Kategoria: Samorządy

Prace z dziedziny Samorządy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wpływ polityki władz samorządowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojęcie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw……….16 1.6 Znaczenie Strategii Lizbońskiej………19 Rozdział II. Rozwój regionalny a małe i średnie przedsiębiorstwa. 2.1 Wyodrębnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….21 2.1.1 Małe przedsiębiorstwa………22 2.2 Średnie i duże przedsiębiorstwa………26 2.3 Zarządzanie rozwojem regionu przez przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw………32 2.4 Przedsiębiorczość i konkurencja regionalna jako element rozwoju……….36 2.5 Partnerstwo regionalne……….39 2.6 Informacja w regionie a rozwój konkurencyjności……….44 Rozdział III. Polityka władz samorządowych wobec rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 3.1 Stosunek władz samorządowych do rozwoju lokalnego………48 3.2 Formy wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw………53 3.3 Korzyści ze współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z władzami samorządowymi……….61 Rozdział IV. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej małych i średnich przedsiębiorstw w województwie xyz. 4.1 Sytuacja gospodarcza badanego województwa ………68 4.2 Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2003-2005 w województwie xyz………70 4.3 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej małych i średnich przedsiębiorstw regionu xyz……….74 Zakończenie………78 Bibliografia………79

Sprawozdawczośc budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego ośrodka sportu i rekreacji w ”x”

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojęcie jednostki budżetowej 1.3. Samorządowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdział 2. Istota i zasady sprawozdawczości finansowej w podsektorze samorządowym sektora finansów publicznych 2.1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej w podsektorze samorządowym 2.2. Ogólne zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych 2.3. System sprawozdawczości budżetowej w podsektorze samorządowym 2.4. Sprawozdania budżetowe w systemie sprawozdawczości budżetowej Rozdział 3. Obowiązki samorządowej jednostki budżetowej w zakresie sprawozdawczości budżetowej 3.1. Wzory i terminy składania sprawozdań budżetowych 3.2. Zakres ujmowanych danych i informacji w sprawozdaniach budżetowych 3.3. Odpowiedzialnośc za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Literatura Pozostałe źródła Spis tabel Spis rysunków Spis schematów Spis załączników

Dotacje jako źródło dochodu samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ.

Przez administrator

Rozdział I. źródła i podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego 1. 1. Rodzaje dochodów samorządowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego ……… 6 1. 2. Klasyfikacja dochodów ze względu na charakter prawny ……… 10 Rozdział II. Ogólna charakterystyka dotacji 2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14 2. 2. Rozliczanie dotacji oraz celowość ich wykorzystania ……… 16 Rozdział III. Rodzaje dotacji celowych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o dochodach publicznych 3. 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami ……… 20 3. 2. Dotacje na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej ……… 21 3. 3. Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych w tym objętych kontraktem wojewódzkim ……… 22 3. 4. Dotacje na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych ……… 24 Rozdział IV. Dotacje jako źródło dochodu gminy 4. 1. Ogólna charakterystyka gminy ……… 27 4. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy ……… 35 4. 3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminę ……… 36 4. 4. Inne dotacje otrzymywane przez gminę ……… 38 Rozdział V. Nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonaniem dotacji w gminie 5. 1. Kontrola zewnętrzna przez RIO i NIK ……… 40 5. 2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansowej ……… 42 Podsumowanie ……… 48 Bibliografia ……… 51 Wykaz aktów prawnych ……… 52 Wykaz tabel i rysunków ……… 53

Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego

Przez administrator

Wykaz Skrótów………..4 Wstęp………..5 Rozdział I Gmina w Unii Europejskiej 1.1. Gmina w Unii………..9 1.2. Środki z Unii Europejskiej dla samorządów………..13 1.3. Samorząd terytorialny a prawo UE………..15 Rozdział II Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Gmina i samorząd terytorialny w Polsce………..18 2.2. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej………..27 2.3. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego………..31 Rozdział III Analiza jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ 3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ………..33 3.2. Kontrola i nadzór nad działalnością gminy………..37 3.3. Wizja rozwoju miasta………..40 3.4. Strefa inwestycyjna i UE w XYZ………..43 Podsumowanie………..47 Bibliografia………..50 Aneks………..53

