Badanie istoty oceny pracownika w zarządzaniu personelem na przykładzie xyz

Przez administrator

„W jaki sposób ocena pracowników może wpłynąć na rozwój firmy? Przeczytaj pierwszy rozdział poświęcony zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zasadom oceniania pracowników. Następnie przejdź do drugiego rozdziału, gdzie na przykładzie XYZ poznasz systemy ocen pracowniczych i ich wpływ na planowanie ścieżek kariery. Zakończ lekturę bibliografią.”

Język korporacji jako współczesny rodzaj komunikacji intepresonalnej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Komunikacja interpersonalna jako podstawa porozumiewania się 1.1. Definicja i model 1.2. Bariery komunikacyjne Rozdział 2 Komunikacja interpersonalna w korporacjach 2.1. System i kanały komunikacji w korporacjach 2.2. Język korporacji Rozdział 3 Wpływ języka korporacji na współczesną komunikację interpersonalną Zakończenie Streszczenie w języku polskim Summary Bibliografia Spis rycin Zestawienie słów i zwrotów używanych w korporacji

Jakość usług fizjoterapetycznych w wybranych placówkach słuzby zdrowia

Przez administrator

Czym jest pacjent w systemie świadczeń zdrowotnych? Jakie są prawa pacjenta? Zapoznaj się z definicją jakości i klasyfikacją zakładów opieki zdrowotnej. Dowiedz się także o wymogach NFZ w odniesieniu do świadczeń fizjoterapeutycznych. Ten artykuł przedstawia ogólny zarys sprzętu rehabilitacyjnego oraz fizykoterapię i kinezyterapię w gabinetach fizjoterapeutycznych. Przeczytaj o celu pracy, metodyce badań i wnioskach.

Dowody w postępowaniu przygotowawczym

Przez administrator

„Zapoznaj się z wykazem skrótów i streszczeniem pracy dotyczącej dowodów w postępowaniu przygotowawczym. Poznaj regulacje prawne dotyczące dowodów osobowych i rzeczowych oraz zakazy dowodowe. Zastosuj swobodną ocenę dowodów i poznaj pojęcie in dubio pro reo. Bibliografia i spis diagramów dostępne na końcu pracy.”

Zapis w prawie rzymskim i polskim

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1 Zapis w ujęciu historycznym 1.1 Geneza zapisu……… 8 1.2 Zapis w prawie rzymskim……… 9 1.3. Formy zapisu w prawie rzymskim……… 10 1.3.1 Forma legatu ………10 1.3.2 Forma fideikomisu ………14 1.4. Początki instytucji zapisu w prawie polskim……… 18 Rozdział 2 Zapis w prawie spadkowym – rozważania ogólne 2.1 Dziedziczenie testamentowe w polskim prawie spadkowym – ogólna charakterystyka……… 20 2.2 Swoboda testowania……… 29 2.3 Pojęcie zapisu w polskim prawie spadkowym ………31 2.4 Rola zapisu w prawie spadkowym……… 33 Rozdział 3 Zapis zwykły w prawie spadkowym 3.1 Przedmiot zapisu zwykłego ………39 3.2 Wykonanie zapisu zwykłego ………43 3.3 Przedawnienie roszczeń z tytułu zapisu zwykłego ………46 3.4 Zapis gospodarstwa rolnego ………48 Rozdział 4 Zapis windykacyjny w prawie spadkowym 4.1 Przedmiot zapisu windykacyjnego……… 50 4.2 Ustanowienie zapisu windykacyjnego ………54 4.3. Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego……… 49 4.4 Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe……… 60 4.5 Zapis w prawie rzymskim i polskim – wnioski ………63 Zakończenie ………67 Bibliografia ………68