Kategoria: Socjologia

Prace z dziedziny Socjologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdział III 3.1. Przedmiot i cele badan 3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29 3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34 3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37 Rozdział IV 4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych 4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43 4.1.2. Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 47 4.1.3. Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 57 4.1.4. Sposoby rozwiazywania dylematów etycznych……… 63 4.2. Charakterystyka badanych osób – wywiad……… 67 4.2.1. Dylematy etyczne w sytuacji spoleczno – zawodowej pracowników socjalnych……… 68 4.2.2. Dylematy etyczne – sposoby ich rozwiazywania……… 70 Zakończenie ………82 Bibliografia……… 85 Aneks nr 1……… 96 Ankes nr 2……… 96

Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdział III 3.1. Przedmiot i cele badan 3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29 3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34 3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37 Rozdział IV 4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych 4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43 4.1.2. Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 47 4.1.3. Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 57 4.1.4. Sposoby rozwiazywania dylematów etycznych……… 63 4.2. Charakterystyka badanych osób – wywiad……… 67 4.2.1. Dylematy etyczne w sytuacji spoleczno – zawodowej pracowników socjalnych……… 68 4.2.2. Dylematy etyczne – sposoby ich rozwiazywania……… 70 Zakończenie ………82 Bibliografia……… 85 Aneks nr 1……… 96 Ankes nr 2……… 96

Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I 1.1. Definicje pracy socjalnej 1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8 1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10 1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12 Rozdział II 2.1. Czym jest etyka? 2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19 2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23 2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26 Rozdział III 3.1. Przedmiot i cele badan 3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29 3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34 3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37 Rozdział IV 4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych 4.1.1.Rozumienie przez pracowników socjalnych dylematów etycznych……… 43 4.1.2. Rodzaje dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 47 4.1.3. Wymiary dylematów etycznych w pracy socjalnej……… 57 4.1.4. Sposoby rozwiazywania dylematów etycznych……… 63 4.2. Charakterystyka badanych osób – wywiad……… 67 4.2.1. Dylematy etyczne w sytuacji spoleczno – zawodowej pracowników socjalnych……… 68 4.2.2. Dylematy etyczne – sposoby ich rozwiazywania……… 70 Zakończenie ………82 Bibliografia……… 85 Aneks nr 1……… 96 Ankes nr 2……… 96

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4 1. Podstawowe pojęcia demograficzne……….4 2. Miary ludnosci……….7 3. Starosc – podstawowe pojęcia……….15 3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21 3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24 4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26 4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28 Rozdział 2. Zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludzi w starszym wiek w Polsce w latach 1988-2002……….31 1. Liczba ludnosci w Polsce wedlug miejsca zamieszkania w latach 1988-2002……….31 2. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug plci i wieku……….34 3. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug stanu cywilnego……….39 4. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug poziomu wyksztalcenia……….41 Rozdział 3. Terytorialne zróznicowanie struktury demograficznej ludnosci w starszym wieku wybranych miast wojewódzctwa mazowieckiego……….44 1. Struktura demograficzna w województwie mazowieckim w latach 1999-2002……….44 2. Struktura demograficzna ludnosci wybranych miast województwa mazowieckiego w latach 1999-2002……….50 2.1. Radom……….50 2.2. Plock……….52 Rozdział 4. Miejsce ludzi starszych w gospodarstwie domowym w wybranych gminach powiatu plockiego……….54 1. Struktura demograficzna powiatu plockiego……….54 2. Struktura ludnosci i gospodarstw domowych wybranych gmin powiatu plockiego……….56 2.1. Starozreby……….57 2.2. Mala wies……….59 2.3. Lack……….61 2.4. Bielsk……….63 Wnioski……….66 Bibliografia……….67

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.

