Kategoria: Finanse

Gotowe prace z finansów – gotowe prace licencjackie i magisterskie z finansów

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego 2.2 Definicja handlu elektronicznego 2.3 Zalety handlu on-line 2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego Rozdział 3 Kanały sprzedaży w handlu elektronicznym 3.1 Sklepy internetowe 3.2 Portale społecznościowe 3.3 Portale aukcyjne 3.4 Porównywarki cenowe Rozdział 4 Diagnoza sprzedaży internetowej na przykładzie wybranego sklepu internetowego 4.1 Praktyczne wykorzystanie IT w przedsiębiorstwie 4.2 Kierunki zastosowania technik teleinformatycznych w handlu elektronicznym 4.3 Trendy rozwojowe 4.4 Płatności elektroniczne jako nieodłączny element handlu internetowego 4.5 Szanse i zagrożenia dla rozwoju Zakończenie Bibliografia

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci przedsiębiorstwa. 1. Pojęcie i cechy przedsiebiorstw…………3 2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8 3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26 4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31 4.1. Pojęcie wyniku finansowego…………32 4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33 4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35 5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38 Rozdział II. Obciazenia podatkowe przedsiębiorstwa 1. Pojęcie i rodzaje podatków…………41 2. Podatki obciazajace przedsiębiorstwa…………45 3. Wpływ podatków na wynik finansowy…………63 Rozdział III. Podatki obciazajace przedsiebiorstwo XYZ S. A. i ich wpływ na wynik finansowy 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………66 2. Majatek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania…………73 2.1. Charakterystyka majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….73 2.2. Źródła finansowania majatku przedsiębiorstwa XYZ S.A………….76 3. Rachunek zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego…………78 3.1. Przychody ze sprzedazy…………80 3.2. Koszty XYZ S.A………….80 4. Miejsce podatków w wyniku finansowym przedsiębiorstwaXYZ S.A………….83 5. Analiza wskaznikowa rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A…………85 Zakończenie…………88 Bibliografia…………90 Spis rysunków, tablic…………91 Spis tabel…………92

Monografia biura obrachunkowego XYZ.

Przez administrator

Rozdział I Przedmiot i metody pracy…………3 1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3 2. Przedmiot badan…………7 3. Metody prowadzonych badan…………9 Rozdział II Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11 1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11 2. Wynik finansowy Biura…………16 Rozdział III Biuro Obrachunkowe XYZ…………21 1. Statut – cel działania …………21 2. Personel…………25 3. Normy…………27 4. Urzadzenia materialne…………29 5. Funkcje na rzecz spolecznosci lokalnej…………30 Rozdział IV Opinie klientów na temat Biura…………31 Bibliografia…………35 Spis rysunków i tabel…………37 Aneks…………44

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5 1. Pojęcie wyniku finansowego……… 5 1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5 1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc rynkowa……….6 2. Formuly ustalania wyniku……… 10 2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10 2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13 3. Czynniki kształtujące wynik finansowy………15 4. Badanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa………17 4.1. Podstawowe materialy zródlowe analizy finansowej………17 4.1.1. Bilans……… 18 4.1.2. Rachunek wyników………22 4.1.3. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych……… 24 4.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych………27 4.2.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu………27 4.2.2. Wstępna analiza rachunku wyników……… 30 4.3. Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych……… 31 5. Formy wyniku finansowego………38 5.1. Rentownosc majatkowa (ekonomiczna)………38 5.2. Rentownosc sprzedaży (handlowa)………42 5.3. Rentownosc zaangazowanych kapitalów wlasnych……… 44 Rozdział II Podzial wyniku finansowego przedsiębiorstwa……… 48 1. Kapital wlasny przedsiębiorstwa jako jeden z elementów wyniku finansowego………48 1.1. Kapital wlasny……… 49 1.2. Kapital obcy………53 2. Podzial wyniku finansowego……… 58 2.1. Elementy obligatoryjne wyniku finansowego……… 58 2.1.1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako element podzialu obligatoryjnego wyniku finansowego……… 59 2.2. Elementy fakultatywne wyniku finansowego………61 2.2.1. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych jako element fakultatywnego podzialu wyniku finansowego……… 61 Rozdział III Charakterystyka przedsiębiorstwa………63 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ……… 63 2. Wstępna ocena bilansu przedsiębiorstwa i rachunku wyniku………65 3. Struktura kapitalowo-majatkowa………67 4. Wstępna analiza rachunku wyników………69 5. Analiza wskaznikowa XYZ ……… 72 Zakończenie……… 79 Bibliografia……… 80

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.

