Kategoria: Podatki

Prace z dziedziny Podatki . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego

Przez administrator

Zapraszamy do lektury naszego artykułu na temat międzynarodowego planowania podatkowego. Dowiecie się tu o pojęciu podatku, transgranicznym planowaniu podatkowym oraz klasyfikacji rajów podatkowych. Przedstawimy również kryteria wyboru raju podatkowego oraz zastosowanie rajów podatkowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym.

Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu w firmie XZY

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział 1 Istota i specyfika podatku VAT 1.1 Podatek vat – aspekty teoretyczne………. 4 1.1.1 Geneza, istota i pojecie podatku VAT ……….4 1.1.2 Klasyfikacja i cechy podatku VAT………. 7 1.2 Podatek VAT w systemie podatkowym Polski………. 11 1.2.1 Ogólna charakterystyka systemu podatkowego w Polsce………. 11 1.2.2 Wprowadzenie i transformacja podatku VAT w Polsce ……….14 1.2.3 Podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej ……….18 1.3 Obrót wewnątrzwspólnotowy a trans graniczy ……….21 Rozdział 2 Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie podatkowe       2.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ……….24 2.1.1 Istota i pojęcie WNT ……….24 2.1.2 Obowiązek podatkowy………. 26 2.1.3 Zakres i wyłączenia transakcji WNT ……….28 2.2 Transakcje importu towarów ……….31 2.2.1 Istota i pojęcie importu towarów………. 31 2.2.2 Obowiązek podatkowy w imporcie towarów ……….33 2.2.3 Uwarunkowania i zasady importu……….35 2.3 Transakcje WNT a import. Analiza porównawcza w ujęciu podatkowym………. 39 Rozdział 3 Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie rachunkowe       3.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ……….44 3.1.1. Zasady dokumentowania WNT ……….44 3.1.2. Zakres i sposób ewidencji WNT………. 46 3.2. Transakcje importu towarów ……….50 3.2.1. Zasady dokumentowania importu towarów ……….50 3.2.2. Zakres i rodzaj dokumentacji w imporcie towarów………. 54 3.3. Transakcje wnt a import. Analiza porównawcza w ujęciu rachunkowym ……….59 Rozdział 4 Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT i obrocie trans granicznym na przykładzie p.h.” Biedronka” w.k.t. Klimas sp. Jawna       4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….61 4.2. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT ……….62 4.3. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach importowych ……….66 Zakończenie ……….71 Bibliografia ……….73 Spis tabel i rysunków ……….78 Opis zawartości pracy: Praca ma charakter teoretyczno – praktyczny i podzielona jest na cztery części przed-stawiające poszczególne zagadnienia. Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Skupiono się w nim bowiem na ogólnym wprowadzeniu do tematyki pracy, przedstawiono charakterystykę podatku Vat oraz jego harmonizację w ramach Unii Europejskiej. Wyjaśniono w nim również pojęcie i rolę podatku Vat w obrocie międzynarodowym, a w szczególności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Rozdział drugi poświęcony jest transakcjom międzynarodowym w ujęciu podatkowym. Posłużono się porównaniem importu i exportu a wewnątrzwspólnotowego na-bycia i dostawy towarów. . Szczególną uwagę skupiono na sposobie wyliczania podatku VAT , jego ujmowania i odliczania w deklaracjach podatkowych. W rozdziale trzecim przedstawiono te same transakcje międzynarodowe co w rozdziale drugim ale w ujęciu podatkowym. Przedstawiono w sposób graficzny ewiden-cje rachunkową rozliczeń międzynarodowych z uwzględnieniem specjalnych zasad rozliczania podatku VAT i sposobu wyliczenia zobowiązania z tytułu realizowanej trans-akcji . Czwarty rozdział ma charakter empiryczny. W ostatniej części pracy metodą porównania dokonano analizy zdarzeń wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a importu. Przedstawiono operacje gospodarcze, z jakimi ma do czynienia firma P.H.” Biedronka „ W.K.T. Klimas Spółka Jawna prowadząca swoją działalność w kraju jak i również na terenie Unii Europejskiej. W pracy posłużono się dostępną literaturą na temat podatku VAT w Polsce i UE oraz zagadnieniami związanymi z ewidencją i rozliczaniem transakcji wewnatrzwspólnotowych i trans granicznych , aktami prawnymi takimi jak ustawy, dyrektywy. Wykorzystano także treści ustawy regulującej funkcjonowanie podatku od towarów i usług. Istotnymi pomocniczymi materiałami były artykuły w czasopismach i źródłach internetowych.

Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4 1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7 1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10 1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13 Rozdział 2 Ryczałtowe formy opodatkowania       2.1. Ryczałtowe formy opodatkowania………… 19 2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych …………21 Rozdział 3 Opodatkowanie według zasad ogólnych       3.1. Ogólna charakterystyka opodatkowania według zasad ogólnych………… 29 3.2. Opodatkowanie według skali podatkowej………… 32 3.3. Opodatkowanie według podatku liniowego………… 35 3.4. Formy ewidencji …………37 Rozdział 4 Praktyczne zastosowanie form opodatkowania       4.1. Prezentacja badanych firm …………41 4.2. Optymalne formy opodatkowania dla badanych firm………… 47 Zakończenie …………53 Bibliografia …………56 Pozycje książkowe …………56 Ustawy…………57 Czasopisma …………57 Źródła internetowe………… 58 Spis tabel …………58

Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji

Przez administrator

Podatek dochodowy jest bardzo popularnym tematem podczas pisania pracy magisterskiej. Jednym z rodzaj podatków jest podatek od osób fizycznych. Dobrze napisana praca powinna zawierać takie informacje czym jest podatek od osób fizycznych, na jakie ulgi oraz zwolnienia może liczyć podatnik oraz skutki dla Państwa wynikające z jego wprowadzenia.Ważne są również instrumenty optymalizacji podatkowej. Poniżej przykład jak może wyglądać przykładowa praca. Wstęp………3 Rozdział I Podatki i ich rola w gospodarce narodowej 1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5 1.2. System podatkowy w Polsce……… 7 1.3. Rodzaje podatków ………10 1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14 Rozdział II Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego charakterystyka 2.1. Podatek dochodowy – uwarunkowania prawne ………17 2.2. Przedmiot i podmiot podatku dochodowego ………18 2.3. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ………22 2.4. Wysokość obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych……… 26 Rozdział III Optymalizacja podatkowa w gospodarce 3.1. Istota optymalizacji podatkowej ………30 3.2. Legalne i nielegalne sposoby optymalizacji ………33 3.3. Skutki dla państwa wynikające z optymalizacji podatkowych ………35 3.4. Kontrowersje i ryzyko optymalizacji podatkowej……… 41 Rozdział IV Optymalizacja w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.1. Instrumenty optymalizacji podatkowej ………45 4.2. Zryczałtowane formy opodatkowania i zróżnicowanie podatku……… 46 4.3. Legalne sposoby optymalizacji stosowane w gospodarczej rzeczywistości 50 4.4. Przykłady nielegalnych metod optymalizacji podatków ………54 4.5. Etyczne aspekty optymalizacji podatkowej ………59 Podsumowanie……… 63 Bibliografia ………65 Spis tabel ………71 Spis rysunków ………71 Spis wykresów ………71

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdział IV  VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji. 4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22 4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27 Rozdział V Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsiebiorstw. 5.1. Wpływ VAT na finanse przedsiebiorstw………. 32 5.2. Znaczenie przepisów unijnych dla polskich przedsiebiorstw………. 40 Podsumowanie………. 43 Bibliografia………. 45

Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdział IV  VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji. 4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22 4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27 Rozdział V Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsiebiorstw. 5.1. Wpływ VAT na finanse przedsiebiorstw………. 32 5.2. Znaczenie przepisów unijnych dla polskich przedsiebiorstw………. 40 Podsumowanie………. 43 Bibliografia………. 45