Przez administrator

Wstęp………5 1. Cel i zakres pracy………5 2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5 3. Schemat postępowania badawczego………7 Rozdział 1. Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8 1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8 1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10 1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13 Rozdział 2. Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji mezczyzn………19 2.1. Klasyfikacja przestrzenna kawalerów w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………19 2.2. Klasyfikacja przestrzenna zonatych mezczyzn w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………21 2.3. Klasyfikacja przestrzenna wdowców w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………23 2.4. Klasyfikacja przestrzenna rozwiedzionych mezczyzn w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………25 Rozdział 3. Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji kobiet………32 3.1. Klasyfikacja przestrzenna panien w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………32 3.2. Klasyfikacja przestrzenna zameznych kobiet w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………34 3.3. Klasyfikacja przestrzenna wdów w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………36 3.4. Klasyfikacja przestrzenna rozwiedzionych kobiet w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach……… 38 Rozdział 4. Identyfikacja róznic w strukturach stanu cywilnego………45 4.1. Porównanie przestrzennej struktury stanu cywilnego populacji kobiet i mezczyzn………45 4.2. Porównanie przestrzennej struktury stanu cywilnego na obszarach wiejskich i w miastach………46 Zakończenie………48 Aneks………50 Spis rycin………61 Spis tabel………62 Spis literatury………63

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych.

Przez administrator

Rozdział I. Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2 1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej. 1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej. 1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym. 1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami. 1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni. 1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich. 1.7. Wpływ sposobu spedzania wolnego czasu na rozwój kolezenstwa i przyjazni. Rozdział II. Metodologia badan wlasnych…………24 2.1. Przedmiot i cel badan 2.2. Problematyka badan i hipotezy robocze. 2.3. Miejsce i czas badan charakterystyka badanej grupy. 2.4. Metody i techniki badan wlasnych. 2.4.1. Techniki socjometryczne. 2.4.1.1. Test socjometryczny J.L.Moreno. 2.4.1.2. Plebiscyt zyczliwosci i niecheci. 2.4.2. Obserwacja. 2.4.3. Rozmowa. 2.5. Charakterystyka zebranego materialu i sposób jego opracowania. Rozdział III. Struktura spoleczna badanych dzieci w klasach laczonych w szkole podstawowej…………39 3.1. Wyniki badan testem socjometrycznym J.L.Moreno 'Moje urodziny’. 3.2. Wyniki badan testem 'Plebiscyt zyczliwosci i niecheci’ 3.3. Wyniki uzyskane w rozmowie indywidualnej z uczniami klasy II-III. 3.4. Wyniki badan kwestionariuszem obserwacji Rozdział IV. Zastosowanie wyników badan w praktyce pedagogicznej………….54 4.1. Oddzialywanie wychowawcze nauczyciela na ksztaltowanie postaw kolezenskich i przyjacielskich. 4.2. Wykorzystanie postaw kolezenskich i przyjacielskich do integracji uczniów w klasie. 4.3. Inne czynniki zmierzajace do rozwoju kolezenstwa i przyjazni wśród uczniów. Zakończenie…………61 Bibliografia Aneks…………67

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa.

Przez administrator

Wstęp 3 Czesc I. Pojęcie i istota pracy zawodowej Rozdział I. 1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5 1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9 1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12 1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18 Czesc II. Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie) Rozdział II. Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze na poczatku XXI wieku ………39 2.1. Prognozowane skutki powszechnego (kategorycznego) dazenia do posiadania pracy zawodowej ………45 2.2. Wpływ współczesnego znaczenia pracy na system wartosci i stylów zycia (zakladany przez ludzi cel zycia, stosunki rodzinne)……… 50 Zakończenie……… 54 Bibliografia ………56

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Osobowosc 1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7 1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10 1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13 1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15 1.5 Kształtowanie się modeli osobowosci. Rewolucja podmiotów ……….18 1.6 Charakterystyka modeli funkcjonowania osobowosci ………. 20 Rozdział II. Rodzina 2.1 Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna ……….27 2.2 Rodzina srodowiskiem opiekunczo – wychowawczym ………. 29 2.3 Wpływ oddzialywan wychowawczych na wybrane aspekty osobowosci czlowieka ………. 35 2.4 Znaczenie pozycji w rodzinie dla rozwoju osobowosci ………. 42 2.5 Róznice osobowosciowe wynikajace z pozycji zajmowanej w rodzinie ……….44 2.6 Koncepcja osobowosci K. Obuchowskiego a teorie zakladajace róznice osobowosciowe wśród rodzenstwa ………. 54 Rozdział III. Metodologia badan 3.1 Problem badan ……….56 3.2 Hipoteza ………. 56 3.3 Zmienne ……….57 3.4 Grupa osób badanych ……….59 3.5 Przebieg badania ………. 60 3.6 Model statystyczny badania ………. 61 Rozdział IV. Wyniki przeprowadzonych badan 4.1 Analiza statystyczna wyników w grupie najstarszych dzieci wśród rodzenstwa ………. 64 4.2 Analiza statystyczna wyników w grupie srednich dzieci wsródrodzenstwa ………. 67 4.3 Analiza statystyczna wyników w grupie najmlodszych dzieci wśród rodzenstwa ………. 69 4.4 Sprawdzanie istotnosci róznic statystycznych ………. 72 Rozdział V. Wnioski wynikajace z badania ………. 87 Zakończenie ………. 95 Bibliografia ………. 98 Zalaczniki ……….101

