Kategoria: Nieruchomości

Prace z dziedziny Nieruchomosci . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inwestycje w rynek nieruchomości

Przez administrator

W tym artykule dowiesz się o podstawach związanych z rynkiem nieruchomości, w tym o cechach rynku i jego funkcjach, podmiotach występujących na nim oraz specyfice nieruchomości jako obiektu inwestycyjnego. Odkryjesz również, jak działa rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016 3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35 3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016……….46 3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53 Zakończenie……….70 Bibliografia……….72

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015 3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35 3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015……….46 3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53 Zakończenie……….70 Bibliografia……….72

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4. Elementy prawa rzeczowego………19 Rozdział 2. Wycena rynkowa nieruchomosci………28 2.1. Źródła teorii wyceny………28 2.2. Proces wyceny rynkowej nieruchomosci………31 2.3. Podejscia do szacowania nieruchomosci………33 2.3.1 Podejscie porównawcze………33 2.3.2 Podejscie dochodowe………35 2.3.3 Podejscie kosztowe………38 2.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………39 Rozdział 3. Podatek od nieruchomosci………44 3.1. Pojęcie systemu opodatkowania nieruchomosci 44 3.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomosci………46 3.3. Podstawa opodatkowania i stawki w opodatkowaniu nieruchomosci………48 3.4. Zwolnienia w podatku od nieruchomosci………53 3.4.1. Rodzaje zwolnien w podatku od nieruchomosci………53 3.4.2. Zwolnienia od podatku od nieruchomosci w 2001 roku………55 Rozdział 4 Ulgi i odliczenia………58 4.1. Nowa skala podatkowa a wysokość ulg………58 4.2. Odliczenia od dochodu………61 4.3. Odliczenia od podatku………65 Bibliografia 70

Zarządzanie nieruchomościami.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarządzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdział II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen 1.1. Pojęcie i funkcje cen ………..5 1.2. Rodzaje cen ………..11 1.3. Polityka kształtowania cen ………..13 1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17 1.5. Cena a wartosc……….. 22 Rozdział II. Rynek nieruchomosci i jego struktura 2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26 2.2. Wartość nieruchomosci i jej determinanty……….. 43 2.3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomosci ………..56 Rozdział III. Ceny nieruchomosci w małych miastach 3.1. Badanie i analiza rynku nieruchomosci……….. 68 3.2. Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomosci 71 3.3. Skala rynku nieruchomosci ………..77 3.4. Struktura i plaszczyzna rynku nieruchomosci……….. 78 3.5. Ceny wybranych nieruchomosci ………..82 Zalacznik ………..93 Zakończenie……….. 119 Spis tabel ………..120 Spis rysunków ………..120 Literatura……….. 121

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp ………. 5 Rozdział 1.Cel pracy, zakres i metodyka 1.1 Zakres merytoryczny ………. 7 1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8 Rozdział 2. Przeglad literatury ………. 9 Rozdział 3. Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci 3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18 3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19 3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20 3.4 Zasady gospodarki nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc gminy ………. 22 3.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gospodarowanie zasobem nieruchomosci w gminie XYZ ………. 28 3.5.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ………. 29 3.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródłoinformacji ………. 30 3.5.3 Wpływ planów na wartość nieruchomosci ………. 31 3.5.4 Wartość nieruchomosci jako regulator przy opracowywaniu i realizacji ustalen planu miejscowego ………. 33 3.6 Podatek od nieruchomosci jako instrument racjonalnej gospodarki przestrzenia w gminie ………. 34 3.6.1 Obecna formula podatku od nieruchomosci ………. 35 3.6.2 Aktywny model gospodarki nieruchomosciami ………. 36 3.6.3 Dochody z podatków ……….37 3.6.4 Dochody z oplat targowych ………. 37 3.6.5 Dochody z aktywnego gospodarowania nieruchomosciami ………. 37 3.6.6 Dochody czerpane z oplat adiacenckich ………. 38 3.6.7 Renta gruntowa jako równowaznik ekonomiczny w uzytkowaniu ziemi ……….39 3.6.8 Strategia zarządzania nieruchomosciami ………. 40 Rozdział 4. Charakterystyka przedmiotu badan ………. 42 Rozdział 5. Wyniki badan 5.1 Opis wyników badan ………. 46 5.2 Analiza badan wlasnych ………. 48 5.2.1 Opis przeprowadzonych analiz ………. 49 5.2.2 Analiza struktury wlasnosci gruntów na obszarze gminy XYZ ……….49 5.2.3 Analiza stanu mienia komunalnego gminy XYZ ………. 50 5.2.4 Analiza stanu mienia komunalnego (gruntów) w gminie XYZ ………. 51 5.2.5 Analiza stanu mienia komunalnego (obiektów) w gminie XYZ ………. 55 5.2.6 Nabywanie gruntów przez gmine XYZ ………. 56 5.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie XYZ po 1.01.1995 r………. 57 5.3.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy XYZ ………. 58 5.3.2 Zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ………. 60 5.3.3 Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej ………. 62 5.4 Przychody ze sprzedaz gruntów komunalnych ………. 65 5.5 Analiza ustalonych przez Rade Gminy stawek podatku od nieruchomosci ………. 67 Podsumowanie i wnioski ………. 72 Bibliografia ………. 74 Spis wykresów i tabel ……….77