Udział podatków pośrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdział IV  VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji. 4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22 4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27 Rozdział V Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsiebiorstw. 5.1. Wpływ VAT na finanse przedsiebiorstw………. 32 5.2. Znaczenie przepisów unijnych dla polskich przedsiebiorstw………. 40 Podsumowanie………. 43 Bibliografia………. 45

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Elementy teorii opodatkowania 1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5 1.2. Podstawa opodatkowania………6 1.3. Zobowiązania podatkowe………8 1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9 1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11 1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12 1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14 1.8. Zjawisko szarej strefy………15 1.9. Krzywa laffera………16 Rozdział 2 System podatkowy. 2.1. Źródła prawa podatkowego………18 2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce………19 2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa………20 2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa………21 2.5 opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej………23 2.6. Rozwiązania ewidencyjne dla celów opodatkowania na zasadach ogólnych oraz w formie karty podatkowej………27 2.7. Kredyt podatkowy, jako specyficzne zwolnienie podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych………29 2.8. Klasyfikacja podmiotów z sektora msp………30 Rozdział 3 Analiza przykładowych obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2012-2014       3.1. Charakterystyka podmiotów płacących podatek należny………33 3.2. Przykłady rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw………36 3.3. Analiza porównawcza podatków obciążających osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą………41 3.4. Analiza wpływu opodatkowania na rentowność przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012 -2015 ………43 Podsumowanie i wnioski………46 Bibliografia

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).

Przez administrator

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojęcie oraz cechy podatku. 1.2. Przesłanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. 1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT). 2.2. Powstanie obowiązku podatkowego. 2.3. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT. 2.4. Zwolnienia od podatku VAT. 2.4.1. Zwolnienia podmiotowe. 2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe. 2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT. 2.6 Podatek należny, podatek naliczony.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5 1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego 1.2. Cechy podatków dochodowych 1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych 1.3.1. Podmiot opodatkowania 1.3.2. Przedmiot opodatkowania 1.3.3. Podstawa opodatkowania 1.3.4. Skala podatkowa 1.3.5. Stawki podatkowe 1.4. Zwolnienia i ulgi w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych 1.4.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium uznaniowosci administracyjnej 1.4.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego 1.4.3. Podzial ulg i zwolnien podatkowych w oparciu o kryterium wpływu ulgi na przedmiot opodatkowania oraz na wielkosc podatku Rozdział II. Charakterystyka Urzędu Skarbowego w XYZ …………27 2.1. Urzedy skarbowe w systemie administracji finansowej 2.2. Forma organizacyjno prawna 2.3. Struktura organizacyjna 2.4. Zatrudnienie 2.5. Majatek urzedu 2.6. Gospodarka finansowa Urzędu 2.6.1. Plan finansowy 2.6.2. Wydatki Urzędu 2.6.3. Wpływy na rachunki Urzędu Rozdział III. Realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych …………52 3.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzedzie Skarbowym w XYZ 3.2. Charakterystyka ulg i zwolnien w podatku dochodowym od osób fizycznych stosowanych w Urzedzie Skarbowym w XYZ 3.2.1. Ulgi i zwolnienia uzaleznione od uznania organu administracyjnego 3.2.1.1. Zaniechanie ustalania i poboru podatku 3.2.1.2. Umorzenie zaleglosci podatkowych 3.2.1.3. Odraczanie terminów platnosci 3.2.2. Ulgi i zwolnienia funkcjonujace w sferze gospodarczej 3.2.2.1. Ulga inwestycyjna 3.2.2.2. Ulga za wyszkolenie ucznia 3.2.2.3. Ulga zwiazana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 3.2.3. Ulgi wpływajace na podstawe opodatkowania i wysokość podatku Zakończenie …………68 Bibliografia Literatura i Akty prawne Spis tabel Spis rysunków