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Rodzina jako przedmiot badan. 1.1 Kategoria 'rodziny’ – analiza pojęcia………..5 1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11 1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17 Rozdział II. Model polskiej rodziny w latach 1945-1989 2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23 2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28 Rozdział III. Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska rodzine po 1989 roku. 3.1 Nowa rzeczywistosc spoleczno-polityczna w Polsce po 1989 roku………..37 3.2 Obraz polskiej rodziny na tle ostatnich 10-ciu lat………..40 3.3 Kryzys rodziny a kryzys pokolenia obecnej mlodziezy………..47 3.4 Typologia zagrozen dla procesu wychowawczego w Polsce………..55 Rozdział IV. Rodzina w XXI wieku – cywilizacyjne obawy. 4.1 Rodzina na tle procesu globalizacji………..58 4.2 Sytuacja rodziny w krajach o najnizszym stopniu rozwoju (tzw. 'Trzeci Swiat’)………..65 4.3 Rodzina w społeczenstwie technologicznym – zagrozenia, korzysci………..67 Zakończenie………..74 Bibliografia………..76 Spis tabel………..80

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc.

Przez administrator

Streszczenie ………..3 Wstęp ………..4 Rozdział I. Uchodzcy na swiecie i w Polsce 1.1. Definicja uchodzcy……….. 6 1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8 1.3. Status prawny uchodzców ………..9 1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12 1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15 1.6. Dynamika zjawiska w Polsce……….. 17 1.7. Integracja uchodzców w Polsce ………..21 Rozdział II. Metodologia badan wlasnych 2.1. Pytania i problemy badawcze……….. 24 2.2. Hipotezy badawcze ………..26 2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..27 2.4. Dobór próby ………..29 2.5. Cechy metryczkowe do doboru próby……….. 30 2.6. Miejsce badan……….. 31 2.7. Czas badan……….. 32 2.8. Klimat badan……….. 32 Rozdział III. Analiza wyników badan wlasnych 3.1. Wyniki badan wlasnych……….. 33 3.2. Wnioski……….. 66 Zakończenie ………..72 Bibliografia……….. 74 Spis tabel……….. 75 Spis wykresów……….. 77 Aneks ankieta………..78

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy.

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4 1. Wprowadzenie 2. Geneza samobójstw 3. Rodzaje samobójstw 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy Rozdział II. Uwarunkowania samobójstw…………31 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania samobójstw 3. Typy rodzin a samobójstwa Rozdział III. Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47 1. Wprowadzenie 2. Oddzialywanie profilaktyczne 3. Terapia osób podejmujacych próby samobójcze 4. Instytucje pomocy Podsumowanie i wnioski koncowe…………63 Bibliografia…………65

Samobójstwa jako problem spoleczny.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach 1.1. Pojęcie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu 1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur 1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym 1.2.2. Tradycja chrzescijanska 1.2.3. Kultura Wschodu 1.2.4. Czasy Nowozytne 1.2.5. Wspólczesnosc Rozdział II. Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym 2.1. Dynamika i struktura samobójstwa 2.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne 2.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych Rozdział III. Determinanty społeczne i kulturowe, glówne przyczyny usposabiajace do zachowan samobójczych 3.1. Korelacja ukladów i sytuacji spolecznych 3.1.1. Rodzina 3.1.2. Szkola 3.1.3. Grupa rówiesnicza 3.1.4. Szpital, wojsko, wiezienie 3.1.5. Sekty Rozdział IV. Profilaktyka i zapobieganie dzialaniom samobójczym 4.1. Działania terapeutyczne wobec jednostek zagrozonych samobójstwem 4.1.1. Profilaktyka spoleczna 4.1.2. Interwencja kryzysowa 4.1.3. Oddzialywania postsuicydalne 4.1.4. Programy prewencyjne Zakończenie Bibliografia