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje rynku nieruchomosci 2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci Rozdział III. Rrynek nieruchomosci w Zakopanem……..43 3.1 Czynniki kształtujące cene rynku nieruchomosci 3.2 Pośrednik i jego rola Podsumowanie i wnioski koncowe……..52 Bibliografia

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Historia I.I Bytom……… 6 I.II Gliwice ………9 I.III Siemianowice slaskie……… 11 I.IV Wnioski……… 12 Rozdział II Rynek nieruchomosci Rozdział III Analiza rynku lokalnego III.I Prognoza popytu ………19 III.I.1 Bytom ………20 III.I.2 Gliwice ………28 III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31 III.I.4 Wnioski ………34 III.II Prognoza podazy ………39 III.II.1 Bytom ………39 III.II.2 Gliwice ………41 III.II.3 Siemianowice slaskie……… 42 III.II.4 Wnioski ………43 Rozdział IV Analiza lokalizacji IV.I Bytom ………46 IV.II Gliwice ………49 IV.III Siemianowice slaskie ………52 IV.IV Wnioski ………55 Rozdział V Analiza wymagan uzytkowników Rozdział VI Baza nieruchomosci VI.I Bytom ………58 VI.II Gliwice……… 61 VI.III Siemianowice slaskie ………63 VI.IV Wnioski ………65 Uwaga: Praca praktyczna bez bibliografii.

Wycena nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdział 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdział 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdział 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych Rozdział 4. Nieruchomości………..20 4.1. Charakterystyka nieruchomosci 4.2. Rodzaje nieruchomosci Rozdział 5. Prawa rzeczowe ………..26 5.1. Prawo wlasnosci 5.2. Uzytkowanie wieczyste 5.3. Ograniczone prawa rzeczowe 5.3.1. Uzytkowanie 5.3.2. Sluzebnosc 5.3.3. Zastaw 5.3.4. Hipoteka 5.3.5. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego 5.3.6. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do domu jednorodzinnego 5.3.7. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu uzytkowego 5.4. Posiadanie Rozdział 6. Prawa zobowiazaniowe ………..39 6.1. Najem 6.2. Dzierzawa 6.3. Uzyczenie 6.4. Darowizna 6.5. Renta 6.6. Dozywocie Rozdział 7. Rodzaje nieruchomosci………..44 7.1. Wartość rynkowa 7.2. Wartość odtworzeniowa 7.3. Wartość katastralna 7.4. Wartość bankowo – hipoteczna Rozdział 8. Sposoby okreslenia wartosci ………..49 8.1. Podejscie porównawcze 8.1.1. Metoda porównywania parami 8.1.2. Metoda korygowania ceny sredniej 8.1.3. Metoda analizy statycznej rynku 8.2 Podejscie dochodowe. 8.2.1 Metoda Inwestycyjna. 8.2.1.1 Technika kapitalizacji prostej. 8.2.1.2 Technika dyskontowania strumieni pienieznych 8.2.2 Metoda zysków 8.3 Podejscie kosztowe 8.3.1 Metoda kosztów likwidacji. 8.4 Podejscie mieszane. 8.4.1 Metoda pozostalosciowa. 8.4.2 Metoda stawki szacunkowej. Rozdział 9. Standardy zawodowe rzeczoznawców……….. 63 Rozdział 10. Uprawnienie do szacowania nieruchomosci ………..66 10.1 Rzeczoznawstwo majatkowe. 10.2 Uprawnienia zawodowe. 10.3 Komisja Kwalifikacyjna 10.4 Postepowanie kwalifikacyjne Rozdział 11. Analiza rynku lokalnego ………..70 11.1 Wprowadzenie Rozdział 12. Wnioski koncowe………..71 Rozdział 13.Zestawienie podstawowych przepisów prawnych……….. 72 Literatura Czesc II Operat szacunkowy nieruchomosci zabudowanej w XYZ w celu ustalenia wartosci sprzedaży Rozdział 14. Podstawa prawna wyceny………..80 Rozdział 15.Przedmiot i zakres wyceny……….80 Rozdział 16.Cel wyceny…………80 Rozdział 17. Podstawy materialno – prawne wyceny………80 4.1. Podstawy prawne 4.2. Źródła danych merytorycznych 4.3. Okreslenie dat istotnych dla operatu szacunkowego Rozdział 18. Stan prawny…………81 5.2 Opis nieruchomosci Rozdział 19.Sposób wyceny………..84 6.1 Wybór podejscia i metody wyceny Rozdział 20. Analiza rynku…………84 Rozdział 21. Okreslenie wartosci nieruchomosci……….85 8.1 Analiza porównywalnych nieruchomosci 8.2 Obliczenie wartosci nieruchomosci 8.3 Wynik koncowy Dane koncowe…………95

