Kategoria: Stosunki międzynarodowe

Prace z dziedziny Stosunki międzynarodowe . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Motywacja do pracy – próba weryfikacji wybranych teorii

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I Motywacja – pojęcia ogólne       1.2 Istota motywacji 1.3 Proces motywacji 1.4 Modele motywacji 1.4.1 Model podstawowy 1.4.2 Model zintegrowany 1.5 Motywowanie a motywacja 1.6 Rodzaje motywacji Rozdział II Niematerialne i materialne środki w procesie motywowania pracowników       2.1 Pobudzanie motywacji 2.2 Środki motywacyjne 2.2.1 Środki przymusu 2.2.2 Środki zachęty 2.2.3 Środki perswazji 2.3 Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 2.3.1 Świadczenia zabezpieczające 2.3.2 Świadczenia materialne 2.4 Wynagrodzenia 2.4.1. Formy płac 2.4.2. Systemy płac oparte na kwalifikacjach Rozdział III Teorie motywacji       3.1 Instrumentalna Teoria motywacji 3.2 Teoria X I Y D. Mcgregora 3.3 Teorie procesu 3.4 Teoria wartości oczekiwanej 3.5 Teoria celu 3.6 Teoria sprawiedliwości 3.7 Teorie oparte na zaspakajaniu potrzeb 3.8 Przegląd teorii motywacji- podsumowanie Rozdział IV Próba weryfikacji empirycznej teorii Herzberga i Maslowa       4.1 Założenia dotyczące badań empirycznych. 4.2 Hipotezy badawcze 4.3 Dobór metody badawczej 4.4 Organizacja i przebieg badań 4.4.1 Rozkład płci i wieku w populacji 4.4.2 Rozkład wykształcenia i zarobków w badanej próbie 4.5 Analiza wyników badań empirycznych 4.5.1 Weryfikacja teorii Maslowa 4.5.2 Weryfikacja teorii Herzberga 4.6 Weryfikacja hipotez i interpretacja wyników Zakończenie Spis tabel Spis rysunków Spis wykresów Bibliografia

Modele bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdział II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdział III Działania pokojowe ONZ. 3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych 3.2. Operacje pokojowe ONZ 3.2. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ. Bibliografia

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdział II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdział III Działania pokojowe ONZ. 3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych 3.2. Operacje pokojowe ONZ 3.2. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ. Bibliografia

Droga Polski do NATO.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdział II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40 2.3 Operacja wojskowa IFOR……….41 2.4 Od IFOR do SFOR……….45 2.5 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR……….48 Rozdział III Pierwszy rok dzialan Polski w NATO 3.1 Wydarzenia roku 1989 – wynik fundamentalnych przemian w Europie Srodkowo – Wschodniej……….54 3.2 Bilans funkcjonowania Sil Zbrojnych RP w NATO oraz misji pokojowych……….56 Zakończenie……….75 Bibliografia……….78

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Globalizacja przedsiebiorstw……..5 1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw 1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji 1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa Rozdział II Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne 2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci 2.3 Opracowanie globalnych produktów Rozdział III Efekty osiagniete dzieki globalizacji przez firme McDonald`s………55 3.1 Wpływ globalizacji na firme McDonald`s 3.2 Działania McDonald`s w stosunku do lokalnych potrzeb Zakończenie………..63 Bibliografia

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdział 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych postanowien cywilnych………38 2.4. Polacy w silach IFOR………41 Rozdział 3. Sily stabilizacyjne SFOR ……….44 3.1 Kontynuacja procesu pokojowego………44 3. 2 Zadania i mandat kontyngentu………45 3.3 Udział panstw spoza NATO………46 3.4 Aspekty cywilne………48 3.5 Polski Kontyngent Wojskowy w silach SFOR………50 3.6 Odwody w koncepcji działania SFOR………52 Rozdział 4. Silu KFOR ……….55 4.1 Rozmieszczenie kontyngentu………55 4.2 Zadania kontyngentu………56 4.3 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR………57 4.4 Doswiadczenia Wojska Polskiego w ramach misji pokojowych na Balkanach………60 Zakończenie………62 Bibliografia……… 64

RFN jako panstwo federalne.

