Kategoria: Ochrona Środowiska Ekologia

Prace z dziedziny Ochrona Środowiska Ekologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Czynniki wplywajace na wylesiania w Polsce

Przez administrator

„Zapraszamy do lektury naszego artykułu o polskich lasach! Dowiedz się o zasobach leśnych, wylesianiu i skutkach dla klimatu i organizmów. Ochrona lasów to nasza odpowiedzialność. #polskielasy #wylesianie #ochronaśrodowiska”

Zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniem motoryzacji

Przez administrator

Odkryj genezę i rozwój regulacji prawnych w motoryzacji wraz z zagrożeniami dla środowiska i człowieka. Dowiedz się o ekologicznych paliwach alternatywnych i wymogach prawnych związanych z eksploatacją pojazdu. Czy samochód może być traktowany jak odpad? Poznaj prawne pojęcia oraz reguły postępowania z samochodem po wycofaniu z obiegu. Przeczytaj o recyklingu i odzysku materiałów z samochodów wycofanych z eksploatacji w tym artykule.

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. Polityka ekologiczna państwa. ………… 7 1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7 1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16 1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24 Rozdział II. Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ………… 30 2.1. Krajowe źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 30 2.2. Zagraniczne źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 44 Rozdział III. Straty ekologiczne oraz podejmowane działania w celu ich ich eliminacji. ………… 55 3.1. Straty spowodowane degradacja srodowiska. ………… 55 3.2. Naklady na ochrone srodowiska oraz efekty ich ponoszenia. ………… 62 Zakończenie ………… 71 Bibliografia ………… 75

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4 Rozdział 2. Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14 Rozdział 3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31 Rozdział 4. Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40 Rozdział 5. Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49 Rozdział 6. Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61 Wnioski………66 Bibliografia………68 Zalaczniki 72………(brak zdjec)

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych

Przez administrator

Streszczenie………4 Wstęp………6 Wprowadzenie………6 Cel pracy………7 Rozdział I Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8 1.1. Ropa naftowa………8 1.2. Paliwa benzynowe………12 1.3. Oleje napedowe………13 1.4. Środki smarowe………14 1.5. Oleje silnikowe………14 1.6. Asfalty………15 Rozdział II Toksycznosc ropy i jej składników………17 2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17 2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa, produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy i jej pochodnych………19 Rozdział III Stacje paliw plynnych………25 3.1. Stacje paliw plynnych a skazenie srodowiska naturalnego………25 3.2. Przedostawanie się cieklych produktów naftowych do srodowiska gruntowego na terenie stacji benzynowej i zapobieganie tym procesom………25 3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego na obszarze stacji benzynowej………31 3.4. Hermetyzacja procesów zwiazanych z magazynowaniem i dystrybucja paliw………34 Rozdział IV Czyszczenie zbiorników i utylizacja odpadów………41 4.1. Czyszczenie zbiorników 41 4.2. Utylizacja odpadów z cystern i zbiorników………42 4.3. Wykorzystywanie naturalnych procesów zachodzacych w przyrodzie do degradacji róznego typu zanieczyszczen………45 Rozdział V Oczyszczanie scieków………47 5.1. Oczyszczalnie scieków na przykładzie wykorzystania pola trzcinowego………47 5.2. Oczyszczanie scieków w zlozu hydrobotanicznym………48 Rozdział VI Środki techniczne sluzace ograniczeniu rozprzestrzenianiu i zbieraniu cieklych produktów naftowych………52 6.1. Zbieracze rozlewów olejowych………52 6.2. Zbieracze przelewowo – pompowe………52 6.3. Zbieracze sorpcyjne………54 6.4. Zbieracze adhezyjne………56 Rozdział VII Sorbenty………58 7.1. Natura pochodzenie i rodzaje sorbentów………58 7.2. Podzial i charakterystyka sorbentów………59 7.2.1. Sorbenty naturalne i pochodzenia naturalnego 59 7.2.2. Sorbenty syntetyczne………62 7.3. Technika stosowania sorbentów przy likwidacji rozlewisk………64 Wnioski………66 Bibliografia………70

