Kategoria: Prawo

Prace z dziedziny Prawo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Dziecko w polskim prawie karnym w roli świadka

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Status prawny świadka 1.1. Dziecko jako świadek………. 8 1.2. Wzywanie świadków w procesie ……….14 1.3. Stosowanie kar porządkowych ……….16 1.4. Prawa i obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania………. 18 Rozdział 2 Dziecko w ujęciu prawa 2.1. Dziecko jako świadek w procesie karnym………. 27 2.2. Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym ……….28 2.3. Dziecko w roli pokrzywdzonego ……….32 2.4. Przestępczość nieletnich ……….34 Rozdział 3 Przesłuchanie dziecka 3.1. Miejsce i czas przesłuchania………. 38 3.2. Fazy przesłuchania ……….41 3.3. Szczególny rodzaj świadków ……….45 3.4. Postać biegłego i osoby przesłuchującej ……….46 3.5. Dokumentacja z przebiegu przesłuchania ……….50 Zakończenie ……….53 Bibliografia………. 55

Przesłuchanie świadka jako element procesu karnego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Status prawny świadka postępowania. Jego prawa i obowiązki. 1.1. Pojęcie świadka ……….5 1.2. Wzywanie świadków w procesie……….8 1.3. Stosowanie kar porządkowych……….10 1.4. Prawa świadka……….12 1.5. Obowiązki przysługujące osobie składającej zeznania……….19 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przesłuchań. 2.1 Przygotowanie do przesłuchania……….23 2.2 Metody towarzyszące przesłuchaniu……….25 2.3 Etapy przesłuchania……….28 2.3.1 Etap czynności wstępych……….28 2.3.2 Etap spontanicznych zeznań……….29 2.3.3 Etap pytań oraz udzielanych odpowiedz……….30 2.3.4 Czynności końcowe……….30 Rozdział 3 Przesłuchanie szczególnych kategorii świadków. 3.1 Przesłuchanie dziecka……….32 3.2 Przesłuchanie osób starszych……….36 3.3 Przesłuchanie osoby w różnym stanie zdrowia……….38 3.4 Przesłuchanie pokrzywdzonego……….41 3.5/Przesłuchanie osób będących pod wpływem środków odurzających lub pod wpływem alkoholu……….42 Zakończenie……….44 Bibliografia……….51

System wyborczy w Polsce.

Przez administrator

Rozdział I Zagadnienia wstepne 1.Istota wyborów ………5 2.Funkcje wyborów ………6 3.Rodzaje wyborów ………7 Rzodzial II Regulacje wyboru organów przedstawicielskich 1.Róznice pomiedzy prawem a systemem wyborczym ………9 2.Pojęcie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego………11 Rodzial III Zasada powszechnosci 1.Czynne prawo wyborcze ………14 1.1 Kwestia wieku wyborczego ………14 1.2 Zagadnienia obywatelstwa ………15 1.3 „Stale zamieszkiwanie’’ na obszarze dzialanie rady………15 2.Bierne prawo wyborcze ………16 3.Ograniczenia powszechnosci praw wyborczych ………17 4.Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych ………………18 4.1 Rejestr i spisy wyborców ………19 Rozdział IV Zasada równosci 1.Formalna i materialna równosc prawa wyborczego ………21 Rozdział V Zasada bezposredniosci 1. Zasada bezposredniosci………24 Rozdział VI Zasada tajnosci glosowania 1.Zasada tajnosci glosowania ……….26 Rozdział VII Zasada wolnosci wyborów 1.Zasada wolnosci wyborów ………29 Rozdział VIII Organizacja wyborów 1.Zarzadzenie i termin wyborów ………31 2.Podzial na okregi i obwody wyborcze ………32 3.Organy przeprowadzajace wybory ………33 4.Spisy wyborców ………34 5.Zgloszenie kandydatów (list) ………35 6.Rejestracja kandydatów (list) ………37 7.Glosowanie ………37 8.Ustalenie wyników glosowania ………38 9.Stwierdzenie waznosci wyborów ………38 Rozdział IX Systemy ustalania wyników wyborów 1.System wiekszosciowy ………40 2.System proporcjonalny ………41 3.Zalety i wady obu systemów ………42 Zakończenie………44 Literatura………50 Akty prawne………51

Jak otworzyc wlasna firme od A do Z.

