Kategoria: Jakość

Gotowe prace z jakości – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z jakości

Zarządzanie jakością jako kluczowy element zarządzania hotelem

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Istota hotelarstwa 1.1. Charakterystyka pojęć hotel i hotelarstwo ……..11 1.2. Rodzaje usług hotelowych i ich znaczenie dla obiektu…….. 13 1.3. Struktura zarządzania hotelem…….. 17 Rozdział 2 Zarządzanie jakością jako element zarządzania hotelem 2.1. Jakość – pojęcie i istota ……..20 2.2. Znaczenie jakości w przedsiębiorstwie hotelarskim…….. 21 2.3. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich ……..24 Rozdział 3 Metodologia badań 3.1. Cel badań i problemy badawcze ……..28 3.2. Metody badawcze…….. 29 3.3. Materiał badań…….. 29 Rozdział 4 Ocena jakości usług hotelarskich 4.1. Charakterystyka badanego obiektu…….. 33 4.2. Analiza jakości usług obiektu…….. 37 4.3. Proponowane zmiany na rzecz podwyższenia jakości…….. 50 Zakończenie ……..54 Bibliografia ……..55 Spis diagramów i rysunków ……..58 Spis tabel…….. 59 Aneks ……..60 Streszczenie ……..68

Analiza czynników wpływających na jakość wykonywanych mebli.

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I. Wymagania jakościowe stawiane meblom…………8 1. Charakterystyka PN na meble mieszkaniowe …………16 2. Klasyfikacja i typizacja mebli …………21 3. Certyfikacja …………21 Rozdział II. Klasyfikacja mebli w oparciu o różne kryteria …………24 Rozdział III. System produkcyjny i jego otoczenie …………28 1. Pojęcie systemu produkcyjnego …………29 2. Wektory wejścia i wyjścia podczas produkcji mebli …………32 3. Analiza SWOT …………34 Rozdział IV. Proces wytwórczy mebli …………36 1. Charakterystyka surowców i materiałów podstawowych i pomocniczych …………39 2. Techniczne środki produkcji …………53 3. Metody nadawania kształtu elementom meblowym …………58 3.1. Obróbka cięciem …………58 3.2. Obróbka hydrotermiczna i plastyczna …………59 3.3. Sterowanie jakością łączenia …………60 3.4. Obróbka wykończeniowa …………61 4. Metody montażu mebli …………63 5. Metody wykończenia wyrobów meblarskich …………70 Rozdział V. Czynniki decydujące o jakości mebli …………77 1. Sprawność maszyn i dokładność obróbki …………80 1.1. Wpływ budowy i wilgotności drewna na obróbkę skrawaniem …………89 2. Jakość wykończenia …………90 2.1. Podatność drewna na obróbkę wykończeniową …………99 3. Jakość montażu …………100 3.1. Wpływ struktury i wilgotności drewna na klejenie …………102 4. Wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych …………103 4.1. Wytrzymałość na zginanie statyczne …………104 4.2. Wytrzymałość na ściskanie …………108 4.3. Wytrzymałość na rozciąganie …………110 4.4. Wytrzymałość na ścinanie …………112 4.5. Wytrzymałość na zmęczenie …………113 4.6. Sprężystość …………115 4.7. Udarność …………115 4.8. Zdolność utrzymania wkrętów …………116 4.9. Plastyczność drewna …………117 4.10. Łupliwość drewna …………117 4.11. Twardość drewna …………118 4.12. Czynniki wpływające na właściwości mechaniczne drewna …………119 4.13. Wpływ wad drewna na wygląd estetyczny i wytrzymałość mebli …………121 Rozdział VI. Doświadczenia wykonane w laboratorium Technikum Drzewnego …………122 Podsumowanie …………140 Literatura …………143 Spis tabel, rysunków i wykresów …………146

