Kategoria: Rachunkowość

Prace z dziedziny Rachunkowosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Praca zawodowa człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy i jej istota………. 7 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej………. 11 1.3. Problem motywowania do pracy………. 17 1.4. Wynagrodzenie za pracę………. 24 Rozdział II Stosunek pracy i jego cechy. 2.1. Stosunek pracy w świetle przepisów prawa………. 29 2.2. Podmioty stosunku pracy………. 34 2.3. Prawa i obowiązki zatrudnionego oraz zatrudniającego………. 38 2.4. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę………. 43 Rozdział III Obciążenia finansowe pracodawcy. 3.1. Koszty związane z wynagrodzeniem………. 51 3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne………. 57 3.3. Inne składki………. 61 3.4. Podatki obciążające przedsiębiorcę………. 63 Rozdział IV Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w firmie Groszek (placówka franczyzowa w XYZ) 4.1. Charakterystyka firmy………. 70 4.2. Wynagrodzenia pracowników i inne obciążenia finansowe………. 72 Zakończenie………. 85 Bibliografia………. 87 Spis tabel i wykresów………. 90

Specyfika rachunkowości rolnej

Przez administrator

Zapraszamy do lektury poradnika dotyczącego rachunkowości w gospodarstwach rolnych. Przedstawiamy klasyfikację aktywów, specyfikę rachunkowości oraz system zbierania i wykorzystywania danych. Dowiedz się, jakie korzyści niesie prowadzenie rachunkowości w rolnictwie.

Polityka rachunkowości i jej wpływ na działalność jednostki gospodarczej.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Elementy harmonizacji rachunkowości. 1.1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. 1.2 Standaryzacja rozwiązań. 1.3 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 1.4 Krajowe Standardy Rachunkowości. 1.5 Ustawa o rachunkowości. Rozdział 2 Organizacja rachunkowości. 2.1 Regulacje dotyczące form ewidencji. 2.2 Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2.3 Podstawy organizacji rachunkowości. 2.4 Dokumentacja operacji gospodarczych. 2.5 Inwentaryzacja. Rozdział 3 Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.1 Pojęcie polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.2 Cele polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.3.Elementy polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.4 Instrumenty polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.5 Granice polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. Zakończenie. Bibliografia. Spis Tabel.

Środki trwałe w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa podatkowego

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Miejsce środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie środków trwałych według prawa bilansowego i MSR………. 5 1.2 Pojęcie środków trwałych według prawa podatkowego………. 8 1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10 1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15 Rozdział 2. Wartość początkowa i ewidencja środków trwałych 2.1 Wycena początkowa środków trwałych ……….22 2.1.1 Wycena początkowa według ustawy o rachunkowości ……….22 2.1.2 Wycena początkowa w świetle MSR ……….29 2.1.3 Wycena początkowa w prawie podatkowym………. 31 2.2 Ewidencja środków trwałych ……….33 2.2.1 Organizacja ewidencji środków trwałych………. 33 2.2.2 Księgowe ujęcie zmian stanu i wartości środków trwałych ……….36 Rozdział 3. Amortyzacja środków trwałych 3.1 Funkcje amortyzacji ……….44 3.2 Amortyzacja środków trwałych według polskich przepisów bilansowych ……….46 3.3 Amortyzacja środków trwałych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości………. 53 3.4 Amortyzacja podatkowa 56 Rozdział 4. Polityka rachunkowości finansowej i podatkowej przedsiębiorstwa X w przedmiocie środków trwałych 4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa X ……….62 4.2. Polityka rachunkowości i polityka podatkowa w zakresie środków trwałych w przedsiębiorstwie X ……….63 4.3 Różnice między polityką bilansową a podatkową w przedsiębiorstwie X i ich ewidencja………. 66 4.4 Gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie X………. 68 Zakończenie ……….71 Bibliografia ……….73 Spis Tabel……….75 Spis schematów……….75 Spis wykresów……….76