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Rys historyczny federalnych Niemiec ……… 6 Rozdział II Wladza federalna a wladza krajowa (landowa) ………. 24 2.1. Zagadnienia wstepne ………. 24 2.2. Kraje federalne ……… 27 2.3. Podzial kompetencji ……… 33 2.3.1. Uwagi wstepne ……… 33 2.3.2. W zakresię ustawodawstwa ………. 34 2.3.3. W zakresię administracji ………. 38 2.3.4. W zakresię wymiaru sprawiedliwosci ………. 39 2.3.5. W stosunkach pomiedzy innymi państwami ………. 40 Rozdział III Uregulowania konstytucyjne ……… 43 3.1. Zagadnienia wstepne ………. 43 3.2. Parlament Federalny (Bundestag) ………. 44 3.3. Rada Federalna (Bundesrat) ……… 47 3.4. Rzad Federalny ……… 52 3.5. Prezydent Federalny ……… 58 3.6. Wladza sadownicza ………. 60 3.7. Sadownictwo konstytucyjne ……… 61 Rozdział IV Charakterystyka praktyki traktatowej ……… 65 4.1. Uwagi wstepne ……… 65 4.2. Umowy regulujace stosunki sasiedzkie z NRD ………. 65 4.3. Wybrane umowy regulujace stosunki pomiedzy RFN a Polska ……… 75 4.3.1. Umowy graniczne ……… 75 4.3.2. Traktat o dobrym sasiedztwie i przyjaznej współpracy ………. 81 4.3.3. Umowy regulujace kwestie swiadczen emerytalno-rentowych ……… 83 4.4. Umowy kulturalne ………. 89 Zakończenie ……… 97 Bibliografia ……… 101

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5 2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7 3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13 4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19 Rozdział II Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23 2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26 3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32 Rozdział III Koncepcja dystrybucji w firmie XYZ 1. Organizacja kanalów dystrybucji…….36 2. Logistyka w firmie XYZ…….42 3. Skutecznosc kanalów dystrybucji…….44 Bibliografia…….48 Spis rysunków, tabel i wykresów…….49

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11 1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15 1.6. Jakie organy pomocnicze ma Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….19 1.7. Z jakimi organizacjami Organizacja Narodów Zjednoczonych nawiazala wspólprace?………..20 Rozdział II. UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ. 1.1. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oswiaty, Nauki i Kultury?………..21 1.2. Jakie sa glówne cele UNESCO?……….21 1.3. Jakie sa glówne organy UNESCO?……….22 1.4. Jak funkcjonuje UNESCO?……….24 1.5. Z jakimi organizacjami wspólpracuje UNESCO?……….27 Podsumowanie……….28 Bibliografia……….29 Przypisy………..30

