Kategoria: Bankowość- Kredyty

Gotowe prace z bankowości – gotowe prace licencjackie i magisterskie z bankowości

Rola banku komercyjnego w rozliczeniach zagranicznych

Przez administrator

Dowiedz się więcej o rodzajach i formach rozliczeń zagranicznych w bankach komercyjnych. Przeczytaj tę informacyjną książkę, aby poznać różne sposoby wykonywania rozliczeń zagranicznych. W książce znajdziesz również informacje na temat form rozliczeń zagranicznych stosowanych w banku PKO BP SA oraz kierunki dalszego rozwoju rozliczeń międzynarodowych.

Geneza i przyszłość banków spółdzielczych w systemach finansowych Polski i Niemiec.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Geneza i pozycja bankowości spółdzielczej 1.1. Powstanie i ewolucja bankowości na świecie 1.2. Modele systemów bankowych 1.3. Atrybuty 'dobrych’ systemów bankowych Rozdział II. Polski system bankowy 2.1. Rola banku w gospodarce 2.2. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce (funkcje ich rodzaje system bankowy w Polsce a U.E 2.3. Rozwój bankowości spółdzielczej 2.3.1 Rodzaje banków spółdzielczych 2.3.2 Znaczenie banków spółdzielczych w gospodarce 2.4. Przemiany w bankowości spółdzielczej w powiązaniu z wymogami U.E i rola Rozdział III. System bankowy Niemiec 3.1. Historia systemu bankowego Niemiec 3.2 Rozwój bankowości Niemiec 3.3 Ogólna charakterystyka systemu bankowego Niemiec Rozdział IV. Perspektywy i warunki przetrwania i rozwoju banków spółdzielczych 4.1 Warunki wewnętrzne 4.2 Warunki zewnętrzne 4.3 Nowa Umowa Kapitałowa BASEL II Podsumowanie i wnioski końcowe Spis tabel i rysunków Bibliografia

Karty płatnicze jako instrument rozliczeń pieniężnych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Historia kart płatniczych 1.1. Karty płatnicze na świecie………5 1.2. Rozwój kart w Polsce ………8 1.3. Karty płatnicze w Polsce……… 12 Rozdział II. Charakterystyka kart płatniczych 2.1 Klasyfikacja kart płatniczych ………20 2.2 Rodzaje bankowych kart płatniczych ………24 2.2.1 Karty kredytowe ………24 2.2.2 Karty obciążeniowe……… 26 2.2.3 Karty debetowe……… 27 2.2.4 Karty bankomatowe……… 28 2.2.5 Karty wstępnie opłacone ………28 2.2.6 Karty gwarancyjne ………29 2.2.7 Karty gwarantowane ………30 2.2.8 Karty przedpłacone ………30 Rozdział III. Procedury dotyczące kart płatniczych 3.1 Ogólne informacje o plastikowym pieniądzu ………31 3.1.1 Uzyskanie karty ………31 3.1.2 Zakup za pomocą karty płatniczej………32 3.2 Wygląd karty płatniczej i jej specyfika ………34 Zakończenie………37 Bibliografia ………39

Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej.