Amortyzacja i środki trwałe w rachunkowości finansowej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota i znaczenie środków trwałych 1.1.Istota i klasyfikacja środków trwałych 1.2.Zasady ewidencji środków trwałych 1.3.Wartość początkowa środków trwałych 1.4.Utrata wartości aktywów Rozdział II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 2.1.Istota i metody amortyzacji 2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym 2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym 2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej Rozdział III. Analiza środków trwałych na przykładzie firmy xyz 3.1.Charakterystyka jednostki 3.2.Ewidencja posiadanych przez firmę środków trwałych 3.3.Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w firmie xyz Zakończenie Bibliografia Spis rysunków, tabel i schematów Aneks

Pytania na obronę rachunkowość

Przez administrator

1. Pojęcie, znaczenie i klasyfikacja rezerw w rachunkowości. 2. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji. 3. Pojęcie , funkcje i metody amortyzacji. 4. Utrata wartości aktywów. 5. Nadrzędne zasady rachunkowości. 6. Istota i znaczenie informacyjne bilansu 7. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat. 8. Istota i znaczenie informacyjne rachunku przepływów pieniężnych. 9. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych i kontrolnych 10. Metody kalkulacji kosztów. 11. Analiza progu rentowności. 12. Systemy rachunku kosztów. 13. Istota budżetowania przychodów kosztów i wyników. 14. Pojęcie i funkcje podatków 15. Pojęcie i klasyfikacja podatków 16. Elementy konstrukcyjne podatków 17. Zakres przedmiotowy podatku od towaru i usług 18. Dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. 19. Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych 20. Podatki o charakterze kosztowym

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów jako przykład zachowania zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie „X”

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota rozliczeń międzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojęcie rozliczeń międzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia międzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdział 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych 2.1. Zakres rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 26 2.2. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 30 2.3. Zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów………. 35 2.4. Ewidencja przychodów przyszłych okresów ……….37 Rozdział 3. Badanie przyjętych rozwiązań w zakresie rozliczeń międzyokresowych w przedsiębiorstwie „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X” sp. z o.o……….. 39 3.2. Ujęcie rozliczeń międzyokresowych w polityce rachunkowości spółki………. 43 3.3. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów w układzie rodzajowym oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów ……….47 3.4 Analiza rozliczeń międzyokresowych w przedsiębiorstwie „X”………. 52 Zakończenie ……….62 Spis Literatury………. 65 Spis Tabel ……….68 Spis Schematów ……….68 Spis Wykresów ……….69 Spis Wzorów ……….69 Spis Załączników………. 69 Załączniki………. 70

Rola rachunkowości finansowej i zarządczej w dostarczaniu informacji do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Charakterystyka firmy budowlanej i jej otoczenia 1. Firma budowlana i jej produkt……….. 6 1.1. Definicje ………..6 1.2. Cykl życia projektu budowlanego ………..6 1.3. Rodzaje firm budowlanych. Segmenty rynku………… 9 1.4. Hochtief A.G.. Międzynarodowy koncern świadczący usługi zintegrowane w zakresie budownictwa………… 13 1.5. Hochtief Polska oddział Budokor. Generalny Wykonawca projektów budowlanych, część międzynarodowego holdingu Hochtief AG. ………..15 2. Otoczenie rynkowe ………..16 2.1. Rynek budowlany w Polsce……….. 16 2.2. Dwie drogi rozwoju polskich firm budowlanych – generalnych wykonawców……….. 19 2.3. Największe firmy budowlane w Polsce i ich główni udziałowcy……….. 20 3. Otoczenie prawne. umowa budowlana……….. 20 3.1. Akty prawne wpływające w sposób bezpośredni na działalność firmy budowlanej ………..20 3.2. Rola umowy w procesie budowlanym……….. 20 3.3. Rodzaje umów o budowę ………..21 3.4. Tryby udzielania zamówień i zawierania umów na roboty budowlane ………..25 3.5. Podstawowe błędy popełniane przy zawieraniu i w umowach o budowę ………..26 Rozdział 2 Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie budowlanym 4. Kontrakty budowlane w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości……….. 27 4.1. Źródła……….. 27 4.2. Łączenie i rozdzielanie umów o budowę……….. 27 4.3. Przychody i koszty ………..28 4.4. Ujmowanie przychodów i kosztów umów o budowę ………..30 4.5. Ujawnianie informacji dotyczących kontraktów budowlanych ………..35 5. Umowy o budowę w świetle przepisów polskiej ustawy o rachunkowości z 1994 r. i jej nowelizacji……….. 36 5.1. Źródła ………..36 5.2. Ujęcie kontraktów długoterminowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (do 31 grudnia 2001)………… 36 5.3. Rozwiązania wprowadzone przez Ustawę o nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 19 listopada 2000 ………..37 5.4. Podatek odroczony w rachunkowości przedsiębiorstw budowlanych ………..39 6. Rachunkowość finansowa w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie ………..41 Rozdział 3. Rachunkowość zarządcza w systemie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie budowlanym. 7. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie budowlanym ………..42 7.1. Charakterystyka organizacji firmy budowlanej – ukierunkowanie na projekt – project management – filozofia zarządzania i organizacji……….. 42 7.2. Umiejscowienie rachunkowości zarządczej w systemie informacyjnym i strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego……….. 44 7.3. Rola rachunku kosztów ………..45 7.4. Planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym ………..45 Bibliografia ………..48