Przez administrator

I. Wstęp Rozdział 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdział 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdział 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu. 3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji. 3.1.2.2. Koszty i korzysci emisji akcji. 3.1.3. Leasing. 3.1.3.1. Obowiazki i uprawnienia leasingodawcy i leasingobiorcy. 3.1.3.2. Leasing operacyjny a leasing finansowy. 3.1.3.3. Leasing bezposredni a posredni. 3.1.3.4. Leasing zlotówkowy a dewizowy. 3.1.3.5. Leasing tenecyjny a zwrotny. 3.1.3.6. Leasing lombardowy a norweski. 3.1.3.7. Clifing i refling. 3.2. Finansowanie krótkoterminowe. 3.2.1. Kredyty w rachunku biezacym. 3.2.2. Kredyty w rachunku kredytowym. 3.2.3. Kredyty wekslowe. 3.2.4. Kredyt lombardowy. 3.2.5. Kredyt kupiecki. 3.3. Faktoring. 3.3.1. Rodzaje faktoringu. 3.3.2. Koszty i korzysci faktoringu. 3.4. Forfaiting. 3.4.1. Rodzaje forfaitingu. 3.4.2. Zalety i wady forfaitingu. 3.5. Róznice i podobienstwa miedzy faktoringiem a forfaitingiem. 3.6. Sekutyryzacja. 3.7. Venture Capital. 3.7.1. Rodzaje funduszy venture capital. 3.7.2. Venture capital w Polsce. 3.8. Commercial papers – skrypty dluzne przedsiebiorstw. 3.8.1. Commercial papers i ich emisja. 3.8.2. Bony komercyjne w Polsce. Rozdział 4. Koszt kapitalu. 4.1. Koszt kapitału wlasnego. 4.1.1. Model zdyskontowanych dywidend. 4.1.2. Model wyceny aktywów kapitalowych CAPM. 4.2. Koszt kapitału obcego. 4.3. Sredni wazony koszt kapitalu. Rozdział 5. Charakterystyka przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A. 5.1. Czesc ogólna. 5.2. Kształtowanie się kapitalów wlasnych przedsiębiorstwa eksportu i importu xyz S.A. 5.3. Zobowiazania dlugo – i krótkoterminowe PEiI xyz S.A. 5.4. Koszty kapitalów przedsiębiorstwa xyz S.A. 5.4.1. Koszt sredni wazony kapitalów przedsiębiorstwa xyz S.A. Podsumowanie i wnioski koncowe. Bibliografia

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Istota plynnosci finansowej………4 1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4 1.2. Plynnosc a zyskownosc………6 1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych sprawozdan finansowych………8 1.3.1. Bilans………8 1.3.2. Rachunek zysków i strat………14 1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków i strat………17 Rozdział II. Pomiar plynnosci finansowej 19 2.1. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych ………19 2.2. Ocena plynnosci finansowej na podstawie informacji o przeplywach gotówki………22 2.3. Dynamiczne metody pomiaru plynnosci finansowej ………23 2.4. Statyczne metody pomiaru plynnosci finansowej ………25 Rozdział III. Kształtowanie struktury kapitalów………29 3.1. Źródła pozyskiwania kapitalów………29 3.2. Wpływ struktury kapitalów na zyskownosc przedsiębiorstwa………37 3.3. Optymalizacja struktury kapitalowej przedsiębiorstwa ………39 3.4. Zwiazki miedzy struktura kapitału i ryzykiem ……… 42 Rozdział IV. Zarządzanie majatkiem obrotowym………45 4.1. Kapital obrotowy i jego poziom………45 4.2. Polityka zarządzania kapitalem obrotowym………48 4.3. Kształtowanie wielkosci i struktury aktywów obrotowych………51 4.3.1. Zarządzanie zapasami………51 4.3.1.1. Koszty zwiazane z zapasami………54 4.3.2. Zarządzanie naleznosciami………58 4.3.2.1. Warunki kredytu kupieckiego………59 4.3.2.2. Klasyfikacja kredytobiorców pod wzgledem ich wiarygodnosci………64 4.3.2.3. Kontrola, zabezpieczenie i egzekwowanie splaty naleznosci………67 4.3.3. Zarządzanie zasobami gotówkowymi………74 4.3.3.1. Lokowanie środków finansowych………77 Bibliografia………84