Przez administrator

Rozdział 1. Planowanie działalności gospodarczej………4 Istota planowania Biznes plan Czesci skladowe biznes planu Rozdział 2. Lokalizacja przedsiębiorstwa……….11 Róznice branzowe Jak zadbac o trwalosc najmu lokalu Rozdział 3. Wspólpraca podmiotu gospodarczego z bankiem……….18 Jak wybrac bank Skad wziac pieniadze? Jak zawrzec umowe? Kto moze dostac kredyt? Zabezpieczenie splaty kredytów Poreczenie wedlug prawa cywilnego Obowiazek posiadania kont bankowych Rozliczenia bezgotówkowe Bezgotówkowe rozliczenie podatków Rozdział 4. Wybór formy prawnej…………29 Rodzaj i zakres odpowiedzialnosci Jednoosobowe przedsiebiorstwo – samodzielna dzialalnosc gospodarcza Spólka cywilna Spólka jawna Spólka komandytowa Wyposazenie w kapital wlasny Mozliwosc finansowania Udział w zyskach i stratach Umowa spólki Koniecznosc przedlozenia bilansu i rachunków wyników, kontroli i jawnosci Naklady na utworzenie formy prawnej Obciazenie podatkowe Jaka wybrac forme ewidencji? Ksiegi rachunkowe (handlowe) Zasady prowadzenia ksiag rachunkowych Dokumentacja zasad rachunkowosci Instrumenty prowadzenia rachunkowosci Formy prowadzenia ksiag rachunkowych Podatkowa księga przychodów i rozchodów Obowiazek prowadzenia ksiegi Ewidencje podatkowe Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiegi Zapisy w ksiedze Karta podatkowa Rodzaje dzialalnosci Warunki korzystania Ewidencje odrebne Ewidencja przychodów Ewidencja w podatku od towarów i usług (VAT) Numer identyfikacji podatkowej – NIP Statystyczny numer identyfikacji – REGON Jakie podmioty objete sa systemem REGON Nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego Cel nadania numeru Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Zgloszenie do ewidencji Terminy dokonania wpisu Rozdział 5. Oplaty ponoszone przy rozpoczeciu działalności gospodarczej………64 Oplata skarbowa Oplaty sadowe w sprawach cywilnych Taksa notarialna Rozdział 6. Zobowiazania podatkowe………66 Zasadnicze zmiany w polskim systemie podatkowym Rozdział 7. Obowiazki wobec ZUS…….69 Przy zatrudnianiu pracowników Przy zatrudnianiu osób na podstawie umowy Wlasne ubezpieczenie społeczne Skladki na ubezpieczenie społeczne Termin oplacania skladek na ubezpieczenie Uchylanie się od swiadczen Rozdział 8. Polityka kadrowa……..75 Zasady doboru pracowników Uwaga: Praca bez przypisów i bibliografii.

Umowy w obrocie handlowym

Przez administrator

Wstęp. Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Podmiot i zakres opracowania………4 2. Umowa jako źródłozobowiazan………4 Rozdział I. Ogólne zagadnienia umów gospodarczych………5 1. Pojęcie i istota znaczenia umów gospodarczych………5 2. Rodzaje umów gospodarczych………6 3. Regulacja prawna umów gospodarczych………7 4. Zasada swobody umów gospodarczych………8 5. Czynniki kształtujące tresc stosunku umownego………9 6. Tryb zawarcia umowy gospodarczej………10 7. Formy umowy………12 8. Reputacja stron przy zawarciu umów gospodarczych………13 9. Skutki niewykonania lub niezaleznego wykonania umowy………14 Rozdział II. Umowy zwiazane z obrotem towarowym………15 1. Umowa sprzedaży i umowa dostawy………15 1.1. Istota umowy sprzedaży i umowy dostawy………15 1.2. Zawarcie umowy i sposób zawarcia umowy sprzedaży i umowy dostawy………16 1.3. Tresc umowy………17 1.4. Wykonanie umowy………17 2. Umowa agencyjna………18 2.1. Pojęcie i istota znaczenia umowy agencyjnej………18 2.2. Prawa i obowiazki stron………19 3. Umowa kontraktacji………19 4. Umowa komisu………21 4.1. Pojęcie i funkcje umowy komisu………21 4.2. Prawa i obowiazki stron umowy komisu………21 5. Umowa przechowania i umowa skladu………22 5.1. Pojęcie i rola umowy przechowania i umowy skladu………22 5.2. Prawa i obowiazki umowy przechowania i umowy skladu………23 Rozdział III. 1. Umowa leasingu………25 1.1. Pojęcie i charakterystyka………25 1.2. Rodzaje leasingu………26 1.3. Rozój leasingu w Polsce………27 2. Umowa dzierzawy………28 3. Umowa uzyczenia………29 4. Umowa najmu………30 4.1. Pojęcie i zawarcie umowy najmu………30 4.2. Ekonomiczne znaczenie umowy najmu………32 5. Umowa frachisingowa………2 5.1. Pojęcie umowy feachisingowej………32 5.2. Rodzaje umowy frachisingowej………33 5.3. Tresc umowy frachisingowej………34 6. Umowa know-how………35 7. Umowa licencyjna………36 Rozdział IV. Umowy zwiazane z transportem………38 1. Umowa przewozu rzeczy………38 1.1. Pojęcie umowy przewozu i strony umowy przewozu………8 1.2. Prawa i obowiazki stron umowy przewozu………39 1.3. Odpowiadzialnosc przewoznika………40 2. Umowa najmu pojazdu wraz z obsluga………41 3. Umowa spedycji………43 3.1. Istota umowy spedycji i jej regulacja prawna………43 3.2. Prawa i obowiazki stron………44 3.3. Odpowiedzialnosc spedytora………45 4. Umowa przewozu rzeczy droga morska………46 4.1. Pojęcie i rodzaje umowy………46 4.3. Konosament i wydanie ladunku………47 5. Umowa przewozu przesylek towarowych………47 5.1. Zawarcie umowy………47 5.2. Prawa i obowiazki………48 Rozdział V. Umowy bankowe i ubezpieczeniowe………50 1. Umowa kredytowa………50 1.1. Pojęcie i zawarcie umowy kredytowej………50 1.2. Tresc umowy kredytowej………51 1.3. Rodzaje umów kredytowych………52 2. Umowa rachunku bankowego………53 2.1. Pojęcie i znaczenie umowy………53 2.2. Charakter umowy bezpośredniej………54 2.3. Podstawowe obowiazki banku i posiadacza rachunku………55 3. Umowa ubezpieczeniowa w obrocie gospodarczym………56 3.1. Pojęcie i charakter umowy ubezpieczenia………56 3.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia………57 3.3. Rodzaje ubezpieczen………58 3.4. Ogolne i dodatkowe warunki ubezpieczenia………59 Rozdział VI. Umowy nienazwane i nietypowe………61 1. Factoring………61 2. Umowa menedzerska………62 3. Umowa franchisingowa………63 4. Spóka cicha………65 Wnioski koncowe………67 Bibliografia………69

