Kategoria: Zarządzanie

Prace z dziedziny Zarządzanie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu dostaw w firmie transportowej PKP

Przez administrator

„Zarządzanie lancuchem dostaw to kluczowy element dla sukcesu firmy. W rozdziale 1 omówione są definicje, cele i rodzaje lancuchów dostaw. Rozdział 2 skupia się na istocie ryzyka w lancuchu dostaw oraz zasadach zarządzania ryzykiem. W rozdziale 3 analizowane jest zarządzanie ryzykiem w firmie PKP, w tym identyfikacja mocnych i słabych stron, analiza SWOT oraz propozycje usprawnień. Bibliografia na końcu.”

Szkolenia pracowników na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Szkolenia pracowników. Zagadnienia wstępne………5 1.1. Ogólna charakterystyka szkoleń………5 1.2. Znaczenie szkolenia pracowników………11 Rozdział II Planowanie, realizacja i ocena szkoleń pracowniczych………19 2.1. Analiza potrzeb w zakresie szkoleń ………21 2.2. Metody i formy szkoleń………23 2.3. Ocena szkoleń ………28 Rozdział III Szkolenia w XYZ 30 3.1. Doskonalenie kwalifikacji pracowników ………30 3.2 System ocen pracowników………35 Zakończenie………37 Bibliografia ………40

System motywacji pracowników

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Motywacja i motywowanie 1.1. Pojęcie motywacji i motywowania ……….4 1.2. Rodzaje i modele motywacji………. 8 1.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar ……….11 Rozdział 2 Teorie motywacji 2.1. Teoria treści ……….14 2.2. Teoria procesu ……….26 2.3. Teorie wzmocnienia ……….30 Rozdział 3 Motywacja i efektywność pracy 3.1. Pojęcie systemu motywacyjnego………. 35 3.2. Czynniki motywujące ……….37 3.3. Bodźce stymulujące motywację ……….39 3.4. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania………. 45 Zakończenie ……….53 Bibliografia……….54 Spis tabel i rysunków ……….56

Projekt zarządzania wprowadzeniem produktów przedsiębiorstwa XYZ na nowy rynek

Przez administrator

Spis treści / plan pracy: 1. Inicjowanie projektu 2. Definiowanie projektu 3. Organizowanie zespołu projektowego 4. Określanie struktury projektu 5. Planowanie przebiegu projektu 6. Planowanie zasobów projektu 7. Organizowanie wykonawstwa projektu 8. Kontrola przygotowania i wykonawstwa projektu 9. Koordynacja przygotowania i wykonawstwa projektu 10. Zamknięcie projektu

Rola menadżera w zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I Proces zarządzania organizacjią 1.1. Istota i cechy procesu zarządzania……. 6 1.2. Funkcje zarządzania……. 8 1.3. Rozwój zasad i teorii zarządzania …….12 Rozdział II Kierowanie w organizacji 2.1. Menedżer – pojęcie i rodzaje……. 17 2.2. Kompetencje kierownicze……. 20 2.3. Style kierowania pracownikami……. 22 Rozdział III Charakterystyka współczesnego menedżera  3.1. Menedżer jako jednostka……. 32 3.2. Postrzeganie menedżera przez pracowników …….39 3.3. Znaczenie menedżera w perspektywie organizacji……. 41 Zakończenie …….46 Bibliografia …….48 Spis rysunków……. 51 Spis tabel …….51

Zarządzanie systemem emerytalnym w Polsce

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Historia systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Systemy emerytalne w Polsce przed 1999 rokiem ………6 1.2. Reforma emerytalna z 1999 roku ………10 1.3. Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 2008 roku ………13 Rozdział II Charakterystyka III filaru emerytalnego 2.1. Funkcjonowanie III filaru emerytalnego ………17 2.2. Specyfikacja form uczestnictwa w III filarze emerytalnym ………20 Rozdział III Uczestnictwo Polaków w III filarze emerytalnym – badania empiryczne 3.1. Charakterystyka badanej grupy ………25 3.2. Wiedza badanych na temat III filaru emerytalnego……… 28 3.3. Uczestnictwo badanych w III filarze emerytalnym ………31 3.4. Wyniki badań własnych na tle ogólnopolskich danych statystycznych ………35 Zakończenie……… 40 Bibliografia……… 41 Spis tabel ………45 Spis wykresów ………46 Aneks ………47