Zasady organizacji rachunkowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Charakterystyka organizacji rachunkowości 1.1 Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 5 1.2 Zasady organizacji rachunkowości ………..9 1.3 Narzędzia organizacji rachunkowości……….. 11 Rozdział 2 Specyfikacja organizacji rachunkowości w Spółce z o.o. 2.1 Polityka rachunkowości……….. 14 2.2 Budowa zakładowego planu kont……….. 15 2.3 Charakterystyka, obieg i kontrola dowodów księgowych……….. 20 2.4 Zasady archiwizacji i zabezpieczenia dokumentacji księgowej……….. 34 Rozdział 3 Organizacja rachunkowości w XYZ Sp z o. o. 3.1 Zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości w XYZ Sp. z o. o………… 41 3.2 Zakładowy plan kont……….. 47 3.3 Obieg i kontrola dokumentów finansowo księgowych……….. 52 Zakończenie ………..55 Literatura ………..56 Pozostałe źródła……….. 58 Spis tabel ………..59 Spis rysunków……….. 60

Przygotowanie i rozliczenie procesu fuzji i przejęcia zgodnie z ustawą o rachunkowości

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Fuzje i przejęcia w strategii rozwoju przedsiębiorstw 1.1. Istota fuzji i przejęć………. 6 1.2. Klasyfikacja fuzji i przejęć………. 8 1.3. Motywy fuzji i przejęć………. 10 1.4. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce światowej………. 13 1.5. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce polskiej………. 15 1.6. Aspekty prawne w procesie fuzji i przejęcia………. 17 1.6.1. Kodeks Spółek Handlowych……….17 1.6.2. Prawo podatkowe………. 20 1.6.3. Prawo antymonopolowe ……….22 Rozdział 2 Badanie due diligence jako jeden z etapów w transakcjach fuzji i przejęć 2.1. Etapy przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć ……….26 2.2. Znaczenie badania due diligence w procesach fuzji i przejęć………. 29 2.3. Rodzaje i przebieg badania due diligence ……….31 2.4. Główne obszary przeprowadzania analizy due diligence………. 32 2.5. Rodzaje badania Due diligence ……….34 Rozdział 3 Wycena rynkowa przedsiębiorstw przejmowanych 3.1. Wartość przedsiębiorstwa jako przedmiot wyceny rynkowej………. 39 3.2. Funkcje i cele przeprowadzanie wyceny przedsiębiorstw………. 41 3.3. Metody wyceny przedsiębiorstw……….43 3.3.1. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw……….45 3.3.2. Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw……….48 3.3.3. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw……….50 3.3.4. Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw……….57 3.4. Metody pomiaru efektywności fuzji i przejęć……….60 Rozdział 4 Rozliczenie procesu fuzji na podstawie ustawy o rachunkowości 4.1. Sposoby finansowania fuzji i przejęć……….62 4.2. Metoda nabycia……….66 4.3. Połączenie kilkuetapowe spółek……….74 4.4. Przykład rozliczenia połączenia przedsiębiorstw zgodnie z zasadami Ustawy o Rachunkowośći……….75 Zakończenie……….82 Literatura……….84 Akty normatywne……….87 Spis rysunków……….88 Spis tabel……….88

