Kategoria: Koszty Audyt

Prace z dziedziny Koszty Audyt. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza

Przez administrator

Wstep………6 Rozdzial I Zródla finansowania przedsiebiorstwa 1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8 1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12 1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16 Rozdzial II Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 2.1. Istota i geneza leasingu………20 2.2. Cechy leasingu………23 2.2.1. Przedmiot leasingu………23 2.2.2. Uczestnicy transakcji leasingowej………25 2.2.3. Schemat transakcji leasingu………27 2.3. Rodzaje leasingu………29 2.4. Warunki umowy oraz formy jej zabezpieczenia………31 2.5. Zalety i wady leasingu………34 Rozdzial III Kredyt jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 3.1. Istota i geneza kredytu………36 3.2. Rodzaje kredytów………37 3.3. Wniosek kredytowy………40 3.4. Wniosek kredytowy i jego analiza………42 3.5. Elementy umowy kredu………45 Rozdzial IV Analiza porównawcza leasingu i kredytu 4.1. Róznice miedzy leasingiem a kredytem………48 4.2. Efekt tarczy podatkowej przy wykorzystaniu leasingu i kredytu………51 4.3. Analiza rynku leasingu i kredytu w latach 2016-2018………53 Podsumowanie………58 Bibliografia………59 Spis tabel………61 Spis rysunków………62

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL 1.2. Modele ZZL 1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych 1.4. Płaszczyzny polityki personalnej Rozdział II Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń 2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje 2.2. Formy wynagrodzeń 2.3. Struktura wynagrodzeń 2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń Rozdział III Proces tworzenia systemu wynagrodzeń 3.1. Metody wartościowania stanowisk pracy 3.2. Tworzenie taryfikatorów kwalifikacyjnych 3.3. Tabele 3.4. Zasady premiowania pracowników 3.5. Pozostałe składniki systemu wynagrodzeń 3.5.1. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia 3.5.2. Nieobligatoryjne składniki wynagrodzenia 3.6. Dochody pozapłacowe Rozdział IV Charakterystyka XXX 4.1. Informacje ogólne o XXX 4.1.1. Charakterystyka struktury organizacyjnej 4.2. Charakterystyka systemu wynagradzania w XXX 4.2.1. Wartościowanie pracy 4.2.2. Zasady systemu premiowania 4.2.3. Dodatki i świadczenia związane z pracą 4.2.4. Świadczenia socjalne Rozdział V Analiza systemu wynagradzania – wyniki badań ankietowych. 5.1. Charakterystyka zatrudnienia w badanej firmie 5.2. Ocena systemu wynagrodzeń w badanej firmie – wyniki badań ankietowych 5.2.1. Ocena systemu wynagrodzeń w świetle opinii – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 5.2.2. Ocena systemu wynagrodzeń w świetle opinii – pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych 5.2.3. Ocena systemu wynagrodzeń w świetle opinii – pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych Zakończenie Spis rysunków Spis tabel Spis wykresów Bibliografia Załączniki

Koszty reprezentacji i reklamy w działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka reprezentacji i reklamy 1. Pojęcie reklamy………6 2. Pojęcie reprezentacji………11 3. Wydatki o charakterze zblizonym do wydatków na reklame………13 Rozdział II Wydatki na reprezentacje i reklame 1. Odliczanie kosztów od przychodów………14 2. Limity wydatków na reprezentacje i reklame………16 3. Systematyka kosztów reprezentacji i reklamy………19 4. Wydatki na reprezentacje i reklame nie stanowiace kosztów………24 5. Dokumentowanie kosztów reprezentacji i reklamy w ksiegach rachunkowych i w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………25 Rozdział III Swiadczenia na rzecz reprezentacji i reklamy 1. Zuzycie lub przekazanie produktów wlasnych na rzecz reprezentacji reklamy………28 2. Zuzycie lub przekazanie produktów zakupionych na potrzeby reprezentacji………29 3. Uslugi wlasne i zlecone na potrzeby reprezentacji i reklamy………31 4. Sponsoring………33 5. Swiadczenia na rzecz pracowników a reprezentacja i reklama………34 Rozdział IV Podatek VAT w reprezentacji i reklamie 1. Koszty reprezentacji i reklamy a podatek VAT………36 2. Podstawa opodatkowania czynnosci na potrzeby reprezentacji reklamy………38 3. Moment powstania obowiazku podatkowego 39 Rozdział V Koszty reklamy w internecie 1. Reklama publiczna i niepubliczna………42 2. Ogloszenia reklamowe………43 3. Wlasna strona internetowa………44 Zakończenie………45 Źródła prawa………47 Literatura………49

Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. 1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie. 1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie. 1.3.1. Przeznaczenie analiz. 1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy. 1.3.3. Zastosowane metody badawcze. 1.3.4. Stopien szczególowosci badan. Rozdział II Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota i zakres analizy wskaznikowej. 2.2. Rodzaje wskazników stosowanych w analizie przedsiebiorstw. 2.2.1. Wskazniki plynnosci. 2.2.2. Wskazniki obrotowosci. 2.2.3. Wskazniki zadluzenia. 2.2.4. Wskazniki rentownosci (zyskownosci). 2.2.5. Wskazniki rynku kapitalowego – gieldowego. 2.3. Ocena kondycji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem przychodów ze sprzedazy. 2.3.1. Wskaznik dynamiki obrotu. 2.3.2. Wskaznik oceny obrotu w przeliczeniu na jednego pracownika. 2.3.3. Wskaznik obrotu uzyskiwanego w eksporcie. 2.4. Charakterystyka miar statystycznych zastosowanych do analizy działalności przedsiębiorstwa. 2.4.1. Wskazniki dynamiki. 2.5. Badanie wspólzaleznosci zjawisk. 2.5.1. Wspólczynnik korelacji liniowej Pearsona. 2.5.2. Liniowa funkcja regresji. Rozdział III Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” 3.1. Zarys historii „WXYZ SA”. 3.2. Organizacja Spólki. 3.3. Działalność gospodarcza Spólki. 3.3.1. Informacje o podstawowych produktach i uslugach. 3.3.2. Informacje o glównych rynkach zbytu. 3.3.3. Źródło i dostepnosc materialów do produkcji. 3.3.4. Sezonowosc rynków zbytu. 3.4. Dane o posiadanych nieruchomosciach. 3.5. Modernizacja majatku trwalego Spólki. 3.6. Zatrudnienie w XYZ S.A. Rozdział IV Ocena ilosciowa i jakosciowa efektywnosci działania przedsiębiorstwa na przykładzie „XYZ S.A.” 4.1. Analiza poziomu plynnosci finansowej zakladu. 4.2. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa -aktywnosci. 4.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa. 4.4. Analiza zyskownosci zakladu. 4.5. Analiza rentownosci sprzedaży w pieciu zakladach spólki. 4.6. Ocena wskaznika dynamiki obrotu. 4.7. Ocena obrotu na jednego pracownika. 4.8. Analiza przychodu ze sprzedaży eksportowej. 4.9. Analiza sredniego tempa zmian wielkosci produkcji, kosztów wlasnych produkcji, ilosci sprzedaży ogólem i kosztów uzyskania przychodów w czasie. 4.10. Ekonometryczna analiza efektywnosci gospodarowania środkami produkcji. Zakończenie Literatura Spis tabel Spis rysunków Aneks

Rola logistyki w zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Rola i zadani logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….5 1.1. Pojęcie logistyki i procesów logistycznych 1.2. Funkcje i zadania logistyki w odniesieniu do kosztów w przedsiębiorstwie 1.3. Zarządzanie logistyczne przedsiebiorstwem na przykładzie gospodarki zapasami – koszty zapasów 1.4. Logistyka metoda racjonalizacji kosztów przedsiębiorstwa 1.5. Logistyka w Polsce a integracja z Unia Europejska Rozdział 2 Koszty działalności logistycznej w wybranych procesach zarządzania w przedsiębiorstwie……….23 2.1. Koszty logistyki i ich prezentacja 2.2. Koszty magazynowania i utrzymywania zapasów w XYZ 2.3. Wielkosc zapasów a koszty produkcji Rozdział 3 Analiza gospodarowania zapasami w XYZ – koszty procesów na przelomie trzech okresów……….47 3.1. Gospodarka zapasami 3.1.1. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 1998 roku 3.1.2. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 2000 roku 3.1.3. Ocena procesu gospodarowania zapasami w 2001 roku 3.2. Analiza porównawcza wpływu gospodarki zapasami na ksztaltowanie sie kosztów 3.3. Ocena gospodarki zapasami w latach 1999-2001 Zakończenie……….77 Bibliografia Spis schematów Spis tabel Spis wykresów

