Kategoria: Administracja

Gotowe prace z administracji – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z administracji

Procedury celne

Przez administrator

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3 1.1. Geneza i rozwój ceł. 3 1.2. Pojęcie cła. 18 1.3. Klasyfikacja ceł. 21 Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25 2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29 2.3. Unia celna. 30 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa. 32 2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej. 35 Rozdział III Przeznaczenie celne 40 3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar celny. 40 3.2. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych. 44 3.2.1. Dopuszczenie towaru do obrotu. 55 3.2.2. Skład celny. 58 3.3.3. Uszlachetnianie czynne. 66 3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrolą celną. 76 3.3.5. Odprawa czasowa. 80 3.3.6. Uszlachetnianie bierne. 85 3.3.7. Wywóz. 92 3.3.8. Tranzyt. 94 Wnioski 99 Zakończenie 104 Bibliografia 106

Zadania wojewody w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

Przez administrator

Zapoznaj się z pojęciem stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie. Dowiedz się, jakie są zadania i kompetencje wojewody oraz struktury organizacyjne, które współpracują z nim przy zwalczaniu takich stanów. Przepisy prawne regulujące tę kwestię również zostaną omówione. Czytaj więcej.

Zarządzanie kadrami w administracji

Przez administrator

„Odkryj historię i rozwój administracji samorządowej w Polsce oraz jak jakość kadr wpływa na jej funkcjonowanie. Dowiedz się o systemie rekrutacji i kontroli pracowników w administracji. Przeczytaj nasz artykuł!”

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Przez administrator

WSTĘP    2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI  W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    3 1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi    3 1.2. Cele    7 1.3. Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi    11 ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI  W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ    22 2.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach administracji publicznej    22 2.2. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej    29 2.2.1. Proces naboru pracowników administracyjnych    29 2.2.2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracyjnych    38 2.2.3. System ocen pracowniczych    42 2.3. Zasady wynagradzania pracowników administracji publicznej    46 ROZDZIAŁ III. PROCES ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA PODSTAWIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W XXX    49 3.1. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy    49 3.2. Polityka kadrowa    54 3.3. System oceny    55 3.4. Analiza wybranego procesu rekrutacji    57 ZAKOŃCZENIE    62 BIBLIOGRAFIA    64 SPIS TABEL I RYSUNKÓW    67

Organy administracji celnej

Przez administrator

„Dowiedz się więcej o organach celnych w Polsce przed akcesją do UE, ich reformie i zadaniami związanymi z członkostwem. Poznaj także ustrój i zadania organów celnych.”

Referendum w Polsce

Przez administrator

Zapraszamy do lektury naszego opracowania na temat referendum i demokracji bezpośredniej w Polsce. Dowiedz się więcej o historii i obecnych regulacjach prawnych dotyczących referendum oraz o wpływie partii politycznych na ten proces.

Charakterystyka spółki akcyjnej na podstawie KGHM S.A.

Przez administrator

Rozdział I omawia typy organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej, w tym podział podmiotów gospodarczych. Rozdział II przedstawia typologię spółek w Polsce, w tym ich powstanie, klasyfikację i przekształcenia. Rozdział III skupia się na charakterystyce Spółki Akcyjnej, w tym jej historii, działalności i planach strategicznych. Rozdział IV prezentuje KGHM Polska Miedź S.A., w tym jej strukturę przedmiotową, działalność i czynniki ludzkie.

Status i rola radnego

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział 1. Radny jako członek samorządu terytorialnego 4 1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego 4 1.2. Radny w polskiej tradycji 9 1.3. Wybory samorządowe i charakter mandatu przedstawicielskiego 12 Rozdział 2. Prawa i obowiązki radnego 17 2.1. Ochrona prawna radnego 17 2.2. Dostęp radnego do informacji o działaniach organów gminy 18 2.3. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 23 2.4. Ograniczenia w zajmowaniu niektórych stanowisk 27 Rozdział 3. Rola radnego w społeczności lokalnej 29 3.1. Współpraca z mieszkańcami 29 3.2. Odpowiedzialność prawna radnego 32 3.3. Odpowiedzialność przed obywatelami 37 Zakończenie 40 Bibliografia 43

Egzekucja należności

Przez administrator

Przewodnik po egzekucji należności pieniężnych w administracji. Zasady postępowania, egzekucja z różnych źródeł, zabezpieczenie należności i skuteczność w praktyce.

Organizacja i zadania Izby Skarbowej

Przez administrator

W tym artykule omówimy rozwój administracji i zadania Izby Skarbowej, w tym funkcję nadzoru i obsługi jednostek oraz organizację i kompetencje w Warszawie. Znajdziesz tu również bibliografię i spis rysunków.