Rachunkowość kreatywna a kształtowanie obrazu sprawozdania finansowego w kontekście jego prezentacji u odbiorcy

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp……..4 Rozdział 1 Istota kreatywnej rachunkowości 1.1. Geneza kreatywnej rachunkowości……..7 1.2. Proces tworzenia informacji w rachunkowości finansowej. Istota trudności związanych z pomiarem dokonywanym w rachunkowości……..9 1.3. Aspekt ujednolicenia msf z mssf. Różnice pomiędzy rachunkowością i księgowością………11 1.4. Definicja właściwa rachunkowości kreatywnej…….. 16 1.5. Definicja błędu i oszustwa księgowego. Definicja rachunkowości agresywnej……… 18 1.6. Definicja rachunkowości agresywnej……… 20 1.7. Metody, techniki i narzędzia stosowane w agresywnej rachunkowości……… 22 1.8. Odpowiedzialność karna a oszustwa finansowe…….. 25 Rozdział 2 Podstawowe techniki oszustw księgowych 2.1. Przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych…….. 26 2.2. Wadliwe aktywowanie kosztów…….. 29 2.3. Prezentacja kosztów prac badawczych i rozwojowych…….. 31 2.4. Manipulowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenie…….. 33 2.5. Tworzenie ukrytych rezerw…….. 35 2.6. Zobowiązania warunkowe…….. 38 2.7. Przyspieszone fakturowanie. Manipulacja okresem uznawania przychodu…….. 39 2.8. Ustalanie wyniku finansowego w kontraktach długoterminowych…….. 40 2.9. Sprzedaż z klauzulą odkupu…….. 43 2.10. Odpisy aktualizacyjne a realność aktywów…….. 45 2.11. Odpisy aktualizacyjne zapasów ……..46 2.12. Odpisy aktualizacyjne należności…….. 48 Rozdział 3 Wybrane przykłady rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej 3.1. Wprowadzenie…….. 50 3.2. Enron ……..50 3.3. Freddie mac…….. 56 3.4. Bank millenium s.a…….. 57 3.5. Elektrim ……..59 3.6. Polskie przedsiębiorstwo wydawnictw kartograficznych…….. 61 3.7. Groupon ……..62 3.8. Lehman brothers ……..64 Rozdział 4 Zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości księgowych. Rola kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, audytu zewnętrznego. 4.1. Kontrola wewnętrzna ……..66 4.2. Geneza audytu wewnętrznego……..68 4.3. Definicja audytu wewnętrznego…….. 71 4.4. Klasyfikacja audytu wewnętrznego…….. 72 4.5. Zadania audytu wewnętrznego ……..73 4.6. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna 73 4.7. Audyt zewnętrzny ……..75 4.8. Cele i odbiorcy audytu zewnętrznego…….. 75 4.9. Rewizja finansowa niezbędnym elementem audytu zewnętrznego…….. 76 4.10. Etapy badania sprawozdań finansowych ……..78 4.11. Porównanie audytu wewnętrznego i zewnętrznego ……..80 Zakończenie…….. 81 Wykaz tabel……..82 Wykaz schematów…….. 83 Bibliografia ……..83

Zasady wyceny środków trwałych według ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i MSR 16