Problemy kształtowania jakości wyrobu.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. System produkcyjny z uwzględnieniem podstawowych zagadnień z zakresu jakości i ich definicje………..8 1.1.Charakterystyka systemu produkcyjnego 1.2.Analiza elementów wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 1.3.Otoczenie systemu produkcyjnego 1.4.Kryteria organizacji i projektowania systemu produkcyjnego 1.5.Metoda oceny produktywności systemów produkcyjnych Rozdział 2. Analiza przedsięwzięcia z zakresu doskonalenia jakości………..36 2.1.Metoda 0 defektów 2.2.Filozofia Kaizen 2.2.1.Kaizen gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa 2.2.2.TQC (totalna kontrola jakości) a Kaizen 2.2.3.Kaizen a innowacje 2.3.Doskonalenie zasady funkcjonowania TQM 2.4.Rola reengineeringu w kształtowaniu jakości 2.5.Rozwój norm z zakresu jakości jako wymóg wzrostu jakości Rozdział 3. Zagadnienia zarządzania projektami wyrobów…………..62 3.1.Pojęcie nowego wyrobu 3.2.Rozwój techniczny – projektowanie 3.3.Koncepcja cyklu istnienia wyrobu 3.4.Komercjalizacja wyrobu 3.5.Analiza wartości – narzędziem wprowadzania innowacji Wnioski i uwagi końcowe…….94 Bibliografia………97 Spis rysunków Spis tabel W pracy nie ma przypisów.

Zarządzanie jakością w firmie produkcyjnej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Podstawowe modele zarządzania jakości………5 1. Geneza powstania systemów jakości oraz rodzina ISO9000 5 2. Co to jest system jakości?………16 3. Systemy zgodne z zasadami TQM………18 4. System jakości zgodny z normami ISO serii 9000………24 6. Porównanie norm ISO serii 9000 i TQM………34 7. Modele systemu zarządzania jakością………35 Rozdział II Wdrażanie systemu jakości………44 1. Trudne pytania………44 2. Na czym zarobić………46 3. Harmonogram wdrażania systemu jakości………47 4. Wdrażanie systemów jakości w małych i bardzo małych przedsiębiorstwach………48 Rozdział III Księga jakości przedsiębiorstwa………50 1. Ustawienie systemu jakości………51 2. Ogólna prezentacja zakładu………51 3. Zakres stosowania księgi jakości………51 4. Odpowiedzialność kierownictwa………52 4.1. Polityka jakości………52 4.2 Organizacja zarządzania jakością………52 4.3. Przegląd dokonywany przez kierownictwo………56 4.4. System jakości………57 4.5. Przegląd umowy/kontraktu zapisy jakości………59 4.6. Sterowanie dokumentacją i danymi komputerowymi………60 4.7. Dostawy………61 4.8. Sterowanie wyrobem dostarczonym przez klienta………62 4.9. Znakowanie wyrobu i jego identyfikowalność………63 4.10. Sterowanie procesem produkcyjnym………64 4.11. Kontrola i badania………65 4.12. Nadzór nad sprzętem kontrolnym, pomiarowym i badawczym………66 4.13. Status kontroli i badań………68 4.14. Postępowanie z wyrobem nie spełniającym wymagań………68 4.15. Działania korygujące………69 4.16. Transport wewnętrzny, przechowywanie, pakowanie, konserwacja i dostarczenie………70 4.17. Sterowanie zapisami jakości………72 4.18. Wewnętrzne analizy jakości………73 4.19. Szkolenie………74 4.20. Serwis i obsługa posprzedażowa………74 4.21. Metody statystyczne………75 Zakończenie………75 Bibliografia………78