Energetyka wiatrowa

Przez administrator

Wstęp………3 1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5 2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5 2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6 2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7 2.3.1. Wpływ czynników srodowiskowych………8 2.3.2. Wpływ czynników konstrukcyjnych……….11 2.4. Rozwiazania techniczne stosowane w dziedzinie energetyki wiatrowej………13 2.5. Budowa elektrowni wiatrowej………14 2.6. Wydajnosc energetyczna EWI………16 2.7. Sposoby regulacji mocy wytwarzanej przez elektrownie wiatrowa………17 2.7.1. Regulacja ustawieniem elektrowni w kierunku wiatru (Yaw Control). ………17 2.7.2. Regulacja kata ustawienia lopat (Active Pitch Regulation)………18 2.7.3. Regulacja przez zmiane obciazenia (Load Control)………18 2.7.4. Regulacja przez "przeciagniecie" (Stall Regulation)………18 2.7.5. Regulacja lotkami lopat wirnika (Aileron Control)………19 2.8. Rodzaje elektrowni wiatrowych………19 2.8.1. Silownie o poziomej osi obrotu. 19 2.8.2. Silownie o pionowej osi obrotu. 21 2.9. sposoby magazynowania energii elektrycznej pozyskanej z OZE……….24 2. Udział energetyki wiatrowej w bilansach energetycznych Polski i wybranych krajów……….25 3.1. Stan rozwoju energetyki wiatrowej na swiecie……….25 3.1.1. Dania……….28 3.1.2. Republika Federalna Niemiec……….28 3.1.3. Holandia……….29 3.1.4. Hiszpania……….29 3.1.5. Stany Zjednoczone Ameryki……….30 3.2. Stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce……….31 3. Koszty ponoszone przy budowie podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych ……….34 4.1. Koszty przedinwestycyjne……….34 4.2. Koszty inwestycyjne……….34 4.3. Koszty eksploatacyjne……….35 4.4. Koszt calkowity……….35 4. Zasady wykorzystania energii z małych zródel w systemach energetycznych……….37 5.1. Uwarunkwania prawne dotyczace pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru obowiazujace w Polsce……….37 5.1.1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem……….38 5.1.2. Wybór lokalizacji elektrowni wiatrowej……….39 5.1.3. Projekt budowlany………..41 5.1.4. Budowa elektrowni wiatrowej……….41 5.1.5. Transport elektrowni wiatrowej……….42 5.1.6. Uwarunkowania dotyczace przylaczenia elektrowni wiatrowej do sieci……….42 5.1.7. Kwestia ceny sprzedawanej do sieci……….43 5.1.8. Procedura przylaczenia EWi do sieci energetycznej……….44 5.1.9. Wydawanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 45 5.2. Próba oceny prawnych uwarunkowan dotyczacych budowy elektrowni wiatrowych w Polsce ……….46 5. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczna w Polsce do roku 2020……….47 6.1. Makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju……….47 6.2. Krajowy bilans energetyczny……….49 6.3. Źródła odnawialne w „Zalozeniach polityki energetycznej Polski do 2020” 6. Charakterystyka warunków wiatrowych w Polsce i wybranych krajach……….55 7.1. Charakterystyka warunków meteorologicznych w Polsce……….55 7.2. Charakterystyka warunków wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej……….57 7.2.1. Dania……….59 7.2.2. Republika Federalna Niemiec……….60 7.2.3. Holandia……….60 7.2.4. Hiszpania……….61 7.2.5. Stany Zjednoczone Ameryki……….62 7. Możliwościrozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie Dolnego SlaskA……….64 8. Prognozy rozwoju energetyki wiatrowej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce……….74 9. Ocena efektywnosci ekologicznej w ekonomicznej elektrowni wiatrowych ……….87 10.1. Efekty ekologiczne wykorzystania energii wiatrowej……….7 10.2. Ekonomiczna ocena wykorzystania elektrowni wiatrowych……….90 10.3. Przykladowe wyniki analiz efektywnosciprzedsiewziec z dziedziny energetyki wiatrowej……….91 10. Możliwości finansowania inwestycji zwiazanych z elektrowniami wiatrowymi przez fundusze ekologiczne i fundacje……….105 Podsumownie……….115 Bibliografia……….117

