Kategoria: Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Prace z dziedziny Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5 1.1. Rys historyczny 1.2. Inwestycje japonskie w Polsce. Rozdział II Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11 2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresię obcego kapitalu 2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego 2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu samochodowego w Polsce Rozdział III Toyota Motor Poland ………..39 3.1. Toyota Motor Corporation 3.2. Toyota w Polsce Podsumowanie……….53 Spis tabel i wykresów Bibliografia

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6 1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej………7 1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w Polsce 12 1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16 1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24 Rozdział 2. Wspólczesny marketing jako struktura zlozona………31 2.1. Charakterystyka marketingu w ujęciu szerokim………33 2.2. Nadrzedna rola informacji w procesię gospodarowania przedsiebiorstw………37 2.3. Narzedzia i metody marketingowe jako czynniki determinujace efektywnosc dzialan przedsiębiorstwa na rynku przemyslowym………43 2.3.1. Kształtowanie produktu i jego strategii rynkowych………44 2.3.2. Rola promocji w kreowaniu wizerunku firmy i jej produktów………56 2.3.3. Dystrybucja jako źródłoprzewagi konkurencyjnej………67 2.3.4. Cena w świetle wspólczesnych trendów rynkowych………71 Rozdział 3. Zróznicowanie w orientacji przedsiebiorstw dzialajacych w Polsce na rynku przemyslowym………75 3.1. Charakterystyka rynku przemyslowego w Polsce………78 3.2. Kapital zagraniczny a efektywnosc działania przedsiebiorstw w Polsce………81 3.3. Analiza zaleznosci miedzy efektywnoscia gospodarowania a stopniem wykorzystania narzedzi i metod marketingowych………88 Podsumowanie………96 Spis rysunków i tabel………100 Zalacznik………101 Bibliografia………104

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej……… 9 1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9 1.2 Warunki przyrodnicze………10 1.3 Warunki ekonomiczne………17 1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17 1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24 1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników statystycznych………26 1.4 Warunki prawne………28 1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35 Rozdział 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej ………39 2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych (w tymniemieckich) w Polsce……….39 2.2 Inwestycje niemieckie w aglomeracji poznanskiej na tleinwestycji niemieckich w Polsce ogólem……….53 2.3 Pomoc udzielana przez instytucje niemieckie i europejskieinwestujacym w Polsce……….55 Rozdział 3. XYZ – najwieksza inwestycja niemiecka w aglomeracji poznanskiej………79 3.1 Specyfika gminy Tarnowo Podgórne i jej polityka proinwestycyjna………79 3.2 XYZ – rys firmy………83 3.3 Problemy inwestycyjne firmy XYZ………88 Rozdział 4. Rola inwestycji zagranicznych w ksztaltowaniu się nowoczesnegooblicza kraju i aglomeracji poznanskiej………112 4.1 Korzysci i nowe problemy wynikajace z zagranicznych inwestycji bezposrednich dla kraju i regionu………112 4.2 Próba odpowiedzi na pytanie: czy warto dopuszczac kapital zagraniczny do inwestowania na naszym terytorium………117 Literatura………131

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7 1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8 2. Struktura sektora MSP………12 3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18 Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce………25 1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw 26 2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33 3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój przedsiebiorczosci………40 4. Konkurencja jako szansa i bariera rozwoju MSP………53 Rozdział III. Wpływ sektora MSP na rozwój gospodarczy Polski………58 1. Efektywność działalności MSP………59 2. Udział sektora MSP w wymianie handlowej………66 3. Sektor MSP a innowacyjnosc………72 4. Charakterystyka metod gospodarowania MSP………78 5. Bariery i szanse rozwoju sektora MSP w województwie podlaskim………82 Rozdział IV. Prognozy rozwoju sektora MSP w Polsce………88 1. Polska w obliczu przyjecia do Unii Europejskiej………89 2. Oczekiwane korzysci z przystapienia Polski do UE dla przedsiebiorstw………99 Podsumowanie 109 Bibliografia 111