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce. 1.3.1. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego. 1.3.2. Rozwój podatku dochodowego w Polsce. Rozdział II Polskie prawo podatkowe w ujęciu Ordynacji podatkowej……………………18 2.1 Zakres i struktura polskiego prawa podatkowego. 2.1.1 Struktura pionowa zródel polskiego prawa podatkowego. 2.1.2 Struktura pozioma zródel polskiego prawa podatkowego. 2.2 Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa podatkowego. 2.2.1 Pojęcie obowiazku oraz zobowiazania podatkowego. 2.2.2 Wygasanie zobowiazan podatkowych. 2.2.3 Odpowiedzialnosc majatkowa za zobowiazania podatkowe. 2.2.4 Zmiana przepisów karnych podatkowych. Rozdział III Podatek dochodowy od osób prawnych w latach dziewiecdziesiatych…….29 3.1 Uwarunkowania prawne podatku dochodowego od osób prawnych. 3.1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. 3.1.2 Przychód. 3.1.3 Koszty uzyskania przychodów. 3.1.4. Wydatki nie bedace kosztami uzyskania przychodów. 3.1.5 Zwolnienia przedmiotowe. 3.1.6. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku. 3.2 Zarys oceny funkcjonowania podatku dochodowego od osób prawnych w latach dziewiecdziesiatych. Rozdział IV Strategie podatku dochodowego od osób prawnych w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem…..67 4.1. Strategia kosztowa. 4.2. Strategia dochodowa. 4.3. Polityka dywidendy. Zakończenie. Bibliografia.

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

Przez administrator

Rozdział I. Kierunki i natezenie zmian, 1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u 1.2 Zmiany poziomu opodatkowania Podatki pośrednie Podatki bezpośrednie Rozdział II. Przyczyny zmian 2.1 Urynkowienie gospodarki 2.2 Prywatyzacja Rozdział III. Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania 3.1 Motywacyjny charakter zmian poziomu opodatkowania 3.2 Wpływ na dynamike gospodarcza 3.3 Wpływ na zróznicowanie dochodów ludnosci

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Geneza i istota podatku. 1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4 1.2. Funkcje podatku……….7 1.3. Zasady podatkowe……….10 1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13 1.5. Pojęcie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17 1.6.Glówne typy podatków i zakres ich zastosowania……….25 Rozdział II. Dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej. 2.1 Historia i motywy harmonizacji opodatkowania ……….31 2.2 Harmonizacja podatku od towarów i uslug……….44 2.3 Akcyzy……….49 2.4 Opodatkowanie majątku……….54 2.5 Podatek przemyslowy ……….57 Rozdział III. Ocena polskiego systemu podatkowego w oparciu o dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej. 3.1 Podatek od towarów i uslug……….58 3.2 Podatek akcyzowy……….62 3.3 Podatek dochodowy od osób fizycznych……….63 3.4 Podatek dochodowy od osób prawnych……….69 3.5 Podatek rolny……….70 3.6 Podatek lesny……….71 3.7 Podatek od nieruchomosci……….72 3.8 Podatek od spadków i darowizn……….73 Bibliografia……….76 Pozycje zwarte……….76 Pozycje artykulowe……….76 Akty normatywne……….77 Spis tabel i wykresów……….78 Zalaczniki……….78

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)

Przez administrator

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku. 1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT). 2.2. Powstanie obowiazku podatkowego. 2.3. Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT. 2.4. Zwolnienia od podatku VAT. 2.4.1. Zwolnienia podmiotowe. 2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe. 2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT. 2.6 Podatek nalezny, podatek naliczony. Bibliografia

Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Pojęcie podatku i jego cechy………4 2. Elementy konstrukcji podatków………5 3. Zasady podatkowe………14 4. Funkcje podatków………21 5. Klasyfikacja podatków………22 6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………25 Rozdział II Podatki pośrednie………29 1. Podatek od towarów i usług (VAT)………29 2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i podatnika………44 3. Podatek akcyzowy………48 4. Podstawy prawne podatków posrednich………53 4.1. Podatek od towarów i uslug………53 4.2. Podatek akcyzowy………58 Rozdział III Podatki pośrednie w krajach Unii Europejskiej………60 1. Rola podatków posrednich w krajach Unii Europejskiej………60 2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE………68 2.1. Podatek VAT w Austrii………70 2.2. Podatek VAT we Francji………72 2.3. Podatek VAT we Wloszech………74 3. Podatek akcyzowy w krajach Unii Europejskiej………76 Rozdział IV. Dostosowywanie w polityce podatkowej w Polsce w zakresię podatku VAT i akcyzy do wymogów Unii Europejskiej………82 1. Podatek VAT w drodze do Unii Europejskiej………84 1.1. Zakres opodatkowania………84 1.2. Zakres terytorialny………84 1.3. Podatnicy………85 1.4. Transakcje podlegajace opodatkowaniu………85 1.5. Miejsce powstania obowiazku podatkowego………85 1.6. Podstawa opodatkowania………86 1.7. Stawki VAT………86 1.8. Zwolnienia………89 1.9. Odliczenia………92 1.10. Zwroty VAT………93 1.11. Podatek VAT w rolnictwie………94 2. Podatek akcyzowy………95 2.1. Napoje alkoholowe………95 2.1.1. Piwo – struktura i poziom stawek………96 2.1.2. Wino – struktura i poziom stawek………97 2.1.3. Produkty pośrednie – struktura i poziom stawek akcyzy………97 2.1.4. Alkohol etylowy – struktura i poziom stawek………98 2.1.5. Zwolnienia z akcyzy………98 2.2. Wyroby tytoniowe………99 2.2.1. Zakres opodatkowania………99 2.2.2. Struktura i poziom stawek podatku akcyzowego dla papierosów………100 2.2.3. Zwolnienia lub zwroty podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych………102 2.3. Oleje mineralne………102 2.3.1. Zakres opodatkowania………102 2.3.2. Struktura stawek podatku akcyzowego od paliw i ich poziom………103 2.3.3. Zwolnienia z podatku akcyzowego………105 2.4. Magazynowanie i przemieszczanie wyrobów akcyzowych………105 2.4.1. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zaplaconym podatkiem………105 2.4.2. Produkcja, przetwarzanie i magazynowanie wyrobów akcyzowych z podatkiem zawieszonym………107 2.4.3. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z podatkiem zawieszonym………108 2.4.4. Zwroty zaplaconego podatku akcyzowego………109 Zakończenie………111 Biblografia………113

Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.

Przez administrator

Wstęp Rozdział pierwszy Podatki jako kategoria ekonomiczna ……….6 1. Pojęcie i charakterystyka podatków 2. Funkcje podatków 3. Formalnoprawne cechy podatków 4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa 5. Systemy podatkowe i ich struktura 6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja 7. Struktura systemu podatkowego Rozdział drugi Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych ……….29 1. Podmiot opodatkowania 2. Przedmiot opodatkowania 3. Przychody podatnika 4. Koszty uzyskania przychodu 5. Zwolnienia podmiotowe 6. Zwolnienia przedmiotowe 7. Podstawa opodatkowania 8. Stawki podatkowe 9. Rok podatkowy Rozdział trzeci Prezentacja xyz s.a. z siedziba we Wronkach ……….63 1. Powstanie i historia spółki akcyjnej xyz 2. DIagnoza struktury organizacyjnej i zatrudnienia 3. Przedmiot i oferta handlowa analizowanej jednostki gospodarczej 4. Otoczenie i pozycja rynkowa xyz s.a. 5. Źródła zaopatrzenia w materialy i towary Rozdział czwarty Analiza sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaznikowej ……….91 1. Rentownosc; 2. Plynnosc i sprawnosc działania 3. Wyplacalnosc Rozdział piaty Analiza wykorzystywanych strategii w podatku dochodowym od osób prawnych w spółce akcyjnej xyz ……….103 1. Zagadnienia wprowadzajace 2. Strategia kosztowa 3. Inne koszty oraz wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów 4. Wydatki nie stanowiAce kosztów uzyskania przychodów 5. Odliczenia od dochodów 6. Podstawa opodatkowania 7. Nalezny podatek dochodowy Zakończenie Bibliografia