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja

Przez administrator

Streszczenie………2 Wstęp………7 Rozdział I. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980 1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10 1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10 1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18 1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20 1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22 1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24 2. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ………228 3. Przedstawienie wskazników makroekonomicznych gospodarki polskiej w latach 1990-1997………35 3.1. Analiza dynamiki produktu krajowego brutto w latach 1990-1998………35 3.2. Inflacja………37 Rozdział II Sytuacja gospodarcza w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1998 1. Zmiany gospodarcze w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1998………40 1.1. Sytuacja gospodarcza przed rozpoczeciem reform………40 1.2. Plan i zalozenia reform………42 1.3. Liberalizacja cen………44 1.4. Problemy prywatyzacji w Rosji……….45 1.5. Radykalne reformy gospodarcze w 1992 roku i 'dryf strategiczny’ w latach nastepnych ………47 2. Rynek panstwowych dluznych papierów wartosciowych a kryzys finansowy w Rosji w 1998 roku……… 51 2.1. Zadluzenie wewnetrzne Rosji i rozbudowa piramidy GKO………52 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rosji………59 3.1. Glówne etapy rozwoju BIZ w Rosji………59 3.2. Glówne kierunki rozwoju BIZ: źródła i adresaci………61 4. Transformacja handlu zagranicznego w Rosji………64 5. Przedstawienie wyników makroekonomicznych gospodarki rosyjskiej w latach 1993-1998………68 5.1. Dynamika PKB………68 5.2. Inflacja i poziom bezrobocia………69 Rozdział III. Ogólna charakterystyka wymiany towarowej pomiedzy Polska a Rosja w latach 1992-1998 1. Uwagi dotyczace Polsko-Rosyjskiej wymiany towarowej w latach transformacji………72 2. Analiza wolumenu i struktury importu do Polski z Rosji………74 2.1. Zywnosc i zwierzeta zywe………75 2.2. Napoje i tyton………75 2.3. Surowce niejadalne z wyjatkiem paliw………76 2.4. Paliwa mineralne, smary i materialy pochodne………77 2.5. Oleje, tluszcze i woski zwierzece i roslinne………78 2.6. Chemikalia i produkty pokrewne………78 2.7. Towary przemyslowe sklasyfikowane glównie wedlug surowca………79 2.8. Maszyny, urzadzenia i sprzet transportowy………80 2.9. Rózne wyroby przemyslowe………81 2.10. Struktura import………81 3. Analiza wolumenu i struktury eksportu z Polski do Roscji………84 3.1. Zywnosc i zwierzeta zywe………84 3.2. Napoje i tyton………85 3.3. Surowce niejadalne z wyjatkiem paliw………86 3.4. Paliwa mineralne smary i materialy pochodne………87 3.5. Oleje, tluszcze i woski zwierzece i roslinne………87 3.6. Chemikalia i produkty pokrewne………88 3.7. Towary przemyslowe sklasyfikowane glównie wedlug surowca………89 3.8. Maszyny, urzadzenia i sprzet transportowy………90 3.9. Rózne wyroby przemyslowe………91 3.10. Analiza struktury eksportu z Polski do Rosji……… 91 4. Saldo w handlu zagranicznym z Rosja………94 Rozdział IV. Wnioski wynikajace z analizy wpływu transformacji gospodarczej na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja 1. Czynniki wpływajace na rozwój Polsko-Rosyjskich obrotów handlowych………95 2. Ocena wpływu kryzysu w Rosji na sytuacje w handlu zagranicznym………104 3. Perspektywy rozwoju Polsko-Rosyjskiej współpracy handlowej………108 Zakończenie………111 Spis tabel………113 Spis wykresów………114 Literatura ………115

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Ewolucja polityki handlowej………3 1.1 Historia integracji europejskiej 1.2 Pojęcie i zakres wspólnej polityki handlowej 1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej Rozdział II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13 2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna 2.1.1 Cla w Unii Europejskiej 2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty (TARIC) 2.2 Bariery poza taryfowe 2.2.1 Ograniczenia ilosciowe 2.2.2 Dobrowolne ograniczenia exportu 2.2.3 Postepowania antydumpingowe 2.2.4 Inne bariery pozataryfowe Rozdział III. Geograficzne zróznicowanie wspólnej polityki handlowej……… 28 3.1 Znaczenie pozaeuropejskich krajów wysoko uprzemyslowionych w polityce handlowej UE 3.1.1 Stosunki z USA 3.1.2 Stosunki z Japonia 3.2 Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów rozwijajacych się 3.2.1 Stosunki handlowe z krajami basenu Morza Sródziemnego 3.2.2 Stosunki handlowe z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) 3.2.3 Stosunki handlowe z krajami Europy Srodkowej i Wschodniej 3.3 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Zakoncznie Bibliografia………52

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim Rozdział II. Produkt w ujęciu miedzynarodowym 2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej 2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego 2.3. Cykl zycia produktu Rozdział III. Ogólne korzysci i straty wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej Rozdział IV. Polskie produkty regionalne na rynku polskim 4.1 Polskie przepisy prawne dotyczace produktów regionalnych i tradycyjnych 4.2. Funkcjonowanie firm wytwarzajacych produkty regionalne i tradycyjne na rynku polskim Rozdział V.Polskie produkty regionalne na rynku europejskim 5.1. Regulacje Unii Europejskiej dotyczace produktów regionalnych 5.2. Szanse i ograniczenia polskich przedsiebiorstw wytwarzajacych produkty regionalne na rynku europejskim Podsumowanie Bibliografia

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej.