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na rynku nieruchomosci 2.4 Otoczenie rynku nieruchomosci 2.5 Instytucje rynku nieruchomosci Rozdział III. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ……….51 3.1 Ogólna charakterystyka badanej nieruchomosci 3.2 Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne rynku 3.3 Czynniki kształtujące cene 3.4 Struktura obrotu na rynku nieruchomosci 3.5 System developerski 3.6 Ocena funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ Podsumowanie i wnioski koncowe……….64 Bibliografia Spis rysunków

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojęcie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdział II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc samorządu gminnego……….. 15 2.3. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z prowadzeniem usług ………..18 2.4. Rynek nieruchomosci gminnych zwiazanych z prowadzaniem uslug 2.4.1. Inwestycje w nieruchomosci zwiazane z uslugami ………..20 2.4.2. Rola wyceny nieruchomosci na rynku ………..38 2.5. Rynek usług w zakresię zarządzania gminnymi nieruchomosciami uslugowymi 2.5.1. Charakterystyka usług nieruchomosci ………..43 2.5.2. Funkcjonowanie rynku usług w zakresię zarządzania gminnymi nieruchomosciami uslugowymi ………..45 Rozdział III. Aktywny model gospodarki nieruchomosciami w gminie 3.1. Plan zarządzania nieruchomoscia ………..50 3.2. Analiza makrootoczenia nieruchomosci ……….. 53 3.3. Dochody budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomosci……….. 55 Zakończenie ……….. 59 Bibliografia ……….. 61

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojęcie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdział II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Cechy rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci 2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku nieruchomosci Rozdział III. Firma XYZ jako przedmiot badan 3.1 Charakterystyka miasta Tarnowa 3.2 Powstanie i rozwój firmy XYZ 3.3 Zakres i kierunki dzialan Rozdział IV. Efekty działalności firmy XYZ. w obrocie nieruchomosciami w latach 2006-2009 4.1 Nieruchomości lokalowe firmy XYZ 4.2 Posiadane nieruchomosci gruntowe przez firme XYZ z terenu Gminy Wojnicz 4.3 Przyszłość firmy XYZ w obrocie nieruchomosciami Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Spis map Spis schematów

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdział 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18 2.1. Pojęcie otoczenia i jego elementy……….18 2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20 2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25 2.2. Wybrane metody analiza otoczenia………25 2.2.1. Analiza 5 sil Portera………25 2.2.2. Analiza PEST………29 2.2.3. Analiza SWOT – ETOP………33 Rozdział 3. Prezentacja przedsiewziecia………40 3.1. Miasto Gliwice………40 3.2. Geneza i istota projektu………42 Rozdział 4. Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomosci w Gliwicach………51 4.1. Analiza 5 sil Portera………51 4.1.2. Nabywcy………51 4.1.2. Dostawcy………59 4.1.3. Konkurencja………61 4.1.4. Bariery wejscia na rynek………64 4.2. Analiza ETOP, szanse i zagrozenia………65 4.3. Analiza koszty – przychody………66 4.4 Analiza celowosci………68 Zakończenie………70 Zalaczniki………72 Spis tabeli………75 Spis rysunków………75 Spis wykresów………75 Biblografia………76