Techniki zawierania umów czarterowych

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5 1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4 1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13 1.3. Warunki rynku frachtowego………19 1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20 1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26 1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27 Rozdział 2. Procedura zawierania umów czarterowych………30 2.1. Faza wstepna – poszukiwanie tonazu i glówne warunki………30 2.2. Analiza przypadku – negocjowanie stawki frachtowej przy transporcie wegla………34 2.3. Analiza przypadku – negocjacje warunków glównych przy transporcie siarki………40 Rozdział 3. Sposób wyboru i techniki wypelniania formularzy czarterowych………49 3.1. Rodzaje formularzy czarterowych………49 3.2. Budowa i charakterystyka czarteru na podróz………53 3.3. Techniki wypelniania i interpretacja warunków czarteru na podróz………56 3.3.1. Klauzula 1………56 3.3.2. Zaladunek………58 3.3.3. Wyladunek………67 3.3.4. Zaladunek i wyladunek………73 3.3.5. Podsumowanie………78 Zakończenie………79 Zródla………81

Obowiazki pracodawcy i uprawnienia pracownika zwiazane z macierzynstwem.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciazy i karmienia………5 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………5 1.2. Obowiazek przeniesienia kobiety w ciazy do innej pracy………10 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………15 1.4. Zakaz delegowania kobiet poza stale miejsce pracy………19 Rozdział 2. Zwolnienia z obowiazku swiadczenia pracy w zwiazku z ciaza i macierzynstwem………20 2.1. Zwolnienia pracownika na badania lekarskie ………20 2.2. Obowiazki przerwy w pracy przyslugujace pracownikom wychowujacym dzieci………23 2.2.1. Uprawnienia pracownicy do przerwy na karmienie………23 2.2.2. Dni wolne od pracy dla pracowników wychowujacych dzieci………25 2.2.3. Zwolnienia na opieka nad chorym dzieckiem………27 Rozdział 3. Ochrona trwalosci stosunku pracy w okresie ciazy i urlopu macierzynskiego………33 3.1. Ograniczenia w rozwiazywaniu stosunku pracy i zmiany jego tresci………34 3.1.1.Zakaz wypowiedzenia i rozwiazania stosunku pracy………36 3.1.2. Zakaz dokonywania zmiany warunków pracy i placy………49 Rozdział 4. Urlop macierzynski………53 4.1. Poczatki instytucji urlopów macierzynskich ………53 4.2. Przerwy w swiadczeniu pracy………54 4.3. Zasilek macierzynski………57 Rozdział 5. Urlop wychowawczy………60 5.1. Warunki udzielania urlopu wychowawczego………60 5.2. Czas trwania urlopu………62 5.3. Urlop wychowawczy a inne swiadczenia………63 5.3.1. Zasilek wychowawczy………67 5.3.2. Zasilek porodowy ………69 Zakończenie ………71 Bibliografia………72