Specjalne strefy ekonomiczne

Przez administrator

Wprowadzenie………. 1 Rozdział I 1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3 1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5 1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6 1.4 Zarządzanie strefa……….9 1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12 1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14 1.7.2 Warunki korzystania z inwestycyjnej pomocy regionalnej w specjalnych strefach . ekonomicznych………..17 1.8.3 Pomoc publiczna udzielona w strefach……….20 1.9.4 Inwestorzy którzy nabyli prawo do zwolnien w specjalnych strefach ekonomicznych .21 1.10 Planowany i rzeczywisty efekt realizacji zezwolen……….21 1.11.1 Liczba waznych zezwolen w poszczególnych latach……….24 1.12 Zrealizowane miejsca pracy……….25 1.13 Liczba inwestorów którzy rozpoczeli dzialalnosc……….27 1.14.1 Struktura branzowa inwestycji w poszczególnych latach ……….29 1.15.2 Struktura pochodzenia kapitalu……….32 1.16 Dostosowanie regulacji prawnych dotyczacych SSE w Polsce do wymogów Unii Europejskiej……….33 Rozdział II 2.1 Cele ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej „INVEST-PARK’’……….36 2.2 Wpływ strefy na otoczenie……….37 2.3 Geneza powstania walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej……….38 2.4 Sytuacja spoleczno-ekonomiczna w regionie i cele ustanowienia strefy……….42 2.5 Glówne cele ustanowienia Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….42 2.6 Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna przepisy prawne regulujace Organizacje i zasady działania ……….44 2.7 Lokalizacja……….46 2.8 Zarządzanie Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna……….50 2.9.1 Rada nadzorcza………..54 2.10.2 Dzial ksiegowy ……….59 2.11 Rozwój Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….61 2.12 Inwestorzy dzialajacy na terenie Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….65 2.13 Planowany rozwój strefy w latach 2004/2005……….70 2.14 Uwagi koncowe……….71 Bibliografia……….73 Akty Prawne……….74 Aneksy 1..Inwestorzy którzy nabyli prawo do zwolnien w Specjalnych Strefach Ekonomicznych……….78 2..Mapki prezentujace lokalizacje podstref w ramach Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….96

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Koncepcja franchisingu ………4 1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojęcia franchising 1.2. Franchising – typy i formy Rozdział 2 Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia franchisingowa………24 2. 1. Prawne uregulowania franchisingu 2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowan działalności franchisingowej 2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej Rozdział 3 Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie firmy McDonald’s………51 3.1. McDonald’s – ogólna charakterystyka firmy 3.2. Funkcjonowanie franchisingu w McDonald’s Polska Zakończenie………70 Bibliografia Spis rysunków Spis tablic

