Kategoria: Public Relations

Prace z dziedziny Public Relations . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdaiał I Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie  1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7 1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15 1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ………..18 1.3. Rodzaje komunikacji wewnętrznej – motywowanie i ocena pracowników……….. 20 Rozdział II Działania wizerunkowe Public Relations w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w PZU S.A.  2.1. Employer branding ………..28 2.2. Personal branding ………..32 2.3. Technologia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej………..35 2.4. CSR a komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna ………..43 2.5. Monitoring działań w zakresie PR wewnętrznego i zewnętrznego……….. 47 Rozdział III Identyfikacja działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w PZU S.A. – studium przypadku  3.1. Definicja zjawiska kryzysu w aspekcie marketingowym i jego charakterystyka ………..51 3.2. Uczestnicy sytuacji kryzysowej ………..52 3.3. Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych………..59 3.4. Kategorie sytuacji kryzysowych ………..61 3.5. Kryzys – składowa poszczególnych etapów wzrostu organizacji……….. 64 3.6. Scenariusz i plan komunikacji w sytuacji kryzysowej ………..65 3.7. Strategie komunikacji w sytuacji kryzysowej ………..67 3.8. Konsekwencje braku skutecznych działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych………..70 Rozdział IV Analiza i ocena roli działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w firmie PZU S.A. 4.1. Metodologia badań ………..72 4.2. Charakterystyka struktury PZU S.A. i jej wpływ na działania PR w sytuacjach kryzysowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………..74 4.3. Prezentacja, interpretacja i omówienie wyników otrzymanych za pomocą kwestionariuszy ankietowych oraz prezentacja wniosków płynących z analizy ………..82 4.4. Prewencja antykryzysowa Human Resources na podstawia działań w zakresie PR w PZU S.A. 90 Podsumowanie……….. 91 Bibliografia……….. 93 Załączniki ………..96 Spis tabel i wykresów……….. 97 Spis rysunków ………..98

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media a manipulacja ………17 2.3. Techniki manipulacji w mass mediach……… 19 2.4. Prawo a manipulacja ………23 2.5. Ochrona przed manipulacją………25 Rozdział 3 Wybrane problemy manipulacji w mass mediach 3.1. Manipulacja informacją – informacyjny problem współczesności ………28 3.2. Problem niezależnej telewizji ………32 3.3. Komunikatory sondażowe w mass mediach ………35 3.4. Wykorzystanie nowych mediów ………39 Zakończenie……… 43 Bibliografia……… 45 Spis schematów ………49 Streszczenie ………50

Reklama internetowa w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Reklama i promocja w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą………. 7 1.2. Rodzaje reklamy ……….11 1.3. Strategia reklamy ……….14 Rozdział 2 Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej. 2.1. Rola Internetu we współczesnym świecie ……….19 2.2. Reklama tradycyjna a reklama w Internecie ……….22 2.3. Postrzeganie reklamy internetowej………. 25 2.4. Rynek internetowy na świecie ……….29 Rozdział 3 Wyniki badań 3.1. Metodologia badań własnych ……….32 3.2. Analiza wyników badań własnych ……….32 Podsumowanie ……….51 Bibliografia………. 53 Spis tabel ……….55 Spis rysunków ……….56 Aneks………. 57

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojęcie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku firm Rozdział 2. Czynniki kształtujące strukture kapitalów w przedsiębiorstwie 1.Zasady finansowania 2.Metody wyboru efektywnych zródel finansowania 3.Czynniki ekonomiczne a struktura kapitału przedsiębiorstwa 3.1 Rentownosc uzyskiwana przez spólke 3.2 Wpływ struktury aktywów na zarządzanie kapitalami 3.3 Koszt uzycia kapitału a stopy zwrotu z inwestycji 3.4 Ryzyko jako element wpływajacy na wybór struktury kapitalu 3.5 System podatkowy a koszt uzycia kapitału obcego Rozdział 3. Ocena stanu zadłużenia przedsiębiorstwa 1.Wstępna ocena spółki XYZ 2.Charakterystyka zmian podstawowych wielkosci ekonomicznych w spółce akcyjnej XYZ 3.Kształtowanie się struktury kapitalów w spółce XYZ 4.Zalety i wady kapitalów w przedsiębiorstwie Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdział II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojęcie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdział III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2. Ryczalt ewidencjonowany 3. Karta podatkowa (księga rachunkowa przychodów i rozchodów) 4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych firm Zakończenie Bibliografia Wykaz aktów prawnych Wykaz zalaczników