Konwencja Rzymska.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie stosunków pracy objetych zakresem Konwencji rzymskiej………4 Rozdział II Prawo wlasciwe dla stosunku pracy………8 1) Wybór prawa………8 2) Prawo wlasciwe w braku wyboru prawa………18 3) Mechanizm ochrony pracownika………23 4) Inne ograniczenia zastosowania prawa wlasciwego………27 Rozdział III Przeslanki waznosci umowy o prace………30 Rozdział IV Zakres statutu stosunku pracy………37 Zakończenie………44 Bibliografia………46

Przestepstwa komputerowe.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1. Rys historyczny..8 Rozdział 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdział 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojęcie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25 3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29 3.2.3. Naruszenie integralnosci komputerowego zapisu informacji (art. 268 ? 2 k.k.)……… 31 3.2.4. Sabotaz komputerowy (art. 269 ? 1 i 2 k.k.)………..37 3.3. Przestepstwa komputerowe przeciwko wiarygodnosci dokumentów, obrotowi gospodarczemu i pienieznemu………..41 3.3.1. Zagadnienia wstepne………..41 3.3.2. Falszerstwo komputerowe (art. 270 ? 1 k.k.)……… 42 3.3.3. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej dokumentu elektronicznego (art. 276 k.k.)………..44 3.3.4. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej (art. 303 k.k.)………..46 3.3.5. Falszowanie kart platniczych (art. 310 k.k.)………..47 3.4. Przestepstwa komputerowe przeciw mieniu…………51 3.4.1. Zagadnienia wstepne………..51 3.4.2. Kradziez programu komputerowego (art. 278 ? 2 k.k.)………..52 3.4.3. Podlaczenie się do cudzego aparatu telefonicznego (art. 285 k.k.)………..55 3.4.4. Oszustwo komputerowe (art. 287 k.k.)………..57 3.4.5. Paserstwo programu komputerowego (art. 293 ? 1 k.k.)………..61 3.5. Inne typy przestepstw komputerowych……… 63 3.5.1. Szpiegostwo komputerowe (art. 130 ? 3 k.k.)………..63 3.5.2. Sprowadzenie stanu powszechnego niebezpieczenstwa (art.165 k.k.)………..66 Rozdział 4 Zapobieganie i zwalczanie przestepczosci komputerowej………..69 4.1. Czynniki utrudniajace sciganie i wykrywanie przestepstw komputerowych………..69 4.2. Prewencja………..71 Zakończenie………..74 Bibliografia………..77

Uslugi detektywistyczne w świetle prawa.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Geneza ustawy o uslugach detektywistycznych………8 Rozdział II Charakterystyka usług detektywistycznych………21 Rozdział III Prawa i obowiazki detektywa………32 1. Etyka zawodowa………32 2. Uprawnienia detektywa………37 2.1. Metody i srodki wykonywania czynnosci detektywistycznych………37 2.2. Prawo do przetwarzania danych osobowych………40 2.3. Uzyskiwanie informacji przez detektywa………49 3. Obowiazki detektywa………61 3.1. Katalog obowiazków podstawowych …61 3.2. Obowiazek posiadania licencji przy wykonywaniu czynnosci detektywistycznych………65 3.3. Obowiazek zachowania tajemnicy zawodowej………68 3.4. Obowiazek sporządzenia koncowego sprawozdania………72 Rozdział IV Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………75 1. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………75 2. Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………82 3. Podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………84 4. Cofniecie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresię usług detektywistycznych………87 5. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych………89 6. Stosowanie przepisów ustawy – prawo działalności gospodarczej………90 Rozdział V Wymagania kwalifikacyjne detektywów………95 Rozdział VI Ustawa o uslugach detektywistycznych w perspektywie integracji Polski z Unia Europejska………103 Zakończenie………112 Bibliografia………115

