Kategoria: Kontroling

Gotowe prace z kontrolingu – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z kontrolingu

Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie……….5 1.1. Istota i zakres controllingu……….6 1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10 1.3. Rola i zadania controllera……….18 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie……….22 Rozdział 2. Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie ……….24 2.1. Pojęcie kosztu i rachunku kosztów……….25 2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów……….29 2.3. Metody szacowania i pomiaru kosztów……….33 2.4. Przebieg procedury budżetowania……….39 Rozdział 3. Metody zarządzania kosztami i optymalizacji nakladów kapitalowych……….45 3.1. Planowanie kosztów – metoda ABC……….46 3.2. Analiza kosztów – metoda wskaznikowa……….51 3.3. Metody optymalizacji……….56 Rozdział 4.Obszary zastosowan controllingu – studium przypadku……….70 4.1. Budzetowanie kosztów……….70 4.2. Analiza ABC……….76 Podsumowanie……….84 Bibliografia

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej………4 1. Istota i zakres kosztów………4 2. Klasyfikacja kosztów………9 3. Procedury obliczania kosztów………15 4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22 5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25 Rozdział II. Rodzaje rachunków kosztów………28 1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28 2. Rachunek kosztów plac i materialów………31 3. Rachunek kosztów wspólnych………33 4. Rachunek kosztów pelnych………35 5. Rachunek kosztów zmiennych………38 6. Rachunek kosztów produktów lacznych i produktów ubocznych..40 7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji czesciowej………42 8. Controlling jako metoda zarządzania kosztami………45 Rozdział III. Badanie kosztów w XYZ………51 1. Charakterystyka XYZ ………51 2. Zobrazowanie kosztów w procedurach ich obliczania………57 3. Poziom i struktura kosztów 4. Interpretacja analizy kosztów 5. Wdrozenia w kopalni controllingu Zakończenie………62 Literatura………63 Spis tabel………65 Spis rysunków………66

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Analizy operacyjne i strategiczne………2 Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4 Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5 Analiza przedsiębiorstwa………7 Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9 Analiza dostawców metoda ABC………10 Rachunek kosztów………11 Opis do stanowiska centrum controllingu………14 Departament fianasowy………20 Struktura………21 Zakończenie………23 Bibliografia………25 W pracy brak przypisów.

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Rozdział I. Istota i znaczenie controllingu. 1.1. Historia controllingu ………3 1.2. Co to jest controlling ………4 1.3. Tresc controllingu ……… 7 1.4. Istota i zadania controllingu ………9 1.5. Controlling operacyjny ………13 1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16 1.6. Controlling strategiczny ………20 1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22 1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna ……… 24 1.7. Powiazanie controllingu strategicznego z operacyjnym ………27 1.8. Zadania controllera ………29 1.8.1. Wymogi stawiane controllerowi ………32 1.8.2 Miejsce controllera w strukturze przedsiębiorstwa ………33 1.8.2.1. Controller zajmujacy pozycje sztabowa ……… 35 1.8.2.2. Controller zajmujacy pozycje liniowa ……… 36 Rozdział II. Instrumenty usprawniajace controlling 2.1. Rachunkowość jako źródłoinformacji dla controllingu operacyjnego ………38 2.1.1. Rachunek kosztów pelnych ………40 2.1.2. Rachunek kosztów zmiennych ………42 2.1.3. Rachunek kosztów dzialan ABC (activity-based costing) ………44 2.1.4. Rachunek wyników ………46 2.1.4.1. Krótkoterminowy rachunek wyników ………47 2.1.4.2. Dwustopniowy rachunek wyników ……… 47 2.2. Próg rentownosci (break-even-analyses) ………48 2.3. Wskazniki finansowe jako instrumenty wspomagajace controlling ………50 Rozdział III. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa XYZ 3.1. Historia przedsiębiorstwa ………58 3.2. Opis działalności gospodarczej przedsiębiorstwa ……… 61 3.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………62 3.4. Działalność produkcyjna i handlowa ……… 65 3.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne ……… 73 3.6. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa na inwestycje ………76 Bibliografia ………77