Pozyskiwanie funduszy unijnych na przykładzie Gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Fundusze strukturalne jako element polityki regionalnej UE. 1.1. Polityki realizowane przez UE……….4 1.2. Pojęcie polityki regionalnej……….5 1.2.1. Kształtowanie się polityki regionalnej……….5 1.2.2. Cele polityki regionalnej……….8 1.2.3. Zasady polityki regionalnej……….10 1.3. Znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego……….10 1.4. Geneza funduszy strukturalnych……….12 Rozdział 2. Funkcjonowanie funduszy unijnych w latach 2007- 2013. 2.1. Charakterystyka funduszy w latach 2007-2013……….19 2.2. Programy operacyjne jako instrumenty umożliwiające wdrażanie środków unijnych……….26 2.3. Pozyskiwanie środków unijnych przez polskie samorządy……….31 Rozdział 3. Efekty pozyskiwania środków unijnych przez gminę XYZ. 3.1. Ogólna charakterystyka gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego……….35 3.2. Podstawowe informacje o gminie XYZ……….39 3.3. Budżet gminy XYZ……….41 3.4. Wykorzystanie środków unijnych na realizację zadań w Gminie XYZ……….43 Zakończenie……….48 Bibliografia……….49

Pieniądz alternatywny oraz waluta równoległa – funkcje i znaczenie gospodarcze

Przez administrator

1. Pieniądz 2. Funkcje pieniądza 3. Wstęp 3.1 Współczesny pieniądz 3.2 Niezaspokojone potrzeby 4. Waluty lokalne 4.1 Potrzeby społeczny 4.2 Wzajemny kredyt, czyli zaufanie 4.3 Pieniądz oparty na czasie 4.4 Główne modele 4.5 Potrzeby ekonomiczne 4.6 Samorządy lokalne 4.7 Lokalna Ekonomia 4.8 Waluty komplementarne i społecznościowe 4.9 Czym jest waluta społecznościowa? 4.9.1 Tworzenie majątku społecznego 4.9.2 Wyznaczanie celów dla waluty społecznościowej 4.10 Projektowanie waluty 4.11 Legalny środek płatniczy 4.12 Waluta lokalna do celów komercyjnych 4.13 Waluty o cechach społecznych 4.13.1 Opieka nad osobami starszymi 4.13.2 Emeryci 4.13.3 Bezrobotni 4.13.4 Edukacja 4.13.5 Opieka nad dziećmi 4.13.6 Budowanie społeczności 4.13.7 Wzmocnienie poczucia tożsamości 4.13.8 Ekologia 4.13.9 Inne cele społeczne 4.13.10 Mieszane cele społeczne 5. Bitcoin 5.2 Czy bitcoin może być pieniądzem? 5.3 Czy bitcoin ma wartość? 5.4 Największe zalety bitcoina 5.5 III generacja – Bitcoin (kryptowaluty) 5.6 Blockchain – księga transakcyjna bitcoina 5.7 Prawo własności naszych bitcoinów 5.8 Sieć bitcoin i bloki z transakcjami 5.9 Mining – utrzymanie sieci 6. Grecja 6.1 Droga ku walucie równoległej 6.2 Cel wprowadzenia równoległej waluty 6.3. Koncepcje walutowe 6.4 Podstawy walut paralelnych 6.5 Historyczne przykłady 6.6 Trudna rzecz do zrobienia w praktyce Podsumowanie