Przez administrator

Rozdział I.Teorie wymiany miedzynarodowej 1.1. Teoria kosztów absolutnych 1.2. Teoria kosztów wzglednych 1.3. Prawo wzajemnego popytu 1.4. Teoria obfitosci zasobów 1.5. Teorie neoczynnikowe 1.6. Teorie neotechnologiczne 1.6.1. Teoria zycia produktu 1.6.2. Teoria luki technologicznej 1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu róznic w poziomach rozwoju 1.7. Teoria specjalizacji i wymiany wewnatrzgaleziowej 1.8. Narzedzia regulacji stosunków ekonomicznych z zagranica – zagraniczna polityka ekonomiczna Rozdział II. Potencjal rozwojowy USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej – polozenie geograficzne, ludnosc, zasoby naturalne 2.1. Potencjal rozwojowy USA 2.2. Potencjal rozwojowy Chin 2.3. Potencjal rozwojowy Japonii 2.4. Potencjal rozwojowy Unii Europejskiej Bibliografia

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I. Przebieg procesu integracji europejskiej 1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6 1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7 1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8 1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9 1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9 1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa ………..14 1.4. Zalozenia Traktatów Amsterdamskiego, Nicejskiego oraz Projektu Konstytucji Europejskiej ………..17 1.5. System instytucjonalny Unii Europejskiej ………..36 1.5.1. Organy glówne Wspólnot Europejskich ………..38 1.5.2. Organy pomocnicze ………..44 Rozdział II. Zalozenia wspólnego rynku europejskiego 2.1. Uwarunkowania Wspólnego Rynku Unii Gospodarczej ………..48 2.2. Zasady Rynku Europejskiego ………..55 2.2.1. Swobodny przeplyw towarów ………..56 2.2.2. Swobodny przeplyw kapitalu……….. 62 2.2.3. Swobodny przeplyw usług ………..66 2.2.4. Swobodny przeplyw osób……….. 71 Rozdział III. Stanowisko negocjacyjne Polski przy akcescji do Unii Europejskiej 3.1. Geneza procesu negocjacji akcesyjnych oraz jej etapy ………..81 3.1.1. Przebieg procesu negocjacji w zakresię czterech swobód ………..83 3.1.2. Ocena rezultatów negocjacji akcesyjnych ………..93 Rozdział IV. Pierwszy rok czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej – perspektywa makroekonomiczna 4.1. Wyniki gospodarcze polski w pierwszym roku czlonkostwa ………..97 4.2. Konsekwencje akcesji dla wymiany handlowej ………..99 4.3. Konsekwencje cenowe akcesji ………..102 4.4. Konsekwencje akcesji dla przeplywów finansowych miedzy Polska a Unia ………..106 4.5. Konsekwencje akcesji dla polityki gospodarczej………..108 Zakończenie ………..112 Bibliografia……….. 115 Spis rysunków ………..118 Spis tabel ………..118

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.

Przez administrator

Wstęp 5 Rozdział I. Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji. 1.1 Pojęcie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7 1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9 1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15 1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21 1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25 Rozdział II. Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. 2.1 Historia rozwoju KGHM Polska Miedz S.A………..35 2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedz S.A………..37 2.3 Działalność produkcyjna spólki……….47 Rozdział III. Polityka handlowa Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. 3.1 System sprzedaży produktów KGHM Polska Miedz S.A………..61 3.2 Rachunek oplacalnosci……….62 3.2.1 Cena……….65 3.2.2 Wolumen oraz przychody uzyskiwane ze sprzedaży miedzi oraz srebra na rynku krajowym i swiatowym……….67 3.2.3 Sprzedaz katod na Londynskiej Gieldzie Metali………..72 Rozdział IV. Perspektywy rozwoju spółki KGHM Polska Miedz S.A. 3.1 Szanse i zagrozenia plynace z otoczenia firmy w kraju……….79 3.2 Szanse i zagrozenia (ryzyko), plynace z otoczenia firmy i na rynku swiatowym……….84 Zakończenie……….90 Bibliografia……….92 Materialy zródlowe……….94 Spis rysunków……….95 Spis tabel……….95