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Zasady wyceny początkowej środków trwałych……… 5 1.1. Wycena przy nabyciu odpłatnym i nieodpłatnym ………6 1.2. Koszt wytworzenia we własnym zakresie ………10 Rozdział 2 Zmiany wartości początkowej środków trwałych ………14 2.1. Ulepszenia środków trwałych ………17 2.2. Odpisy amortyzacyjne ………21 Rozdział 3 Wycena bilansowa środków trwałych……… 28 3.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ………28 3.2. Wartość likwidacyjna ………34 Uwagi końcowe ………36 Literatura……… 38

Rachunkowość organizacji pożytku publicznego na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Organizacja pożytku publicznego – aspekty teoretyczne 1.1 Regulacje prawne dla działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce ………..5 1.2 Definicja organizacji pożytku publicznego ………..6 1.3 Status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.1 Podmioty mogące uzyskać status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.2 Warunki, które należy spełnić w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego……….. 9 1.4 Działalność statutowa organizacji pożytku publicznego ………..11 1.5 Obowiązki organizacji pożytku publicznego ………..15 1.6 Przywileje organizacji pożytku publicznego ………..17 Rozdział II Rachunkowość budżetowa 2.1 Regulacje prawne rachunkowości budżetowej w Polsce ………..19 2.2 Zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości ………..21 2.3 Istota i obszar rachunkowości budżetowej ………..23 2.3.1 Rachunkowość……….. 23 2.3.2 Rachunkowość budżetowa……….. 25 2.4 Klasyfikacja budżetowa ………..32 2.5 Metoda memoriałowa i kasowa w rachunkowości sektora publicznego……….. 33 Rozdział III Rachunkowość w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 3.1 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku ………..35 3.1.1 Historia OSP w Grodzisku ………..35 3.1.2 OSP w Grodzisku jako organizacja pożytku publicznego……….. 36 3.1.3 Rachunkowość budżetowa OSP w Grodzisku ………..36 3.1.4 Pozostałe informacje ………..37 3.2 Zakładowy plan kont w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku ………..38 3.3 Podstawowe przychody i koszty w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku……….. 41 3.3.1 Przychody OSP w Grodzisku ………..41 3.2.2 Koszty OSP w Grodzisku ………..45 3.3 Analiza finansowa sprawozdania finansowego OSP Grodzisko……….. 46 3.3.1 Rachunek zysków i strat ………..46 3.3.2 Aktywa……….. 48 3.3.3 Pasywa ………..50 3.3.4 Badanie struktury sprawozdania finansowego OSP w Grodzisku……….. 51 Zakończenie ………..52 Bibliografia ………..54 Spis rysunków……….. 57 Spis tabel ………..58

Wynagrodzenia pracowników w rachunkowości w jednostkach gospodarczych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Proces rekrutacyjny i formy zatrudnienia w jednostce gospodarczej 1.1. Istota, rola i zakres rekrutacji w jednostce gospodarczej ………….5 1.2. Pojęcie i rodzaje strategii selekcji personelu ………….11 1.3. Wprowadzenie pracownika do pracy…………. 15 1.4. Istota i formy zatrudnienia ………….16 Rozdział II Dokumentacja naliczania elementów wynagrodzenia i ich ewidencja 2.1. Istota płacy i jej funkcje ………….24 2.2. Formy wynagrodzeń…………. 27 2.3. Dokumentacja wynagrodzeń ………….30 2.4. Elementy składowe wynagrodzenia…………. 34 2.4.1. Składki na ubezpieczenie społeczne ………….36 2.4.2. Fundusz pracy oraz Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych ………….38 2.5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ………….40 2.6. Ewidencja rozrachunków z pracownikami…………. 43 Rozdział III Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników w jednostce gospodarczej na przykładzie firmy Flexergis 3.1. Charakterystyka jednostki gospodarczej ………….47 3.2. Proces rekrutacyjny w Flexergis sp. z o.o. ………….51 3.3. Regulamin wynagradzania i czas pracy w spółce…………. 55 3.4. Wynagrodzenia i obciążenia w Flexergis z o.o………….. 59 3.5. Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych…………. 64 Zakończenie………….67 Bibliografia………….69 Spis rysunków………….72 Spis tabel………….73