Wewnętrzna kontrola jakości mleka i jego przetworów w okręgowej spółdzielni mleczarskiej.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 1.1. Definicje jakości 1.2. Inne definicje z dziedziny jakości Rozdział 1 Analiza systemu produkcyjnego w odniesieniu do wyrobów spożywczych…….7 2.1. Ogólna charakterystyka systemu produkcyjnego 2.2. Elementy wektora wejścia i wyjścia systemu produkcyjnego 2.3. Zagadnienia ekologiczne w systemie produkcyjnym i zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.4. Zapewnienie jakości w procesię produkcyjnym 2.5. Planowanie i sterowanie procesem produkcyjnym Rozdział 2. Charakterystyka obiektu badawczego……….24 3.1. Struktura organizacyjna 3.2. Rodzaj wytwarzanych produktów mleczarskich 3.3. Charakterystyka procesu wytwarzania w/w produktów 3.4. Praktyczne wykorzystanie metod HACCP Rozdział 3. Doświadczenia z zapewnieniem jakości wytwarzanych produktów mleczarskich……….46 4.1. Analiza niezgodności wektora wejścia przy wytwarzaniu mleka 4.2. Metody oceny jakości wyrobów mleczarskich 4.3. Zapewnienie jakości podczas przechowywania i magazynowani wyrobów 4.4. Zagadnienia jakościowe w czasię transportu ( dystrybucji wyrobów ) Wnioski………..80 Bibliografia………..82 Załączniki Spis tabel Spis rysunków

Analiza czynników decydujących o wdrażaniu TQM

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Ewolucja podejścia do jakości ………7 1.1. Historia pojęcia jakości ………7 1.1.1. Powstanie i rozwój pojęcia jakości ………7 1.1.2. Jakość współczesna ………8 1.1.3. Przyszłościowe spojrzenie na jakość ………11 1.2. Jakość w ujęciu norm ISO ……… 11 1.2.1. Charakterystyka norm ISO, dotyczących jakości ……… 11 1.2.2. Systemy produkcyjne i ich elementy ……… 19 1.3. Działania korygujące jako element doskonalenia jakości ………25 1.3.1. Proces ciągłego doskonalenia jakości ……… 25 1.3.2. Charakterystyka działań korygujących ………27 Rozdział II. Podstawy do wdrażania elementów TQM ………31 2.1. Systemy jakości według norm ISO 9000 ……… 31 2.1.1. Geneza systemów jakości ……… 31 2.1.2. Systemy jakości, a TQM ………33 2.1.3. Systemy jakości, a normy ISO 9000 ………34 2.2. Systematyczne i ciągłe szkolenie ………41 2.3. Doskonalenie polityki jakości ………48 2.3.1. Istota polityki jakości ……… 48 2.3.2. Opracowanie tekstu, określającego politykę jakości ……… 50 2.3.3. Wprowadzenie i realizacja polityki jakości ……… 52 2.3.4. Przegląd i ocena polityki jakości ……… 54 Rozdział III. Reengineering jako wsparcie TQM ……… 56 3.1. Istota reengineeringu ……… 56 3.2. Podstawowe elementy funkcjonowania organizacji ……… 64 3.2.1. Procesy ……… 64 3.2.2. Ludzie ……… 68 3.2.3. Technologia informacyjna ……… 71 3.3. Reengineering w praktyce ……… 73 Rozdział IV. Podsumowanie i wnioski ……… 79 Literatura ……… 88 Spis przypisów ……… 89 Spis rysunków ……… 90 Spis tabel ……… 91

Zbieżność elementów jakościowych metod QFD i LQD

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka i analiza metody dopasowania funkcji jakości 1.1. Charakterystyka metody QFD 1.2. Analiza metody QFD 1.2.1. Wymagania klienta 1.2.2. Ocena ważności wymagań klientów 1.2.3. Punkty słabości serwisu 1.2.4. Kształtowanie produktu 1.2.5. Mierzalne wartości docelowe 1.2.6. Ustalenie docelowej wartości cechy produktu 1.2.7. Trudności realizacji technicznej 1.2.8. Zależności 1.2.9. Znaczenie techniczne cech produktu 1.2.10. Ocena produktu przez klienta 1.2.11. Analiza oceny 1.2.12. Porównanie konkurencyjności 1.2.13. Wzajemne zależności 1.2.14. Problemy w obszarze sprzedaży 1.2.15. Cechy krytyczne Rozdział II. Charakterystyka i analiza metody LFD 2.1. Charakterystyka metody LFD 2.2. Analiza metody LFD 2.2.1. Ewidencja wymagań klientów 2.2.2. Wartościowanie i różnicowanie wymagań klientów 2.2.3. Benchmarking serwisu 2.2.4. Sporządzanie łańcuchów procesu 2.2.5. Ujęcie ilościowe cech struktury procesu 2.2.6. Powiązania wymagań klientów z procesami 2.2.7. Porównanie z konkurencją 2.2.8. Ustalenie znaczenia cech struktury procesu w zależności od wymagań klientów Rozdział III. Porównanie metody QFD i LFD Zkończenie Literatura