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I. Pojęcie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5 1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix 1.2. Istota kanałów dystrybucji 1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo 1.4. Rodzaje kanałów dystrybucji 1.5. Funkcje dystrybucji 1.6. Logistyka w kanale dystrybucji 1.7. Rodzje strategii dystrybucji 1.8. Dystrybucja jako narzędzie marketingu mix Rozdział II. Kanały dystrybucji i ich na rynku finansowym……….34 2.1. Nowoczesne systemy dystrybucji na rynku usług finansowych 2.2. Formy dystrybucji produktów finansowych 2.3. Ewolucja dystrybucji na rynku finansowym Rozdział III. Rynek pośredników na rynku usług finansowych……….55 3.1. Pośrednictwo finansowe 3.2. Działalność Poczty Polskiej jako pośrednika na rynku finansowym 3.3. Sprzedaż usług finansowych w Poczcie Polskiej 3.4. Projekt 'Detal’ jako sposób na współpracę Poczty Polskiej i Pocztowego Banku S.A. Rozdział IV. Sieć placówek pocztowych jako kanał dystrybucji produktów i usług grupy kapitałowej Poczty Polskiej……….69 4.1. Organizacja obszaru usług finansowych w grupie kapitałowej Poczty Polskiej 4.2. Dystrybucja poprzez sieć placówek pocztowych Zakończenie……….79 Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materiału i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badań – Banku Spółdzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przegląd prawnych zabezpieczeń kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste spłaty kredytu………12 2.1.1. Poręczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13 2.1.3. Gwarancja………15 2.1.4. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie………16 2.1.5. Przejęcie długu………17 2.1.6. Przystąpienie do długu………18 2.1.7. Pełnomocnictwo……… 18 2.2. Rzeczowe zabezpieczenie spłaty kredytu………20 2.2.1. Ubezpieczenie spłaty kredytu………20 2.2.2. Zastaw………20 2.2.3. Kaucja………24 2.2.4. Blokada rachunku bankowego………24 2.2.5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie………25 2.2.6. Hipoteka………26 Rozdział III. Analiza form zabezpieczeń kredytów w Banku Spółdzielczym w XYZ 3.1. Działalność Banku Spółdzielczego w XYZ ………29 3.2. Podstawowe zasady udzielania kredytów przez Bank Spółdzielczy w XYZ ………29 3.3. Rodzaje kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w XYZ……… 31 3.4. Wniosek kredytowy………33 3.5. Zawieranie umów o kredyt w Banku Spółdzielczym w XYZ……… 33 3.6. Zabezpieczenia kredytów stosowane w Banku Spółdzielczym w XYZ ……… 35 3.6.1. Rozmiary udzielanych kredytów w Banku Spółdzielczym w XYZ 37 3.6.2. Skuteczność zabezpieczeń kredytu………40 Podsumowanie i wnioski………46 Bibliografia ………48 Praca nie posiada przypisów.

Kredytowanie konsumpcji ludności przez BANK PKO BP S.A. Oddział w XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Cel pracy, zakres i źródła materiału 1.1. Cel pracy ………12 1.2. Metodyka analizy………13 Rozdział II. Podstawowe kierunki działalności kredytowej PKO BP S.A. 2.1. Zarys historii banku ………14 2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez PKO BP 2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych obejmują kredyty ………18 2.2.2. Kredyty dla klientów instytucjonalnych obejmują kredyty………21 2.3. Formy zabezpieczenia kredytu………35 2.4. Zasady udzielania kredytów………42 Rozdział III. Obsługa kredytowa ludności przez Oddział PKO BP S.A. w XYZ………45 3.1. Struktura podmiotowa i przedmiotowa kredytów………47 3.2. Spłacalność kredytów konsumpcyjnych………59 3.3. Miejsce kredytów w bilansie banku oraz w rachunku wyników………63 Podsumowanie i wnioski………67 Bibliografia ………69 Spis tabel i wykresów ………71

Analiza działalności Banku Spółdzielczego.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce. 1.1. Bank i system bankowy………5 1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność………9 1.3. Samopomoc finansowa………12 1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej………14 1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku………16 1.6. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 21 1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny………23 Rozdział II. Bank Spółdzielczy w XYZ na tle sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. 2.1. Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w latach 2001-2005 roku………25 2.2. Historia i rozwój Banku Spółdzielczego w XYZ ………29 2.3. Aktualna oferta i klienci banku………34 2.3.1. Oferta Banku Spółdzielczego w XYZ dla klientów indywidualnych………34 2.3.2. Oferta Banku Spółdzielczego w XYZ dla rolników………37 2.3.3. Oferta Banku Spółdzielczego w XYZ dla klientów instytucjonalnych………38 2.3.4. Oferta Banku Spółdzielczego w XYZ dla jednostek samorządowych………40 2.4. Założenia ekonomiczno – finansowe Banku Spółdzielczego w XYZ ………40 Rozdział III. Zakres i rozwój działalności bankowej Banku Spółdzielczego w XYZ oraz stopień jego bezpieczeństwa. 3.1. Analiza działalności depozytowej………47 3.2. Działalność kredytowa………58 3.3 Wynik finansowy………61 3.2.1. Przychody………61 3.2.2. Koszty………64 3.3. Wynik finansowy………67 Zakończenie………71 Bibliografia………73 Spis tabel………75 Spis wykresów………76 Spis rysunków………78

Działalność usługowa banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ.