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych

Przez administrator

I. Wprowadzenie………6 II. Cel pracy………10 III. Czesc literaturowa 11 III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11 III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17 III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1 III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31 III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z odpadów ………37 III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierajacych rtec, ze szczególnym uwzglednieniem odzysku tego metalu ………37 III.5.2. Utylizacja lamp fluorescencyjnych i innych zawierajacych rtec………39 III.5.3. Technologia utylizacji swietlówek prof. Boleslawa Stolarskiego z Politechniki Krakowskiej ………42 III.5.4. Przebieg procesu technologicznego w Zakladzie Lamp Wyladowczych "Polam – Rzeszów’ w Pogwizdowie Nowym………42 III.5.5. Technologia utylizacji odpadów zawierajacych rtec rosyjskiej firmy FID ………45 III.5.6. Technologia unieszkodliwiania oparów rteci………45 III.5.7. Technologia oczyszczania stalych odpadów zawierajacych rtec za pomoca reakcji redox ………47 III.5.8. Technologa odzysku rteci z odpadów za pomoca procesu termicznego rozkladu ………48 III.5.9. Proces Remerc – technologia odzyskiwania rteci z odpadów powstajacych w procesię wytwarzania chloru ………49 III.5.10. Proces "Medisorbon" – technologia usuwania rteci z gazów odlotowych za pomoca zeolitów ………49 III.5.11. Technologia usuwania rteci z gleb i odpadów………50 IV. Czesc praktyczna………52 IV.1. Opis procesu utylizacji lamp luminescencyjnych z wykorzystanie urzadzenia EKOTROM ………52 IV.2. Usuwanie rteci ze zuzytych sorbentów weglowych………58 V. Wnioski………66 VI. Literatura………69

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1. Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony srodowiska………8 1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9 1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11 1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO gr.14001………15 1.4.1.Polityka srodowiskowa………16 1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18 1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20 1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26 Rozdział 2. Charakterystyka obiektu badawczego – gminy w zakresię ochrony srodowiska………30 2.1.Charakterystyka obszaru………30 2.2.Struktura przemyslu………32 2.3.Rodzaje emitowanych zanieczyszczen do atmosfery………35 2.4.Edukacja ekologiczna na terenie gminy………49 2.5.Działalność zakladów pracy z rejonu XYZ na rzecz ochrony srodowiska………50 2.6.Zielen miejska………52 Rozdział 3. Metody zmniejszania ilosci zanieczyszczen oraz ich utylizacja………56 3.1.Zmniejszenie ilosci pylu oraz SO2 w spalinach……… 56 3.1.1.Emisja zanieczyszczen powietrza wg danych GUS………56 3.1.2.Metody odsiarczania spalin………58 3.1.3.Metody mokre odsiarczania spalin………61 3.1.4.Metody suche odsiarczania spalin………61 3.1.5.Porównanie metod mokrych i suchych………62 3.1.6.Metody suche………62 3.1.7.Metody mokre………63 3.2.Dane dotyczace wody………63 3.2.1.Ochrona wód powierzchniowych………65 3.2.2.Ochrona wód podziemnych………66 3.2.3.Meliorscja i zbiorniki malej retencji………67 3.3.Sposób zagospodarowania produktów odsiarczania………70 3.4.Stosowane metody utylizacji odpadów komunalnych………72 3.4.1.Prawne uregulowania w dziedzinie odpadów………72 3.5.Gospodarka odpadami przemyslowymi i bytowymi………76 3.5.1.Gospodarka sciekowa XXX ………78 3.6.Monitoring jako metoda walki z trucicielami przyrody………79 3.6.1.Monitoring jakosci srodowiska………80 Zakończenie i wnioski………83 Bibliografia………88

Ruchy ekologiczne – Zieloni.