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Cel, zakres i metody badawcze pracy 1.1. Cel pracy 1.2. Zakres pracy 1.3. Materialy zródlowe 1.4. Metody badawcze stosowane w pracy 1.5. Hipotezy robocze Rozdział 2. Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000 2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw 2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw 2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich przedsiebiorstw 2.2.1. Liczba przedsiebiorstw zarejestrowanych 2.2.2. Zmiany w ilosci przedsiebiorstw aktywnych 2.2.3. Tempo zmian ilosci przedsiebiorstw 2.3. Struktura MSP 2.2.4. Struktura MSP wedlug form wlasnosci 2.2.5. Struktura MSP wedlug liczby pracujacych 2.2.6. Struktura MSP wedlug sekcji gospodarki narodowej 2.4. Rozklad nakladów inwestycyjnych w MSP 2.4.1 Wartość nakladów inwestycyjnych w MSP 2.4.2 Tempo zmian nakladów inwestycyjnych w MSP 2.3. Udział MSP w tworzeniu PKB Rozdział 3. Zmiany w ilosci MSP sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000. 3.1. Zakres działalności MSP sekcji Hotele i restauracje 3.2. Zmiany w ilosci małych i srednich Hoteli i restauracji 3.2.1. Zmiany w ilosci hoteli i restauracji zarejestrowanych 3.2.2. Zmiany w liczbie hoteli i restauracji aktywnych 3.2.3. Struktura MSP firm sekcji Hotele i restauracje wedlug form wlasnosci Rozdział 4. Zmiany w potencjale produkcyjnym przedsiebiorstw sekcji hotele i restauracje w latach 1996-2000 4.1. Liczba pracujacych w MSP sekcji Hotele i restauracje 4.2. Tempo zmian liczby pracujacych w MSP sekcji Hotele i restauracje 4.3. Struktura MSP sekcji Hotele i restauracje wedlug liczby pracujacych Rozdział 5. Wyniki finansowe małych i srednich przedsiebiorstw w sekcji Hotele i restauracje w latach 1996-2000 5.1. Przychody przedsiebiorstw róznej wielkosci 5.2. Dochody przedsiebiorstw najmniejszych oraz przedsiebiorstw prowadzacych uproszczona ksiegowosc 5.3. Sytuacja finansowa przedsiebiorstw prowadzacych ksiegi rachunkowe 5.4. Rentownosc obrotów przedsiebiorstw 5.5. Wskazniki plynnosci finansowej w przedsiębiorstwach róznej wielkosci 5.6. Naklady inwestycyjne małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje 5.6.1. Wartość nakladów inwestycyjnych MSP 5.6.2. Dynamika nakladów inwestycyjnych na 1 pracujacego w latach 1996-2000 Rozdział 6. Warunki funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje 6.1. Polityka rzadu wobec MSP sekcji Hotele i restauracje 6.2. Polityka Unii Europejskiej wobec małych i srednich przedsiebiorstw. 6.3. Działalność instytucji wspierajacych MSP w Polsce. 6.3.1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci 6.3.2. Pozostale instytucje odpowiedzialne za rozwój MSP w Polsce. 6.4. Formy pomocy zagranicznej dla małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje Rozdział 7. Perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje 7.1. Bariery rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw sekcji Hotele i restauracje 7.2. Szanse i zagrozenia wynikajace z perspektywy przystapienia do Unii Europejskiej 7.3. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich Przedsiebiorstw tkwiace w otoczeniu biznesu. Bibliografia

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych. 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja 3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe 4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica 5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica 6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital Rozdział II 1. Partnerstwo Dla Czlonkostwa 2. Cele 3. Zasady 4. Priorytety oraz cele pośrednie 5. Glówne instrumenty pomocy technicznej i finansowej Wspólnoty 6. Warunkowosc 7. Wdrazanie pomocy przed czlonkowskiej 8. Aneks 8.1. Kryteria polityczne 8.2. Kryteria ekonomiczne 8.3. Zdolnosc do przyjecia obowiazków wynikajacych z czlonkostwa 8.4. Administracyjna zdolnosc do stosowania acquis Rozdział III 1. Inwestycje w latach dziewiecdziesiatych 2. Efekty zagranicznych inwestycji bezposrednich w Polsce 3. Klimat inwestycyjny 4. Stan inwestycji zagranicznych w Polsce 5. Liczba inwestorów na liscie Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych 6. Wielkosc inwestycji wedlug kraju pochodzenia kapitalu 7. Najwieksi inwestorzy zagraniczni w Polsce 8. Najnowsze dane kapitalowe z poczatku 1999r Zakończenie Bibliografia

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojęcia podstawowe………8 2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10 3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23 3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28 3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32 3.3. Ustawa o spólkach typu joint venture z 1991 roku………36 3.4. Nowelizacje po 1991 roku………40 Rozdział II Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski………42 1. Analiza procesu otwierania się polskiej gospodarki na kapital zagraniczny………43 1.1. Analiza SWOT 46 2. Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1991-2001v49 2.1. Źródła naplywu inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1991-2001………51 2.2. Struktura skumulowanych inwestycji zagranicznych w ujęciu branzowym………54 2.3. Inwestycje zagraniczne w ujęciu regionalnym………57 Rozdział III Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na gospodarke Polski………59 1. Miejsce podmiotów z udzialem kapitału zagranicznego w gospodarce Polski………60 2. Obroty handlu zagranicznego w Polsce w 2001 roku………64 3. Bezposrednia obsługa inwestorów zagranicznych………70 4. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjnosc regionu………72 5. Szanse Polski na wzrost inwestycji zagranicznych………82 Zakończenie………84 Bibliografia………87 Spis tabel i wykresów………90