Eutanazja – problem spoleczny.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I. Problem eutanazji 1.1. Rodzaje eutanazji 1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach Rozdział II. Eutanazja w aspekcie moralnym 2.1. Rys historyczny 2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji 2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji Rozdział III. Eutanazja w świetle prawa polskiego 3.1. Stanowisko kodeksu karnego 3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci Zakończenie Literatura Materialy zródlowe

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej 1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8 1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11 1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14 1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18 1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22 1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25 1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD ………… 28 Rozdział II. Funkcjonowanie rodzin dzieci z ADHD w społeczenstwie 2.1 Problem izolacji społecznej …………31 2.2 Cykl zycia rodziny z dzieckiem z ADHD …………36 2.3 Charakterystyka okresu rozwojowego dzieci oraz rodziców …………40 Rozdział III. Hipotezy i pytania badawcze 3.1 Problematyka i cel badan …………42 3.2 Przedstawienie pytan badawczych i hipotez …………43 Rozdział IV. Metodologia badan 4.1 Przedstawienie grupy badawczej ………… 45 4.2 Przedstawienie zastosowanych technik i narzedzi badawczych …………47 4.3 Procedura badan …………48 Rozdział V. Prezentacja wyników badan rodzin dzieci z ADHD 5.1 Opis wyników badan …………52 5.1.1 Opis wyników uzyskanych po analizie wywiadów z rodzicami ………… 60 5.2 Interpretacja wyników badan………… 72 5.3 Weryfikacja hipotez ………… 75 5.4 Wnioski ………… 78 Podsumowanie ………… 80 Bibliografia ………… 81 Spis tabel ………… 84 Aneks …………85

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ.

Przez administrator

Streszczenie……..4 Wstęp……..5 Rozdział 1. Przeglad literatury. 1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6 1.2. Definicje i zakres pojęcia osobowosc……..10 1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12 1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12 1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14 1.3.3. Teorie humanistyczne…….16 1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18 1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24 Rozdział 2. Metodologia badan wlasnych. 2.1. Cel badan, pytania badawcze……..29 2.2. Material badan…….29 2.3. Metody badan……..29 Rozdział 3. Wyniki badan wlasnych. 1 3.1. Wyniki badan wlasnych…….31 Rozdział 4 Podsumowanie wyników badan wlasnych…….48 Pismiennictwo……..50 Spis tabel……..52 Spis wykresów……..53 Aneks……..54

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej 1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej 1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej 1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej 1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie 1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie 1.7 Postawy i ich determinanty Rozdział II Metodologia badan pedagogicznych 2.1 Przedmiot i cele badan 2.2 Problem glówny i problemy szczególowe 2.3 Hipotezy glówne i szczególowe 2.4 Zmienne i ich wskazniki 2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze 2.6 Teren badan i populacja Rozdział III Analiza wyników badan dotyczacych stosunku spoleczenstwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie 3.1 Stan wiedzy studentów na temat niepełnosprawności intelektualnej 3.2 Opinie badanych studentów na temat sytuacji zyciowej osób niepełnosprawnych intelektualnie 3.3 Zachowania studentów w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie 3.4 Emocje jaki towarzyszom badanym studentom w kontaktach z osobami niepelnosprawnymi intelektualnie Podsumowanie Bibliografia Aneks-Kwestionariusze ankiet.

Redefinicja tradycyjnego pojęcia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach.