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej……….4 1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne……….4 1.2. Geneza ruchu społecznego………6 1.3. Definicja ruchu społecznego……….7 1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14 1.5. Teoria zachowan zbiorowych……….16 Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce……….24 2.1. Kształtowanie się swiadomosci ekologicznej Polaków……….24 2.2. Poziom swiadomosci zagrozen ekologicznych w społeczenstwie polskim……….29 2.3. Geneza ruchu ekologicznego w Polsce……….38 2.4. Lata osiemdziesiate XX wieku poczatkiem aktywnosci polskiego ruchu ekologicznego……….43 Rozdział 3. „Zieloni” na polskiej scenie publicznej i ich ideologia……….60 3.1. Szkic monograficzny miesiecznika „Zielone Brygady”……….60 3.2. Zieloni a polityka……….64 3.2.1. Ekologiczne inicjatywy polityczne……….64 3.3. „Zieloni" w wyborach……….72 3.3.1. Pierwsze wolne wybory parlamentarne……….72 3.3.2. Wybory parlamentarne 1993 roku……….77 3.4. Zieloni w III Rzeczypospolitej……….80 3.4.1. Rozwój ruchu po roku 1989……….80 3.4.2. Polski Klub Ekologiczny……….84 3.4.3. Liga Ochrony Przyrody……….85 3.4.4. Federacja Zielonych……….88 3.5. Dojrzewanie ruchu ekologicznego……….91 3.6. Polski ruch ekologiczny w perspektywie teoretycznej……….94 3.6.1. Polscy Zieloni jako ruch spoleczny……….94 3.6.2. Polski ruch ekologiczny jako nowy ruch spoleczny……….98 Zakończenie……….104 Bibliografia……….108

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarządzaniem ekologicznym 1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny 1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania 1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie 1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji 1.1.4. Szkola systemowa 1.2. Nowoczesne zarządzanie 1.3. Funkcje zarządzania w zarysie 1.4. Zarządzanie zintegrowane 1.4.1. Strategia 1.4.2. Zarządzanie strategiczne 1.5. Zarządzanie ekologiczne 1.5.1. Ekologia – ewolucja i rozwój historyczny 1.5.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej 1.5.3. Koncepcja ekorozwoju 1.5.4. Ekozarządzanie 1.5.5. Strategia ekologicznego rozwoju i strategie ochrony srodowiska 1.6. Charakterystyka systemu zarządzania srodowiskiem 1.7. Czystsza produkcja, jako strategia zarządzania srodowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie Rozdział 2. Charakterystyka Elektrowni Belchatów 2.1. Historia Elektrowni 2.2. Struktura organizacyjna zakladu i jej zmiany 2.3. Analiza Elektrowni w oparciu o systemy zarządzania produkcja 2.3.1. Analiza wektora wejscia X 2.3.2. Analiza procesu przetwarzania T 2.3.3. Analiza wektora wyjscia Y 2.3.4. Analiza procesu zarządzania 2.4. Otoczenie systemu produkcyjnego 2.5. Wpływ działania Elektrowni Belchatów na środowisko naturalne i zastosowane rozwiazania ekologiczne 2.6. Sluzby ochrony srodowiska w Elektrowni Rozdział 3. Analiza wyników z zakresu zarządzania ekologicznego 3.1. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia srodowiska 3.2. Przygotowania Elektrowni Belchatów S.A. do wlasnego systemu zarządzania srodowiskiem 3.3. Elektrownia Belchatów i uzyskanie Swiadectwa Czystszej Produkcji 3.3.1. Formalne podstawy i kryteria przyznawania Swiadectwa CP 3.3.2. Postepowanie zgloszeniowe 3.4. Zmniejszenie emisji tlenków azotu – jeden z etapów działalności proekologicznej 3.5. Redukcja emisji SO2 – najwieksze przedsiewziecie w zarządzaniu ekologicznym Elektrowni Belchatów 3.5.1. Wybór technologii odsiarczania spalin 3.5.2. Wspólpraca z organizacjami krajów Europy Zachodniej 3.5.3. Finansowanie IOS w Elektrowni Belchatów 3.5.4. Opis instalacji odsiarczania spalin 3.5.5. Wykorzystanie produktu ubocznego jakim jest gips syntetyczny 3.5.6. Instalacja odsiarczania spalin dla bloków 5 i 6 3.5.7. Wyniki eksploatacyjne 3.5.8. Omówienie mozliwych wpływów srodowiskowych IOS 4. Podsumowanie 5. Spis literatury 6. Spis rysunków 7. Spis tabel 8. Wykaz zalaczników

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.