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Zarządzanie i jego funkcje………4 1.1. Charakterystyka zarządzania……….4 1.2. Funkcje zarządzania………7 1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13 1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16 Rozdział II. Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19 2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19 2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23 2.2. Tworzenie planów………28 2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30 2.2.2. Faza identyfikacji problemu………32 2.2.3. Analiza czynnikowa – analiza SWOT, analiza sektorowa………32 2.2.4. Wybór strategii działania ………35 2.3. Plan strategiczny malej firmy………36 Rozdział III. Organizacja zakladu pracy i jej cechy……….39 3.1. Struktura wewnetrzna firmy………39 3.2. Model zarządzania a struktura firmy………44 Rozdział IV. Polityka personalna………48 4.1. Problemy i rodzaje motywacji personelu………48 Bibliografia………57 Spis tabel………58 Spis rysunków………59

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5 1.1. Pojęcie i istota małych i srednich przedsiebiorstw……… 5 1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej………12 1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12 1.2.2. Udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych………16 1.2.3. Liczba pracujacych w małych i srednich przedsiębiorstwach………17 1.2.4. Udział sektora MSP w handlu zagranicznym………21 1.3. Formy prawne działalności gospodarczej, a mala firma………24 Rozdział II Bariery rozwoju sektora MSP w Polsce………29 2.1. Bariery rynkowe………29 2.2. Bariery społeczne………33 2.3. Bariery prawne………36 Rozdział III Wpływ integracji europejskiej na rozwój sektora MSP w Polsce 3.1. Przygotowania Polski do wstapienia do UE………43 3.2. Skutki integracji europejskiej dla sektora MSP w Polsce…………………….47 3.3. Szanse i zagrozenia rozwoju sektora MSP w aspekcie integracji z Unia Europejska………50 Podsumowanie………54 Bibliografia………55

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Teorie zasady zarządzania inwestycjami. ………5 1.1. Pojęcie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji. ………5 1.2. Wybór kierunków inwestowania. ………9 1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji. ………13 Rozdział 2. Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16 2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A. ………16 2.1.1. Informacje ogólne. ………16 2.1.2. Przychody. ………18 2.1.3. Koszty operacyjne. ………22 2.1.4. Zysk. ………27 2.2. Plynnosc i zasoby kapitalowe. ………32 2.3. Naklady inwestycyjne. ………34 Rozdział 3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ocena zamierzen inwestycyjnych. ………37 3.1. Analiza wskaznikowa. ………37 3.1.1.Wskaznik plynnosci finansowej. ………37 3.1.2. Wskaznik zadluzenia. ………42 3.1.3. Wskaznik rentownosci (zyskownosci). ………45 3.2. Ocena możliwości zamierzen inwestycyjnych. ………48 3.2.1. Podstawowy plan finansowy. ………48 3.2.2. Program zamierzen inwestycyjnych. ………48 3.2.3. Mozliwosc realizacji zamierzen inwestycyjnych. ………53 3.3. Wewnetrzne i zewnetrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy PKN. ………54 3.3.1. Czynniki zewnetrzne. ………54 3.3.2. Czynniki wewnetrzne. ………57 3.3.3. Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej. ………59 Zakończenie, podsumowanie. ………61 Spis tablic ………63 Spis wykresów ………63 Bibliografia. ………64