Systemy zapewnienia jakości w przemyśle wydobywczym

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Zasady wyboru systemu jakości i metody jego oceny………7 1.1. Charakterystyka norm ISO………7 1.1.1. Normy podstawowe………7 1.1.2. Normy uzupełniające………10 1.2. Charakterystyka wybranych elementów systemu jakości………14 1.3. Dokumentacja systemu jakości………23 1.3.1. Ogólne zasady dokumentowania systemu zapewnienia jakości………23 1.3.1.1. Podstawy formalno – prawne………23 1.3.2. Udokumentowanie systemu zapewnienia jakości………26 1.3.2.1. Księga jakości………26 1.3.2.2. Zasady tworzenia procedur systemu zapewnienia jakości………29 1.3.2.3. Instrukcje i plany jakości………31 1.4. Narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością………32 1.4.1. Metody zarządzania jakością………32 1.4.2. Narzędzia i techniki zarządzania jakością………36 1.4.3. Nowe narzędzia w zarządzaniu jakością………39 Rozdział II. Charakterystyka obiektu badawczego i jego podejścia do jakości……….44 2.1. Charakterystyka Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………44 2.1.1. Górnictwo węgla kamiennego i jego restrukturyzacja………44 2.1.2. Historia Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………45 2.1.3. Analiza stanu wyjściowego Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………48 2.2. Zasady kontroli jakości węgla………51 2.2.1. Funkcjonowanie kontroli jakości węgla w Bytomskiej Spółce Węglowej S.A………51 2.2.2. Kontrola jakości węgla handlowego………54 2.2.2.1. Badanie węgla handlowego………54 2.2.2.2. Oznaczenie zawartości podziarna, nadziarna i kamienia………55 2.3. Podstawowe wiadomości o pobieraniu i przygotowaniu próbek węgla………56 2.3.1. Pobieranie i przygotowanie próbek węgla………56 2.3.2. Laboratorium chemiczne w przemyśle węglowym………57 2.3.3. Zasady załatwiania reklamacji jakościowych zgłaszanych przez odbiorców węgla z kopalni z Bytomskiej Spółki Węglowej S.A………63 2.4. Wpływ norm jakości na system zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalni………65 2.4.1. Cel, definicje oraz filozofia systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach górniczych………65 2.4.2. Nowe podejście w dziedzinie bezpieczeństwa………72 Rozdział III. Wytyczne do wdrażania systemu zapewnienia jakości………75 3.1. Baza wyjściowa do wdrażania systemu zapewnienia jakości w Bytomskiej Spółce Węglowej S.A………75 3.1.1. Wymagania co do ilości i jakości, stawiane przez głównych odbiorców węgla kamiennego………75 3.1.2. Możliwości produkcyjne węgla o określonej jakości – baza technologiczna………76 3.2. Wytyczne do wdrażania systemu zapewnienia jakości w Bytomskiej Spółce Węglowej S.A………80 3.3. Ocena zakresu wzbogacania węgla, wybór technologii oraz funkcjonowanie służb kontroli jakości w kopalniach………88 3.4. Opracowanie algorytmu postępowania przy wdrażaniu systemu zapewnienia jakości………94 3.4.1. Wprowadzenie kierownictwa zakładu w system zapewnienia jakości………94 3.4.2. Ustanowienie zakresu systemu zapewnienia jakości………96 3.4.3. Inwentaryzacja istniejących struktur organizacyjnych………97 3.4.3.1. Przygotowanie procedur postępowania, instrukcji i włączenie ich do księgi jakości………97 3.5. Wdrożenie systemu zapewnienia jakości i przygotowanie go do certyfikacji………99 3.5.1. Wdrażanie systemu jakości………99 3.5.2. Przygotowanie systemu do certyfikacji………101 Rozdział IV. Podsumowanie i wnioski;………105 Literatura………110 Wykaz przypisów………111 Spis tabel………112 Spis rysunków………113