Przez administrator

1. Wstęp………6 2. Cel pracy………8 3. Technologie odsiarczania spalin………9 3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10 3.2. Technologia pólsucha………15 3.3. Technologia sucha……… 18 3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie odsiarczania spalin………19 4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23 4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25 4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27 5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29 5.1. Ogólna charakterystyka zlóz wapieni wybranych doanalizy………29 5.2. Jakośćiowa i ilosciowa charakterystyka wybranych zlózwapieni………30 5.2.1. Zloze "Górazdze"………30 5.2.1.1. Budowa geologiczna zloza……… 30 5.2.1.2. Charakterystyka geochemiczna zloza……… 31 5.2.1.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza……… 32 5.2.1.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 33 5.2.2. Zloze "Izbicko"………34 5.2.2.1. Budowa geologiczna zloza……… 34 5.2.2.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………35 5.2.2.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………6 5.2.2.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu………37 5.2.3. Zloze "Strzelce Opolskie"………38 5.2.3.1. Budowa geologiczna zloza………38 5.2.3.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………39 5.2.3.3. Charakterystyka geochemiczna zloza – analizy dodatkowe……… 40 5.2.3.4. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………41 5.2.3.5. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 42 5.2.4. Zloze "Tarnów Opolski II"……… 43 5.2.4.1. Budowa geologiczna zloza……… 43 5.2.4.2. Charakterystyka geochemiczna zloza……… 44 5.2.4.3. Wlasnosci fizyczne zloza.. 44 5.2.4.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 45 5.2.5. Zloze Wojcieszów ("Góra Polom" i "Silesia")………46 5.2.5.1. Budowa geologiczna zloza……… 46 5.2.5.2. Charakterystyka geochemiczna zloza………47 5.2.5.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza………48 5.2.5.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu………48 5.3. Porównanie jakosci kamienia wapiennegoz analizowanych zlóz………49 5.4. Analizy jakosciowe i ilosciowe kamienia wapiennegoeksploatowanego w wybranych zlozach……… 52 5.4.1. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Górazdze"………53 5.4.2. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Izbicko"………54 5.4.3. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Strzelce Opolskie"………55 5.4.4. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Tarnów Opolski"………56 5.4.5. Analizy jakosciowe i ilosciowe zloza "Wojcieszów"……… 57 5.4.6. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych zloza "Górazdze"………58 5.4.7. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych zloza "Izbicko"………59 5.4.8. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowychzloza "Strzelce Opolskie"……… 60 5.4.9. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych zloza "Tarnów Opolski"……… 61 5.4.10. Podsumowanie analiz jakosciowych i ilosciowych zloza "Wojcieszów"……… 62 5.4.11. Podsumowanie przeprowadzonych analizjakosciowych………63 5.4.12. .Porównanie jakosci analizowanych zlóz……… 65 5.5. Przydatnosc surowców pochodzacych z poszczególnych kamieniolomów do metody suchej oczyszczania spalin……… 66 6. Wskaznik reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu……… 68 7. Stanowisko do wyznaczania wskazników reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu……… 70 8.Wnioski………72 9.Spis rysunków………73 10.Literatura………74

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.

Przez administrator

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6 1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6 1.2. Prawne pojecie odpadów……….10 1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14 1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18 1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21 Rozdział 2 Zasady wykorzystywania odpadów………25 2.1. Pojęcie wykorzystywania odpadów……….25 2.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu wykorzystywania odpadów………32 2.3. Wykorzystywanie odpadów w obrocie miedzynarodowym………45 2.4. Kary pieniężne i oplaty……….50 2.5. Odpowiedzialnosc karna i cywilna……….56 Podsumowanie……….62 Wykaz aktów prawnych………63 Orzecznictwo……….66 Bibliografia……….67