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

Przez administrator

I Wstęp………2 II Profil i zakres działania firmy XYZ………4 1) Charakterystyka ogólna………4 2) Zamierzenia na przyszlosc………6 III Plan strategiczny………7 1) Wprowadzenie………7 2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9 3) Pozycja firmy na rynku………15 4) Wybór i wdrozenie strategii………17 IV .Plan marketingowy………19 1) Wprowadzenie………19 2) Rynek usług transportowych………20 3) Analiza konkurencji………22 4) Segment docelowy………26 5) Wybór rynku docelowego………28 6) Cele marketingowe………29 7) Strategia marketingowa………30 8) Strategia uslugi………31 9) Strategia cenowa………32 10) Strategia dystrybucji………34 11) Strategia promocji………35 V .Plan organizacyjny………38 1) Wprowadzenie………38 2) Organizacja pracy i zasoby ludzkie………39 3) System plac i koszty zatrudnienia………41 4) Kursy i szkolenia………42 5) Zakupy inwestycyjne………43 6) Kredytowanie………45 7) Znak firmowy i koncesja na przewozy miedzynarodowe………46 VI .Plan finansowy………47 1) Zestawienie kosztów działalnosci………47 2) Rachunki wyników………48 3) Bilanse………50 4) Cash flow (przeplyw gotówki)………51 5) Próg rentownosci (BEP)………53 6) Analiza wskaznikowa………55 7) Ocena efektywnosci inwestycji………62 8) Wnioski………64 VII .Podsumowanie………66 VIII .Literatura………68 Zalaczniki………71

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdział II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdział IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65 Spis rysunków………67 Aneks………68

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział I Pojęcie i ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych…….3 1.1. Definicja i podzial inwestycji zagranicznych……..3 1.2 Formy wlasnosci kapitału firmy……..4 1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne…….5 Rozdział II Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11 2.1 Zmiany zachodzace w ustawodawstwie……..11 2.2 Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w stosunkach Polski z zagranica…….17 2.3 Umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji…….20 2.4 Przyczyny inwestowania w Polsce…….23 2.5 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce…….28 2.6 Korzysci z obcego kapitalu……..32 2.7 Rozmiar inwestycji zagranicznych, pochodzenie kapitalu……..34 2.8 Co sadza Polacy o inwestycjach……..42 Rozdział III Inwestycje zagraniczne w Województwie Malopolskim…….46 3.1 Ogólna charakterystyka Województwa Malopolskiego……..46 3.2 Specjalna Strefa Ekonomiczna w Krakowie…….51 3.3 Glówni inwestorzy na terenie województwa……..55 Rozdział IV FIAT AUTO POLAND……..63 4.1 Charakterystyka Grupy Fiat……..63 4.2 Fiat w Polsce…….63 4.3 FIAT Polska Sp. z o.o…….66 4.4 Historia Fiata……..70 Spis tabel……..72 Spis wykresów…….72 Bibliografia……..73

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.

Przez administrator

Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17 Rozdział II Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojęcie i cele zarządzania……….23 2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24 2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28 2.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania……….29 2.3.2. Koncepcja strategii……….30 2.3.3. Proces zarządzania strategicznego……….31 Rozdział III Problemy zarządzania w małych i srednich przedsiębiorstwach……….39 3.1. Źródła problemów zarządzania w małych i srednich przedsiębiorstwach………39 3.2. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….45 3.3. Pomoc państwa jako szansa rozwoju dla małych i srednich przedsiebiorstw……….49 3.4. Programy wspierania malej i sredniej przedsiebiorczosci……….55 Bibliografia………61

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10 1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18 1.3.3. Przedsiębiorstwa gieldowe i pozagieldowe……….26 1.3.4. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia rodzaju ich działalnosci………28 1.3.5. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia ich terytorialnego rozczlonkowania………29 1.3.6. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia zakresu ich internacjonalizacji………30 1.3.7. Koncernowe i holdingowe formy przedsiebiorstw………32 Rozdział 2 Problemy zarządzania przedsiębiorstwem………40 2.1. Powstanie konfliktów wewnetrznych………40 2.2. Bledy kierownictwa………45 2.3. Bledy w komunikacji interpersonalnej……….49 2.4. Inne problemy zarządzania……….53 Rozdział 3 Problemy zarządzania malym przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ………56 3.1. Charakterystyka działalności Agencji Wydawniczo-Reklamowej XYZ………56 3.2. Problemy zarządzania Agencja Reklamowa XYZ………62 Zakończenie………71 Bibliografia………73