Jakość usług w supermarketach

Przez administrator

Wstęp i wprowadzenie………4 1.2. Cel i zakres pracy………5 Rozdział 1. Charakterystyka elementów zarządzania jakością 2.1. Ogólne pojęcie jakości………7 2.2. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości………11 2.3. Charakterystyka norm………19 2.4. Metody zarządzania jakości. Metoda QFD………23 2.5. Metody oceny jakości. Narzędzia jakości………29 Rozdział 2. Jakość w odniesieniu do usług 3.1. Charakterystyka usług i ich podział………37 3.2. Jakość usług -pętla jakości usług………40 3.3. Metody badania zadowolenia klienta………51 3.4. Doskonalenie jakości usług………57 Rozdział 3. Charakterystyka obiektu badawczego 4.1 Rodzaj świadczonych usług sprzedaży………60 4.2. Rozwój i struktura organizacyjna supermarketu………61 4.3. Podejście sprzedawców do klienta………63 4.4. Wystrój pomieszczeń – ekspozycja towarowa………70 4.5. Sposób załatwiania interwencji i reklamacji………72 4.6. Szkolenia personelu………74 Podsumowanie………77 Literatura………79

Jakość usług handlowych na przykładzie XYZ

Przez administrator

Cela pracy………4 Wprowadzenie………5 Roadział 1. Jakość………12 1.1Definicja jakości 12 1.2. Koszty jakości 21 1.3. Koła jakości………24 1.4. Zarządzanie jakością………27 1.5. Systemy jakości………31 Roadział 2. Jakość usług………36 2.1. Usługa a jakość………36 2.2. Systemy zapewnienia jakości usług………39 2.3. Zarządzanie jakością usług………42 2.4. Specyfika usług………45 2.5. Strategia jakości firmy usługowej………48 2.6. Kryteria oceny jakości usług………50 Rozdział 3. Jakość usług handlowych w XYZ………55 3.1. Zarys historyczny, geneza powstania……….55 3.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa………56 3.3. Zakres działalności………59 3.4. Misja firmy………63 3.5. Jakość usług XYZ w ocenie klientów………65 3.6. Badania marketingowe………70 3.7. Analiza SWOT firmy………78 Zakończenie………82 4.1. Podsumowanie………82 4.2. Literatura 85 4.3. Spis rysunków……….86

System jakości ISO jako pierwszy krok na drodze do TQM

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział 1. Charakterystyka norm z zakresu jakości ………7 1.1. Normy ISO serii 9000………9 1.2. Normy ISO serii 14000………17 1.3. EN serii 45 000………22 Rozdział 2. System zapewnienia jakości ISO 9000………28 2.1. Etapy wdrażania systemu jakości………31 2.1.1. Elementy systemu jakości………32 2.1.2. Tworzenie dokumentacji………38 2.1.3. Audit wewnętrzny systemu………43 2.2. Certyfikat jakości ISO 9000………52 2.2.1. Certyfikowanie systemów jakości………55 2.3. Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 9000………62 Rozdział 3. Charakterystyka metod, narzędzi i technik zarządzania jakością………63 3.1. Metody zarządzania jakością………63 3.1.1. FMEA………63 3.1.2. Metoda Taguchi………72 3.1.3. QFD………76 3.1.4. Kaizen………81 3.2. Narzędzia i techniki zarządzania jakością………84 3.3. Nowe narzędzia jakości………94 3.4. Proces 6 sigm………100 3.5. SPC – statystyczna kontrola procesów………106 Rozdział 4. TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością………111 4.1. Klasycy koncepcji zarządzania jakością………115 4.2. Obszary strategiczne TQM………126 4.2.1. Strategia jakości………127 4.2.2. Zasoby ludzie i ich motywacja………131 4.2.3. Jakość procesów………134 4.2.4. System jakości ISO a TQM………135 4.3. Benchmarking………138 4.4. Koszty jakości………141 4.5. Sektor usługowy a TQM………143 4.6. Nagrody za jakość………145 4.6.1. Wdrażanie TQM na podstawie kryteriów Polskiej Nagrody Jakości………148 5. Podsumowanie………151 6. Spis literatury………152 7. Spis rysunków………153 8. Spis tabel………154