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Cel i koncepcja 6 3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7 4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach spalania paliw………10 4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11 4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12 4.1.2. Emisja tlenków siarki………13 4.1.3. Emisja tlenków azotu………13 4.1.4. Emisja tlenku wegla………14 4.1.5. Emisja lotnych zwiazków organicznych………15 4.1.6. Emisja pylów lotnych………15 4.1.7. Emisja metali ciezkich………16 5. Technologie odsiarczania gazów odlotowych………17 5.1. Metody mokrego odsiarczania gazów………20 5.1.1. Metoda wapniowa………22 5.1.2. Metoda wapienno-gipsowa………23 5.1.3. Metoda wapienno-odpadowa………25 5.1.4. Metoda sodowa………27 5.1.5. Metoda podwójno-alkaliczna ………27 5.1.6. Inne metody odsiarczania gazów odlotowych………27 5.1.7. Metoda pólsuchego odsiarczania gazów odlotowych………37 5.2. Metody iniekcji sorbentu………40 5.2.1. Metoda iniekcji sorbentu do paleniska………41 5.2.2. Metoda iniekcji sorbentu do kanalu………43 5.2.3. Metoda sucha z aktywizacja sorbentu………44 5.2.4. Metoda iniekcji wapnia i suchego odsiarczania gazów odlotowych………45 5.3. Metody regeneracyjne odsiarczania gazów odlotowych………46 5.3.1. metoda sodowa (Wellmana-Lorda )………48 5.3.2. Metoda magnezowa………49 5.3.3. Metoda wegla aktywowanego………50 5.4. Metoda E-SOx………52 6. Instalacje odazotowania gazów odlotowych………55 6.1. Metoda selektywnej redukcji katalitycznej………56 6.2. Metoda selektywnej redukcji niekatalitycznej………60 6.3. System hybrydowy SNCR/SCR………63 7. Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie gazów odlotowych………67 7.1. Technologia absorpcji katalitycznej………67 7.2. Technologia wiazki elektronów………70 7.3. Technologia SNRB………74 7.4. Technologia tlenku miedzi………78 8. Podsumowanie 81 9. Spis tabel 83 10. Spis rysunków 84 11. Literatura………86

Ozonosfera i dziura ozonowa.

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1.Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5 1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5 1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7 1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14 Rozdział 2. Dziura ozonowa…….21 2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22 2.2. Niebezpieczne freony……..25 2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34 2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40 2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48 Rozdział 3.Nastepstwa zaniku ozonu……..51 3.1. Dziura ozonowa- zagrozenie dla zycia?……..51 3.2. Dziura ozonowa a efekt cieplarniany……..60 Zakończenie…….62 Bibliografia……..63

Promieniotwórczosc.

Przez administrator

Cel i zakres pracy………3 Rozdział 1. Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3 2.1. Promieniotwórczosc naturalna 2.1.1. Promieniowanie kosmiczne 2.1.2. Promieniowanie ziemskie 2.2. Promieniotwórczosc sztuczna 2.2.1. Źródła medyczne 2.2.2. Elektrownie jadrowe 2.2.3. Opad promieniotwórczy 2.2.4. Bron i naped nuklearny 2.2.5. Inne cywilizacyjne źródła promieniotwórcze 2.3. Biologiczne skutki promieniowania 2.3.1. Skutki stochastyczne 2.3.2. Skutki niestochastyczne Rozdział 2. Techniczne metody ochronne

Oznaczenie zawartosci miedzi jako mikroelementu w roslinach metoda absorpcji atomowej ASA

Przez administrator

1. Wstęp 2. Wystepowanie i rola miedzi 3. Pobieranie miedzi przez rosliny 4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roslinach 5. Graniczne zawartosci miedzi w roslinach 6. Teoria absorpcji atomowej 7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej 8. Omówienie poszczególnych czesci aparatu 9. Czesc praktyczna: 9.1. Aparatura i sprzet 9.2. Roztwory do wykreslenia krzywej wzorcowej 9.3. Wykonanie pomiaru 9.4. Mineralizacja materialu roslinnego 10. Wnioski 11. Literatura

Porzucone wraki środków transportu

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5 1. Prawo o ruchu drogowym………5 2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o odpadach………8 3. Ocena przepisów prawnych………12 Rozdział II. Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15 1. Krajowy park pojazdów………15 2. Przedsiębiorstwa zajmujace się recyklingiem samochodów………19 a. Skup i demontaz………19 b. Mlyny przemyslowe………21 3. Postepowanie wlasciciela z wyeksploatowanym pojazdem………24 Rozdział III. Rola recyklingu w postepowanieu z zuzytymi środkami transportu………31 1. Istota recyklingu samochodów w Polsce………31 2. Etapy recyklingu………35 3. Odpady pochodzace z demontazu pojazdów………45 4. Wpływ porzuconych pojazdów oraz pozostalosci po recyklingu na srodowisko………50 Rozdział IV. Propozycje zmian w świetle dyrektywy 2000/53/WE w sprawie wyeksploatowanych pojazdów………54 Wnioski………61 Bibliografia………65