Wpływ czynników 'wewnetrznych’ i 'zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdział 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci 2.2. Wartość ekonomiczna a cena 2.3. Przejawy wartosci na rynku nieruchomosci Rozdział 3. Czynniki wpływajace na wartość ekonomiczna nieruchomosci……………20 3.1. Wpływ czynników wewnetrznych 3.2. Wpływ czynników zewnetrznych Rozdział 4. Modele statystyczne na rynku nieruchomosci……………34 4.1. Model regreji liniowej 4.2. Opis rynku mieszkaniowego miasta Olsztyn 4.3. Opis wybranych atrybutów majacych wpływ na wahania cen 4.3.1. Atrybuty wewnetrzne 4.3.2. Atrybuty zewnetrzne 4.4. Analiza korelacji oraz regresji wielokrotnej 4.4.1. Wpływ czynników wewnetrznych 4.4.2. Wpływ czynników zewnetrznych 4.4.3. Wpływ czynników wewnętrznych i zewnetrznych Podsumowanie……………51 Literatura Spis tabel, schematów i wykresów Spis tabel Spis schematów Spis wykresów

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.

Przez administrator

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9 Rozdział 1.Podstawowe informacje o nieruchomosci. 2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela………. 10 2.1.1 Analiza zawartych umów. ……….11 2.1.2 Analiza umów zawartych z najemcami lokali……….. 12 2.2. Lokalizacja ogólna ……….13 2.3. Lokalizacja szczególowa ……….15 2.4. Charakterystyka nieruchomosci ……….15 2.5. Opis i stan techniczny budynku……….. 16 2.6. Zawartość dokumentacji technicznej……….. 19 2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci……….. 20 2.8. Okreslenie potrzeb remontowych ……….21 2.8.1 Obliczenie stopnia zuzycia technicznego budynku……….. 21 2.8.2 Harmonogram prac remontowo-modernizacyjnych……….. 22 2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomoscia……….. 24 2.10. Podsumowania i wnioski……….. 24 Rozdział 2. Analiza rynku nieruchomosci. 3.1. Okreslenie zasiegu rynku……….. 26 3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania……….. 29 3.3. Konkurencyjne nieruchomosci. Analiza porównywalnych nieruchomosci……….. 29 3.4. Podsumowanie i wnioski……….. 30 Rozdział 3. Biezaca analiza finansowa. 4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartosci lacznych……….. 32 4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów……….. 33 4.3. Potencjalne źródła finansowania……….. 33 4.4. Okreslenie wartosci nieruchomosci……….. 34 4.5. Podsumowania i wnioski……….. 35 Rozdział 4. Analiza strategiczna. 5.1. Mocne i slabe strony nieruchomosci……….. 37 5.2. Okreslenie wariantów postępowania……….. 39 Rozdział 5. Ocena wariantów postępowania. 6.1. Ustalenie stopy dyskontowej……….. 41 6.2. Skutki wdrozenia poszczególnych wariantów……….. 41 6.3. Wskazanie wariantu optymalnego……….. 48 6.4. Podsumowanie i wnioski……….. 51 Rozdział 6.Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzglednieniem ewentualnych zagrozen. 7.1. Plan marketingowy ……….53 7.2. Harmonogram planowanych dzialan………. 53 7.3. Analiza ryzyka realizacji planu……….. 55 Podsumowanie planu i wnioski koncowe……….. 61 Spis tabel i zdjec……….. 63 Uwaga: Praca praktyczna bez ma przypisów !

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ)

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdział 2. Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami 2.1. Zadania i zakres działania Oddzialu………24 2.2. Formy gospodarowania nieruchomosciami Oddzialu………39 2.2.1.Gospodarowanie zasobami mieszkalnymi Oddzialu………40 2.2.2. Zasady sprzedaży nieruchomosci komercyjnych………49 2.2.3.Przekazanie aportem nieruchomosci do spółek PKP………52 2.2.4.Przekazanie nieruchomosci poza PKP………54 2.3. Systemy ewidencji gruntów PKP………58 Rozdział 3. Dochody z tytułu obrotu nieruchomosciami oddzialu 3.1. Sprzedaz nieruchomosci mieszkalnych………62 3.2. Najem I dzierzawa nieruchomosci………67 3.3. Analiza działalności Oddzialu………75 Podsumowanie ………79 Literatura………..82 Akty prawne i inne………..84 Spis tabel………..85 Spis wykresów………..85 Spis rysunków………85