Konflikt iracko – iranski 1980-1988. Stosunki Stanów Zjednoczonych z walczacymi stronami.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Stosunki Stanów Zjednoczonych, Iraku i Iranu w latach 1970-1984 1.1 Historia Iraku i Iranu w XX wieku ………… 4 1.2 Stosunki amerykansko – iranskie w latach 1970-1981 ………… 10 1.3 Stosunki amerykansko – irackie w latach 1970-1984………… 13 1.4 Stosunki iracko – iranskie do wybuchu wojny ………… 16 Rozdział II. Charakterystyka walczacych panstw 2.1 Potencjal ludnosciowy Iraku i Iranu oraz charakterystyka geograficzna pogranicza iracko-iranskiego …………24 2.2 Plany wojenne obu stron oraz ich potencjal militarny …………27 Rozdział III. Aspekt militarny, polityczny i ekonomiczny wojny 3.1 Wojna bez konca………… 32 3.2 Ocena wojny pod wzgledem militarnym ………… 40 3.3 Uzycie gazów bojowych w czasię dzialan wojennych. Stanowisko administracji amerykanskiej wobec zastosowania broni chemicznej…….. 42 3.4 Sytuacja miedzynarodowa w czasię wojny …………49 3.5 Stosunki Stanów Zjednoczonych z walczacymi stronami …………53 3.6 Działalność pokojowa Rady Bezpieczenstwa ONZ …………55 3.7 Wymiar ekonomiczny wojny ………… 59 3.8 Sytuacja jenców wojennych ………… 63 Zakończenie ………… 68 Spis tabel ………… 70 Bibliografia ………… 71

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5 1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11 Rozdział II. Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu 2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16 2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23 Rozdział III. Terroryzm islamski 3.1. Fundamentalizm islamski – czym jest? ……….28 3.2. Terrorystyczne ugrupowania islamskie – cele i metody działania ……….34 Rozdział IV. Glówne czynniki sprzyjajace powstaniu i ekspansji terroryzmu islamskiego 4.1. Konflikt izraelsko-palestynski – spirala nienawisci ……….40 4.2. Rola Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie ……….45 4.3. Czynnik cywilizacyjny – podzial na 'biedne poludnie – bogata pólnoc’ ……….48 Zakończenie ……….49 Aneks 1; Case study – przypadek Hamasu vs. Al-Kaida………. 51 Aneks 2; Ofiara ……….57 Bibliografia………. 59

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie. 1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6 1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8 1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10 1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19 1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21 1.3. Podstawowe problemy procesu rozbrojeniowego………23 1.3.1. Bron masowego razenia (jadrowa, chemiczna, biologiczna)………23 1.3.2. Miny ladowe………24 1.3.3. Bron reczna (strzelecka i lekka)………26 1.4. Przeszkody procesów rozbrojeniowych………27 1.4.1. Prawno-międzynarodowe problemy rozbrojenia………27 1.4.2. Nowe zagrozenia dla procesu rozbrojeniowego………29 1.4.3. Handel bronia………32 Rozdział II. Rys historyczny zimnowojennego wyscigu zbrojen. 2.1 Sytuacja po zakonczeniu II wojny swiatowej………36 2.2 Zimnowojenny wyscig zbrojen………40 2.3 Koniec zimnej wojny i lata 90. XX wieku………49 Rozdział III. Rokowania i porozumienia rozbrojeniowe zawarte po 1986 roku. 3.1 Rokowania i porozumienia rozbrojeniowe zawarte w ramach ONZ………54 3.2 Amerykansko – radzieckie rokowania i porozumienia rozbrojeniowe………59 3.3 Unia Europejska jako inicjator procesu rozbrojeniowego………61 Rozdział IV. Rola środków budowy zaufania i bezpieczenstwa w stabilizowaniu sytuacji wojskowo-politycznej w Europie 4.1 Budowa bezpieczenstwa europejskiej na bazie platformy KBWE/OBWE………65 4.2 Budowa bezpieczenstwa europejskiego na bazie NATO………68 4.3 Budowanie bezpieczenstwa w społeczenstwie globalnym; przyklad Rzeczpospolitej Polskiej………70 Rozdział V. Problem weryfikacji wykonania zawartych porozumien………80 Wnioski………83 Literatura………83 Spis fotografii………89 Spis rysunków………89 Spis tabel………89 Zalaczniki………90