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wprowadzenie 3 Rozdział I. Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej. 1.1. Podstawowe definicje 1.1.1. Definicja controllingu………. 4 1.1.2. Definicja controllera ………. 6 1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9 1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12 1.1.5. Typy controllerów ………. 13 1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15 1.2.1. Zadania controllera………. 15 1.2.2. Funkcje controllera………. 18 1.2.3. Organizacja controllera ………. 24 1.2.4. Controller z zewnatrz………. 25 1.2.5. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej………. 26 1.2.6. Opis funkcji controllera centralnego i oddzialowego………. 29 Rozdział II. Informacja i sprawozdawczosc controllera 2.1. Przeglad tresci sprawozdan informacyjnych controllera ………. 35 2.2. Sprawozdanie controllera ………. 37 2.3. Reguly przedstawiania sprawozdan controllera ………. 41 2.4. Rozgraniczenie miedzy controllerem a skarbnikiem………. 45 2.5. Controller jako moderator, prezenter i trener postępowania ………. 47 2.6. Controller jako doradca i trener gospodarki przedsiębiorstwa………. 48 Rozdział III. Modelowe ujecie miejsca i roli controllera w XYZ 3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa ………. 50 3.2. Koncepcja controllingu w XYZ ………. 55 3.3. Miejsce controllera w XYZ………. 57 3.4. Rola controllera w XYZ ………. 59 Podsumowanie ………. 63 Literatura ………. 64

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych 1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5 2. Opis systemu ………5 2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5 2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6 Rozdział II. Diagnoza systemu 1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8 2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12 3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13 4. Badania porównawcze ………15 Rozdział III. Dokumentacja projektowa 1. Zakres przedsiewziecia ………20 2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22 3. Warianty rozwiazan……… 23 4. Wybór najlepszego wariantu ………23 5. Ekonomiczna wykladnia zmian……… 25 Rozdział IV. Proces wdrozenia projektu w Telekomunikacji Polskiej S.A. 1. Procedury koordynacyjne poprawnego rozwiazania ………26 2. Harmonogram realizacji przedsiewziecia……… 29 3. Proces kontroli……… 36 Zakończenie ………39 Bibliografia ………40

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4 1. Geneza i istota controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Zadania controllingu 5. Uniwersjalizacja systemów controllingu Rozdział II. System informacyjny controllingu finansowego oraz zarządzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26 1. Pojęcie małych i srednich przedsiebiorstw 2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej 3. Analiza finansowa w małych i srednich przedsiębiorstwach 4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji przedsiębiorstwa 5. Analiza wskaznikowa w małych i srednich przedsiębiorstwach 6. Rachunek kosztów dzialan ABC Podsumowanie i wnioski koncowe…………70 Bibliografia………71 Spis tabel, rysunków i shcematów…………74

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne 1.1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4 1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9 1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14 1.4. Controlling a kontrola………..16 Rozdział II. Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu 2.1. Pojęcie i rola controllera………..20 2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23 2.3. Podstawowe zadania controllera………..25 2.4. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..28 2.5. Wymagania stawiane przez przedsiebiorstwo wobec controllera………..33 Rozdział III. Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarządzanie przedsiebiorstwem 3.1. Etapy wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie………..36 3.2. Korzysci plynace z controllingu dla przedsiębiorstwa………..41 3.3. Bariery wprowadzenia controllingu………..46 3.4. Analiza efektywnosci controllingu jako metody usprawniajacej zarządzanie w przedsiębiorstwie………..49 Zakończenie………..57 Spis literatury………..59 Spis tabel………..61 Spis rysunków………..61 Spis wykresów………..61 Zalaczniki………..62

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Istota, funcje oraz cele controllingu 1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4 1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19 Rozdział II Istota procesu zarządzania 2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25 2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34 Rozdział III Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów 3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów ………. 40 3.2.Wdrozenie controllingu do Polskiej Grupy Supermarketów ……….43 3.3.Controlling w Polskiej Grupie Supermarketów ……….45 Zakończenie ……….52 Bibliografia ……….54 Spis rysunków, schematów, tabel………. 57

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Specyfika controllingu finansowego. 1.1. Pojęcie i geneza controllingu. 1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Organizacja funkcji controlingu. 1.4. Controlling strategiczny i operatywny. 1.5. Sprawozdanie controllingowe. Rozdział II. Idea controllingu w przedsiębiorstwie. 2.1. Controller w przedsiębiorstwie. 2.2. Kryteria systematyzacji controllingu. 2.3. Wdrazanie controlingu w organizacji. 2.4. Narzedzia controllingu. Rozdział III. Controlling w firmie zarzadzanej przez projekty. 3.1. Specyfika przedsiębiorstwa zarzadzanego przez projekty. 3.2. Sterowanie wynikiem finansowym projektu. 3.3. Specyfika budżetowa. 3.4. Systemy wskazników i system sprawdzalnosci. Zakończenie. Bibliografia. Spis tabel.

Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10 3. Zasady controllingu………..14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15 5. Controlling, a kontrola………..19 Rozdział II Specyfika banku i jego wpływ na controlling. 1. Istota controllingu bankowego………..21 2. Skladniki systemu controllingu………..22 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25 4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy………..32 Rozdział III Analiza banku PKO BP przeprowadzona za pomoca narzedzi controllingu 1. Charakterystyka banku PKO BP………..40 2. Działalność PKO Bank Polski………..42 3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku………..43 Rozdział IV Funkcjonowanie controllingu w banku PKO. 1. Proces kontroli w PKO BP………..46 2. Szczególowa analiza kosztów………..48 3. Uwarunkowania dalszego rozwoju PKO BP S.A………..60 Zakończenie………..63 Bibliografia………..66 Spis tabel………..68 Spis rysunków………..69 Spis wykresów………..70

Controlling – Zrównowazona karta wyników.