Ogólna charakterystyka systemów finansowo-księgowych w rachunkowości

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiortwem 1.1. Systemy informacyjne przedsiębiorstw ………..4 1.2. Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….. 8 1.3. Czynniki wpływające na wybór oprogramowania dla firm……….. 13 Rozdział 2 Kryteria wyboru systemu finansowo – księgowego 2.1. Charakterystyka techniki komputerowej……….. 18 2.2. Ustawa o rachunkowości a informatyzacja księgowości……….. 20 2.3. Zasady wdrażania systemu finansowo – księgowego……….. 26 2.4. Warunki uwzględniane przy wyborze systemu finansowo-księgowego ………..31 Rozdział 3 Charakterystyka wybranych systemów finansowo-księgowych 3.1. Przykładowe systemy informatyczne klasy ERP ………..36 3.2. Analiza porównawcza funkcjonalności wybranych systemów finansowo-księgowych ………..40 3.3. Bezpieczeństwo systemu finansowo-księgowego ………..46 Podsumowanie……….. 49 Bibliografia……….. 52

Komplementarność systemu rachunkowości i analizy finansowej

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Istota systemu rachunkowości i analizy finansowej 1.1. Zakres rachunkowości ……….6 1.2. Zasady i funkcje rachunkowości………. 9 1.3. Sprawozdanie finansowe ……….12 1.4. Podział rachunkowości na rachunkowość finansową i zarządczą ……….13 1.5. Analiza finansowa jako część analizy ekonomicznej ……….16 1.5.1. Zakres analizy finansowej………. 18 1.5.2. Klasyfikacja analizy finansowej………. 20 1.5.3. Materiały źródłowe analizy finansowej………. 22 Rozdział II Narzędzia rachunkowości i analizy finansowej 2.1. Rachunkowość i analiza finansowa jako zintegrowany system ……….24 2.2. Sprawozdanie finansowe jako przedmiot analizy finansowej ……….26 2.3. Budżetowanie w planowaniu finansowym………. 29 2.4. Rachunek kosztów i analiza kosztów ……….31 2.4.1. Analiza relacji CVP……….32 2.5. Model analizy wskaźnikowej Du Ponta ……….36 2.6. Strategiczna karta wyników jako system pomiaru dokonań ……….38 Rozdział III Pomiar dokonań z zastosowaniem Zrównoważonej Karty Wyników w przedsiębiorstwie – studium przypadku 3.1. Profil przedsiębiorstwa ……….42 3.1.1. Pomiar dokonań w przedsiębiorstwie Astra ……….43 3.2. Kluczowe czynniki sukcesu ……….45 3.3. Mapa strategii, Zrównoważona Karta Wyników i jej kaskadowanie………. 47 3.3.1. Mierniki w strategicznej Karcie Wyników………. 51 3.4. Efekty wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników………. 55 Zakończenie………. 58 Bibliografia………. 60 Książki………. 60 Akty prawne………. 61 Artykuły………. 62

Elementy wyniku finansowego.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdział II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17 2.1.1. Przychody……… 17 2.1.2. Zyski nadzwyczajne……… 20 2.2. Zmniejszenia wyniku finansowego……… 20 2.2.1. Koszty……… 21 2.2.2. Straty nadzwyczajne……… 25 2.2.3. Podatek dochodowy i inne obciazenia wyniku finansowego……… 25 Rozdział III Ustalanie wyniku finansowego w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlowej XYZ……… 28 3.1. Zasady rachunkowosci w ustalaniu wyniku finansowego……… 28 3.2. Metoda statystyczna……… 30 3.2.1. Wariant kalkulacyjny……… 30 3.2.2. Wariant porównawczy 31 3.3. Metoda ksiegowa……… 33 3.3.1. Wariant kalkulacyjny……… 34 3.3.2. Wariant porównawczy……… 35 Rozdział IV Ustalanie i analiza wyniku finansowego w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlowej XYZ……… 36 4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ……… 36 4.2. Elementy wyniku finansowego w jednostce XYZ……… 38 4.3. Rozwiazania w zakresię rozliczania kosztów stosowane w jednostce XYZ……… 41 4.4. Metody i warianty ustalania wyniku finansowego stosowane w jednostce XYZ……… 42 4.5. Analiza wyniku finansowego na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa XYZ……… 42 4.6. Ocena wyniku finansowego w przedsiębiorstwie XYZ……… 50 Zakończenie……… 52 Bibliografia……… 53 Spis tabel i rysunków……… 56 Zalaczniki

