Kategoria: Budżety

Gotowe prace z budżetów – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z budżetów

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

Przez administrator

W tym artykule poznasz charakterystykę samorządu terytorialnego i jego ewolucję, strukturę organizacyjną gminy oraz źródła finansowania. Dowiesz się również, jak nadzorować i kontrolować funkcjonowanie gminy na przykładzie gminy Mochowo. Odkryj historię, potencjał społeczny, gospodarkę i infrastrukturę, a także strategię rozwoju tego regionu.

Problem deficytu budżetowego i długu publicznego

Przez administrator

„Zapoznaj się z naszym artykułem na temat deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce. Dowiedz się o makroekonomicznych następstwach i poziomie zadłużenia w latach 2012-2016. Sprawdź, jakie zagrożenia dla gospodarki niesie to zjawisko. Przeczytaj teraz!”

Znaczenie podatku od towarów i usług dla budżetu państwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług 1. Geneza, pojęcie i rola VAT dla Budżetu Państwa 2. Podmioty podlegające opodatkowaniu 3. Przedmiotowy zakres opodatkowania 4. Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z opodatkowania Rozdział 2 Funkcjonowanie podatku od towarów i usług 1. Rodzaje dokumentów księgowych a) dokument księgowy b) faktura c) e-faktura d) faktura korygująca 2. Budowa deklaracji podatku od towarów i usług 3. Odliczenie i zwrot podatku 4. Sankcje dla nierzetelnych podatników Rozdział 3 Wpływ podatku VAT i jego regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Przyczyny oraz skutki uchylania się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 1. Podatek VAT w Polsce na tle podatku od wartości dodanej wybranych krajów Unii Europejskiej 2. Oddziaływanie podatku VAT na przedsiębiorstwa 3. Przyczyny uchylania się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 4. Formy uchylania się od opodatkowania oraz sposoby na zmniejszenie obciążeń podatkowych 5. Główne obszary wyłudzeń VAT, transakcje karuzelowe 6. Skutki uchylania się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług Rozdział 4 Istotność podatku od towarów i usług dla gospodarki i budżetu państwa. Wdrożone mechanizmy ograniczające wyłudzenia i oszustwa na gruncie VAT 1. Budżet Państwa 2. Struktura wpływów do budżetu państwa 3. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT w latach 2010-2015 4. Podatkowo – prawne instrumenty zapobiegające oszustwom z zakresu VAT 5. Rozwiązania wprowadzane przez Ministerstwo Finansów zapobiegające oszustwom na gruncie VAT Zakończenie Bibliografia Spis tabel i rysunków

Bioinformatyka UW – doświadczenie, jakość, potencjał.

Przez administrator

„Praca naukowa dotyczy Programu Kapitał Ludzki. W rozdziale I przedstawione są założenia i metodyka badania. Rozdział II zawiera zagadnienia teoretyczne, w tym opis Priorytetu IV. W rozdziale III opisany jest projekt, w tym analiza interesariuszy i strategii. Zapraszamy do lektury!”

Projekt organizacji gospodarstwa agroturystycznego

Przez administrator

Poznaj charakterystykę agroturystyki w Polsce oraz wymagania prawne i lokalizacyjne dla świadczenia usług agroturystycznych. Dowiedz się także, jak przygotować biznesplan gospodarstwa agroturystycznego i pokonać bariery w realizacji pomysłu.

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja działań promocyjnych………23 Rozdział II Instrumenty kompozycji promocyjnej………25 2.1 Reklama………25 2.1.1 Rodzaje reklamy………28 2.1.2 Cele reklamy………29 2.1.3 Środki reklamy………30 2.2 Sprzedaż osobista………35 2.3 Promocja uzupełniająca………40 2.3.1 Cele i zadania promocji uzupełniającej………42 2.3.2 Środki promocji uzupełniającej………44 2.3.3 Promocja konsumencka i jej narzędzia………44 2.3.4 Promocja handlowa i jej narzędzia………47 2.3.5 Promocja biznesowa i jej narzędzia………49 2.4 Merchandising………51 2.4.1 Główne instrumenty wykorzystywane w merchandisingu………56 2.5 Public relations (promocja firmy)………58 2.5.1 Sponsoring………63 Rozdział III Założenia metodologiczne własnych badań………68 3.1 Uzasadnienie wyboru tematu………68 3.2 Cel pracy………68 3.3 Hipoteza………69 3.4 Metody i techniki badań………69 Rozdział IV Kompozycja promocyjna w przedsiębiorstwie XYZ 70 4.1 Geneza, rozwój i przemiany w przedsiębiorstwie………70 4.2 Wyroby XYZ 73 4.3 Ogólna sytuacja rynkowa………75 4.4 Komponenty promocyjne stosowane w XYZ………80 4.4.1 Reklama………80 4.4.2 Sprzedaż osobista………88 4.4.3 Promocja uzupełniająca………88 4.4.4 Merchandising………93 4.4.5 Public relations………95 Wnioski………99 Spis rysunków………103 Spis tabel………104 Bibliografia………105

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Zwalczanie bezrobocia w Polsce to temat ważny dla wielu. Pierwszy rozdział omawia przyczyny i skutki bezrobocia, drugi skupia się na finansowaniu programów rynku pracy, a trzeci przedstawia analizę wydatków państwowych funduszy celowych. Ostatni rozdział ocenia skuteczność tych funduszy w województwie Świętokrzyskim w latach 1999-2000. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły. #bezrobocie #polityka #finanse #analiza #Świętokrzyskie