych 4.1. Oferta publiczna i wprowadzenie papierów wartosciowych do obrotu na rynku regulowanym………58 4.2. Czlonkowie gieldy i animatorzy rynku………65 4.3. Indeksy gieldowe………67 4.4. Sesje gieldowe i ewidencja transakcji gieldowych………72 4.5. Notowanie papierów wartosciowych na gieldzie. Notowania jednolite i ciagle………74 4.6. Transakcje pakietowe………79 4.7. Zlecenia gieldowe………81 Rozdział V. Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A……….83 Rozdział VI. Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartosciowymi. Bezpieczenstwo obrotu. 6.1. Nadzór nad rynkiem kapitalowym………93 6.2. Znaczne pakiety akcji………100 6.3. Zakaz manipulacji………105 Zakończenie………108 Bibliografia………111

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce. 1.1 Istota rynku kapitalowego ………6 1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6 1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11 1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13 1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18 1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22 1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych ……… 27 1.4.1 Historia Gieldy ………27 1.4.2 Władze Gieldy ………32 1.4.3 Czlonkowie Gieldy ………35 1.4.4 Funkcjonowanie oraz zadania Gieldy ………39 Rozdział II Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie. 2.1 Papiery wartosciowe notowane na gieldzie……… 42 2.1.1 Akcje ………44 2.1.2 Obligacje ………47 2.1.3 Obligacje Skarbu Panstwa ………49 2.1.4 Certyfikaty inwestycyjne ………50 2.1.5 Warranty ………51 2.1.6 Kontrakty terminowe ………52 Rozdział III Segmentacja rynku i jej konsekwencje. 3.1 Rynek pierwotny i wtórny ………54 3.2 Rynek publiczny i niepubliczny ………57 3.3 Rynek gieldowy i pozagieldowy ………59 Literatura ………64 Czasopisma ………65 Akty prawne ……… 65 Striny internetowe ………65 Spis rysunków ………66 Spis tabel ……… 66

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Geneza gieldy 1.Historia powstania………7 2.Podzial gield………8 3.Uczestnicy gieldy………9 Rozdział II Transakcje gieldowe 1. Kontrakty terminowe………12 1.1 Geneza transakcji terminowych………12 1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13 1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17 1.4 Warunki rozwoju………19 1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20 2. Transakcje opcyjne………23 2.1 Historia rynku opcji………23 2.2 Rodzaje i podzial opcji………24 2.3 Spekulacje opcjami………28 2.4 Bledy popelniane w spekulacjach opcjami………31 3.Transakcje na akcjach………32 3.1 Geneza oraz podzial akcji………32 3.2 Wybór akcji………33 3.3 Przyklad wykorzystania akcji………36 Rozdział III Strategie inwestowania 1. Metody gry gieldowej strategie inwestycyjne………37 2. Zasady inwestowania prowadzace do zysków………44 3. Ryzyko zwiazane z inwestowaniem na gieldzie………47 Rozdział IV Mistrzowie gry na gieldzie 1. Rady mistrzów, techniki ich inwestowania………50 2. Cechy wielkich inwestorów………59 3. Spekulanci korsarze XX wieku………61 Rozdział V Przestepstwa gieldowe 1. Transakcje zabronione……….63 2. Operacje pod specjalnym nadzorem………65 3. Instytucje kontroli………66 4. Przyklady malwersacji gieldowych………69 Zakończenie ………73 Streszczenie pracy dyplomowej magisterskiej………74 Literatura ………75

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych

Przez administrator

Wstęp ………….5 Rozdział I. Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych 1. Pojęcie papierów wartosciowych 2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12 3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13 3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13 3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14 3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23 3.4. Papiery wartosciowe bedace dokumentem platniczym i rozrachunkowym…………. 29 Rozdział II. Wycena krótkoterminowe papierów wartosciowych 1. Wprowadzenie do wyceny …………. 33 2. Uwarunkowania wyceny papierów wartosciowych …………. 34 3. Metody wyceny …………. 36 3.1. Wycena na dzien wprowadzania do ksiag rachunkowych …………. 36 3.2. Wycena biezaca …………. 39 3.3. Wycena na dzien bilansowy …………. 43 3.4. Szczególowa wycena krótkoterminowych papierów wartosciowych…………. 51 Rozdział III. Ewidencja krótkoterminowych papierów wartosciowych 1. Ewidencja syntetyczna krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 65 2. Ewidencja analityczna krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 72 Rozdział IV. Krótkoterminowe papiery dluzne 1. Pojęcie krótkoterminowych papierów dluznych …………. 90 2. Podstawy prawne funkcjonowania …………. 93 3. Parametry charakteryzujace krótkoterminowe papiery dluzne …………. 95 4. Rodzaje krótkoterminowych papierów dluznych …………. 95 5. Emisja krótkoterminowych papierów dluznych …………. 95 6. Cena krótkoterminowych papierów dluznych …………. 104 7. Zabezpieczenie krótkoterminowych papierów dluznych …………. 106 Zakończenie …………. 107 Bibliografia …………. 109

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.