Realizacja zadań publicznych o znaczeniu lokalnym na przykładzie współdziałania ochotniczej straży pożarnej z organami gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp ……..3 Rozdział 1 Zadania administracji samorządowej o znaczeniu lokalnym 1.1.Zadania własne i zadania zlecone……..5 1.2. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego……..9 1.2.1. Pojęcia i terminy z zakresu bezpieczeństwa …….. …….. 11 Rozdział 2 Organizacje pozarządowe w ochronie ludności 2.1. Organizacje pozarządowe biorące udział w ratownictwie……..14 2.2. Rola i znaczenie Ochotniczej Straży Pożarnej……..16 2.2.1. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej……..18 2.3. Podstawy prawne organizacji i działania OSP……..21 2.4. Struktura organizacyjna OSP w gminie Bierutów…….. 23 Rozdział 3 Działalność OSP w Gminie Bierutów w ocenie strażaków ochotników. (Wyniki badań własnych) 3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości ……..27 3.2. Ocena wyposażenia OSP……..32 3.3. Ocena działania OSP w Gminie Bierutów i zainteresowania organów gminy działalnością ratowniczą……..33 3.4. Wpływ OSP na bezpieczeństwo lokalne ……..34 Zakończenie……..35 Bibliografia……..37 Spis Tabel……..39 Opis zawartości pracy: Treść pracy ujęto w 3 rozdziałach. W pierwszym rozdziale omówiono na czym polegają zadania własne i zlecone w administracji samorządowej. Skupiono się też na pojęciach związanych z tematem bezpieczeństwa. Zdefiniowano zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozdział drugi prezentuje działalności OSP, jej historię oraz przedstawia jej strukturę w gminie Bierutów. Przedstawiono też organizacje pozarządowe biorące udział w ratownictwie. W ostatnim rozdziale zawarto badania mające na celu dokonanie oceny realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa w Gminie Bierutów we współdziałaniu OSP na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród strażaków-ochotników z OSP Bierutów oraz OSP Zbytowa. Omówiono też wpływ OSP na bezpieczeństwo lokalne. W pracy wykorzystano literaturę powszechnie dostępną autorstwa między innymi H. Izebskiego, L. Korzeniowskiego, J. Gryza, a także przepisy Konstytucji RP, ustawy o OSP i samorządzie gminnym. Gmina Bierutów stanowi bardzo dobry przykład współpracy samorządu z OSP na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego – lokalnego. Jest też dowodem na to, że w sprawach bezpieczeństwa nie są istotne podziały terytorialne czy polityczne. Najważniejszy jest człowiek, który w obliczu nieszczęścia ma świadomość, że z pomocą przyjdą mu lokalne samorządy i służby.

Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota bezpieczeństwa…………8 1.2. Klasyfikacje bezpieczeństwa …………12 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …………14 1.4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa………… 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ………… 21 2.2. Stan bezpieczeństwa w gminie XYZ …………26 2.3. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w gminie …………36 Rozdział III Działalność władz lokalnych a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy XYZ 3.1. Cel i przedmiot badań …………42 3.2. Struktura badanych mieszkańców gminy …………42 3.3. Poczucie bezpieczeństwa badanych …………45 3.4 Analiza wyników badań własnych………… 61 Zakończenie …………66 Bibliografia …………68 Spis wykresów …………72 Aneks …………74

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Pojęcie i znaczenie agroturystyki. 1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7 1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13 1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17 1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace samorzady lokalne.22 Rozdział II Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki. 2.1.Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki. 2.2.1. Czynniki niezalezne od gospodarstwa agroturystycznego………25 2.2.2. Czynniki zalezne od gospodarstwa agroturystycznego………27 2.2. Regulacje prawne warunkujace rozwój agroturystyki………29 2.3. Ogólne uwarunkowania dla prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego………31 Rozdział III Wybrane uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ. 3.1. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze w Gminie XYZ. 3.1.1. Uwarunkowania społeczne………36 3.1.2. Uwarunkowania gospodarcze………40 3.2. Wybrane uwarunkowania przyrodnicze 3.2.1. Polozenie………46 3.2.2. Budowa geologiczna………49 3.2.3. Rzezba terenu………50 3.2.4. Warunki klimatyczne………51 3.2.5. Warunki wodne………52 3.2.6. Warunki glebowe………53 3.2.7. Szata roslinna i swiat zwierzecy………54 3.2.8. Formy ochrony przyrody na obszarze Gminy XYZ………57 Rozdział IV Agroturystyka w Gminie XYZ. 4.1. Historia organizacji i dynamika rozwoju agroturystyki………62 4.2. Koncepcja rozwoju działalności agroturystycznej………69 4.3. Lokalna agroturystyka w liczbach………70 4.4. Bariery w rozwoju agroturystyki………73 Zakończenie ………77 Biblografia ………82 Spis rysunków ………85 Spis tabel ………85 Spis Wykresów………86