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gospodarka budżetowa państwa………7 1. Pojęcie budżetu państwa………7 2. Charakter prawny budżetu państwa………11 3. Cechy budżetu państwa………16 4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17 5. Zasady budżetowe………24 Rozdział II. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce……… 27 1. Ogólny charakter wpływów budżetowych……… 27 2. Podzial dochodów budżetowych………30 3. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………33 3.1. Pojęcie i cechy podatków………33 3.2. Elementy konstrukcji podatku………35 3.3. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotu opodatkowania………39 Rozdział III. Podatek dochodowy na tle innych podatków………41 1. Podatek dochodowy………41 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………42 2.1. Podmiot opodatkowania………42 2.2. Przedmiot opodatkowania………43 2.3. Zwolnienia przedmiotowe………45 2.4. Wydatki ponoszone w celu osiagniecia przychodu………46 2.5. Podstawa opodatkowania………48 2.6. Wysokosc podatku………51 2.7. Forma zryczaltowanego podatku dochodowego………54 2.8. Zasady platnosci podatku………56 3. Podatek dochodowy od osób prawnych………59 3.1. Zakres podmiotowy………59 3.2. Przedmiot opodatkowania………60 3.3. Koszty uzyskania przychodów……… 63 3.4. Kwoty wolne od podatku………65 3.5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku………68 4. Przewidywane zmiany w podatkach dochodowych w 1999 roku………70 5. Podatek dochodowy a wpływy ogólem w ujęciu statystycznym………74 Rozdział IV. Ocena wpływów z tytułu podatków dochodowych na przykładzie Urzędu Skarbowego 1. Urzad Skarbowy jako organ pionu podatkowego………77 2. Dochody Urzędu Skarbowego 80 2.1. Zestawienie statystyczne dochodów urzedu………80 2.2. Ogólna ocena dochodów budżetowych z tytulu podatku dochodowego na przykładzie jednostki budżetowej……… 83 2.3. Wpływ kontroli podatkowych na wielkosc dochodów (zasobów) urzedu……… 84 3. Gospodarcze i społeczne skutki podatków……………… 87 4. Reforma podatkowa – podatek liniowy czy progresywny………90 5. Wspólczesne spojrzenie na zmiany podatku dochodowego………92 Zakończenie………95 Literatura………96 Spis rysunków………99 Spis tablic………100

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju podatkowego……….5 1.1 Definicja raju podatkowego. 1.2 Kryteria wyboru 1.3 Lista oaz. Rozdział 2. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10 Rozdział 3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13 3.1 Zmiana miejsc zamieszkania. 3.2 Stosowanie cen transferowych (transfer pricing) 3.3 Porozumienie o podziale kosztow badan i rozwoju 3.4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 3.5 Wykorzystywanie oaz podatkowych w celu prania brudnych pieniedzy Rozdział 4. Polskie przepisy antyrajowe………32 4.1 Prawo dewizowe 4.2 Prawo podatkowe Zakończenie………39 Bibliografia