Przez administrator

Rozdział I Plec 1.1 Plec……..6 1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6 1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8 1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12 1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12 1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16 1.2.3 Stereotypy plci……..19 Rozdział 2 Plec a wspólczesna prasa kobieca 2.1 Plec w kulturze popularnej……..25 2.1.1 Popkultura a role plciowe…….25 2.1.2 Zmiany w postrzeganiu plci we wspólczesnej kulturze Popularnej…….28 2.2 Prasa kobieca…….31 2.2.1 Charakter i podzial wspólczesnej prasy kobiecej……..31 2.2.2 Zmiany wizerunków kobiecosci we wspólczesnych pozycjach wydawniczych dla kobiet…….35 Rozdział 3 Nowoczesnosc i tradycja 3.1 Utrwalanie tradycyjnego wizerunku kobiecosci a kobiecosc nowoczesna…….39 3.1.1 Tradycyjna rola kobieca w 'Przyjaciólce’…….39 3.1.2 'Wysokie Obcasy’ – swiadoma kobiecosc……..41 3.2 Wspólczesne warianty tradycyjnych wizerunków kobiecych…….48 3.2.1 'Kura domowa’……..48 3.2.2 'Matka Polka’ w polskiej prasię kobiecej…….51 3.3 Wizerunek kobiety wyzwolonej – 'Cosmopolitan’…….54 Rozdział 4 Cialo kobiece – nowe zniewolenie 4.1 Cielesnosc, jako wyznacznik kobiecosci…….59 4.2 Sprzecznosci w promowanych przez prase kobieca wizerunkach kobiecosci……..59 4.2.1 Niespójny model kobiecosci w tygodniku 'Wysokie Obcasy’…….64 4.2.2 'Cosmopolitan’ – kobieta w niewoli wlasnego ciala…….71 4.3 Ideal a wykluczenie…….74 4.3.1 Kult mlodosci…….74 4.3.2 Brzydota, bieda i starosc – wykluczenie z kregu czytelniczek…….77 Zakończenie……..84

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5 1.1. Definicja, istota migracji, jej formy 1.2. Skutki migracji zagranicznych 1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych Rozdział II. Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20 2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku 2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie 2.3. Glówne kierunki polskiej emigracji 2.4. Przewidywane tendencje na rynku pracy Rozdział III. Obszar Polski fragmentem rynku wewnetrznego UE……….37 3.1. Unormowania Schengen a graniczny ruch osobowy przez granice wewnetrzne 3.2. Istota wspólnego rynku wewnetrznego 3.3. Polska migracja do panstw czlonkowskich UE 3.3.1 Emigracja z Polski 3.3.2. Reemigracja do Polski Zakończenie……….52 Bibliografia Spis tabel, rysunków, wykresów

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział 1. Analiza pojęcia wielokulturowosc 1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny 1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna 1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis Rozdział 2. Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r 2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci 2.2. Migracje Polaków w dobie przemian Rozdział 3. Metodologia badan wlasnych 3.1. Metody, techniki i narzedzia badawcze 3.2. Cel i przedmiot badan 3.3. Problem badawczy i hipotezy naukowe 3.4. Organizacja i teren badan Rozdział 4. Analiza wyników badan Zakończenie Bibliografia

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa).

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami 1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9 1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12 1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14 1.5 O naturze bogactwa……….23 Rozdział II Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa 2.1 Rozne aspekty rozumienia luksusu oraz bogactwa w przeszlosci i terazniejszosci……….28 2.2 Luksus i bogactwo w świetle literatury……….32 2.3 Kultura wysoka – elitarna oraz niska kultura – masowa……….34 2.4 Spoleczny odbiór luksusu……….37 Rozdział III Postawy i zachowania konsumenckie 3.1 Zmiana poziomu zycia i ich społeczne uwarunkowania……….42 3.2 Styl zycia……….42 3.3 Spektakle konsumpcji oraz konsumpcja na pokaz……….45 3.4 Dystynkcja jako style zycia i gust klasowy……….50 Rozdział IV Charakterystyka marek luksusowych 4.1 Pojęcie luksusu………..55 4.2 Charakter marki luksusowej………..57 4.3 Róznice miedzy marka luksusowa, a marka premium……….65 4.4 Kierunek rozwoju rynku marek luksusowych………..67 Rozdział V Metodologiczne podstawy prowadzonych badan 5.1 Przedmiot badan, problemy i hipotezy badawcze……….70 5.2 Metody, techniki i procedury badan………..72 5.3 Organizacja badania……….74 Rozdział VI Bogactwo i luksus w oczach w oczach badanych 6.1 Struktura spoleczno – demograficzne badanej populacji……….78 6.2 Wielkosc i granice bogactwa……….79 6.3 Spoleczna identyfikacja luksusu i bogactwa……….81 6.4 Akceptacja bogactwa……….85 6.5 Sposoby bogacenia się ludzi zamoznych w oczach respondentów……….89 6.6 Stosunek respondentów wzgledem ludzi bogatych……….90 6.7 Luksusowe marki……….95 6.8 Luksus w życiu codziennym……….96 Zakończenie……….100 Bibliografia……….103