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdział 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Stan finansowy MSP……..27 2.2 Sposoby finansowania MSP…….29 2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36 Rozdział 3 MSP a bezrobocie w Polsce 3.1 Obraz rynku pracy w Polsce…….38 3.2. Praca w szarej strefie na polskim rynku……..41 3.3. Zatrudnienie w sektorze MSP…….44 Rozdział 4 Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP 4.1. Polska w okresie przedakcesyjnym…….49 4.2. Konsekwencje integracji europejskiej dla MSP……..56 4.3. Zagrozenia, korzysci i szanse dla MSP powstale w wyniku integracji Polski z Unia Europejska…….58 Podsumowanie…….62 Bibliografia…….65

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie spółki i jej pochodzenie 1.2. Klasyfikacja spólek 1.2.1. Spólki cywilne i handlowe 1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane 1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego 1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne 1.2.5. Spólki jednoosobowe 1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami Rozdział II. Spólka komandytowa jako rodzaj spółki osobowej 2.1. Elementy konstrukcyjne osobowych spółek handlowych 2.2. Geneza spółki komandytowej 2.3. Charakter prawny spółki komandytowej Rozdział III. Procedura zalozycielska spółki komandytowej 3.1. Sposoby tworzenia spółki komandytowej 3.2. Umowa spółki komandytowej 3.2.1. Wspólnicy spólki 3.2.2. Suma komandytowa 3.2.3. Prawa i obowiazki komplementariuszy i komandytariuszy w zakresię prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnatrz 3.2.4. Firma 3.2.5. Oznaczenie przedmiotu przedsiębiorstwa 3.2.6. Siedziba spólki 3.2.7 Czas trwania spólki 3.2.8. Wniesienie wkladów 3.2.9. Podzial zysków i strat 3.3. Inne czynnosci zwiazane z podejmowaniem działalności w formie spółki komandytowej 3.4. Spólka komandytowa w stadium organizacji Rozdział IV. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej 4.1. Prowadzenie spraw spólki 4.2. Reprezentowanie spółki komandytowej Rozdział V. Odpowiedzialnosc wspólników spółki komandytowej 5.1. Uwagi wprowadzajace 5.2. Odpowiedzialnosc komplementariusza wobec osób trzecich za zobowiazania spólki 5.3. Odpowiedzialnosc komandytariusza wobec osób trzecich za zobowiazania spólki Rozdział VI. Rozwiazanie i likwidacja spółki komandytowej 6.1. Uwagi wprowadzajace 6.2. Rozwiazanie spólki 6.3. Likwidacja spółki komandytowej Bibliografia Zalaczniki