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych

Przez administrator

Cel prac Wstęp Rozdział I. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach 1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona. 1.1.1 Metoda standardowa. 1.1.2 Metoda polska. 1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona. 1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen. Rozdział II. Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego. 2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym. 2.2 Puchniecie osadu czynnego. 2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego. 2.4 Odmiany procesu osadu czynnego. 2.4.1 System o calkowitym wymieszaniu. 2.4.2 Przeplyw tlokowy. 2.4.3 Stopniowe zasilanie. 2.4.4 Przedluzone napowietrzanie. 2.4.5 Rowy biologiczne. 2.4.6 Sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR). 2.5 Napowietrzanie i mieszanie. 2.5.1 Stezenie rozpuszczonego tlenu. 2.5.2 Dyfuzory i aeratory mechaniczne. 2.5.3 Kontrola stezenia tlenu w komorze. 2.6 Kontrola procesy osady czynnego. 2.7 Recyrkulacja osadu. 2.8 Badanie efektu oczyszczania scieków metoda osadu czynnego. 2.9 Badanie wystepowania deficytu tlenowego przy dawkowaniu scieków do wody powierzchniowej. Rozdział III. Oczyszczanie scieków metoda zlóz biologicznych. 3.1 Rodzaje zlóz biologicznych. 3.1.1 Zloza biologiczne niskoobciazone. 3.1.2 Zloza biologiczne srednioobciazone. 3.1.3 Zloza biologiczne wysokoobciazone. 3.1.4 Zloza wstepne. 3.2 Opis wyposazenia. 3.3 Zloza biologiczne zanurzane (obrotowe) – opis procesu. 3.3.1 Opis wyposazenia. 3.4 Badania zdolnosci natleniajacej zloza biologicznego bez blony biologicznej za pomoca wody wodociagowej wstepnie odtlenionej. 3.5 Oznaczanie czasu kontaktu scieków ze zlozem biologicznym za pomoca chlorku sodowego. 3.6 Wyznaczanie objetosci wolnych przestrzeni zloza biologicznego. Rozdział IV. Zagniwalnosc scieków. 4.1 Badanie zagniwalnosci scieków. Rozdział V. Metody zageszczania osadów. 5.1 Odwadnianie osadów (przygotowanie). 5.1.1 Mechaniczne odwadnianie osadów. 5.2 Badania wpływu polielektrolitów na efekty sedymentacji i zageszczania osadów. 5.3 Oznaczanie gestosci osadów sciekowych o konsystencji plynnej. Rozdział VI. Metody stabilizacji osadów. 6.1 Tlenowa stabilizacja osadów. 6.2 Fermentacja metanowa. 6.2.1 Komory fermentacji metanowej. 6.3 Poletka osadowe. 6.3.1 Laguny osadowe. 6.4 Spalanie osadów. 6.5 Wykorzystywanie osadów w rolnictwie. 6.6 Ostateczne usuwanie osadów. 6.7 Oznaczenie uwodnienia osadów przed i po procesię stabilizacji. Rozdział VII. Neutralizacja scieków. 7.1 Neutralizacja scieków kwasowych wodorotlenkiem sodowym. 7.2 Neutralizacja scieków zasadowych kwasem solnym lub siarkowym. Rozdział VIII. Koagulacja scieków. 8.1 Usuwanie biogenów. 8.2 Badanie wpływu koagulacji scieków na redukcje fosforanów i zwiazków azotowych. 8.3 Badanie wpływu polielektrolitów na proces defosfatacji chemicznej. Rozdział IX. Odtluszczanie scieków. 9.1 Badania efektów odtluszczania scieków metoda koalescencji i flotacji wspomaganej napowietrzaniem. Podsumowanie Literatura cytowana Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska. 1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL. 2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska. 3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy. Rozdział II. Organizacja i struktura parków narodowych. 1. Definicja, cele i funkcje parków. 2. Plan ochrony parków narodowych. 3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze, Sluzba Parku Narodowego. 4. Straz Parku Narodowego. Rozdział III. Funkcje i funkcjonowanie parków narodowych. 1. Obsługa działalności ochronnej. 2. Nauka 3. Dydaktyka specjalistyczna 4. Turystyka 5. Oplaty obowiazujace na terenie parków narodowych Zakończenie. Bibliografia.