Przesluchiwanie dzieci – taktyka.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstepne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dziecinstwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Pózne dziecinstwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Róznice plci ……… 18 Rozdział II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze swiadka ……… 21 1.1. Dziecko jako swiadek w procesię karnym ……… 21 1.2. Dziecko jako swiadek w procesię cywilnym ……… 28 2. Dziecko jako pokrzywdzony ……… 31 3. Dziecko w konflikcie z prawem ……… 33 Rozdział III Przesluchanie dziecka ……… 41 1. Przesluchujacy ……… 41 2. Przygotowanie do przesluchania ……… 44 3. Biegly ……… 49 4. Fazy przesluchania ……… 54 5. Kryteria oceny wiarygodnosci zeznan ……… 60 6. Dokumentacja przesluchania ……… 61 Rozdział IV Przesluchanie dziecka a inne szczególne formy przesluchania ……… 66 1. Przesluchanie dziecka z zaburzeniami psychicznymi ……… 66 2. Przesluchanie dziecka znajdujacego się w ciezkim stanie zdrowia ……… 74 3. Przesluchanie konfrontacyjne dwóch osób ……… 76 4. Przesluchanie w celu odtworzenia wygladu osoby lub rzeczy ……… 78 5. Przesluchanie zwiazane z okazaniem ……… 82 6. Przesluchanie w celu odtworzenia sytuacji lub postępowania na miejscu zdarzenia ……… 86 7. Przesluchanie za posrednictwem tlumacza (art. 204 k.p.k.) ……… 87 8. Przesluchanie swiadka incognito ……… 88 Wnioski ……… 89 Bibliografia ……… 91

Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiazan. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdział II. Laczenie się spólek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdział III. Sposoby laczenia się spółek (przepisy ogólne art. 491-497 k. s. h., a rozwiazania unijne)………..21 Rozdział IV. Procedura laczenia się spólek………..23 4.1. Trzy fazy modelowego 'postępowania laczeniowego’. 4.1.1. Faza czynnosci przygotowawczych (menedzerska). Badania bieglych – przepisy intertemporalne. 4.1.2. Faza uchwal zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia („wlascicielska”). 4.1.3. Faza rejestracji i ogloszenia polaczenia. 4.2. Dzien polaczenia. 4.3. Odrebny zarzad majatkami laczacych się spólek. Rozdział V. Uproszczone laczenie się spółek kapitalowych………..36 5.1. Laczenie się bez powziecia uchwaly. 5.2. Niestosowanie niektórych przepisów. 5.3. Ochrona wspólników i akcjonariuszy mniejszosciowych. 5.4. Laczenie się „malych” spółek z o. o. 5.5. Uproszczone postepowanie laczeniowe spółki dominujacej ze spólka zalezna. 5.6. Laczenie się z udzialem spółek osobowych (art. 517-527 k. s. h.). Rozdział VI. Czynnosci rejestracyjne zwiazane z wpisem laczenia się spółek handlowych………..47 6.1. Przepisy regulujace rejestracje. 6.2. Zglaszanie uchwal o polaczeniu spółek do sadu rejestrowego wg art. 507 § 1 i art. 542 § 1 k. s. h., a zglaszanie polaczenia. 6.3. Wniosek o wpis polaczenia spółki i postepowanie rejestrowe. 6.4. Przedmiot zgloszenia do sadu. 6.5. Warunki waznosci i skutecznosci wpisu. Rozdział VII. Skutki prawne laczenia się spólek………..57 8.1. Sukcesja uniwersalna na podstawie art. 494 k. s. h., tj. spólka przejmujaca wstepuje we wszystkie prawa i obowiazki spółki przejmowanej albo spółek laczacych się przez zawiazanie nowej spólki. 8.2. Ochrona praw pracowników spółki przejetej. 8.3. Przepisy intertemporalne (art. 617-618 k. s. h.). Zakończenie…….61 Do pracy nie zostala dodana bibliografia.

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spólki 2. Spólka z o.o. jako osoba prawna Rozdział II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarzad&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarzadu 1.1. Pojęcie zarzadu 1.2. Sklad zarzadu 1.3. Powolanie i odwolanie czlonka zarzadu 1.4. Mandat a kadencja 2. Zakres reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad 3. Sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarzad Rozdział III Reprezentacja spółki z o.o. przez inne organy i podmioty……..79 1. Reprezentacja spółki z o.o. przez rade nadzorcza 2. Reprezentacja spółki z o.o. przez pelnomocników 3. Reprezentacja spółki z o.o. przez prokurenta 4. Reprezentacja spółki z o.o. w ramach actio pro socio 5. Reprezentacja spółki z o.o. przez likwidatora 6. Reprezentacja spółki z o.o. przez kuratora i syndyka Rozdział IV Skutki prawne nieprawidlowej reprezentacji spółki z o.o………106 1. Skutki nieprawidlowej reprezentacji w sferze czynnosci prawnych 2. Skutki nieprawidlowej reprezentacji w sferze podmiotowej Zakończenie……..119 Bibliografia