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej Rozdział II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unia Europejska 2.2. Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej a stosunki polsko-rosyjskie 2.3. Obwód Kaliningradzki Rozdział III Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej 3.1. Wzajemna wspólpraca 3.2. Strategia rozwoju stosunków Federacji Rosyjskiej z UE na lata 2000-2010 Zakończenie Bibliografia Slowa kluczowe

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy 1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5 1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10 1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14 Rozdział II. Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja 2.1. Wielkosc eksportu i importu oraz bilans handlowy ………..23 2.2. Perspektywy dalszej współpracy gospodarczej miedzy Polska a Rosja ………..28 Rozdział III. Wpływ stosunków na wspólprace i sytuacje gospodarcza Polski 3.1. Wpływ stosunków politycznych na wspólprace gospodarcza ………..33 3.2. Wpływ czlonkowstwa Polski w Unii Europejskiej na handel z Rosja……….. 35 Zakończenie ………..41 Bibliografia ………..43 Wykaz tabel, wykresów ………..45

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Historia konfliktów palestynsko-izraelskich 1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej 1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu 1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski 1.4. Walka o sprawe arabska 1.5. Nadzieja na pokój 1.6. Pierwsza Intifada 1.7. Rzeczywistosc ostatnich lat Rozdział II. Mozaika religijna na terenie Ziemi Swietej 2.1. Jan Pawel II wobec judaizmu 2.2. Jan Pawel II wobec muzulmanów 2.3. Chrzescijanie na terenie Ziemi Swietej 2.4. Pielgrzymki papieza Jana Pawla II do Ziemi Swietej i ich polityczne aspekty Rozdział III. Apele Jana Pawla II o pokój na Ziemi Swietej 3.1. Stosunki dyplomatyczne i polityczne Watykanu z Izraelem i z Organizacja Wyzwolenia Palestyny 3.2. Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy Zakończenie Bibliografia

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.

Przez administrator

Wstęp ………….11 Rozdział I. Czym jest sprawiedliwy handel 1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12 1.1. Idea 'handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14 1.2. Lata 60 – narodziny 'sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19 1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea Sprawiedliwego Handlu ………… 23 1.4. Lata 80 – czas wolniejszego wzrostu gospodarczego i zmieniajacych się rynków ………… 24 1.5. Lata 90 – wzrastajace obroty handlowe …………27 1.6. Wyzwania dla Sprawiedliwego Handlu we wspólczesnym swiecie ………… 30 1.7. Sprawiedliwy Handel a Wspólnoty Europejskie ………… 31 1.8. Historia Sprawiedliwego Handlu………… 37 2. Podstawowe pojęcia wystepujace w Ruchu Sprawiedliwego Handlu ………… 40 2.1. Istota Sprawiedliwego Handlu …………40 2.2. Wizja rynku miedzynarodowego w działalności Sprawiedliwego Handlu ………… 41 2.3. Definicja i cele Sprawiedliwego Handlu ………… 43 2.4. Porównanie Sprawiedliwego Handlu i handlu etycznego …………46 2.5. Typy aktywnosci w ramach Ruchu Sprawiedliwego Handlu …………48 2.6. Zasady i kryteria oceny sprawiedliwosci wymiany handlowej …………51 2.7. Metody działania uczestników Ruchu Sprawiedliwego Handlu …………54 2.8. Sprawiedliwa Cena………… 56 2.9. Jak dziala Sprawiedliwy Handel? …………58 Rozdział II. Struktura sprawiedliwego handlu 1. Struktura organizacyjna Sprawiedliwego Handlu …………73 2. Glówne organizacje Sprawiedliwego Handlu………… 78 3. Przyklady organizacji Ruchu Sprawiedliwego Handlu w krajach rozwinietych………… 93 4. Przyklady organizacji producentów produktów Sprawiedliwego Handlu w krajach Poludnia …………96 Rozdział III. Sprawiedliwy handel na swiecie 1. Struktura Sprawiedliwego Handlu w Europie………. 102 2. Struktura Sprawiedliwego Handlu w Ameryce Pólnocnej i Strefie Pacyfiku ……….126 3. Sprawiedliwy Handel w Polsce ……….130 Rozdział IV. Sprawiedliwy handel w praktyce 1. Sprawiedliwy Handel, a ochrona srodowiska naturalnego …………137 2. Sprawiedliwy Handel, a kobiety …………143 3. Dzialanie organizacji Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Artisans du Monde we Francji …………147 Zakończenie………… 157 Bibliografia …………160 Aneks …………164