Jakość usług medycznych po reformie służby zdrowia

Przez administrator

Wstęp………..7 Rozdział I Jakość usług………..10 1. Pojęcie jakości i usługi 1.1 Jakość 1.2. Potrzeba 1.3. Wyrób 1.4. Usługa 1.5. Jakość usługi 1.6. Pojęcia specjalistyczne 2. Analiza jakości usług 2.1. Kryteria jakości 2.2. Kryterialny wzorzec jakości 2.3. Relatywizacja stanów 2.4. Metoda uśrednionych znamion 2.5. Analiza stanu i struktury jakości 2.6. Sterowanie jakością usług 3. Zarządzanie usługowe w przedsiębiorstwach usługowych 3.1. Zarządzanie jakością 3.2. Sytuacja w przedsiębiorstwach usługowych 3.3. Regulacje prawne i normatywne 3.4. Normy ISO serii 9000 3.5. Modele zapewnienia jakości 4. Akredytacja i certyfikacja 4.1. Harmonogram postępowania 4.2. Audit 5. Elementy systemu jakości usług 5.1. Cele jakościowe usług 5.2. Dokumentacja systemu jakości 5.3. Polityka jakości 5.4. Księga jakości 5.5. Procedura 5.6. Instrukcja Rozdział II Jakość usług medycznych………..42 1. Charakterystyka jakości w odniesieniu do usług 1.1. Pojęcie jakości w odniesieniu do świadczenia 1.2. Pojęcie jakości z punktu widzenia pacjenta 1.3. Jakość cząstkowa – jednostkowa 1.4. Ocena jakości 2. Cele zapewnienia jakości 2.1. Poprawa opieki nad pacjentem 2.2. Efektywne świadczenie usług 2.3. Dotychczasowe formy zapewnienia jakości 3. Jakość struktury, procesu i wyniku 3.1. Jakość struktury 3.2. Jakość procesu 3.3. Jakość wyniku 4. Zapewnienie wysokiej jakości w warunkach gospodarki rynkowej 5. Formy zapewnienia jakości 5.1. Wewnętrzne formy zapewnienia jakości 5.2. Zewnętrzne formy zapewnienia jakości 6. Kryteria i standardy 6.1. Kryteria oceny jakości 6.2. Standardy 7. Postępowanie przy realizacji programu zapewnienia jakości 7.1. Zapewnienie jakości 7.2. Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości 7.3. Koła jakości 7.4. Narzędzia jakościowe 7.4. Dziesięć faz programu zapewnienia jakości 8. Jakość działania profesjonalnego 8.1. Jakość w sferze lekarskiej, pielęgniarskie i medyczno – technicznej 8.2. Jakość w sferze pozamedycznej 9. Zapewnienie jakości z punktu widzenia pacjenta Rozdział III Reforma systemu ochrony zdrowia………..80 1. Źródła reformy publicznej opieki zdrowotnej 2. Reforma w doświadczeniu społecznym 3. Reforma w świadomości społecznej 4. Rozwój systemu opieki zdrowotnej 5. Działalność zapobiegania w medycynie 6. Prywatyzacja w służbie zdrowia 7. Standardy medyczne w zreformowanej służbie zdrowia 8. Marketing usług a proces tworzenia jakości po reformie 9. Świadczenia zdrowotne dla członków kas chorych 10. Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna 11. Realizacja recept 12. Pacjent w labiryncie reformy 13. Analiza SWOT 14. Prognozowanie w systemie opieki zdrowotnej 15. Zmiany w pielęgnowaniu 16. Branżowa Kasa Chorych dla Służb Mundurowych Zakończenie………..131 Bibliografia Aneks Spis załączników Spis rysunków Spis tabel