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota rynku finansowego i jego podzial 1.1. Pojęcie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej 1.2. Instrumenty ryzyka finansowego 1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej Rozdział 2 Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych 2.1. Pojęcie gieldy i rodzaje gield 2.2. Organizacja gieldy, jej uczestnicy i czlonkowie 2.3. Przedmiot i podstawy sfery obrotów papierami wartosciowymi 2.4. Rodzaje transakcji gield i ich technika 2.5. Kształtowanie się kursów gieldowych i indeksy gieldowe Rozdział 3 Obrót papierami wartosciowymi 3.1. Podstawy prawne 3.2. Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. oraz rola w ksztaltowaniu rynku kapitalowo – pienieznego 3.3. Zasady emisji papierów wartosciowych 3.4. Notowania gieldowe 3.5. Wskazniki gieldowe 3.6. Perspektywy rozwoju gield w Polsce Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy Rozdział 2 Kredyt bankowy jako źródło finansowania 2.1. Istota kredytu 2.2. Przebieg postępowania kredytowego 2.3. Umowa kredytowa 2.4. Rodzaje kredytów bankowych 2.5. Formy zabezpieczen kredytów 2.6. Czynniki wpływajace na cene kredytu 2.7 Ocena kredytu jako źródła finansowania Rozdział 3 Leasing i faktoring jak alternatywne źródła finansowania przedsiewziec 3.1. Leasing 3.1.1. Przedmiot i uczestnicy transakcji leasingowych 3.1.2. Podstawowe formy leasingu 3.1.3. Wady i zalety leasingu 3.2. Faktoring 3.2.1. Podmioty i przedmiot faktoringu 3.2.2. Formy faktoringu 3.2.3. Wady i zalety faktoringu Rozdział 4 Analiza struktury i efektywnosci kapitału na przykładzie Przedsiębiorstwa X 4.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa 4.2. Ocena zyskownosci majatku i kapitalów 4.3. Ocena zdolnosci do obslugi zadłużenia Podsumowanie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ

Przez administrator

Rozdział I. Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2 1.1. Istota wyniku finansowego………3 1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10 1.2.1. Wariant porównawczy………10 1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19 Rozdział II. Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w XYZ………27 2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28 2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35 2.2.1. Przychody operacyjne………35 2.2.2. Przychody finansowe………37 2.3. Koszty operacyjne i finansowe………39 2.3.1. Koszty operacyjne………39 2.3.2. Koszty finansowe………45 Rozdział III. Ewidencja czynników ksztaltujacych wynik finansowy i ustalenie podstawy opodatkowania w XYZ………49 3.1. Ewidencja przychodów………50 3.2. Ewidencja kosztów………54 3.3. Ustalenie wielkosci wyniku finansowego brutto i podstawy opodatkowania………58 Bibliografia………73 Spis rysunków………76

Środki pieniężne i ich ewidencja

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych 1.1 Pojęcie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5 1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9 1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17 Rozdział II. Środki pieniężne w kasię 2.1 Zasady gospodarki kasowej ……… 19 2.2 Dokumentacja operacji kasowych ……… 26 2.3 Ewidencja środków pienieznych w kasię ……… 39 Rozdział III. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 3.1 Charakterystyka obrotu bezgotówkowego ……… 46 3.2 Ewidencja środków pienieznych na rachunkach biezacym ……… 53 3.3 Ewidencja środków pienieznych na innych rachunkach bankowych……… 57 Rozdział IV. Charakterystyka oraz ewidencja innych środków pienieznych 4.1 Środki pieniężne w drodze ……… 62 4.2 Czeki ……… 66 4.3 Weksle……… 69 Zakończenie……… 76 Bibliografia ……… 78 Spis rysunków……… 79 Spis schematów……… 80 Spis wzorów ………81 Zalaczniki ……… 82 Spis zalaczników ……… 99