Przez administrator

Wstęp Cel pracy, metoda, materiał Rozdział 1. Banki i system bankowy 2.1. Definicja banku 2.2. Rola banku 2.3. System bankowy 2.4. Rodzaje banków 2.5. Konkurencja między bankami Rozdział 2. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej Rozdział 3. Kształtowanie się polskiej spółdzielczości bankowej 4.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego w XYZ Rozdział 4. Podstawy działalności banków spółdzielczych 5.1. Definicja spółdzielni i banku spółdzielczego 5.2. Czynności bankowe 5.3. Zasady działania banków spółdzielczych Rozdział 5. Działalność usługowa banków spółdzielczych 6.1. Bierne operacje bankowe 6.2. Rachunki bankowe 6.3. Rozliczenia bezgotówkowe 6.4. Rozliczenia gotówkowe 6.5. Kredytowanie Rozdział 6. Ocena działalności Banku Spółdzielczego w XYZ 7.1. Informacje charakteryzujące BS w XYZ 7.2. Prezentacja usług 7.3. Próba oceny działalności usługowej BS w XYZ Spis tabel Bibliografia

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 1.1. Definicja bankowości elektronicznej………. 5 1.2. Rodzaje bankowości elektronicznej………. 10 1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce………. 20 Rozdział II. Organizacja i technika rozliczeń elektronicznych 2.1. Portale finansowe ……….23 2.2. Pieniądz elektroniczny – eCash ……….24 2.3. Systemy rozliczeniowe w bankowości elektronicznej………. 29 2.4. Karty płatnicze 32 Rozdział III. Bankowość elektroniczna – bezpieczeństwo i konkurencyjność 3.1. Bezpieczeństwo obrotu w bankowości elektronicznej ……….50 3.2. Wpływ modelu bankowości na konkurencyjność banku………. 58 3.3. Bankowość elektroniczna w Polsce………. 66 Zakończenie ……….75 Bibliografia ……….77 Spis rysunków ……….81 Spis tabel ……….81 Spis wykresów ……….81

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy ……….11 2. Metody badawcze i źródła materiałów………. 12 Rozdział I. Fuzje i przejęcia jako procesy gospodarcze 1.1 Geneza i istota fuzji………. 13 1.2 Formy i metody konsolidacji………. 14 1.3. Motywy połączeń i przejęć………. 19 1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne ……….20 1.3.2. Motywy rynkowe i marketingowe………. 22 1.3.3. Motywy finansowe………. 23 1.3.4. Motywy menedżerskie ……….25 1.4. Przyczyny niepowodzeń oraz główne czynniki sukcesu fuzji i przejęć………. 26 Rozdział II. Proces konsolidacji w Polskim sektorze bankowym 2.1. Uwarunkowania i przyczyny konsolidacji banków w Polsce ……….29 2.2. Rodzaje konsolidacji banków w Polsce………. 31 2.3. Fuzje i przejęcia a procesy prywatyzacji banków w Polsce 34 2.4. Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym po 1989 roku-analiza empiryczna………. 37 Rozdział III. Fuzja na przykładzie Banku BPH S.A. 3.1. Historia banku ……….42 3.2. Przebieg fuzji 43 3.3 Przedstawienie fuzji w sposób analityczno-opisowy ……….45 Podsumowanie ……….53 Bibliografia ……….56 Wykaz tabel ……….58 Wykaz wykresów ……….58

System kart płatniczych na przykładzie PKO BP.