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i charakterystyka 2. Ocena i znaczenie w rozwoju drobnej przedsiebiorczosci Zakończenie ………..72 Bibliografia

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3 Bilans 2.4 Rachunek zysków i strat Rozdział 3. Narzedzia rachunkowosci zarzadczej…………38 3.1 Zarządzanie kosztami jako element procesu decyzyjnego 3.2 Modele rachunku kosztów 3.3.1 Rachunek kosztów pelnych 3.2.2 Rachunek kosztów zmiennych 3.3 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników 3.4 Planowanie i kontrola kosztów – budżetowanie Rozdział 4. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników…………55 4.1 Istota zarządzania scentralizowanego i zarządzania zdecentralizowanego 4.2 Osrodki odpowiedzialnosci 4.3 Ceny transferowe w systemie rozliczeń wewnetrznych 4.4 Ocena efektywnosci na podstawie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników Rozdział 5. Budzetowanie kosztów jako element systemu rachunkowości…………63 zarzadczej 5.1 Cele i zadania budżetowania 5.2 Rodzaje budżetów 5.3 Zasady budżetowania 5.4 Etapy procesu planowania kosztów przychodu 5.5 Budzetowanie a planowanie finansowe 5.6. Monitoring – analiza i interpretacja odchylen 5.6.1. Analiza odchylen kosztów bezposrednich 5.6.2. Odchylenia kosztów posrednich Rozdział 6. Rachunkowość zarzadcza jako system informacyjny wspomagajacy proces zarządzania na przykładzie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej…………83 6.1. Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w xyz 6.2. Podzial Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na osrodki odpowiedzialnosci. 6.2.1. Centra zysku operacyjnego 6.3. Zasady rejestracji kosztów prostych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w xyz 6.4 Zasady sporzadzania wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników 6.5 Budzetowanie 6.5.1 Budżet przychodów ze sprzedaży usług na rok 2003. 6.5.2 Roczny budżet materialów bezposrednich. 6.5.3 Budżet kosztów wydzialowych Zakończenie…………103 Bibliografia

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdział II. Pomiar zuzycia środków trwałych i ich amortyzacji 2.1 Zuzycie fizyczne środków trwalych………34 2.2 Zuzycie moralne środków trwalych………36 2.3 Obliczanie zuzycia środków trwalych………37 2.4 Istota i funkcje amortyzacji………42 2.5 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym………45 2.6 Stawki amortyzacyjne środków trwałych i metody amortyzacji………51 Rozdział III. Ewidencja obrotu środkami trwalymi 3.1 Ewidencja operacyjna………58 3.2 Ewidencja ksiegowa………60 3.3 Ewidencja podatkowa………62 3.4 Udokumentowanie obrotu środkami trwałymi………63 Zakończenie………67 Spis tabel i rysunków………70 Literatura………71

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojęcie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdział II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 2.3. Ewidencja rozrachunków z instytucjami publiczno-prawnymi 2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 2.5. Ewidencja innych rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej 2.6. Ewidencja odpisów aktualizujacych rozrachunki Rozdział III. Wycena i rejestracja stwierdzonych róznic inwentaryzacyjnych w skladnikach majatkowych w firmie……….58 3.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu inwentaryzacji 3.2. Charakterystyka firmy 3.3. Analiza spisów z natury przeprowadzonych w latach 2004-2005 3.4. Róznice inwentaryzacyjne 3.5. Niedobory i rozrachunki z pracownikami Zakończenie………. 71 Bibliografia Spis schematów i tabel