Weksel jako papier wartosciowy

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe 1. Pojęcie papieru wartosciowego ……… 5 2. Rys historyczny ……… 6 3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9 4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11 Rozdział II Weksel jako papier wartościowy 1. Źródła prawa wekslowego ……… 14 2. Pojęcie weksla i jego rodzaje ……… 15 3. Skladniki formalne weksla ……… 17 4. Przenoszenie praw z weksla ……… 21 5. Realizacja praw z weksla ……… 24 6. Protest ……… 27 Rozdział III Pozostale zagadnienia dotyczace weksli 1. Poreczenie wekslowe (aval) ……… 30 2. Zwrotne poszukiwanie (regres) ……… 32 3. Przedawnienie ……… 37 4. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ……… 42 5. Odpowiedzialnosc wekslowa ……… 44 6. Sadowe dochodzenie roszczen wekslowych ……… 49 Zakończenie ……… 51 Bibliografia ……… 52

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka instrumentów pochodnych 1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6 1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16 1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22 Rozdział II Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji 2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26 2.2. Transakcje spekulacyjne z wykorzystaniem róznych instrumentów pochodnych………..32 2.3. Metody ewidencji instrumentów pochodnych……….35 Rozdział III Przyklady ewidencji instrumentów pochodnych 3.1. Ewidencja instrumentów pochodnych w przedsiębiorstwach handlowych……….49 3.2. Metody ewidencji kontraktu futures w księgach kupujacego i sprzedajacego……….57 3.3. Zobowiazania finansowe i instrumenty kapitalowe(wycena i sposób ksiegowania)………..63 Zakończenie……….78 Literatura……….80 Spis tabel……….81 Spis schematów ……….82

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5 2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12 3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15 4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57 Rozdział II Obciazenia finansowe przedsiebiorstw 1. Podatkowe obciazenia przedsiebiorstw………83 1.1. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego………83 1.2. Podatki dochodowe………84 1.3. Zryczaltowane formy opodatkowania………86 1.4. Podatki bedace biezacym kosztem działalności przedsiębiorstwa – przeglad………96 2. Niepodatkowe obciazenia przedsiebiorstw………97 2.1. Obciazenia wynagrodzen………97 3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek 97 Rozdział III Opodatkowanie osób prawnych w Polsce 1. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych ………105 2. Kategoria zysku brutto………110 3. Ulgi inwestycyjne………112 4. Zwolnienia i obnizk………116 Rozdział IV Studium przypadku 1. Charakterystyka firmy xyz………118 2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa………131 3. Ocena wpływu podatków na finanse firmy ………137 Podsumowanie……… 141 Bibliografia ………142 Spis rysunków i tablic………144

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział II Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32 2.1. Konkurencyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw 2.2. Działania w zakresię wspierania konkurencyjnosci przedsiebiorstw 2.2.1. Strategia 'Przedsiebiorczosc-Rozwój-Praca’ 2.2.2. Działania restrukturyzacyjne 2.2.3. Działania prorozwojowe 2.2.4 Pomoc publiczna 2.3. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw Rozdział III Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce……….51 3.1. Źródła finansowania MSP 3.2. Instrumenty finansowania MSP przed akcesja do UE 3.2.1. Kredyty bankowe 3.2.2. Poreczenia kredytowe 3.2.3. Leasing 3.2.4. Venture capital 3.2.5. Pozyczki ze zródel niebankowych 3.2.6. Fundusze przedakcesyjne 3.2.6.1. Phare 3.2.6.2. Sapard 3.2.6.3 Ispa 3.3. Fundusze strukturalne 3.4. Programy wewnetrzne Unii Europejskiej Zakończenie……….85 Bibliografia……….87