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci 1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych 1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia 1.12. Podsumowanie i wnioski Rozdział 2. Analiza rynku nieruchomosci………..18 2.1. Wyznaczenie zasiegu i opis rynku nieruchomosci w ujęciu historycznym 2.2. Wlasciciele i najemcy – ich potrzeby i preferencje 2.3. Nieruchomości porównywalne i konkurencyjne 2.4. Podsumowanie i wnioski Rozdział 3. Biezaca analiza finansowa………..25 3.1. Analiza wpływów i wydatków 3.2. Możliwościzwiekszenie wpływów i zmniejszenia wydatków 3.3. Potencjalne źródła finansowania 3.4. Okreslenie wartosci nieruchomosci 3.5. Podsumowanie i wnioski Rozdział 4. Analiza strategiczna ………..29 4.1. Mocne slabe strony nieruchomosci 4.2. Ustalenie stopy dyskonta 4.3. Charakterystyka wariantów postępowania Rozdział 5. Ocena i rekomendacja wariantu postępowania………..38 5.1. Skutki wdrozenia poszczególnych wariantów 5.2. Analiza porównawcza wariantów 5.3. Wskazanie wariantu optymalnego Rozdział 6. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzglednieniem ewentualnych zagrozen………..42 Podsumowanie planu i wnioski koncowe ………..44

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdział II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdział III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008 3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35 3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-2008……….46 3.3. Prognozy na 2009 rok w nieruchomosciach……….53 Zakończenie……….70 Bibliografia……….72

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

Przez administrator

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdział I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdział II Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Zakres podmiotowy. 1.1. Pojęcie cudzoziemca w świetle prawa polskiego………11 1.2. Definicja cudzoziemca w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………17 1.3. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………21 2. Zakres przedmiotowy………25 2.1. Pojęcie nieruchomosci w świetle prawa polskiego………25 2.2. Nabycie nieruchomosci w świetle ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………27 2.3. Prawo wlasnosci i uzytkowania wieczystego………32 2.4. Wylaczenia stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………37 2.5. Nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców udzialów lub akcji w spólkach na terytorium RP bedacych wlascicielami lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci………39 Rozdział III Tryb udzielania zezwolenia na nabywanie nieruchomosci oraz akcji lub udzialów przez cudzoziemców. 1. Zezwolenie ………43 2. Zwolnienia ustawowe z obowiazku uzyskania zezwolenia………51 3. Promesa ………54 Rozdział IV Nabywanie nieruchomosci polozonych w Polsce przez podmioty z Unii Europejskiej ………57 Rozdział V Nabywanie nieruchomosci przez cudzoziemców w innych krajach czlonkowskich Unii Europejskiej. 1. Uwagi wstepne………60 2. Nabywanie nieruchomosci w krajach o liberalnych zasadach ………61 3. Kraje stosujace ograniczenia w nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców………65 Zakończenie………72 Wykaz zródel………74

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego).

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Nieruchomości-zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych 2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci Rozdział II Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci 1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy 2. Praktyczny przebieg procesu nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do prowadzenia działalności wlasnej Rozdział III Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi do podmiotu gospodarczego 1. Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi do firmy a przeznaczonymi do działalności wlasnej (proces praktyczny) 2. Nabywanie praw do nieruchomosci i zarządzanie nieruchomosciami w aspekcie efektywnosci ekonomicznej prowadzonej działalności przez firme 3. Wytyczne dla doskonalenia procesów nabywania praw do nieruchomosci i zarządzania nieruchomosciami Zakończenie Bibliografia

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci. 2. Pojęcie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku. 3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych. 4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych. 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział II 1. Klasyfikacja gruntów mogacych zostac przeksztalconymi na cele nierolnicze i nielesne. Etapy przeksztalcenia gruntów na cele nierolnicze oraz nielesne. Rozdział III 1. Charakterystyka kierunku rozwoju zagospodarowania przestrzennego.

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojęcie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdział 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26 2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33 Rozdział 3 Inne podmioty funkcjonujace na rynku nieruchomosci 3.1. Podzial uczestników rynku nieruchomosci………..36 3.2.Podmioty wspólpracujace z posrednikiem na rynku nieruchomosci………..40 3.3. Bank jako glówny podmiot finansowania inwestycji na rynku nieruchomosci………..59 Zakończenie………..63 Bibliografia………..64