Przestepczosc w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdział II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdział III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt spirytusu………36 3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37 3.6. Handel zywym towarem………38 3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40 Rozdział IV Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia………44 4.1. Swiadek incognito (anonimowy)………44 4.2 Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym………47 4.3. Swiadek koronny………50 4.4. Kontrola i utrwalanie rozmów………55 4.5. Zakup kontrolowany Tajny agent policji i nadzorowanie tajne………57 Zakończenie………61 Wykaz skrótów………62 Wykaz tabel………63 Bibliografia………64

Przestepstwo przeciw porzadkowi publicznemu.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Nielegalne przekroczenie granicy panstwowej………9 1. Uwagi ogólne………9 2. Rys historyczny………12 3. Warunki legalnego przekroczenia granicy RP………14 4. Pojęcie granicy………16 5. Strona podmiotowa i podmiot………18 6. Zagadnienia ogólne strony przedmiotowej typu podstawowego przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………19 7. Usilowanie i czynnoSci przygotowawcze do przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………26 8. Okolicznosci wylaczajace bezprawnoSc nielegalnego przekroczenia granicy………34 9. Typy kwalifikowane przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy………36 Rozdział II. Zorganizowana grupa i zwiazek przestepczy………43 1. Wstęp………43 2. Rys historyczny………50 3. Uwagi ogólne na temat istoty przestępstwa brania udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej oraz zwiazku majacym na celu popelnianie przestepstw………54 4. Pojęcie grupy i zwiazku przestepczego ………60 5. Typy kwalifikowane z art. 258 K.K……….76 6. Niepodleganie karze za przestepstwo z art. 258………85 Rozdział III. Nielegalne posiadanie broni………90 1. Wstęp………90 2. Rys historyczny………91 3. Wymagane zezwolenie………94 4. Pojęcie broni palnej i amunicji………98 5. Zagadnienia ogólne strony podmiotowej i przedmiotowej przestępstwa z art. 263………108 Zakończenie………118 Bibliografia………121

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym 1. Rys historyczny ubezpieczen 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdział II Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy 1. Podstawy odpowiedzialnosci 2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe Rozdział III. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy 1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy. 2. Nagana za 'opinie’ 3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego 4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego Rozdział IV. Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia 1. Odpowiedzialnosc Skarbu Panstwa za szkody wyrzadzone przez funkcjonariuszy służby zdrowia. 2. Obowiazkowe ubezpieczenia w sluzbie zdrowia 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w sluzbie zdrowia. 4. Ubezpieczenie OC lekarzy. 5. Przeslanki odpowiedzialnosci odszkodowawczej. 6. Zakres ubezpieczen lekarzy. Rozdział V. Umowa ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3. Wniosek ubezpieczeniowy 4. Umowa na rzecz osoby trzeciej 5. Suma gwarancyjna i skladka ubezpieczeniowa 6. Okres ubezpieczenia 7. Wygasniecie stosunku ubezpieczeniowego 8. Obowiazki ubezpieczajacego 9. Przeslanki odpowiedzialnosci ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu Podsumowanie Bibliografia

Procedury celne.

Przez administrator

Rozdział I Clo – charakterystyka ogólna…….2 1.1. Geneza i rozwój cel…….2 1.2. Pojęcie cla……..17 1.3. Klasyfikacja cel…….20 Rozdział II Regulacje cel w prawie polskim…….24 2.1. Prawo celne obowiazujace w Polsce……..24 2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…….28 2.3. Unia celna……..29 2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa……..31 2.5. Polskie regulacje prawne zmierzajace do integracji z przepisami Unii Europejskiej……..34 Rozdział III Przeznaczenie celne……..39 3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar celny……..39 3.2. Pojęcie i rodzaje przeznaczen celnych……..43 3.2.1. Dopuszczenie towaru do obrotu…….54 3.2.2. Sklad celny……..57 3.3.3. Uszlachetnianie czynne…….65 3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrola celna……..75 3.3.5. Odprawa czasowa……..79 3.3.6. Uszlachetnianie bierne……..84 3.3.7. Wywóz…….91 3.3.8. Tranzyt……..93 Wnioski…….98 Zakończenie…….103 Bibliografia…….106