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i charakterystyka 2. Ocena i znaczenie w rozwoju drobnej przedsiebiorczosci Zakończenie ………..72 Bibliografia

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdział II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział III Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna z form ewidencji ksiegowej małych przedsiebiorstw………..49 1. Charakterystyka tej formy ewidencji ksiegowej 2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle innych rozliczen Zakończenie……….. 69 Wykaz zalaczników Wykaz aktów prawnych Literatura

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych. 1.3 Finansowanie obce 1.3.1 Kredyt 1.3.2 Leasing 1.3.3 Factoring 1.3.4 Obligacje 1.4 Koszt kapitału obcego Rozdział II Obligacje – zagadnienia teoretyczne ………….31 2.1 Istota obligacji 2.2 Rodzaje obligacji. 2.2.1 "Czysta" obligacja dyskontowa (pure discount bond) 2.2.2 Obligacja kuponowa 2.2.3 "Konsole" (obligacje perpetualne) 2.3 Emisja obligacji Rozdział III Wycena obligacji ………….46 3.1 Pojęcie stopy dochodu w terminie do wykupu (yield to maturity) 3.2 Zmiany stopy dochodu w terminie do wykupu a wartość obligacji. 3.3 Wpływ okresu pozostajacego do terminu wykupu na wartość obligacji. 3.4 Okreslanie stopy dochodu w terminie do wykupu na podstawie ceny obligacji. 3.5 Czestotliwosc naliczania odsetek a cena obligacji Zakończenie………….60 Bibliografia

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdział II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdział III Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności małych i srednich przedsiebiorstw oraz jej ocena na tle innych ewidencji i rozliczeń podatkowych…………57 1. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia 2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle innych form ewidencji i rozliczeń podatkowych Zakończenie……….. 87 Wykaz aktów prawnych Bibliografia ………..90

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej. 1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego. 1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych. 1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym. Rozdział II Zasady i metody polityki amortyzacyjnej. 2.1 Metody pomiaru zuzycia, a strategia firmy. 2.2 Plan amortyzacji i jego aktualizacja. 2.3 Ocena norm amortyzacyjnych. 2.4 Wpływ amortyzacji na rozwój firmy. Rozdział III Charakterystyka potencjalu majatku trwalego w procesię produkcyjnym P.T.H.U.P. 3.1 Struktura majatku trwalego i źródła jego pochodzenia. 3.2 Gospodarka środkami trwalymi w przedsiębiorstwie. 3.2.1 Zasady gospodarowania środkami trwałymi. 3.2.2 Analiza efektywnosci wykorzystywania środków trwalych. 3.3 Analiza sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa. Rozdział IV Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa . 4.1 Przedmioty podlegajace amortyzacji w P. T.H.U.P. 4.2 Wpływ odpisów amortyzacyjnych na zysk firmy. 4.3 Amortyzacja, a stopien ryzyka osiagniecia zysku. 4.4 Wpływ metod amortyzacyjnych na ksztaltowanie wyniku finansowego. Zakończenie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis schematów. Spis tabel. Spis wykresów. Zalacznik.

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3 Bilans 2.4 Rachunek zysków i strat Rozdział 3. Narzedzia rachunkowosci zarzadczej…………38 3.1 Zarządzanie kosztami jako element procesu decyzyjnego 3.2 Modele rachunku kosztów 3.3.1 Rachunek kosztów pelnych 3.2.2 Rachunek kosztów zmiennych 3.3 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników 3.4 Planowanie i kontrola kosztów – budżetowanie Rozdział 4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników…………55 4.1 Istota zarządzania scentralizowanego i zarządzania zdecentralizowanego 4.2 Osrodki odpowiedzialnosci 4.3 Ceny transferowe w systemie rozliczeń wewnetrznych 4.4 Ocena efektywnosci na podstawie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników Rozdział 5. Budzetowanie kosztów jako element systemu rachunkowości…………63 zarzadczej 5.1 Cele i zadania budżetowania 5.2 Rodzaje budżetów 5.3 Zasady budżetowania 5.4 Etapy procesu planowania kosztów przychodu 5.5 Budzetowanie a planowanie finansowe 5.6. Monitoring – analiza i interpretacja odchylen 5.6.1. Analiza odchylen kosztów bezposrednich 5.6.2. Odchylenia kosztów posrednich Rozdział 6. Rachunkowość zarzadcza jako system informacyjny wspomagajacy proces zarządzania na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej…………83 6.1. Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w xyz 6.2. Podzial Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na osrodki odpowiedzialnosci. 6.2.1. Centra zysku operacyjnego 6.3. Zasady rejestracji kosztów prostych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w xyz 6.4 Zasady sporzadzania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników 6.5 Budzetowanie 6.5.1 Budżet przychodów ze sprzedaży usług na rok 2003. 6.5.2 Roczny budżet materialów bezposrednich. 6.5.3 Budżet kosztów wydzialowych Zakończenie…………103 Bibliografia