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojęcie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdział 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24 2. Finansowanie działalności gospodarczej………31 3. Przepisy prawne………37 Rozdział 3. Finansowanie agroturystyki ześrodków UE. 1. Dopłaty na dzialalnosc agroturystyczna………43 2. Kredyty na przedsiewziecia inwestycyjne na terenach wiejskich………48 3.Mikropozyczki – Program aktywizacji Obszarów Wiejskich………56 Zakoncznie………61 Literetura………63

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace 1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy 1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze 1.5.4 Swiadczenia socjalne Rozdział II. Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników……….42 2.1. Dokumentacja plac 2.1.1 Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzeń i jej ewidencja ksiegowa 2.1.2 Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych i terminy ich przekazywania do ZUS 2.2 Organizacja ewidencji rozrachunków z tytułu wynagrodzen 2.3. Rozrachunki z ZUS-em i ich ewidencja 2.3.1 Zasady naliczania skladek na ubezpieczenia społeczne 2.3.2 Obowiazek ubezpieczen spolecznych 2.3.3 Skladki na Fundusz Pracy 2.3.4 Skladki na Fundusz Gwarantowanych swiadczen Pracowniczych 2.4. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział III. Wynagradzania w systemie rachunkowosci firmy XXX……….78 3.1. Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym 3.1.1 Charakterystyka firmy 3.1.2 Organy i struktura organizacyjna firmy 3.2. Rodzaje rozrachunków firmy zwiazane z wynagrodzeniem 3.3. Rozrachunki z pracownikami w księgach rachunkowych firmy Podsumowanie i wnioski……….93 Bibliografia……….95 Wykaz rysunków, tabel i schematów……….98

Nowe formy finansowania w działalnosci.

Przez administrator

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Zalety i wady leasingu 8. Zalety i wady forfaitingu 9. Wnioski i spostrzezenia 10.Literatura Uwaga brak przypisów w pracy!

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ.

Przez administrator

Rozdział I. Charakterystyka banku XYZ 1.1 Działalność banku XYZ 1.2 Kapital akcyjny banku XYZ Rozdział II. Charakterystyka kredytów gospodarczych 2.1 Klasyfikacja kredytów 2.2 Procedury kredytowe 2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu Rozdział III. Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw 3.1 Istota i znaczenie leasingu w finansowaniu działalności przedsiebiorstw 3.2 Faktoring jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiebiorstw 3.3 Bariery pozyskiwania zródel zewnetrznego finansowania przedsiebiorstw Bibliografia

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.

Przez administrator

Wstęp………… 2 Rozdział I Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej 1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4 1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6 1.3. Pojęcie małych przedsiebiorstw………… 15 1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17 Rozdział II Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw 2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21 2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24 2.3. Wpływ środków finansowych na rozwój przedsiebiorstw………… 25 Rozdział III Charakterystyka wlasnych zródel finansowania działalności gospodarczej 3.1. Rola finansowania z kapitalów wlasnych………… 29 3.2. Finansowanie z zatrzymanego zysku………… 30 3.3. Amortyzacja w rozwoju finansów………… 31 3.4. Dopłaty wspólników………… 36 3.5. Inne sposoby finansowania ze środków wlasnych………… 37 Rozdział IV Obce srodki w działalności przedsiebiorstw 4.1. Charakterystyka wykorzystania kredytów bankowych………… 49 4.2. Inne mozliwe do wykorzystania srodki obce………… 54 4.3. Fundusze pozyczkowe………… 65 Rozdział V Analiza szczególnej roli funduszy z Unii Europejskiej 5.1. Charakterystyka funduszy dla małych firm z Unii Europejskiej………… 68 5.2. Analiza wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej………… 75 5.3. Ocena wpływu funduszy z Unii Europejskiej na rozwój firmy………… 77 Zakończenie………… 79 Bibliografia………… 81 Spis tabel, rysunków i wykresów………… 85