Uszlachetnianie czynne i bierne w polskim prawie celnym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Ewolucja polskich procedur celnych………3 1.1. Clo od X wieku………3 1.2. Rozwiniecie polskiego celnictwa – rozbiory Polski………5 1.3. Prawo celne w okresie miedzywojennym………5 1.4. Prawo celne z 1961 r………7 1.5. Prawo celne z 1975 r……….10 1.6. Zmiana w prawie celnym – 1981 r………11 1.7. Ustawa z 1989 r. – prawo celne………12 Rozdział II 1. Procedury celne………16 1.1. Dopuszczenie do obrotu………25 1.2. Procedury zawieszajace i gospodarcze procedury celne ………26 1.2.1. Tranzyt………28 1.2.2. Sklad Celny………30 1.2.3. Uszlachetnianie czynne………34 1.2.4. Przetwarzanie pod kontrola celna………36 1.2.5. Odprawa Czasowa………38 1.2.6. Uszlachetnianie bierne………42 1.3. Wywóz………44 1.4. Procedura uproszczona………45 1.4.1. Udzielanie pozwolenia oraz tryb skladania zabezpieczenia………45 1.4.2. Rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedury uproszczone, oraz rodzaje towarów, które moga byc objete procedura celna z zastosowaniem procedur uproszczonych………47 1.4.3. Szczególowe warunki i tryb stosowania procedury uproszczonej………48 1.4.4. Okresy rozliczeniowe………50 Rozdział III Uszlachetnianie czynne i bierne w systemie zawieszen i cel zwrotnych 1. Uszlachetnianie czynne………51 1.1. Procesy uszlachetniania czynnego………51 1.2. Dwa rodzaje procedury uszlachetniania czynnego………51 1.3. Pozwolenia………52 1.4. Terminy wywozu………55 1.5. Wspólczynnik produktywnosci………56 1.6. System zawieszen………56 1.7. Dlug celny………59 1.8. Produkty kompensacyjne………60 1.9. System cel zwrotnych………60 1.10. Wywóz towarów kompensacyjnych………63 1.11. Podsumowanie – uszlachetnianie czynne………64 2. Uszlachetnianie bierne………66 2.1. Procesy uszlachetniania biernego………66 2.2. Pozwolenia………67 2.3. Objecie i zakonczenie procedury uszlachetniania biernego………68 2.4. Terminy wywozu………70 2.5. Wspólczynnik produktywnosci………70 2.6. Calkowite lub czesciowe zwolnienie z cla………70 2.7. Uprzedni przywóz towarów………71 2.8. System wymiany towarów w ramach uszlachetniania biernego………73 2.9. Wywóz towaru ………73 2.10. Podsumowanie – uszlachetnianie bierne74 Rozdział IV Praktyczny przyklad uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen………78 1. System zawieszen ………78 2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego oraz zasada jego wypelniania………79 2.1. Miejsce zlozenia wniosku ………81 2.2. Termin zlozenia wniosku………82 2.3. Opis procesu uszlachetniania………82 3. Import………82 3.1. Faktura Pro forma………83 3.1.1. Specyfikacja towarów, jezeli faktura nie spelnia roli specyfikacji………83 3.1.2. Dokument potwierdzajacy pochodzenie towarów………83 3.1.3. Warunki dostawy……….84 3.2. Upowaznienie………84 3.3. Zabezpieczenie………85 3.4. Dokument przewozowy………86 3.5. Zaswiadczenie o nadaniu statystycznego numeru regon………86 3.6. Zaswiadczenie o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP………87 3.7. Poprzedni dokument dotyczacy objecia towaru procedura………87 celna lub innym przeznaczeniem celnym na polskim obszarze celnym 3.8. Dokument SAD i SAD BIS importowy……… 87 3.9. DWC………88 3.10. UCZ/O………89 4. Eksport………89 4.1. Faktura handlowa………89 4.1.1. Specyfikacja towarów, jezeli faktura nie spelnia roli specyfikacji………90 4.1.2. Dokument potwierdzajacy pochodzenie towarów………90 4.1.3. Warunki dostawy………90 4.2. Upowaznienie ………91 4.3. Poprzedni dokument dotyczacy objecia towaru procedura celna lub innym przeznaczeniem celnym na polskim obszarze celnym………91 4.4. Dokument SAD i SAD BIS eksportowy………91 4.5. UCZ/Z………99 4.6. Oswiadczenie eksportera………100 4.7. Zakończenie procedury uszlachetniania czynnego………100 5. Rozliczenie dokumentu SAD importowego………101 5.1. Rozliczenie tzw. „Resztek”……… 101 5.2. Wniosek o calkowite rozliczenie dokumentu importowego SAD………102 na podstawie dokumentu eksportowego SAD 5.3. Wywóz „resztek”………102 5.3.1. Dokument SAD – eksportowy………102 5.3.2. UCZ/Z………103 5.3.3. Upowaznienie………103 Zakończenie………103 Bibliografia.