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6 1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6 1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7 1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7 1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8 1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8 1.6. Podstawy prawne …….. 10 Rozdział II. Wlasna dzialalnosc …….. 11 2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem działalności gospodarczej…….. 11 2.2. Jak rozpoczac prowadzenie działalności gospodarczej? …….. 13 2.3. Jak uzyskac wpis do ewidencji działalności gospodarczej?…….. 15 2.4. Podstawy prawne …….. 15 Rozdział III. Spólka jawna …….. 16 3.1. Zasady funkcjonowania spółki jawnej …….. 16 3.2. Co to jest spólka jawna? …….. 17 3.3. Co to znaczy, ze spólka jawna jest spólka osobowa? 17 3.4. Czy spólka jawna jest osoba prawna? …….. 18 3.5. Jakie sa prawa i obowiazki wspólników? …….. 18 3.6. Jak uksztaltowane sa stosunki wewnatrz spólki?…….. 19 3.7. Jak zalozyc spólke jawna? …….. 19 3.8. Co powinna zawierac umowa spółki jawnej?…….. 20 3.9. Jakie sa obowiazki wspólników zwiazane z zalozeniem spółki jawnej?…….. 20 3.10. Opodatkowanie spółki …….. 21 3.11. Podstawa prawna …….. 22 Rozdział IV. Spólka komandytowa …….. 22 4.1. Zasady funkcjonowania spółki komandytowej…….. 22 4.2. Kto moze zostac wspólnikiem w spółce komandytowej?…….. 23 4.3. Co to jest suma komandytowa? …….. 23 4.4. Z czego sklada się majatek spólki?…….. 23 4.5. Jakie sa prawa i obowiazki wspólników? …….. 24 4.6. Podstawa prawna …….. 25 Rozdział V. Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia…….. 26 5.1. Jak funkcjonuje spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia?…….. 26 5.2. Co nalezy rozwazyc chcac zalozyc spólke z ograniczoną odpowiedzialnoscia?…….. 27 5.3. Zalozenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia – sekwencja czynnosci …….. 29 5.4. Czynnosci prowadzace do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscia…….. 29 5.5. Jak funkcjonuje spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia? …….. 31 5.6. Co nalezy rozwazyc chcac zalozyc spólke z ograniczoną odpowiedzialnoscia? …….. 32 5.7. Podstawy prawne …….. 34 Rozdział VI. Spólka akcyjna…….. 34 6.1. Jak funkcjonuje spólka akcyjna?…….. 34 6.2. Jak zalozyc spólke akcyjna?…….. 35 6.3. Jaki jest kapital spólki?…….. 36 6.4. Podstawy prawne …….. 38 Rozdział VII. Spólka partnerska 39 7.1. Spólka partnerska – zasady prowadzenia działalności w tej formie …….. 39 7.2. Kto moze zostac wspólnikiem spółki partnerskiej?…….. 39 7.3. Jak nalezy oznaczyc firme spółki partnerskiej? …….. 40 7.4. Co powinna zawierac umowa spólki? …….. 40 7.5. Jak wyglada odpowiedzialnosc wspólników? …….. 41 7.6. Kto ma prawo reprezentowac spólke?…….. 41 7.7. Kto zarzadza spólka? …….. 42 7.8. Czy spólka partnerska placi podatki?…….. …….. 42 7.9. Co się stanie, jesli jeden ze wspólników utraci uprawnienie do wykonywania zawodu?…….. 42 7.10. Co powoduje rozwiazania spólki?…….. 42 7.11. Podstawa prawna…….. 43 Rozdział VIII. Spólka cywilna…….. 43 8.1. Kto i w jaki sposób moze zalozyc spólke cywilna?…….. 43 8.2. Jakie sa podstawowe zasady działania spółki cywilnej?…….. 44 8.3. Jakie sa zalety i wady prowadzenia działalności w formie spółki cywilne?…….. 45 8.4. Podstawy prawne …….. 45 Rozdział IX. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobe zagraniczna …….. 46 9.1. Kim jest osoba zagraniczna?…….. 46 9.2. Podstawy prawne …….. 49 Zalaczniki(wzory dokumentów, umów, aktów zalozycielskich i inne)…….. 49 Bibliografia …….. 67

Zakladanie i zarządzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Rozdział I Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4 1.1. Ujecie teoretyczne organizacji. 1.2. Podsystemy organizacji. 1.2.1 Cele organizacji. 1.2.2 Struktura formalna organizacji. 1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji. 1.2.4. Podsystem techniczny organizacji. 1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji. 1.3. Charakterystyka zarządzania 1.3.1 Funkcje zarządzania. 1.3.2 Zarządzanie na przelomie wieków. Rozdział II Uruchamianie działalności gospodarczej…………..38 2.1. Biznes plan 2.2. Ogólne zasady metodyczne przygotowania biznes planu 2.3. Zastosowania biznes planu 2.4. Rejestracja działalności gospodarczej 2.4.1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej 2.4.2. Rejestracja działalności w organie rejestrujacym 2.4.3. Rejestracja w urzedzie statystycznym 2.4.4. Rejestracja w Urzedzie Skarbowym Rozdział III Zarzadznaie dzialalnoscia marketingowa w firmie xyz…………..55 3.1. Historia powstania i funkcjonowanie firmy 3.2. Dostawcy i Odbiorcy 3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa 3.4. Komponenty promocyjne stosowane w xyz 3.4.1 Reklama 3.4.2. Promocja uzupelniajaca 3.4.3. Merchandising 3.4.4. Public relations Rozdział IV Zarządzanie dzialalnoscia handlowa…………..74 4.1. Metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie 4.2. Komputerowe wspomaganie zarządzania sprzedaza Bibliografia…………..80