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Aleksander Lukaszenka – walka o wladze 2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4 2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6 2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8 2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18 2.5 Wybory prezydenckie w 2006 roku………….. 19 Rozdział II. Przyczyny konfliktu polsko-bialoruskiego 3.1 Organizacje polskie na Bialorusi………….. 23 3.2 Oskarzenia Polski …………..27 3.3 Oskarzenia Lukaszenki …………..27 Rozdział III. Rozwój konfliktu i szanse jego zazegnania………….. 32 Zakończenie………….. 40 Bibliografia …………..41

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.

Przez administrator

Wstęp…………. 6 Rozdział I. Zalozenia metodologiczne pracy 1.1. Pojecia i definicje ………….8 1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12 1.3. Hipotezy robocze ………….12 1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14 Rozdział II. Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan) 2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17 2.1.1. Organizacja Traktatu Pólnocnoalantyckiego…………. 18 2.1.2. Unia Europejska ………….28 2.1.3. Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie (OBWE)…………. 33 2.1.4. Inne regionalne systemy bezpieczenstwa ………….35 2.2. Międzynarodowe grupy społeczne ………….39 2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ ………….39 2.2.2. Finansowe grupy społeczne: Bank Swiatowy Miedzynarodowy Fundusz Walutowy…………. 41 Rozdział III. Zmiany w swiatowym systemie bezpieczenstwa-czynniki je warunkujace 3.1. Dlugofalowe niebezpieczenstwa dla sytuacji wewnetrznej zewnetrznej USA, w zwiazku z aktywna polityka o zasiegu globalnym…………. 44 3.2. Zmiany demograficzne i gospodarcze w nadchodzacym cwiercwieczu ………….45 3.3. Działania UE, Rosji i Chin skierowane na stworzenia wielobiegunowego srodowiska miedzynarodowego ………….46 3.4. Nowe zagrozenia – terroryzm i konflikty asymetryczne ………….49 Rozdział IV. Kształtowanie się polskiej polityki bezpieczenstwa w aspekcie sytuacji miedzynarodowej 4.1. Polityka wojskowa…………. 57 4.1.1. Misja w Afganistanie, Iraku i Balkanach ………….60 4.2. Kształtowanie się polskiej polityki wojskowej w ramach NATO ………….69 4.2.1. Miedzynarodowa brygada w Szczecinie …………. 70 4.2.2. Wpływ nowych technologii na rozwój mysli wojskowej ………….72 4.3. Wpływ polityki wojskowej na proces szkolenia w wojsku polskim ………….79 Zakończenie ………….88 Bibliografia …………. 90

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec. 1.1. Plan Schumana. …………7 1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12 1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19 Rozdział II. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29 2.1. Pierwsze lata rzadów Konrada Adenauera. …………30 2.2. Remilitaryzacja RFN. …………34 2.3. Rola Konrada Adenauera w procesię tworzenia EWG…………. 40 2.4. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera wobec Wielkiej Brytanii…………. 42 Rozdział III. Zmierzch rzadów Konrada Adenauera. 3.1. Stosunki RFN ze Zwiazkiem Radzieckim. …………47 3.2. Miedzynarodowy kryzys berlinski. …………49 3.3. Polityka Konrada Adenauera po wyborach do Bundestagu w roku 1961. …………51 3.4. Stosunki RFN ze Stanami Zjednoczonymi. …………54 Zakończenie………… 58 Bibliografia …………60