Szkolenie pracowników w świetle prawa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka szkolen………7 Rozdział II System podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych………13 1. Zagadnienia wstepne………13 2. Zasady kierowania pracowników do szkól………15 3. System szkolnictwa dla doroslych………19 4. Studia podyplomowe………25 5. Studia doktoranckie………26 Rozdział III Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych………28 1. Zagadnienia wstepne………28 2. Kursy zawodowe………32 3. Szkolenie wewnatrzzakladowe i zlecane………34 4. Uczniowskie praktyki zawodowe………41 5. Studenckie praktyki zawodowe………43 6. Specjalizacja zawodowa inzynierów i techników………45 7. Aplikacja………49 Rozdział IV Przygotowanie zawodowe mlodocianych………54 Rozdział V Wyspecjalizowane podmioty prowadzace szkolenia zawodowe………68 1. Centra ksztalcenia ustawicznego………68 2. Ochotnicze hufce pracy………70 3. Sluzba pracownicza w zakladach pracy … 75 Zakończenie………79 Bibliografia………83

Darowizna jako umowa przenoszaca wlasnosc.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomosci o zobowiazaniach. Umowy jako źródła zobowiazan ……….6 2. Tresc i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawieraniem umów – umowa przedwstepna ……….13 4. Dodatkowe zastrzezenia umowne……….14 Rozdział II Prawo wlasnosci – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18 Rozdział III Darowizna wedlug kodeksu cywilnego……….23 1. Pojęcie i cechy……….23 2. Zawarcie umowy……….27 3. Skutki prawne……….28 4. Odwolanie darowizny……….35 5. Rozwiazanie darowizny……….47 6. Darowizna a zachowek……….49 6.1. Obowiazek doliczania darowizn do spadku……….49 6.2. Zasady okreslania wartosci przedmiotu darowizny podlegajacej doliczeniu do spadku……….50 6.3. Doliczanie darowizn do spadku w zwiazku z ustalaniem zachowku naleznego zstepnemu darczyncy………50 6.4. Doliczanie darowizn do spadku zwiazane z ustaleniem zachowku dla dalszego zstepnego darczyncy ……….51 6.5. Doliczanie darowizn do spadku w toku ustalania zachowku przewidzianego dla malzonka spadkodawcy……….52 6.6. Doliczanie darowizn do spadku w trakcie obliczania zachowku przyslugujacego wstepnym spadkodawcy……….53 6.7. Zaliczanie darowizn na zachowek nalezny osobie obdarowanej……….53 6.8. Odpowiedzialnosc osoby obdarowanej za zachowek nalezny uprawnionemu……….54 7. Zaliczanie darowizn na schedy spadkowe……….55 Rozdział IV Darowizna w prawie podatkowym……….58 Zakończenie……….67 Bibliografia……….69

Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka 1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7 1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9 Rozdział II Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy 2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27 2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27 2.1.2. Formalna równosc praw i równosc faktyczna ……… 28 2.1.3. Równosc numeryczna i równosc zróznicowana ……… 30 2.1.4. 'Równosc traktowania’ i 'równosc szans’ ……… 34 2.1.5. Równosc wzgledna, opisowa, neutralna, postrzegajaca kobiete indywidualnie ……… 35 2.2. Eliminacja dyskryminacji w pracy ze wzgledu na plec ……… 37 2.3. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia ……… 44 2.3.1. Pojęcie 'wynagrodzenia’ w prawie wspólnotowym ……… 44 2.3.2. Jednakowa praca. Praca jednakowej wartosci ……… 48 2.4. Zakaz dyskryminacji w dziedzinach dostepu do pracy,szkolenia, awansu, warunków pracy ……… 54 2.5. Molestowanie seksualne jako przejaw dyskryminacji ……… 63 2.6. Formy i srodki przeciwdziałania dyskryminacji ……… 68 Rozdział III Równosc kobiet i mezczyzn w polskim prawie pracy 3.1. Zasada równości jako podstawowa zasada prawa pracy ……… 71 3.2. Zasada równoprawnego traktowania w świetle przepisów pozakodeksowych ……… 86 3.2.1. Zakazy zatrudniania kobiet przy okreslonych rodzajach prac ……… 86 3.2.2. Urlop wychowawczy ……… 87 3.2.3. Zasilki ……… 94 3.3. Środki prawne przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym ……… 98 3.4. Implikacje dla prawa polskiego wynikajace z dostosowywania przepisów do prawa Unii Europejskiej ……… 100 Rozdział IV Zasada równoprawnego traktowania w normach miedzynarodowego prawa pracy 4.1. Podstawowe zagadnienia na temat praw kobiet w kontekscie praw czlowieka ……… 114 4.2. Zasada równości w świetle konwencji Miedzynarodowej Organizacji Pracy ……… 115 4.3. Równoprawne traktowanie kobiet i mezczyzn w uchwalach organów Narodów Zjednoczonych ……… 124 4.4. Zalecenia dotyczace równoprawnego traktowania wedlug dokumentów Rady Europy ……… 129 Zakończenie ……… 132 Bibliografia ……… 135