Przez administrator

Wstęp. …….3 Rozdział I Charakterystyka rynku finansowego. 1. Segmenty rynku finansowego 1.1. Rynek kapitalowy……..5 1.2. Rynek pieniezny…….12 1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15 1.4.Rynek walutowy……..23 Rozdział II Akcje i zwiazane z nimi ryzyko. 2.1. Charakterystyka akcji ……..25 2.2. Podzial akcji……..27 2.3. Ryzyko akcji……..31 2.4. Wycena akcji…….38 Rozdział III Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko. 3.1. Charakterystyka obligacji……..43 3.2. Podzial obligacji…….45 3.3. Wycena obligacji…….52 3.4. Ryzyko obligacji…….53 3.5. Emisja obligacji…….59 Rozdział IV Inne Papiery wartosciowe 4.1. Bony skarbowe……..64 4.2. Bony komercyjne……..65 4.3. Weksle komercyjne……..69 4.4. Certyfikaty inwestycyjne…….70 Zakończenie……..74 Bibliografia…….75 Spis rysunków……..76 Spis tabel……..77

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6 1.1. Pojęcie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6 1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10 1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16 1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24 Rozdział II Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35 2.1. Polskie tradycje gieldowe………35 2.2. Giełda w Warszawie………40 Rozdział III Gieldy Papierów Wartosciowych na swiecie………53 3.1. Rynki papierów wartosciowych w wybranych krajach………53 3.1.1Austria ………..53 3.1.2Belgia…………56 3.1.3Dania………..59 3.1.4Niemcy………..61 3.1.5Wielka Brytania……………63 3.2. Specyfika gieldy warszawskiej………….65 Zakończenie………75 Bibliografia…………77 źródła internetowe……………..77 Spis tabel………….78 Spis wykresów………78

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie 1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8 1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9 1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12 1.3.1. Pojęcie i znaczenie akcji………12 1.3.2. Klasyfikacja akcji………14 1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17 1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w spólkach publicznych………20 Rozdział 2. Prawo poboru jako papier wartosciowy 2.1. Definicja i ogólne znaczenie prawa poboru………26 2.2. Nabycie prawa poboru………27 2.3. Przenoszenie prawa poboru………29 2.4. Prawo poboru w obrocie publicznym………30 2.4.1. Gieldowy obrót prawem poboru………31 2.4.2. Modyfikacje w obrocie akcjami, z których wynika jednostkowe prawo poboru………34 2.4.3. Obrót prawem poboru na regulowanym rynku pozagieldowym………37 2.4.4. Problem możliwości ograniczenia zbywalnosci prawa poboru w obrocie publicznym………38 2.5. Wykonanie prawa poboru………39 2.5.1. Ogloszenie o prawie poboru………40 2.5.2. Zapis na akcje………41 2.5.3. Zasada realizacji prawa poboru w jednym terminie………41 2.5.4. Zapis dodatkowy ………42 2.5.5. Skutki niewykonania prawa poboru………42 2.6. Obrót prawem poboru w przykladach………43 2.7. Wyłączenie prawa poboru……… 45 2.7.1. Formalne przesłanki wylaczenia prawa poboru………46 2.7.2. Materialne przesłanki wylaczenia prawa poboru………47 2.7.3. Czesciowe wylaczenie prawa poboru………48 Rozdział 3. Kapital docelowy a prawo poboru 3.1. Istota kapitału docelowego………49 3.2. Podwyzszenie kapitału zakladowego w granicach kapitału docelowego………53 3.3. Kwestia wylaczenia prawa poboru przy podwyzszaniu kapitału zakladowego w granicach kapitału docelowego ………56 3.3.1. Umocowanie zarzadu w kwestii wylaczenia prawa poboru………56 3.3.2. Dokonanie wylaczenia prawa poboru przez zarzad na podstawie udzielonego upowaznienia………60 3.3.3. Powody wylaczenia prawa poboru przez zarzad a funkcje kapitału docelowego………62 Rozdział 4. Wykorzystanie instytucji kapitału docelowego przez polskie spółki notowane na GPW w Warszawie lub ograniczenia prawa poboru akcji 4.1. Wprowadzenie oraz metodyka przeprowadzonego badania………64 4.2. Spostrzezenia dotyczace dokonanej analizy………75 Podsumowanie ………80 Literatura……… 82 Akty prawne……… 85 Inne źródła ……… 86 Wykaz stron internetowych……… 87 Wykaz tabel i rysunków ………88