Zasada równości podatkowej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Zasada równości jako postulat sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5 1.1. Poglady kameralistów ……….5 1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7 1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10 1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13 1.5. Równosc podatkowa F. Neumarka ……….15 1.6. Sprawiedliwosc pozioma i pionowa w koncepcji zdolnosci platniczej ………. 16 Rozdział II Zasada równości opodatkowania w polskim systemie prawnym ……….19 2.1. Definicje zasady równości opodatkowania……….19 2.2. Równosc opodatkowania a zdolnosc platnicza………. 24 2.3. Zasada równości opodatkowania a konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych ………. 32 2.3.1. Ograniczony i nieograniczony obowiazek podatkowy ……….32 2.3.2. Zwolnienia przedmiotowe……….34 2.3.3. Ulgi podatkowe……….37 2.3.4. Skale i stawki podatkowe……….38 2.3.5. Uproszczone formy opodatkowania………. 40 2.4. Zasada równości opodatkowania a konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych………. 41 2.4.1. Odrebnosci w podatku dochodowym od osób prawnych……….41 2.4.2. Ograniczony i nieograniczony obowiazek podatkowy……….41 2.4.3. Zwolnienia przedmiotowe……….43 2.4.4. Ulgi podatkowe……….44 2.4.5. Skala i stawki podatku ……….45 2.5. Zasada równości opodatkowania a prawo wlasnosci i wolnosc prowadzenia działalności gospodarczej ………. 46 Zakończenie ………. 49 Bibliografia ………. 51

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne ……….6 1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o. 1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o. 1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o. 1.3.1 Ograniczenia podmiotowe 1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe 1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki z o.o. 1.5 Źródła regulacji prawnej Rozdział II Etapy tworzenia spółki z o.o. ………18 2.1 Charakterystyka prawna procesu zakladania spółki z o.o. 2.2 Czynnosci przygotowawcze 2.3 Spólka z o.o. w organizacji 2.4 Odpowiedzialnosc spółki za czynnosci prawne podjete przed jej rejestracja 2.5 Problematyka niedojscia spółki z o.o. do skutku Rozdział III Czynnosci wymagane do powstania spółki z o.o. ………26 3.1 Zawarcie umowy spółki z o.o. 3.1.1 Charakterystyka prawna umowy spółki z o.o. 3.1.2 Forma umowy spółki z o.o. 3.1.3 Tresc umowy spółki z o.o. 3.1.3.1 Klasyfikacja postanowien umowy spółki z o.o. 3.1.3.2 Postanowienia obligatoryjne i fakultatywne 3.2 Wniesienie kapitału zakladowego 3.2.1 Charakterystyka i funkcje kapitału zakladowego 3.2.2 Wniesienie wkladów pienieznych i niepienieznych 3.2.3 Odpowiedzialnosc za niewniesienie lub/i nienalezyte wniesienie wkladów 3.3 Ustanowienie organów spółki z o.o. 3.3.1 Charakterystyka prawna organów spółki 3.3.2 Zakazy powolywania pewnych osób do organów spółki z o.o. 3.3.3 Powolanie zarzadu 3.3.4 Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 3.4 Zarejestrowanie spółki z o.o. 3.4.1 Charakterystyka prawna rejestru przedsiebiorstw 3.4.2 Wszczecie i przebieg postępowania rejestrowego 3.4.3 Wpis do rejestru przedsiebiorstw 3.4.4 Skutki prawne wadliwego wpisu do rejestru przedsiebiorców Zakończenie Bibliografia

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I System podatkowy w Polsce……… 4 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………4 1.2. Rodzaje podatków………6 1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….22 Rozdział II Podatek VAT……… 25 2.1. Geneza podatku VAT……….25 2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………28 2.3. Przedmiot opodatkowania……….29 2.4. Zwolnienia z podatku………35 2.5. Stawki podatku………44 Rozdział III Funkcjonowanie przedsiębiorstw w polskiej gospodarce……….. 46 3.1. Definicja przedsiębiorstwa………46 3.2. Cele i zadania realizowane przez przedsiębiorstwa……….54 3.3. Polityka finansowa przedsiębiorstwa………61 Rozdział IV Podatek VAT a polityka finansowa przedsiebiorstw………66 4.1. Funkcje podatku VAT w przedsiębiorstwie……….66 4.2. Wpływ podatku VAT na działalność i finanse przedsiębiorstw………67 4.3. Znaczenie podatku VAT dla gospodarki finansowej przedsiębiorstw………72 Zakończenie……… 77 Bibliografia……… 78

