Kategoria: Pielęgniarstwo

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zagrożenia wypaleniem zawodowym pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach internistycznych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problem procesu wypalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu       1.1 Pojęcie oraz istota wypalenia zawodowego 1.2 Źródła i etapy procesu wypalenia zawodowego 1.3 Czynniki kształtujące powstanie procesu wypalenia zawodowego Rozdział II Zarządzanie zasobami ludzkimi, a proces wypalenia zawodowego       2.1.Kontakty interpersonalne i ich rola w rozwoju procesu wypalenia zawodowego 2.2. Zmianowość, jako czynnik organizacyjny biorący udział w rozwoju procesu wypalenia zawodowego 2.3.Rola wsparcia, jako czynnika modyfikującego proces wypalenia zawodowego Rozdział III Konsekwencje procesu wypalenia zawodowego       3.1.Znaczenie i zakres konsekwencji indywidualnych i społecznych w procesie wypalenia zawodowego 3.2.Konsekwencje zdrowotne wypalenia zawodowego 3.3. Konsekwencje społeczne procesu wypalenia zawodowego Rozdział IV Metodologia badań       4.1 Cel i przedmiot badań 4.2. Problemy i hipotezy badawcze 4.4. Metody i techniki badawcze 4.4.1.Standaryzowane techniki badawcze – Skala Maslach 4.4.2.Kwestionariusz specjalnie przygotowany do celu badawczego 4.4.3. Wywiad pogłębiony ( paradygmat-jak patrzę na badania) 4.5. Teren organizacja i przebieg badań 4.6. Charakterystyka badanych Rozdział V Analiza i wnioski badań własnych       5.1. Analiza 5.2. Wnioski 5.3. Autorski program profilaktyczny dla grupy badanej Bibliografia Spis tabel i rysunków 

Rola pielęgniarki w terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zespołem Downa

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I 1.1 Charakterystyka Zespołu Downa – etiologia i patogeneza. 1.2 Diagnostyka prenatalna i badania grup ryzyka ……….7 1.3 Cechy Zespołu Downa 9 Rozdział II 2.1 Główne problemy zdrowotne u dzieci z Zespołem Downa          2.1.1 Zaburzenia ze strony układu krążenia ……….12 2.1.2 Zaburzenia ze strony układu pokarmowego………. 12 2.1.3 Zaburzenia ze strony układu mięśniowego………. 13 2.1.4 Zaburzenia ze strony układu termoregulacji………. 14 2.1.5 Zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego………. 14 2.1.6 Zaburzenia ze strony układu hormonalnego ……….14 2.1.7 Zaburzenia słuchu ……….15 2.1.8 Zaburzenia wzroku ……….15 2.1.9 Zaburzenia neurologiczne………. 15 2.1.10 Wady w uzębieniu ……….15 2.2 Rozwój psychomotoryczny………. 16 2.3 Główne problemy psychologiczne i społeczne ……….16 Rozdział III 3.1 Aktywizacja jako oddziaływanie terapeutyczne       3.2 Formy terapii i rehabilitacji osób z Zespołem Downa a rola zawodowa pielęgniarki……….. 18 3.3 Główne metody aktywacji terapeutycznej ……….20 Rozdział IV Rola pielęgniarki w terapii i rehabilitacji osób z Zespołem Downa       4.1 Rola zawodowa pielęgniarki ……….27 4.2 Udział pielęgniarki w profilaktyce zespołu Downa ……….27 4.3 Zadania pielęgniarki w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem z Zespołem Downa ……….28 4.4 Działania terapeutyczne i rehabilitacja osób z Zespołem Downa – rola pielęgniarki ……….30 Podsumowanie ……….42 Bibliografia ……….43 Załącznik nr 1……….. 44