Przez administrator

Rozdział I. Controlling Geneza i istota controllingu………… 3 Pojęcie controllingu………… 3 Formy i funkcje controllingu………… 5 Metody i modele controllingu………… 8 Rozdział II. Zrównowazona Karta Wyników (Balanced Scorecard) Geneza zrównowazonej karty wyników………… 12 Pojęcie zrównowazonej karty wyników………… 13 Cztery perspektywy zrównowazonej karty wyników………… 14 Zarządzanie wdrazaniem strategii………… 26 Pakiety aplikacji wspomagajacych Zrównowazona Karte Wyników………… 36 Projekt Zrównowazonej Karty Wyników………… 39 Bibliografia …………43

Budzetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej

Przez administrator

Wstęp…………. 3 Rozdział I. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1 Historia controllingu………….. 5 1.2 Analiza definicji controllingu ………….6 1.3 Zadania controllingu…………. 8 1.4 Rodzaje controllingu ………….10 1.5 Budzetowanie – metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem. ………….14 1.6 budżetowanie projektów………….. 18 1.7 Controling kosztów i wyników w firmie budowlano – montazowej………….. 19 1.8 Analiza odchylen w controlingu operacyjnym………….. 26 1.9 Analiza progu rentownosci………….. 27 Rozdział II Budowa koncepcji budżetowania w XYZ 2.1 Charakterystyka firmy………….. 30 2.2 Wdrozenie systemu budżetowania na zasadzie controllingu………….. 32 2.3 Analiza budżetowa przykladowych kontraktów…………..37 Podsumowanie…………. 42 Bibliografia…………. 44 Spis tabel ………….46 Spis rysunków…………. 46

Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1. Istota i zakres controllingu. 1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Rola i zadania controllera. 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie Rozdział II Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 2.1. Pojęcie kosztów w rozumieniu controllingu. 2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów. 2.3. Przebieg procedury budżetowania. Rozdział III Potrzeba i możliwości organizacji controllingu finansowego w Olsztynskim Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o.. 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 3.2. Znaczenie controllingu w zarządzaniu firma na przykładzie MPEC Sp. z o.o. 3.2.1. Wdrazanie systemu controllingu. 3.2.2. Osrodki kosztów. 3.2.3. Budzetowanie. 3.2.4. Fundusz controllera. 3.2.5. Rola controllingu w realizacji podstawowych zadan firmy. Zakończenie. Bibliografia. Spis rysunków i tabel

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie 1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8 1.2.Pojęcie i interpretacja controllingu……….. 12 1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15 1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19 1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26 Rozdział II Raporty zarzadczy w przedsiębiorstwie 2.1.Znaczenie informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….. 30 2.2.Istota oraz przesłanki raportowania ………..34 2.3.Cechy i rodzaje raportów sporzadzanych w przedsiębiorstwie……….. 38 3.1.Zewnetrzna sprawozdawczosc finansowa ………..41 3.2.Wewnetrzna sprwozdawczosc finansowa ……….. 43 3.4.Organizacja sprawozdawczosci w przedsiębiorstwie……….. 46 3.5.Raportowanie jako podstawa zarządzania organizacja………..50 Rozdział III Raporty zarzadcze w przedsiębiorstwie hotelarskim 3.1.Ogólna charakterystyka branzy hotelarskiej oraz spółki Twardowski……….. 56 3.2.Specyfika zarządzania hotelem………..61 3.3.System klasyfikacji przychodów i kosztów, a struktura organizacyjna hotelu………..67 3.4.Raporty zarzadzcze w przedsiębiorstwie hotelarskim………..76 3.4.1.Charakterystyczne mierniki oceny działalnosci………..78 3.4.2.Zarządzanie przychodami operacyjnymi………..83 3.4.3.Zarządzanie kosztami ………..87 3.4.4.Budzetowanie, a strategiczna karta wyników………..90 Zakończenie ……….. 96 Spis schematów………..99 Bibliografia……….. 101

Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota, rodzaje i podstawowe pojęcia controllingu 1.1 Definicje controllingu na tle literatury 1.2 Powstanie i rozwój controllingu 1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej 1.4 Rodzaje controllingu 1.4.1 Controlling operacyjny 1.4.2 Controlling strategiczny 1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci Rozdział IIControlling kosztów 2.1 Controlling i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 2.2 Koszty jako czesci skladowe procesu decyzyjnego 2.3 Zadania i rola controllera w przedsiębiorstwie 2.4 Instrumenty controllingu Rozdział III Charakterystyka spółki XYZ 3.1 Opis, cele i przedmiot działalności spółki XYZ 3.2 Struktura organizacji 3.3 Analiza finansowa spółki XYZ 3.4 Charakterystyka rynku na którym dziala spólka Rozdział IV Funkcjonowanie controllingu kosztów w spółce XYZ 4.1 Wdrozenie zarządzania kosztami za pomoca controllingu w spółce XYZ. 4.2 Centra odpowiedzialnosci w spółce XYZ 4.3 Planowanie oraz budżetowanie w spółce XYZ 4.4 Motywacja pracowników w centrach odpowiedzialnosci 4.5 Rola controllingu w realizowaniu zadan spółki XYZ Zakończenie Bibliografia. Spis tabel. Spis rysunków. Zalacznik 1.

Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I. Controlling w ujęciu teoretycznym 1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5 1.2 Controlling – istota i pojęcia…….. 9 1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14 1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18 Rozdział II. Istota controllingu w przedsiębiorstwie 2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30 2.2 Miejsce controllingu w strukturze przedsiębiorstwa ……..32 2.3 Osrodkio dpowiedzialnosci……..36 2.4 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..42 Rozdział III. Wybrane instrumenty controllingu 3.1 Instrumenty controllingu strategicznego ……..47 3.4. Instrumenty controllingu operacyjnego……… 51 3.4 Budżetowanie ……..56 3.5 Balanced Scorecard ……..62 3.6 ERP jako przykład systemu informatycznego controllingu……… 67 Rozdział IV. Zastosowanie controllingu w badanym przedsiębiorstwie 4.1 Historia powstania ……..75 4.2 Przedmiot działalności przedsiębiorstwa…….. 76 4.3 Struktura organizacyjna ……..77 4.4 Sytuacja ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa…….. 80 4.5 Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie ……..89 Zakończenie ……..99 Literatura ……..101 Spis rysunków i tabel ……..106

Zarządzanie za pomoca controllingu

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu……….4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu……….10 3. Zasady controllingu……….14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego……….15 5. Controlling, a kontrola……….19

Controlling w przedsiebiorstiwe xyz. (na przykładzie Mec Koszalin)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Controlling w przedsiębiorstwie XYZ 1.1. Ogólna charakterystyka branzy 1.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 1.3. Struktura organizacyjna 1.4. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie 1.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne Rozdział 2. Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarządzanie przedsiebiorstwem XYZ 2.1. Cykl wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie 2.1.1. Korzysci wyplywajace z wprowadzenia controllingu dla przedsiębiorstwa 2.1.2. Problemy podczas wprowadzenia controllingu 2.1.3. Analiza efektywnosci controllingu, usprawnienie zarządzania w przedsiębiorstwie 2.2. Cel i przedmiot badan 2.3. Ankieta jako metoda badawcza 2.4. Wyniki Bibliografia.

Controlling w banku jako system wspomagania zarządzania na przykładzie banku XXX.

Przez administrator

Wstęp ………..6 Rozdział 1 Charakterystyka systemu controlligu banku 1.1 Istota, geneza i rozwój controllingu w banku ………..8 1.2. Rodzaje, zadania i funkcje controllingu……….. 14 1.3. Controlling a kontrola ………..18 1.4. Podstawowe warunki wdrazania controllingu w banku ………..23 Rozdział 2 Controller w strukturze organizacyjnej banku 2.1. Pojęcie i rola controllera w banku ………..28 2.2. Funkcje i zadania controllera w banku ………..32 2.3. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej banku……….. 36 2.4. Niezbedne kompetencje controllera w banku ………..40 Rozdział 3 Instrumenty controllingu w banku 3.1. Klasyfikacja instrumentów controllingu w banku……….. 42 3.2. Istota controllingu strategicznego i operacyjnego……….. 44 3.3. Strategiczne instrumenty controllingu w banku ………..48 3.4. Operacyjne instrumenty controllingu w banku……….. 61 Rozdział 4 Analiza funkcjonowania controllingu w banku 4.1 Historia i charakterystyka banku 4.2 Strategiczne instrumenty controllingu w banku 4.3 Operacyjne instrumenty controllingu w banku 4.4 Uwarunkowania dalszego rozwoju banku Zakończenie. Bibliografia

Funkcjonowanie komórki controllingu w badanym przedsiębiorstwie.

Przez administrator

1. Wstęp………… 2 2. Pojęcie i istota controllingu………… 3 3. Studium przypadku. 3.1 Charakterystyka firmy …………9 3.2 Wdrozenie systemu controllingu………… 14 3.3 Miejsce komórki controllingu w strukturze organizacyjne badanej firmy………… 20 Zakończenie …………22 Bibliografia …………24