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej

Przez administrator

Rozdział I Pojęcie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojęcie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdział II Pojęcie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojęcie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału zakladowego A. Pojęcie akcji B. Wartość akcji C. Umorzenie akcji Rozdział III Obnizenie kapitału zakladowego 1. Cele obnizenia kapitału zakladowego 2. Sposoby obnizenia kapitału zakladowego 3. Tryby obnizenia kapitału zakladowego A. Uchwala o obnizeniu kapitału zakladowego B. Ogloszenie obnizenia kapitału zakladowego C. Zgloszenie do sadu rejestracyjnego 4. Kapital zakladowy a inne kapitaly wlasne spółki (zapasowy, rezerwowy, inne fundusze celowe) Bibliografia

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdział II. Pomiar zuzycia środków trwałych i ich amortyzacji 2.1 Zuzycie fizyczne środków trwalych………34 2.2 Zuzycie moralne środków trwalych………36 2.3 Obliczanie zuzycia środków trwalych………37 2.4 Istota i funkcje amortyzacji………42 2.5 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym………45 2.6 Stawki amortyzacyjne środków trwałych i metody amortyzacji………51 Rozdział III. Ewidencja obrotu środkami trwalymi 3.1 Ewidencja operacyjna………58 3.2 Ewidencja ksiegowa………60 3.3 Ewidencja podatkowa………62 3.4 Udokumentowanie obrotu środkami trwałymi………63 Zakończenie………67 Spis tabel i rysunków………70 Literatura………71

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego 1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku trwalego Rozdział II. Procedura obrachunkowa i ewidencja zmian w stanie rzeczowych składników majatku trwalego 3.1 Zuzycie fizyczne i ekonomiczne składników rzeczowego majatku trwalego 3.2 Istota i funkcje amortyzacji 3.3 Stawki amortyzacji 3.4 Metody amortyzacji 3.5 Dokumentacji i ewidencja zmian w stanie środków trwalych Rozdział III.Rzeczowe aktywa trwale wg prawa bilansowego i prawa podatkowego 4.1 Zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego 4.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym 4.3 Wycena wartosci poczatkowej rzeczowych składników majatku trwalego w prawie bilansowym i prawie podatkowym 4.4 Zasady amortyzacji rzeczowego majatku trwalego w prawie bilansowym i prawie podatkowym Podsumowanie i wnioski koncowe Bibliografia Spis tabel, rysunków i schematów

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6 1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej 1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych 1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych Rozdział II. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33 2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 2.2 Budowa podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 2.3 Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów 2.4 Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów Rozdział III. Proces przeksztalcenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe………63 3.1 Podstawa prawna prowadzenia ksiag rachunkowych 3.2 Okreslenie polityki rachunkowej 3.3 Budowa planu kont, inwentarz i inwentaryzacja 3.4 Kierunki wykorzystania ksiag rachunkowych, zakres korzysci Rozdział IV. Przekształcenie z podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ ………87 4.1 Charakterystyka działalności firmy XYZ i jej rozwój 4.2 Polityka rachunkowosci i zakladowy plan kont firmy XYZ na ksiegi rachunkowe 4.3 Inwentaryzacja, sporzadzenie inwentarza i bilans otwarcia firmy XYZ 4.4 Wpływ przeksztalcenia z podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na strukture organizacyjna i sposób zarządzania firmy XYZ Podsumowanie i wnioski koncowe………109 Bibliografia Spis wzorów, tabel i rysunków

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojęcie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdział II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 2.3. Ewidencja rozrachunków z instytucjami publiczno-prawnymi 2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 2.5. Ewidencja innych rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej 2.6. Ewidencja odpisów aktualizujacych rozrachunki Rozdział III. Wycena i rejestracja stwierdzonych róznic inwentaryzacyjnych w skladnikach majatkowych w firmie……….58 3.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu inwentaryzacji 3.2. Charakterystyka firmy 3.3. Analiza spisów z natury przeprowadzonych w latach 2004-2005 3.4. Róznice inwentaryzacyjne 3.5. Niedobory i rozrachunki z pracownikami Zakończenie………. 71 Bibliografia Spis schematów i tabel