Pieninski Park Narodowy.

Przez administrator

I. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i metoda opracowania 1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego 1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego 1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne 1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym II. Zbiory, wydawnictwa, badania Pieninskiego Parku Narodowego – niezbedne elementy w prowadzeniu edukacji srodowiskowej 2.1. Rodzaje zbiorów 2.2. Rodzaje wydawnictw 2.3. Badania naukowe i praktyki studenckie prowadzone na terenie Pieninskiego Parku Narodowego III. Kursy szkolenia ekologicznego 3.1. Edukacja ekologiczna skierowana do turystów 3.2. Kursy dla przewodników turystycznych 3.3. Szkolenie flisaków IV. Edukacja prosrodowiskowa skierowana do ludnosci miejscowej 4.1. Ogólna charakterystyka relacji Pieninski Park Narodowy – lokalna spolecznosc 4.2. Edukacja proekologiczna w szkolach podstawowych i srednich 4.3. Konferencje dla nauczycieli szkól uczestniczacych w Programie edukacyjnym V. Podsumowanie VI. Literatura

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.

Przez administrator

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdział 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojęcie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10 3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11 3.2.5. Dane dotyczace miasta XYZ 17 Rozdział 2. Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………..18 4.1. Stan prawny w XYZ ………..19 4.2. Elementy skladowe oplat za deponowanie odpadów komunalnych ………..22 Rozdział 3. Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ 5.1. Dane ogólne dotyczace gospodarki odpadami dla miasta XYZ – stan istniejacy……….. 24 5.2. Warunki gromadzenia odpadów ………..26 5.3. Plan rozbudowy skladowiska i podstawowe zalozenia projektu rozbudowy……….. 27 5.3.1. Wyniki badan skladu morfologicznego odpadów w XYZ ………..27 5.3.2. Aktualizacja wskazników nagromadzenia odpadów komunalnych dla miasta XYZ……….. 31 Rozdział 4. Przyszlosciowe planowanie systemu zagospodarowania odpadów na podstawie materialów dunskiej agencji ochrony srodowiska dla miasta XYZ……….. 37 6.1. Warunki planu zagospodarowania odpadów dla miasta XYZ……….. 39 6.2. Zalozenia planu oraz sytuacja terazniejsza i prognozy na przyszlosc……….. 40 6.2.1. Strumienie odpadów ………..42 6.2.2. Ilosc odpadów stalych……….. 42 6.2.3. Liczba mieszkanców ………..43 6.2.4. Ekonomia ………..44 6.2.5. Wnioski dotyczace raportu………… 45 Rozdział 5. Koncepcja nowoczesnej gospodarki odpadami dla miasta XYZ……….. 47 7.1. Ogólna charakterystyka problemów zwiazanych z zagospodarowaniem odpadów……….. 48 7.2. Utylizacja odpadów komunalnych dla miasta XYZ ………..50 7.2.1. Koncepcja utylizacji odpadów dla miasta XYZ w roku 2020……….. 53 7.2.2. Źródła finansowania inwestycji……….. 63 Rozdział 6. Program gospodarki odpadami dla miasta XYZ……….. 65 Wnioski ………..67 Literatura ……….. 70

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Ogólne wlasciwosci wody………. 4 Rozdział II. Jakość wody………. 8 2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8 2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16 Rozdział III. Stan wód w Polsce………. 19 3.1. Ochrona wód ……….19 3.2. Zanieczyszczenia wód……….21 3.3. Stan wód……….22 Rozdział IV. Zastosowania wody najczesciej wymagajace jej uzdatnienia……….23 4.1. Praktyczne metody oczyszczania wody i stosowane urzadzenia……….28 4.2. Dobór urzadzen uzdatniajacych……….32 4.3. Dane potrzebne dla ustalenia metod uzdatniania wody i doboru urzadzen uzdatniajacych……….37

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy Metodyka pracy 1. Regulacje i przepisy prawne 1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce 1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE 2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw 2.1. Biodiesel 2.2. Bioetanol 3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych 4. Wnioski Bibliografia