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Istota pieniądza 1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza……….. 5 1.2. Ewolucja form pieniądza ……….. 10 1.3. Historia karty płatniczej w Polsce ……….. 13 Rozdział II. Geneza kart kredytowych 2.1. Opis i definicja karty płatniczej ……….. 21 2.2. Rodzaje kart płatniczych……….. 23 2.3. System obsługi kart płatniczych ………..29 2.4. Zabezpieczenia kart płatniczych ……….. 34 Rozdział III. Charakterystyka kart płatniczych PKO Bank Polski 3.1. Karty płatnicze ………..38 3.2. Karty kredytowe ………..52 Zakończenie……….. 60 Bibliografia ……….. 61 Spis rysunków……….. 62 Spis tabel ……….. 63

Bankowość elektroniczna w Polsce – mBank i Inteligo – analiza porównawcza.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej 1.1. Internet i jego rola w gospodarce………7 1.2. Pojęcie bankowości elektronicznej………10 1.3. Elektroniczne systemy płatności………11 1.3.1. CitiConnect………12 1.3.2. ECard………13 1.3.3. WellPay………13 1.4. Internet w działalności marketingowej banku………14 1.5. Cele i zadania rady bankowości elektronicznej………15 Rozdział II. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej. 2.1. Charakterystyka kart płatniczych………18 2.2. Terminalne POS………22 2.3. Bankomaty………24 2.4. Telefoniczne usługi bankowe………28 2.5. Technologia WAP………28 2.6. Home/Corporate Banking 29 2.7. Ecash – elektroniczna gotówka………30 2.8. Direct debit – polecenie zapłaty………31 Rozdział III. Funkcjonowanie banków internetowych w Polsce – analiza porównawcza banków: mBank i Inteligo 3.1. Historia i rozwój mBanku………32 3.2. Powstanie i rozwój Inteligo………36 3.3. Podstawowe dane o bankach………43 3.4. Rodzaje oferowanych kont………45 3.5. Usługi i opłaty………49 3.6. Karty płatnicze………53 3.7. Zakupy w sieci poprzez wykorzystanie kart płatnicznych………56 3.8. Zabezpieczenia stosowane przez analizowane banki………58 Zakończenie………60 Streszczenie………63 Spis rysunków………66 Spis tabel………67 Bibliografia………68

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych.

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej ………..3 1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej……….. 5 1.3. Zachowanie klientów na rynku……….. 7 Rozdział II. Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym 2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej……….. 12 2.2. Wpływ konkurencji na rozwój bankowości elektronicznej ………..15 2.3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym ………..19 Rozdział III. Nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych 3.1. Bankowość internetowa ………..23 3.2. Home Banking……….. 32 3.3. WAP Banking……….. 34 3.4. Telefoniczne usługi bankowe……….. 36 Rozdział IV. Ogólny pogląd na bankowość elektroniczną 4.1. Korzyści bankowości elektronicznej ………..42 4.2. Bezpieczeństwo systemu bankowości elektronicznej ………..45 4.3. Oszacowanie zysków i strat z działalności elektronicznej ………..49 4.4. Porównanie bankowości elektronicznej z tradycyjną obsługą klienta ………..52 Podsumowanie ………..57 Bibliografia ………..59

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie ING Bank Śląski S.A

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka ING Bank Śląski S.A. 1.1. Geneza banku……..5 1.2. Struktura organizacyjna banku……..7 Rozdział II Charakterystyka działalności ING Bank Śląski S.A. 2.1. Działalność kredytowa……..10 2.1.1. Rodzaje kredytów oferowanych przez ING Bank Śląski S.A…….17 2.1.2. Formy zabezpieczenia kredytów…….19 2.1.3. Struktura ilościowo – jakościowa kredytów……..25 2.2. Formy działalności oszczędnościowo – depozytowej…….28 2.2.1. Struktura depozytów w banku…….30 Rozdział III Ocena działalności i wyniku finansowego ING Bank Śląski S.A. 3.1. Ocena pozycji ING Bank Śląski S.A. na rynku usług finansowych……..36 Zakończenie……..41 Bibliografia…….43 Spis tabel…….45

Produkty Banku Spółdzielczego jako jeden z elementów marketingu mix.