Analityczne ujecie kosztów jakosci.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Systemy zapewnienia jakosci w gospodarce rynkowej 1.1.Pojęcie jakosci 1.2.Podstawowe pojęcia zwiazane z jakoscia 1.2.1.Petla jakosci 1.2.2.Audit jakosci 1.3.Charakterystyka narzedzi jakosci 1.3.1.Diagram Pareto-Lorenza 1.3.2.Diagram Ishikawy 1.3.3.Nowe narzedzia zarządzania jakoscia 1.3.3.1.Diagram relacji 1.3.3.2.Diagram pokrewienstwa 1.3.3.3.Diagram systematyki 1.3.3.4.Diagram macierzowy 1.3.3.5.Macierzowa analiza danych 1.3.3.6.Wykres programowy procesu decyzji 1.3.3.7.Diagram strzalkowy Rozdział 2.Kompleksowe zarządzanie jakoscia 2.1.Metoda FMEA 2.2.Metoda „zero defektów” 2.3.Filozofia Kaizen 2.4. Charakterystyka norm ISO 2.4.1. PN-ISO 9004-1 Zarządzanie jakoscia i elementy systemu jakosci. Wytyczne dotyczace kosztów jakosci Rozdział 3. Analiza struktury kosztów jakosci 3.1. Ewolucja kosztów jakosci 3.2. Struktura kosztów jakosci 3.2.1. Wskaznik kosztów jakosci 3.2.2. Koszty jakosci w przedsiębiorstwie 3.3. TQM a koszty jakosci 3.4. Koszty jakosci jako zweryfikowane narzedzie zarządzania 3.5. Koszty jakosci jako narzedzie pomiaru efektywnosci systemu zarządzania 3.6.Problemy zwiazane z naliczaniem kosztów jakosci 3.6.1. Podejscie przez koszty jakosci 3.6.2. Podejscie przez koszty wytwarzania 3.6.3. Podejscie przez straty jakosciowe 3.7. Inne podejscie do analizy kosztów jakosci 3.8. Rachunek kosztów jakosci jako sposób obnizenia kosztów wlasnych wytworzenia 3.9. Koszty jakosci w metodzie Taguchiego Rozdział 4.Pomiar i ewidencja kosztów jakosci 4.1. Istota i znaczenie kosztów jakosci 4.2. Pomiar kosztów jakosci 4.3. Ewidencja kosztów jakosci Zakończenie i wnioski Bibliografia Wykaz rysunków Wykaz tablic

Zasady ewidencji i rozliczania kosztów na przykładzie wybranej jednostki gospodarczej

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie i podzial kosztów 1.1 Pojęcie kosztów………5 1.2 Klasyfikacja kosztów ………7 1.3 Metody rozliczania kosztów ………16 Rozdział II. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów 2.1 Znaczenie i etapy rachunku kosztów ……… 21 2.2 Ewidencja i rozliczanie kosztów ……… 24 2.3 Zakres analizy kosztów……… 47 Rozdział III. Rola kosztów w przedsiębiorstwie 3.1 Ogólna charakterystyka badanego obiektu……… 55 3.2 Zasady rozliczania kosztów w badanym przedsiębiorstwie……… 66 3.3 Analiza kosztów rodzajowych ………73 Zakończenie ………78 Bibliografia ………80 Spis tabel ……… 81 Spis schematów ………82 Spis wykresów……… 83