Wpływ zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Banku PKO BP S.A.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 1.1 Definicja wizerunku i jego funkcje……… 7 1.2 Wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące……… 11 1.3 Rodzaje wizerunku……… 13 1.4 Elementy wizerunku ………16 1.5 Instrumenty kreowania wizerunku firmy……… 17 1.6 Proces kształtowania wizerunku firmy……… 20 Rozdział II Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na postrzeganie wizerunku firmy 2.1 Geneza i przyczyny rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu……… 25 2.2 Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu ………27 2.3 Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar CSR……… 29 2.4 Zalety wynikające z uwzględnienia w strategii przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu ………31 2.5 Wady wynikające z uwzględnienia w strategii przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu ………37 2.6 Narzędzia służące do realizacji CSR ………40 Rozdział III Kreowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku PKO BP S.A. 3.1 Historia Banku PKO BP S.A. ………49 3.2 Charakterystyka Banku PKO BP S.A………. 52 3.3 Działania CSR realizowane w strategii Banku……… 56 3.4 Cel oraz metodyka badań ………60 3.5 Przedstawienie wyników badań……… 6d2 3.6 Wnioski z przeprowadzonych badań……… 73 Zakończenie ………75 Bibliografia ………77 Netografia ………81 Spis rysunków……… 83 Spis tabel ………85 Spis wykresów ………87 Załączniki ………89 Streszczenie ………95

Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.       2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24 2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego……….,……….27 2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych……….30 Rozdział III Obowiązki administracji samorządowej oraz rola służb specjalistycznych w gminie XYZ       3.1. Organizacja łączności……….32 3.2. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania……….33 3.3. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia……….36 3.4. Formy organizacji ewakuacji z obszarów zagrożonych……….37 3.5. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej……….39 3.6. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ……….40 3.7. Możliwe scenariusze przyszłych efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie XYZ……….42 Zakończenie……….44 Spis literatury……….45 Spis Stron internetowych……….45 Spis aktów prawnych……….46 Spis rysunków……….46

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania. 2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24 2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego……….,……….27 2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych……….30 Rozdział III Obowiązki administracji samorządowej oraz rola służb specjalistycznych w gminie XYZ       3.1. Organizacja łączności……….32 3.2. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania……….33 3.3. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia……….36 3.4. Formy organizacji ewakuacji z obszarów zagrożonych……….37 3.5. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej……….39 3.6. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ……….40 3.7. Możliwe scenariusze przyszłych efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego w gminie XYZ……….42 Zakończenie……….44 Spis literatury……….45 Spis Stron internetowych……….45 Spis aktów prawnych……….46 Spis rysunków……….46

System motywowania pracowników w procesie zarządzania personelem

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I System motywacyjny w procesie zarządzania personelem w ujęciu teoretycznym. 1.1. Motywacja i motywowanie ………… 9 1.2. Wybrane teorie motywacji………… 12 1.3. Modele motywacji ………… 22 1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………… 27 Rozdział II Czynniki motywujące do pracy. 2.1. Formy i metody motywowania pracowników………… 36 2.2. Płaca jako materialny czynnik motywacyjny………… 41 2.3. Nagrody i kary jako instrumenty motywacyjne………… 47 2.4. Motywowanie a efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa………… 51 Rozdział III Założenia metodologiczne badań. 3.1. Przedmiot i cel badań………… 56 3.2. Problemy badawcze………… 59 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………… 61 3.4. Przebieg i organizacja badań ………… 65 Rozdział IV System motywowania pracowników w wybranej firmie. 4.1. Charakterystyka firmy………… 66 4.2. Narzędzia motywowania w opinii pracowników………… 72 4.3. System motywowania w ocenie kierownictwa………… 95 Zakończenie………… 104 Bibliografia………… 111 Spis tabel i wykresów………… 114 Aneks………… 116