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy……… 4 1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4 1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa………. 11 1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej………. 20 Rozdział II. Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………. 25 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 25 2.2. Organizacja przedsiębiorstwa……… 30 2.3. Charakterystyka finansowa firmy……… 33 Rozdział III. Podatki obciazajace przedsiebiorstwo sektora panstwowego na przykładzie XYZ………47 3.1. Obecny system podatkowy w Polsce…. 47 3.2. Podatki majatkowe…. 49 3.2.1. Podatek od nieruchomosci…. 49 3.2.2. Podatek od środków transportu………. 52 3.3. Podatki przychodowe…. 53 3.3.1. Podatek od towarów i uslug… 53 3.4. Podatki dochodowe… 59 3.4.1. Podatek dochodowy od osób prawnych…. 59 3.5. Quasi – podatki…. 66 3.5.1. Skladki na ZUS, FP i FGSP………. 66 3.5.2. Dywidenda……… 69 3.5.3. Wplaty na PFRON………. 70 Rozdział IV. Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa i sposoby jego mierzenia na przykładzie badanego przedsiębiorstwa XYZ………72 4.1. Zdolnosc podatkowa i ciezar………. 72 4.2. Metody badania ciezaru podatkowego………. 75 Literatura

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………9 Rozdział I Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy ………11 1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11 1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18 1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa panstwowego………21 Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26 2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26 2.2 Charakterystyka finansowa badanego przedsiębiorstwa………29 Rozdział III Obciazenia podatkowe przedsiebiorstw sektora panstwowego na przykładzie XYZ………37 3.1 Ogólne zagadnienia podatkowe………37 3.2 Elementy techniki podatkowej………38 3.3 Podatki majatkowe………42 3.3.1 Podatek od nieruchomosci………42 3.3.2 Podatek od środków transportowych………44 3 4 Podatki dochodowe………45 3.4.1 Podatek dochodowy od osób prawnych………45 3.5 Podatki przychodowe………52 3.5.1 Podatek obrotowy od jednostek gospodarki uspolecznionej………52 3.5.2 Podatek od towarów i uslug VAT………55 3.6 Podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzen………60 3.7 Quasi-podatki………62 3.7.1 Skladki na ZUS,FP i FGSP………62 3.7.2 Dywidenda………65 3.7.3 Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych PFRON………66 3.7.4 Oplata eksploatacyjna………68 Bibliografia………70

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojęcia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing tenecyjny 1.3.5. Leasing zwrotny 1.3.6. Leasing lombardowy 1.3.7. Leasing norweski 1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, unikatowych 1.3.9. Leasing krótkoterminowy, srednioterminowy i dlugoterminowy 1.3.10. Leasing z pelnym lub czesciowym zwrotem kosztów 1.3.11. Leasing miedzynarodowy 1.3.12. Clifing 1.3.13. Leasing pracowniczy Rozdział 2 Leasing jako umowa prawa cywilnego 2.1. Umowa leasingu 2.2. Strony umowy 2.3. Przedmiot umowy 2.4. Zabezpieczenia w transakcjach leasingowych Rozdział 3 Aspekt prawno-podatkowy leasingu 3.1. VAT przy leasingu operacyjnym 3.2. VAT przy leasingu finansowym 3.3. Moment powstania obowiazku podatkowego 3.4. Leasing operacyjny z zagranicy 3.5. Leasing samochodów osobowych a VAT 3.6. Leasing a podatek dochodowy 3.7. Leasing samochodów osobowych w podatek dochodowy 3.8. Opodatkowanie stron leasingu z zagranicy 3.9. Podatek akcyzowy a leasing Rozdział 4 Leasing w ustawie o rachunkowosci i Miedzynarodowych Standardach Rachunkowośći 4.1. Regulacje leasingu zawarte w MSR 17 'Leasing’ 4.2. Ujecie leasingu w sprawozdaniach finansowych na przykładzie MSR-ów 4.3. Leasing a ustawa o rachunkowosci 4.4. Podatek odroczony w leasingu Zakończenie Bibliografia Spis tabel i rysunków Zalaczniki