Amortyzacja w świetle przepisów bilansowych i podatkowych.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Podmiot i przedmiot amortyzacji 1.1. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji……….. 5 1.2. Przedmiot amortyzacji……….. 6 1.2.1. Środki trwale ………..8 1.2.2. Wartosci nie materialne i prawne ……….. 12 1.3. Przedmiotowe ograniczania amortyzacji ……….. 16 Rozdział II. Zasady wyceny środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych 2.1. Zasady wyceny ………..19 2.2. Metody amortyzacji ………..23 Rozdział III. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 3.1. Amortyzacja w prawie bilansowym ………..30 3.2. Amortyzacja podatkowa………..36 3.3. Róznice pomiedzy amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym ……….. 42 Wnioski ……….. 49 Wykaz literatury ………..51

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Ogólne zagadnienia kosztów……….5 1. Istota i zakres kosztów 2. Kryteria klasyfikacji kosztów 3. Warianty ewidencji kosztów 4. Zakres, funkcje i systemy rachunku kosztów 5. Historyczne ujecie kosztów Rozdział II. Analiza kosztów w ukladzie podmiotowym, kalkulacyjnym i kosztów jednostkowych……….34 1. Pojęcie, cel i zakres analizy kosztów 2. Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych 3. Analiza kosztów posrednich i bezposrednich 4. Badanie kosztów ogólnych i jednostkowych Rozdział III. Charakterystyka firmy produkcyjnej……….57 1. Charakterystyka firmy 2. Ewidencja kosztów wedlug rodzajów 3. Kalkulacyjny rachunek kosztów 4. Zasady rozliczania kosztów w badanej jednostce Rozdział IV. Badanie kosztów w firmie produkcyjnej……….70 1. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie rodzajowym 2. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie kalkulacyjnym 3. Koszty, a wynik finansowy i podatkowy 4. Ujecie kosztów w sprawozdawczosci Podsumowanie i wnioski koncowe……….94 Bibliografia Spis tabel, rysunków i schematów

Audyt finansowy i operacyjny.

Przez administrator

Wstęp ………….3 Rozdział I. Geneza i rodzaje audytu wewnetrznego 1.1. Powstanie i rozwój audytu wewnetrznego ………….4 1.2. Zakres i cele audytu wewnetrznego …………. 6 1.3. Znaczenie, rola i rodzaje dzaje audytu wewnetrznego………….12 1.4. Standardy audytu wewnetrznego…………. 17 Rozdział II. Charakterystyka audytu finansowego i operacyjnego 2.1. Metodyka prac audytowych…………. 20 2.2. Planowanie audytu finansowego ………….24 2.3. Istota audytu operacyjnego…………. 29 2.4. Etapy audytu operacyjnego ………….32 2.5. Porównanie audytu finansowego i operacyjnego…………. 36 Podsumowanie ………….41 Literatura ………….42

Ksiegowe zuzycie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Przez administrator

Wstęp …………. 2 Rozdział I. Środki trwale w działalności przedsiębiorstwa 1. Charakterystyka podstawowych pojec…………. 4 2. Klasyfikacja środków trwalych…………. 7 3. Metody wyceny i ustalenia wartosci poczatkowej środków trwalych…………. 9 4. Dokumentacja środków trwałych ………….14 5. Zasady ksiegowego ujecie środków trwałych ………….17 Rozdział II. Zuzycie środków trwałych i jego pomiar 1. Czynniki wpływajace na zuzycie środków trwałych ………….24 2. Metody amortyzacji ………….28 3. Amortyzacja środków trwałych w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego …………. 34 4. Dokumentacja i ewidencja ksiegowa zuzycia środków trwałych …………. 41 Rozdział III. Ksiegowe ujecie środków trwałych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 1. Charakterystyka badanej jednostki …………. 44 2. Struktura środków trwałych firmy XYZ …………. 48 3. Rozwiazania z zakresu amortyzacji środków trwałych w firmie XYZ i ich ewidencja ksiegowa…………. 49 Wnioski ………….53 Spis tablic i schematów ………….54 Bibliografia ………….55