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13 1.3. Strategia rozwoju……….. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń 2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42 2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych……….. 45 2.3. Metody i formy szkoleń……….. 49 2.4.Ocena efektywności szkoleń……….. 56 Rozdział III Założenia metodologiczne badań własnych 3.1. Przedmiot i cel badań……….. 64 3.2. Problemy badawcze ……….. 66 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 68 3.4. Organizacja i przebieg badań……….. 72 Rozdział IV System szkoleń pracowniczych realizowany w wybranej firmie 4.1. Charakterystyka firmy……….. 74 4.2. Przygotowanie i realizacja szkoleń……….. 79 4.3. Ocena szkoleń……….. 87 Zakończenie……….. .94 Bibliografia…………97 Załączniki……….. 100

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13 1.3. Strategia rozwoju………. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń       2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42 2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 45 2.3. Metody i formy szkoleń………. 49 2.4.Ocena efektywności szkoleń………. 56 Rozdział III Charakterystyka przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym       3.1. Uwarunkowania prawne i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym………. 67 3.2. Spółka PKN Orlen S.A. ………. 72 Rozdział IV System szkoleń pracowniczych realizowany w wybranej firmie       4.3. Założenia badawcze………. 78 4.2. Przygotowanie i realizacja szkoleń………. 79 4.3. Ocena szkoleń………. 88 Zakończenie………. 94 Bibliografia………. 97

Rozwój zawodowy pracowników

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja rozwoju 1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju 1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji 1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju 1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze 2.4. Grupa badawcza 2.5. Teren badań Rozdział III Rozwój zawodowy pracownika w świetle badań własnych 3.1. Organizacyjna perspektywa rozwoju pracownika w opinii pracodawcy 3.2. Organizacyjna perspektywa rozwoju w opinii pracownika 3.3. Motywacyjne aspekty pracy zawodowej 3.4. Ocena jakości życia w pracy 3.5. Wnioski z badań Zakończenie Bibliografia Aneks

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38 2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44 Rozdział 3 Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją 3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51 3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57 3.3 Wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ………70 Zakończenie ………72 Bibliografia ………75 Aneks ………77

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3 1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6 Rozdział II Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji 1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10 1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12 1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16 1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17 Rozdział III Znaczenie portali pracy w rekrutacji 1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23 1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31 Rozdział IV Porównanie i ocena rekrutacji metodami tradycyjnymi z rekrutacją z wykorzysta-niem portali pracy……….49 Zakończenie……….58 Bibliografia……….60 Spis ilustracji……….62 Spis tabel……….63

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38 2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44 Rozdział 3 Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją 3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51 3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57 3.3 Wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ………70 Zakończenie ………72 Bibliografia ………75 Aneks ………77

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota adaptacji nowego pracownika 1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej 1.2. Pojęcie adaptacji 1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie 1.4. Analiza potrzeb kadrowych 1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników Rozdział 2 Opis i analiza badań własnych       2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku 2.1.1.Przedmiot działalności 2.1.2. Struktura organizacyjna 2.1.3. Charakterystyka kadr 2.1.4. Badania własne 2.1.5. Metody i techniki badań Rozdział 3 Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika       3.1. Informacje ogólne 3.2. Propozycje poprawy procesu adaptacji pracownika w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Zakończenie Spis wykorzystanych źródeł Spis tabel Spis wykresów

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne       1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Polityka personalna Rozdział 2 Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi 2.2. Organizacja procesu zatrudnienia 2.3. Rekrutacja i selekcja personelu 2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2.5. Motywowanie pracowników Rozdział 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XYZ.       3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 3.2. Charakterystyka rekrutacji i selekcji w firmie XYZ 3.3. Podnoszenie kompetencji w firmie 3.4. System motywacji Rozdział 4 Analiza wyników badań własnych       4.1. Cel badań 4.2. Charakterystyka grupy badawczej 4.3. Wyniki badań 4.4. Wnioski Podsumowanie Literatura Załączniki