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26 1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29 1.4.3. Koszt kapitału ……….. 32 Rozdział 2. Źródła dlugoterminowego finansowania obcego przedsiebiorstw 2.1. Kredyt bankowy ……….. 37 2.1.1. Rodzaje kredytów bankowych ……….. 39 2.1.2. Warunki pozyskiwania kredytów przez przedsiębiorstwa ……….. 43 2.2. Leasing jako źródłopozyskiwania kapitalów ……….. 47 2.2.1. Istota leasingu ……….. 49 2.2.2. Rodzaje leasingu ……….. 52 2.2.3. Analiza umowy leasingowej ……….. 58 Rozdział 3. Krótkoterminowe finansowanie przedsiebiorstw 3.1. Wykorzystywanie zobowiazan odnawialnych i handlowych ……….. 63 3.2. Pozyczki z funduszy pozyczkowych ……….. 64 3.3. Pozyczki z funduszu Mikro ……….. 68 3.4. Pozyczki z rejonowych Urzedów Pracy ……….. 69 3.5. Factoring jako instrument finansowania przedsiebiorstw ……….. 72 Rozdział 4. Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitalów 4.1. Zasilanie zewnetrzne i wewnetrzne przedsiębiorstwa ……….. 78 4.2. Kredyt kupiecki jako źródłopowiekszania kapitalów ……….. 83 4.3. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ……….. 86 4.3.1. Analiza wskaznikowa ……….. 88 4.3.2. Mechanizm działania dzwigni finansowej ……….. 95 4.4. Controlling w procesię finansowania przedsiębiorstwa ……….. 97 Rozdział 5. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 5.1. Prezentacja firmy ……….. 102 5.2. Rodzaj i przedmiot działalności ……….. 104 5.3. Zakres i obszar działalności ……….. 110 5.4. Polityka asortymentowo – cenowa ……….. 113 Rozdział 6.Analiza struktury kapitału i wspomaganie finansowe przedsiębiorstwa 6.1. Analiza kosztu kapitału w przedsiębiorstwie……….. 116 6.2. Zlota regula bilansowania i finansowania ……….. 121 6.3. Analiza stanu zadłużenia przedsiębiorstwa……….. 123 6.4. Efekt działania dzwigni finansowej ……….. 126 Zakończenie……….. 131 Literatura ……….. 133 Spis rysunków ……….. 136 Spis tabel ……….. 137

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci 1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5 1.2. Istota franchisingu……..8 1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10 Rozdział II Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu 2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18 2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20 2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22 Rozdział III Franchising na przykładzie sieci sklepów XYZ 3.1. Charakterystyka sieci sklepów XYZ……..25 3.2. Zalozenia systemu franczyzy XYZ……..26 3.3. Analiza budżetu sieci……..28 3.4. Podsumowanie……..32 Zakończenie……..33 Bibliografia……..34 Spis rysunków……..36 Spis tabel……..36 Zalacznik nr 1……… 37 Streszczenie……..43

Sposoby pokrywania długów panstwowych.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne. 1.1 Pojęcie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5 1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8 Rozdział II Dlug publiczny. 2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9 2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski dzis – ocena sytuacji………..16 2.3 Zadluzenie jako problem globalny ………..26 Rozdział III Deficyt budżetowy – sposoby walki z problemem 3.1 Skala nierównowagi finansowej i jej glówne tendencje……….. 29 3.2 Normatywne podejscie do nierównowagi……….. 42 3.3 Sposoby finansowania deficytu budżetowego ………..46 Rozdział IV Konsekwencje dlugu publicznego i deficytu budżetowego 4.1 Konsekwencje dlugu publicznego……….. 47 4.2 Konsekwencje deficytu budżetowego ………..60 Zakończenie ………..61

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie 1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego 1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim 1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej 1.6. Dusza konsumenta 1.7. Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce………19 Rozdział 2. Dluznik – 'obywatel spoleczenstwa polskiego’ 2.1. Prosperity po polsku 2.2. Kredyt – gotówka 'do wziecia’ 2.3. Obywatel – dluznik 2.4. Zadluzenie okolicznosciowe – kredyty swiateczne Rozdział 3. Analiza przeprowadzonych badan………28 Zakończenie………29 Bibliografia źródła internetowe Spis wykresów, rysunków i tabel………30