Kategoria: Biznesplany

Gotowe prace z biznesplanów – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z biznesplanów

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna.

Przez administrator

„Witamy w naszym przewodniku po biznes planie otwarcia hurtowni materiałów budowlanych w Grodzisku Mazowieckim. Dowiedz się więcej o procesie tworzenia biznes planu i jego roli w planowaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Przygotuj się do analizy SWOT, planowania technicznego, marketingowego i finansowego oraz zapoznaj się z planem organizacyjnym. Zapraszamy do lektury!”

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja działań promocyjnych………23 Rozdział II Instrumenty kompozycji promocyjnej………25 2.1 Reklama………25 2.1.1 Rodzaje reklamy………28 2.1.2 Cele reklamy………29 2.1.3 Środki reklamy………30 2.2 Sprzedaż osobista………35 2.3 Promocja uzupełniająca………40 2.3.1 Cele i zadania promocji uzupełniającej………42 2.3.2 Środki promocji uzupełniającej………44 2.3.3 Promocja konsumencka i jej narzędzia………44 2.3.4 Promocja handlowa i jej narzędzia………47 2.3.5 Promocja biznesowa i jej narzędzia………49 2.4 Merchandising………51 2.4.1 Główne instrumenty wykorzystywane w merchandisingu………56 2.5 Public relations (promocja firmy)………58 2.5.1 Sponsoring………63 Rozdział III Założenia metodologiczne własnych badań………68 3.1 Uzasadnienie wyboru tematu………68 3.2 Cel pracy………68 3.3 Hipoteza………69 3.4 Metody i techniki badań………69 Rozdział IV Kompozycja promocyjna w przedsiębiorstwie XYZ 70 4.1 Geneza, rozwój i przemiany w przedsiębiorstwie………70 4.2 Wyroby XYZ 73 4.3 Ogólna sytuacja rynkowa………75 4.4 Komponenty promocyjne stosowane w XYZ………80 4.4.1 Reklama………80 4.4.2 Sprzedaż osobista………88 4.4.3 Promocja uzupełniająca………88 4.4.4 Merchandising………93 4.4.5 Public relations………95 Wnioski………99 Spis rysunków………103 Spis tabel………104 Bibliografia………105

Biznes plan małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5 1.1 Definicje małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakościowych 1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilościowych 1.2. Klasyfikacja MSP 1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP 1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 1.4. Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP 1.4.1. Bariery rozwoju MSP w okresie przedakcesyjnym 1.4.2. Zagrożenia i szanse drobnej przedsiębiorczości w warunkach integracji Polski z UE 1.5. Finansowanie MSP 1.5.1. Istota finansowania 1.5.2. Formy finansowania Rozdział 2 Planowanie w małym przedsiębiorstwie………29 2.1. Pojęcie planowania i planu gospodarczego 2.2. Rodzaje planów 2.3. Definicja i rodzaje biznes planu 2.4. Ogólne zasady metodyczne przygotowanie biznes planu 2.5. Zastosowania biznes planu 2.6. Budowa biznes planu Rozdział 3 Biznes plan dla przedsiębiorstwa XYZ………71 3.1. Przesłanki planu działalności przedsiębiorstwa 3.1.1. Charakterystyka rynku i produktu 3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 3.2.1. Status prawny i działalność przedsiębiorstwa 3.2.2. Stan majątkowy przedsiębiorstwa 3.2.3. Misja, cele strategiczne i bieżące 3.2.4. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa 3.2.5. Stan zatrudnienia 3.2.6. Wynagrodzenie 3.3. Strategiczne założenia rozwoju przedsiębiorstwa XYZ 3.3.1. Analiza strategiczna 3.3.2. Lista problemów przedsiębiorstwa 3.4. Plan techniczny XYZ 3.5. Plan marketingowy 3.5.1. Ocena rynku 3.5.2. Organizacja systemu sprzedaży 3.5.3. Polityka cenowa 3.5.4. Plan promocji i reklamy 3.6. Plan finansowy 3.6.1. Nakłady inwestycyjne 3.6.2. Sparametryzowane opisy zadań przedsiębiorstwa 3.6.3. Koszty produkcji 3.6.4. Kapitał obrotowy 3.6.5. Bilans 3.6.6. Rachunek wyników 3.6.7. Przepływy pieniężne 3.6.8. Ocena efektywności inwestycji 3.6.9. Ocena inwestycji 3.7. Podsumowanie Zakończenie………105 Bibliografia Spis tabel

Biznes plan zakładu fizjoterapeutycznego.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Pojęcie, definicje i funkcje biznes planu 1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9 2. Pojęcie biznes planu……….14 3. Cechy biznes planu……….21 4. Funkcje biznes planu……….25 Rozdział II. Budowa biznes planu 1. Struktura biznes planu……….32 2. Plan działalności gospodarczej……….35 2.1. Opis przedsięwzięcia……….35 2.2. Konkurencja……….37 2.3. Analiza marketingowa……….40 2.4. Analiza finansowa……….44 2.5. Analiza 'SWOT’………. .48 Rozdział III. Biznes plan zakładu fizjoterapeutycznego 'XYZ’ 1. Charakterystyka przedsięwzięcia……….51 2. Streszczenie projektu……….57 3. Spis treści……….58 3.1.Firma i branża……….60 3.2.Inwestycja……….67 3.3.Plan sprzedaży i marketingu……….74 3.4.Plan zarządzania i działania……….82 3.5.Plan finansowy……….86 3.6.Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia……….98 3.7.Załączniki……….99 Podsumowanie ……….101 Wykaz schematów, wykresów, tabel, rysunków ……….104 Bibliografia……….106

Biznes plan w małej firmie.

Przez administrator

Rozdział I. Podstawowe zasady planowania działalności gospodarczej. 1. Planowanie strategiczne 1.1. Formułowanie strategii 1.2. Struktura strategii firmy 1.3. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 1.4. Wizerunek firmy 1.5. Dobra reputacja(goodwill) 2. Bariery rynkowe 3. Lokalizacja 3.1. Wymagania lokalizacyjne 3.2. Procedury wyboru lokalizacji Rozdział II. Biznes plan jako narzędzie planowania inwestycji. 1. Funkcje biznes planu 1.1. Błędy przy konstruowaniu biznes planu 2. Plan działalności gospodarczej 3. Plan finansowy Rozdział III. Budowa biznes planu 1. Definicja biznes planu 2. Plan działalności gospodarczej 2.1. Opis przedsiębiorstwa 2.2. Konkurencja 2.3. Obszar działalności 2.4. Analiza rynku 2.5. Analiza marketingowa 2.6. Analiza 'SWOT’ Uwaga: W pracy nie ma przypisów i bibliografii.

Biznes plan zakładu drzewnego.

Przez administrator

Zapoznaj się z kompleksowym planem działalności przedsiębiorstwa. Dowiedz się o profilu firmy, planie marketingowym, technicznym, organizacyjnym i finansowym. Sprawdź, jakie wymagania formalne trzeba spełnić i jakie koszty ponosić. Odkryj strategie, analizuj rynek i wskaźniki finansowe, aby podjąć najlepszą decyzję inwestycyjną.