Metody rozliczania kosztów wydzialowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja kosztów……….5 1.1 Istota i pojecie kosztów 1.2 Klasyfikacja kosztów 1.2.1 Koszty wedlug typów dzialalnosci 1.2.2 Koszty w ukladzie rodzajowym 1.2.3 Koszty wedlug odmian dzialalnosci 1.2.4 Koszty w ukladzie funkcjonalnym 1.2.5 Koszty wedlug miejsc ich powstania 1.2.6 Koszty w ukladzie kalkulacyjnym 1.2.7 Koszty wedlug stopnia ich reagowania na zmiany rozmiarów produkcji Rozdział II. Charakterystyka kosztów wydzialowych……….38 2.1 Funkcja kosztów wydzialowych 2.2 Pozycje kosztów wydzialowych 2.3 Kalkulacja kosztów Rozdział III. Metody rozliczania kosztów wydzialowych jako elementu kosztów posrednich……….55 3.1 Klucze podzialowe kosztów posrednich 3.2 Procedura ustalania narzutów kosztów wydzialowych 3.3 Stabilizowane narzuty kosztów posrednich 3.4 Stanowiskowy rachunek kosztów Podsumowanie i wnioski koncowe……….74 Bibliografia Spis rysunków, schematów i tabel

Koszty w ujęciu podatkowym i rachunkowym w przedsiębiorstwie XYZ.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczace kosztów…………4 1.1 Istota i zakres kosztów 1.2 Kryteria klasyfikacji kosztów 1.3 Warianty ewidencji kosztów 1.4 Zakres, funkcje i system rachunku kosztów 1.5 Historyczne ujecie kosztów Rozdział II. Klasyfikacja róznic miedzy ujeciem rachunkowym, a podatkowym kosztów…………41 2.1 Polityka podatkowa w systemie rachunkowosci 2.2 Ocena kosztów wedlug typów działalności i podmiotów wewnetrznych 2.3 Analiza kosztów bezposrednich i posrednich 2.4 Klasyfikacja koszty w ujęciu podatkowym 2.5 Klasyfikacja kosztów w ujęciu rachunkowym Rozdział III. Ogólna charakterystyka firmy XYZ…………90 3.1 Charakterystyka firmy XYZ 3.2 Ewidencja kosztów wedlug rodzajów 3.3 Kalkulacyjny rachunek kosztów 3.4 Zasady rozliczania kosztów w badanej jednostce Rozdział IV. Badanie kosztów w firmie XYZ…………103 4.1 Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie rodzajowym 4.2 Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie kalkulacyjnym 4.3 Koszty, a wynik finansowy i podatkowy 4.4 Ujecie kosztów w sprawozdawczosci Podsumowanie i wnioski koncowe…………127 Bibliografia…………129 Spis tabel, rysunków i schematów…………134

Wpływ rozwiazan w systemie rachunku kosztów na ustalanie wyniku finansowego.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Pomiar wyniku finansowego 1.1. Istota wyniku finansowego……….6 1.2. Elementy tworzace wynik finansowy……….9 1.3. Porównawczy wariant wyniku finansowego……….13 1.4. Kalkulacyjny wariant wyniku finansowego……….16 Rozdział II Ogólne zasady budowy tradycyjnego rachunku kosztów 2.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztu……….18 2.2. Koszty w ukladzie rodzajowym………..23 2.3. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym……….27 Rozdział III Wpływ rozwiazan w rachunku kosztów na formy ustalania wyniku finansowego. 3.1. Ustalanie wyniku finansowego przy rodzajowym rachunku kosztu……….31 3.2. Pomiar wyniku finansowego przy kalkulacyjnym rachunku kosztu……….34 3.3. Ustalanie wyniku finansowego przy rodzajowym i kalkulacyjnym rachunku kosztów……….36 Zakończenie……….38 Bibliografia……….39 Spis tabel:……….40 Spis schematów:……….40 Streszczenie……….41