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce 1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5 1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14 1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14 1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19 1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28 1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28 1.3.2. Krajowy depozyt papierów wartosciowych ……….31 1.3.3. Komisja Nadzoru Finansowego………. 32 Rozdział 2. Opcje finansowe 2.1. Opcje jako rodzaj instrumentu finansowego………. 35 2.2. Rodzaje transakcji opcyjnych ……….39 2.2.1. Kasowe transakcje opcyjne ……….39 2.2.2. Terminowe transakcje opcyjne ……….43 2.3. Warranty………. 45 2.4. Wartość i wycena opcji finansowych ……….49 Rozdział 3. Prawa poboru jako opcje finansowe 3.1. Prawa poboru na tle polskich regulacji prawnych ……….57 3.2. Istota praw poboru ……….61 3.3. Prawo poboru jako instrument finansowy………. 66 3.4. Wartość praw poboru………. 70 3.5. Podobienstwo praw poboru do innych instrumentów ……….74 3.6. Prawa poboru na GPW w Warszawie ……….76 Rozdział 4. Prawa do akcji. 4.1. Prawa do akcji jako instrument obrotu gieldowego ……….86 4.2. Prawa do akcji na gieldzie papierów wartosciowych w Warszawie ……….89 Zakończenie ……….96 Bibliografia ……….98 Pozycje ksiazkowe ……….98 Akty prawne ……….99 Strony internetowe………. 99 Inne ……….99 Spis rysunków ……….100 Spis tabel………. 101

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Rynek 1.1. Istota rynku kapitalowego……….4 1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8 1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10 1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14 Rozdział 2. Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16 2.2. Historia Gieldy……….17 2.3. Władze Gieldy……….20 2.4. Instytucje KDPW……….21 2.5. Czlonkowie Gieldy……….22 Rozdział 3. Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie 3.1. Rynek pierwotny ……….23 3.2. Rynek wtórny……….24 3.3. Instrumenty gieldowe……….25 3.4. Notowania na gieldzie……….31 3.5. System obrotu gieldowego……….35 3.6. Procedura wejscia na gielde……….37 Rozdział 4. Rozwój Gieldy Papierów Wartosciowych 4.1. Ilosc notowanych spólek……….40 4.2. Kapitalizacja gieldy……….43 Wnioski……….47 Bibliografia……….48 Spis wykresów……….51 Spis rysunków……….52 Spis tabel

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Istota rynku finansowego 1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7 1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10 1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15 1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16 Rozdział II Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce 2.1. Powstanie i historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce ………….23 2.2. Etapy rozwoju polskich papierów wartosciowych ………….26 2.3. Władze Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 28 2.4. Czlonkowie Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 29 Rozdział III Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie 3.1. Istota i funkcje papierów wartosciowych…………. 33 3.2. Obligacje ………….35 3.3. Akcje…………. 44 3.4. Instrumenty pochodne………….58 3.5. Indeksy gieldowe ………….63 3.6. Zasady zawierania transakcji na Gieldzie Papierów Wartosciowych…………. 70 3.7. System notowan kursów na gieldzie…………. 72 Zakończenie ………….76 Spis literatury………….77 Spis rysunków…………. 80

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka funduszy inwestycyjnych. 1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7 1.1.1. Zarys historyczny……….9 1.1.2. Pojęcie funduszu inwestycyjnego……….15 1.1.3. Pojęcie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20 1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26 1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30 Rozdział II Typy funduszy oraz ich klasyfikacja……….32 2.1. Prawne formy funduszy inwestycyjnych……….37 2.1.1. Otwarte oraz specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne……….39 2.1.2. Zamkniete fundusze inwestycyjne……….41 2.1.3. Tytuly uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych……….43 2.2. Ekonomiczna klasyfikacja funduszy inwestycyjnych……….46 2.2.1. Fundusze agresywne……….47 2.2.2. Fundusze hybrydowe……….50 2.2.3. Fundusze bezpieczne……….52 2.2.4. Fundusze parasolowe……….55 Rozdział III Aspekty ekonomiczno-podatkowe funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. 3.1. Ryzyko inwestowania……….57 3.1.1. Ryzyko inwestowania zwiazane z polityka funduszu……….59 3.1.2. Ryzyko zwiazane z uczestnictwem w funduszu……….62 3.2. Koszty i dochody uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym……….64 3.2.1. Oplaty zwiazane z inwestowaniem w fundusze……….66 3.2.2. Zasady opodatkowania dochodu z funduszy inwestycyjnych w Polsce……….69 3.3. Podmioty zwiazane z inwestowaniem w fundusze……….70 3.4. Polityka inwestycyjna funduszu……….75 Rozdział IV Poziom rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2006-2009 4.1. Otoczenie makroekonomiczne funduszy inwestycyjnych……….79 4.2. Udział funduszy inwestycyjnych w oszczednosciach Polaków……….83 4.3. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych……….85 4.4. Struktura rynku wedlug Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych……….90 4.5. Struktura rynku wedlug grup funduszy……….94 Zakończenie……….99 Bibliografia……….101 Spis tabel……….106 Spis wykresów……….106 Spis rysunków……….107