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003

Przez administrator

Wstęp………3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania. 1.1. Pojęcie inwestycji zagranicznych……….5 1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9 1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12 1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17 1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18 1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20 1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22 1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24 1.4.5.Teoria monopolistycznych przewag……….26 1.4.6.Teoria miedzynarodowego cyklu zycia produktu……….31 1.4.7.Teoria internalizacji transnarodowych korporacji……….34 1.4.8.Eklektyczna teoria miedzynarodowej produkcji……….36 2. Inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003. 2.1. Naplyw BIZ do Polski w latach 1998-2003……….41 2.2. Struktura geograficzna inwestycji zagranicznych- BIZ……….47 2.3. Struktura branzowa bezposrednich inwestycji zagranicznych……….51 2.4. Najwieksi inwestorzy zagraniczni w 2003 r……….55 2.5. Atrakcyjność Polski jako kraju przyjmujacego inwestycje zagraniczne na tle krajów Europy Srodkowo-Wschodniej……….59 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Województwie Slaskim. 3.1. Charakterystyka województwa slaskiego……….64 3.2. Inwestycje zagraniczne w województwie slaskim……….68 3.3. Struktura geograficzna inwestycji zagranicznych……….71 3.4. Struktura branzowa województwa slaskiego……….73 Zakończenie………77 Bibliografia:………79 Spis tabel………82 Spis wykresów………83 Spis rysunków………84 Aneks

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 1.1 Pojęcie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej 1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział II. Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw 2.1 Formulowanie biznes planu 2.2 Wykorzystanie biznes planu w małych i srednich przedsiębiorstwach Rozdział III. Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 3.1 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw 3.2 Wsparcie dla małych i srednich przedsiebiorstw 3.2.1 Rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP 3.2.2 Fundusz dotacji inwestycyjnych 3.2.3 Program rozwoju przedsiebiorstw MSP 3.2.4 Przedakcesyjne fundusze UE – wsparcie sektora MSP (PHARE, ISPA, SAPARD) Rozdział IV. Problemy zarządzania małych i srednich przedsiebiorstw ze szczebla menedzerskiego 4.1 Rola i znaczenie menedzerów w zarządzaniu firma 4.2 Wyrózniki europejskie w kwalifikacjach menedzerskich w małych i srednich przedsiębiorstwach 4.3 Wyrózniki europejskie w zarządzaniu malymi i srednimi przedsiębiorstwami w opinii menedzerów 4.3.1 Podejmowanie decyzji rynkowych przez menedzerów MSP 4.3.2 Zwiazki lokalne i ich znaczenie w zarządzaniu malym i srednim przedsiebiorstwem przez menedzerów Podsumowanie i wnioski koncowe Bibliografia Wykaz tabel, schematów i rysunków

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie

Przez administrator

Uwagi wstepne………3 Rozdział I. Formy naplywu kapitału zagranicznego 1.1. Źródła finansowania inwestycji………4 1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4 1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5 Rozdział II. Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie 1.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8 1.3. Transfer zysków………8 1.4. Klimat inwestycyjny………9 1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12 Rozdział III. Udział inwestycji zagranicznych w sektorze prywatnym na litwie 1.1. Formowanie sektora prywatnego na litwie………14 1.2. Rola importu i eksportu w zmianie inwestycji zagranicznych kraju………15 1.3. Udział inwestycji w sektorze prywatnym litwy………20 Biblografia 23