Zamówienia publiczne w regulacjach unijnych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Europejskie przepisy w sprawie zamówien publicznych………5 1.1.Historia dyrektyw regulujacych zamówienia publiczne………6 1.2.Wczesne dyrektywy dot. Zamówien publicznych………9 1.3. Moc wiazaca dyrektyw………13 Rozdział 2. Zakres obowiazywania dyrektyw………16 2.1.Zakres podmiotowy………18 2.2.Zakres przedmiotowy………20 2.3.Progi………24 2.4.Szacowanie wartosci zamówienia………26 2.5.Wylaczenia………28 Rozdział 3. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego………31 3.1.Procedura otwarta………32 3.2.Procedura ograniczona………34 3.3.Procedura negocjacyjna………39 3.4.Dialog konkurencyjny w sektorze publicznym………42 3.5.Aukcja elektroniczna………44 3.6.Dynamiczny system zakupów………46 Rozdział 4. Podsumowanie systemu zamówien publicznych………49 Podsumowanie ………57 Bibliografia ………62

Ewidencja i sprawozdawczosc z zakresu kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Istota i znaczenie kosztów 1.1. Pojęcie kosztów ………6 1.2. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów ………7 1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności operacyjnej ………10 1.3.1. Koszty w ukladzie rodzajowym ………12 1.3.2. Koszty w ukladzie funkcjonalnym ………15 1.3.3. Koszty w ukladzie kalkulacyjnym ………18 1.4. Inne koszty kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa ………19 1.5. Znaczenie kosztów w działalności przedsiębiorstwa……… 20 Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ SA 2.1. Ogólne informacje o spółce ………22 2.2 Krótka historia przedsiębiorstwa oraz zakres jego działalności ………25 2.3. Cechy charakterystyczne polskiego rynku bielizny ………27 2.4. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ………29 2.5. Majatek Spólki ………30 Rozdział 3 Ewidencja i sprawozdalczosc z zakresu kosztów w przedsiębiorstwie XYZ SA 3.1. Źródła informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym ………35 3.1.1. Rachunek zysków i strat ………35 3.1.2. Informacja dodatkowa ………37 3.2. Koszty podstawowej działalności przedsiębiorstwa XYZ S.A………. 40 3.2.1. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej ………44 3.2.2. Dokumentacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej ………42 3.3. Ewidencja pozostalych kosztów operacyjnych ………47 3.4. Ewidencja kosztów finansowych ………49 3.5. Wpływ kosztów na wynik finansowy ………51 Zakończenie ………54 Bibliografia ………56 Spis rysunków ……… 57 Spis tabel……… 58

Rachunek kosztów XYZ Sp. z o.o.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Warunki funkcjonowania XYZ Sp. z o.o. 1.1. Prawne podstawy funkcjonowania……….. 5 1.2. Przedmiot działalnosci……….. 16 1.3. Organizacja działalności ………..20 1.4. Uwarunkowania rynkowe ………..27 Rozdział 2. System ewidencyjno- sprawozdawczy w zakresię kosztów XYZ Sp. z o.o. 2.1. Zakres i klasyfikacja kosztów………… 33 2.2. Pomiar i grupowanie kosztów w systemie ewidencji ksiegowej……….. 38 2.3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów……….. 43 2.4. Sprawozdawczość kosztowa ………..52 Rozdział 3. Analiza kosztów XYZ Sp. z o.o. za okres 2008 i 2009. 3.1. Metody analizy kosztów ………..59 3.2. Prezentacja i ocena kosztów segmentów działalności XYZ Sp. z o.o……….. 63 3.3. Badania szczególowe ………..74 Zakończenie ………..82 Bibliografia ………..84 Spis tabel ………..86 Spis rysunków ……….. 87 Spis schematów ………..87 Spis wykresów……….. 87 Zalaczniki ………..88

Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Pojęcie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie kosztu, wydatku i nakladu……….6 1.2. Klasyfikacja kosztów……….8 1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19 Rozdział 2. Metody analizy kosztów 2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33 2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37 2.3. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym……….43 2.4. Ocena kształtowania się kosztów w ukladzie kalkulacyjnym……….45 Rozdział 3. Analiza kosztów na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego XYZ Spólka z o.o. w XYZ w latach 2001-2003 3.1.Charakterystyka kosztów w badanym przedsiębiorstwie……….54 3.2. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie rodzajowym……….58 3.3. Ocena analizy kosztów w ukladzie kalkulacyjnym……….65 Zakończenie……….74 Literatura………..76 Pozostale zródla……….77 Spis tabel ………..78 Spis rysunków……….79 Spis schematów……….79 Spis wykresów……….79

Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Pozyskiwanie i dobór personelu 1.1 Pojęcie i znaczenie planowania zatrudnienia ………. 6 1.2 Planowanie popytu i podazy personelu……….8 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………. 11 1.3 Metody i formy rekrutacji………. ……….13 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ……….27 Rozdział II. Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy 2.1 Pojęcie kosztów i rodzaje kosztów ………. 31 2.2 Przedstawienie kosztów pracy………. 35 2.3 Wynagrodzenie jako koszt pracy ………. 41 2.4 Funkcje wynagrodzenia ………. 49 Rozdział III. Kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzenia w gminie 3.1 Charakterystyka gminy XYZ ………. 52 3.2 Zakres działania i zadania gminy ………. 55 3.3 Zakres obowiazków poszczególnych pracowników gminy ………. 59 3.4 Analiza kosztów zatrudnienia w gminie ………. 73 Zakończenie ………. 81 Bibliografia ………. 83 Spis rysunków i tabel ………. 87

Kontrola finansowa w sektorze finansów publicznych na przykładzie kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie XYZ w 2006 roku

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Istota kontroli finansowej finansów publicznych 1.1. Pojęcie kontroli………6 1.2. Zadania kontroli finansowej………11 1.3. Przedmiot i podmiot zasiegu kontroli finansowej………12 1.4. Kryteria kontroli finansowej………20 Rozdział 2. Rodzaje i metody kontroli finansowej 2.1. Kontrola uprzednia, kontrola biezaca i kontrola nastepna………24 2.2. Kontrola faktyczna i kontrola dokumentalna………28 2.3. Kontrola formalna i kontrola merytoryczna………34 2.4. Kontrola kameralna i kontrola wykonywana na miejscu………38 2.5. Kontrola pelna i kontrola odcinkowa………40 2.6. Kontrola calkowita, kontrola wyrywkowa i kontrola reprezentacyjna………43 2.7. Kontrola ciagla i kontrola dorazna………45 Rozdział 3. Zasady kontroli regionalnej izby obrachunkowej 3.1. Charakterystyka Regionalnej Izby Obrachunkowej………48 3.2. Zasady proceduralne i organizacyjne kontroli finansowej………52 3.3. Zasady przygotowywania kontroli………56 3.4. Zasady wykonywanie kontroli………61 3.5. Sprawozdania i protokoly z kontroli………66 3.6. Zasady postępowania pokontrolnego………71 Rozdział 4. Kontrola finansowa w gminie XYZ 4.1. Ogólna charakterystyka badanego podmiotu………75 4.2. Funkcjonowanie kontroli wewnetrznej w Gminie XYZ………80 4.3. Zagadnienia i przebieg kontroli………84 4.4. Wyniki kontroli………92 Zakończenie………93 Bibliografia……..97 Spis tabel………100 Spis wykresów………101 Spis rysunków………102 Zalaczniki………103