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zjawisko odrzucenia społecznego………..4 1.1 Pojęcie odrzucenia społecznego 1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego 1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego 1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne Rozdział 2. Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18 2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania 2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych 2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie 2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka Rozdział 3. Metodologia badan wlasnych……….. 29 3.1 Problem glówny i problemy szczególowe 3.1.1 Problem glówny – Jak odrzucenie społeczne oddzialuje na proces socjalizacji? 3.1.2 Problemy szczególowe 3.2 Opis metody badawczej 3.3 Opis grupy badawczej 3.4 Analiza wyników badan 3.5 Wnioski Bibliografia……….. 54 Spis tabel Spis wykresów Aneksy

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5 1.1 Pojęcie rodziny, rodziny niepelnej 1.2 Pojęcie rozwodu; przyczyny rozwodów 1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców 1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców 1.5 Funkcjonowanie emocjonalne dzieci malzenstw rozwiedzionych 1.6 Problemy matek samotnie wychowujacych dzieci 1.7 Problemy ojców samotnie wychowujacych dzieci Rozdział II Metodologia badan wlasnych………….24 2.1 Cel i przedmiot badan 2.2 Metody badawcze 2.3 Technika badawcza 2.4 Teren badan Rozdział III Analiza badan wlasnych………….35 3.1 Charakterystyka badanej grupy Zakończenie………….49 Aneks

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6 1.1Istota pracy 1.2 Pojęcie rozwoju zawodowego 1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa 1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego 1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom 1.4 Równowaga miedzy zyciem zawodowym a prywatnym podstawowym czynnikiem spelnienia i satysfakcji z pracy kobiety. Rozdział 2.Postrzeganie kobiet na rynku pracy………..22 2.1 Spoleczna koncepcja plci 2.2 Aspiracje zawodowe wspólczesnych kobiet 2.3 Plec a powodzenie na rynku pracy 2.4 Róznice pomiedzy kobieta a mezczyzna na stanowisku kierowniczym Rozdział 3. Metodologia badan wlasnych……….37 3.1 Problematyka badawcza- cele, problemy, hipotezy 3.2 Zmienne i wskazniki 3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze 3.4 Charakterystyka osób badanych 3.5 Organizacja i teren badan Rozdział 4. Aktywnosc zawodowa kobiet w świetle wyników badan wlasnych……….44 4.1 Sytuacja materialna czynnikiem wpływajacym na aktywnosc zawodowa kobiet 4.2 Aspiracje zawodowe i ich wpływ na aktywnosc zawodowa 4.3 Zadowolenie i satysfakcja z pracy determinantem aktywnosci zawodowej wspólczesnych kobiet 4.4 Niska aktywnosc zawodowa kobiet efektem dyskryminacji plciowej w sektorze zawodowym 4.5 Zaleznosc miedzy dazeniami zawodowymi wspólczesnych kobiet a ich wyksztalceniem Wnioski i zakonczenie……….68 Bibliografia Spis tabel

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ.

Przez administrator

Wstęp ………5 Rozdział I.Geneza, cele i struktura UE 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16 1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22 1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23 1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24 1.4.Tozsamosc europejska ………30 Rozdział II.Proces integracji Polski z UE 2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE ………36 2.2.Etapy integracji z UE ………38 2.2.1.Etap przedstowarzyszeniowy ………39 2.2.2.Etap wdrazania Ukladu Europejskiego ……… 41 2.2.3.Etap wlasciwej procedury akcesyjnej ………43 2.3.Ramy instytucjonalne procesu integracji ………47 2.4.Strategia integracyjna Polski ………53 Rozdział III.Charaterystyka terenu badawczego 3.1.Charakterystyka powiatu XYZ ………57 3.1.1.Rys historyczny powiatu ………57 3.1.2.Powiat dzisiaj. Zycie społeczne i kulturalne regionu ………58 3.1.3.Zycie kulturalne powiatu ………60 3.1.4.Walory turystyczne powiatu XYZ ………62 3.2.Prezentacja badanej populacji ………63 3.3.Przebieg i organizacja badan ………66 Rozdział IV.Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków w świetle badan wlasncy 4.1.Tozsamosc narodowa a tozsamosc europejska w opinii badanych ………69 4.2.Poziom wiedzy respondentów o Unii Europejskiej ………74 4.3.Konsekwencje wstapienia Polski do UE w ocenie respondentów ………81 Podsumowanie. Wnioski z badan ………94 Bibliografia ………98 Spis wykresów ………101 Zalaczniki ………102