Przez administrator

Rozdział I Istota i znaczenie marketingu bankowego 1.1 Pojęcie marketingu 1.2 Marketing w działalności bankowej 1.3 Badania marketingowe i ich etapy 1.4 Marketing mix i jego elementy Rozdział II Pprzedstawienie sektora bankowego 2.1 Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Jasienicy 2.2 Prawne podstawy działalności Banku oraz jego struktura organizacyjna 2.3 Katalog produktów bankowych Rozdział III Działalność oszczędnościowa i kredytowa 3.1 Rodzaje oferowanych depozytów 3.2 Zasady udzielania kredytów 3.2.1 Kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych 3.2.2 Kredyty na indywidualne budownictwo mieszkaniowe 3.2.3 Kredyty na działalność gospodarczą 3.2.4 Kredyty rolnicze 3.3 Polityka depozytów i kredytów jako podstawowych produktów bankowych

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego na przykładzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Banki i ich rola w gospodarce 1.1. Geneza banku 1.2. Podstawy systemu bankowego 1.3. Rola i znaczenie banku centralnego 1.3.1. Funkcje banku centralnego 1.3.2. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego 1.3.3. Nadzór bankowy 1.4. Banki komercyjne i ich rola 1.5. Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Rozdział II. Charakterystyka działalności kredytowej banku 2.1. Pojęcie i istota kredytu 2.2. Funkcje kredytu 2.3. Umowa kredytowa 2.4. Ryzyko kredytowe jako rodzaj ryzyka bankowego 2.5. Prawne formy zabezpieczenie kredytów Rozdział III. Analiza kredytów bankowych na przykładzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w XYZ. 3.1. Historia spółdzielczości bankowej 3.2. Struktura organizacyjna banku 3.3. Rodzaje kredytów oferowanych przez bank 3.4. Prawne formy zabezpieczenia kredytów oferowanych przez bank 3.5. Charakterystyka wyniku finansowego 3.6. Ocena pozycji banku na rynku usług finansowych. Zakończenie Bibliografia Spis tabel i rysunków Załączniki

Zarządzanie ryzykami w bankowości spółdzielczej.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej………2 1.1 Pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty 1.2 Rodzaje ryzyka i niepewności 1.3 Metody identyfikowania ryzyka i niepewności Rozdział II. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki ………18 2.1 Pojęcie ryzyka bankowego 2.2 Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 2.3 Klasyfikacja ryzyka bankowego Rozdział III. Skuteczność zarządzania ryzykiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Tarnowie ………41 3.1 Ryzyko płynności i kredytowe, metody ograniczania ryzyka 3.2 Ryzyko stopy procentowej i proces jego ograniczania 3.3 Ryzyko rynkowe i bankowości elektronicznej Rozdział IV. Rola bankowości spółdzielczej w gospodarce narodowej………59 4.1 Prawne regulacje, geneza i istota spółdzielczej bankowości 4.2 Sytuacja finansowa prezentowanego banku w latach 2006 – 2008 4.3 Analiza wskaźnikowa i jej struktura Podsumowanie i wnioski końcowe ………95 Bibliografia Spis tabel i schematów

Bankowość internetowa nową formą świadczenia usług bankowych na przykładzie wybranych banków.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej 1.1 Podstawy działalności banku oraz definicja i geneza bankowości elektronicznej……….5 1.2 Istota i zakres bankowości elektronicznej……….16 1.3 Rodzaje bankowości elektronicznej……….21 1.4 Działalność banków wirtualnych w Polsce i na świecie……….31 Rozdział II Bankowość internetowa 2.1 Pojęcie bankowości internetowej……….35 2.2 Historia bankowości internetowej……….40 2.3 Geneza i wdrażanie bankowości internetowej na świecie……….45 2.4 Fazy rozwoju bankowości internetowej w Polsce……….56 2.5 Bezpieczeństwo bankowości internetowej……….64 Rozdział III Analiza i ocena oferty banków wirtualnych w Polsce 3.1 Oferta banków wirtualnych dla klientów indywidualnych……….69 3.1.1 Konta rozliczeniowe i oszczędnościowe……….69 3.1.2 Lokaty……….79 3.2 Oferta banków wirtualnych dla przedsiębiorstw……….85 3.2.1 Konta firmowe……….85 3.2.2 Lokaty……….92 3.3 Porównanie wyników finansowych BRE Bank i PKO BP……….97 Zakończenie……….102 Bibliografia……….105 Spis rysunków……….109 Spis tabel……….110 Spis wykresów……….112