Audyt wewnetrzny w KRUS.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Podstawowe zagadnienia i regulacje prawne odnosnie audytu wewnetrznego………6 1. Podstawowe definicje zwiazane z audytem wewnetrznym 1.1 Definicja i geneza audytu wewnetrznego 1.2 Rodzaje audytów 1.3 Cele audytów 2. Standardy zwiazane z pelnieniem funkcji audytora 2.1 Kwalifikacje audytora i standardy miedzynarodowe 2.2 Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego 2.3 System oceny pracy audytora 2.4 Prezentacja wyników i ich zgodnosc z wytycznymi 3. Regulacje prawne odnosnie przeprowadzania audytów 3.1 Audyt wewnetrzny w regulacjach ustawy o finansach publicznych 3.2 Audyt wewnetrzny w rozporzadzeniach Ministerstwa Finansów 3.2.1. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia lutego 2010 r. W sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnetrznego 3.2.2. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. W sprawie komitetu audytu Rozdział II Szczególowe wytyczne zwiazane z realizacja audytu wewnetrznego w KRUS………29 1. Organizacja audytu wewnetrznego 2.1. Ocena obszarów ryzyka 2.2. Przygotowanie planu audytu wewnetrznego 2.3. Przygotowanie programu zadania audytowego 2. Prowadzenie zadania audytowego 3. Planowanie i sprawozdawczosc 4. Czynnosci sprawdzajace Rozdział III Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego- organizacja jednostki………54 1. Bezpieczeństwo informacji w KRUS 1.1 Znaczenie informacji w Funkcjonowaniu KRUS 1.2 Podstawowe elementy bezpieczenstwa informacji 1.3 Strategia zarządzania bezpieczenstwem informacji w KRUS 2. Rodzaje audytów przeprowadzanych w KRUS 2.1 Audyt zagrozen utraty informacji 2.2 Audyt certyfikacyjny 3. Miejsce Biura Audytu i Kontroli w strukturze organizacyjnej KRUS 1.1 Struktura organizacyjna KRUS 1.2 Biuro Kontroli i Audytu Rozdział IV Audyt wewnetrzny w KRUS- analiza………71 1. Zarzadzenia wewnetrzne KRUS odnosnie przeprowadzania audytu wewnetrznego 1.1. Karta Audytu Wewnetrznego w KRUS 1.2. Kodeks Etyki Audytora Wewnetrznego w KRUS 1.3. Roczny plan audytu wewnetrznego 2. Analiza realizacji planu pracy Biura Audytu Wewnetrznego KRUS Zakończenie……….88 Bibliografia.

Minimalizacja kosztów na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Koszty 1.1.Koszty – pojecie i istota ……….4 1.2.Klasyfikacja kosztów ……….10 Rozdział II. Uklad ewidencyjny kosztów 2.1.Uklad rodzajowy kosztów ……….21 2.2.Uklad wedlug miejsc powstawania kosztów ……….33 2.3.Uklad w zwiazku z uzyskaniem przychodów………. 44 Rozdział III. Minimalizacja kosztów w przedsiębiorstwie 3.1.Zalozenia koncepcji XYZ ……….46 3.2.Fazy wdrozenia metody XYZ do przedsiębiorstwa………. 47 3.3.Role w organizacji XYZ ……….48 Rozdział IV. Przedstawienie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o………. 53 Rozdział V. Minimalizacja kosztów w oparciu o XYZ Sp z.o.o………. 58 Rozdział VI. Podatek dochodowy 6.1.Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.1.1.Opodatkowanie działalności gospodarczej od osób fizycznych ……….63 6.2.Podatek dochodowy od osób prawnych ……….66 6.3.Istota odroczonego podatku dochodowego ……….70 Zakończenie ……….72 Bibliografia ……….74 Spis schematów i tabel ……….77

Koszty zatrudnienia w samorzadzie terytorialnym na przykładzie gminy.

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I. Kształtowanie zatrudnienia 1.1 Planowanie zatrudnienia ………… 6 1.2 Dobór pracowników i rekrutacja w jednostkach samorządu terytorialnego ………… 12 1.3 Wybory organów administracji jako element doboru personelu …………18 1.4 Selekcja – koncowy element naboru ………… 26 Rozdział II. Wynagrodzenie jako glówny koszt pracy 2.1 Pojęcie kosztów i rodzaje kosztów ………… 34 2.2 Koszty pracy ………… 38 2.3 Wynagrodzenie jako koszt pracy ………… 44 2.4 Funkcje wynagrodzenia ………… 52 Rozdział III. Kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzenia w gminie 3.1 Charakterystyka gminy Stanin ………… 57 3.2 Zakres działania i zadania gminy ………… 59 3.3 Zakres obowiazków poszczególnych pracowników gminy ………… 67 3.4 Analiza kosztów zatrudnienia w gminie ………… 81 Zakończenie ………… 88 Bibliografia ………… 90 Spis rysunków i tabel ………… 93