Kompleksowe zarządzanie jakością

Przez administrator

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM)………3 1. Rozwój historyczny………4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………6 2.1. Kryteria dokonywania oceny………7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające)………9 2.3. Wyniki………15 2.4. Podstawy dokonywania ocen………19 2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………21 2.6. Podsumowanie………22 Rozdział II ISO 9000. Charakterystyk systemów zarządzania przez jakość………25 1.1. Charakterystyka norm z zakresu zarządzania przez jakość………26 1.2. Modele systemów jakości………30 1.3. Elementy systemów jakości………33 1.4. Podstawowe dokumenty zarządzania przez jakość………38 1.5. Zasady uzyskania certyfikatu systemu jakości………44 Bibliografia………48

Funkcjonowanie metody QFD w ramach zarządzania przez jakość.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Podstawowe pojęcia z zakresu jakości i zarządzania nią………6 1.1. Podstawowe definicje z zakresu jakości………6 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości………8 1.3. Stare i nowe narzędzia zarządzania jakością………14 1.4. Metody zarządzania jakością……… 30 Rozdział II. Elementy zarządzania przez jakość………41 2.1. Rola kierownictwa………41 2.2. Zasada orientacji na klienta………47 2.3. Metody nadzorowania realizacji projektu………51 2.4. Sterowanie procesem………61 Rozdział III. Metoda QFD w zarządzaniu jakością – wprowadzenie do metody………71 3.1. Historia metody QFD oraz jej ogólny zarys………71 3.2. Działanie zespołu QFD i struktura Domu Jakości………74 3.3. QFD – projektowanie sterowane przez klienta………84 3.4. Zestawienie korzyści stosowania metody QFD oraz jej wdrożenie………90 Zakończenie………92 Spis rysunków i tabel………93 Literatura………95

Zarządzanie jakością projektowania konstrukcji na wybranym przykładzie.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I. Etapy realizacji projektu 1.1. Zapewnienie jakości w projektowaniu 1.1.1. Planowanie projektu 1.1.2. Proces projektowania 1.1.3. Sterowanie projektowaniem 1.1.4. Powiązania organizacyjne i techniczne 1.1.5. Dane wejściowe 1.1.6. Aspekty projektowania 1.1.7. Weryfikacja projektu 1.1.8. Nadzorowanie dokumentacji 1.1.9. Nadzorowanie zmian 1.2. Ogólna charakterystyka F.M.E.A. 1.2.1. Etapy analizy F.M.E.A. Rozdział II. Metody wytwarzania i projektowanie 2.1. Zestawienie metod wytwarzania i ich wpływ na projektowanie 2.1.1. Odlewanie 2.1.2. Kształtowanie w formie materiałów o dużej lepkosci w stanie ciekłym 2.1.3. Kształtowanie przez obróbkę plastyczną 2.1.4. Metody proszkowe 2.1.5. Metody specjalne 2.1.6. Obróbka skrawaniem 2.1.7. Obróbka cieplna 2.1.8. Łączenie 2.1.9. Obróbka wykańczaj±ca 2.2. Cechy metod wytwarzania oraz procedura wyboru metody 2.3. Koszty metod wytwarzania 2.4. Dopasowanie materiałów 2.5. Technologiczne konstruowanie wyrobu 2.5.1. Zasady konstruowania wyrobu technologicznego pod względem montażu 2.5.2. Metody postępowania Rozdział III. Podstawy konstrukcji systemów informatycznych 3.1. Projektowanie systemu informatycznego 3.1.1. Metodyka projektowania systemu 3.1.2. Fazy i etapy przygotowania systemu 3.1.3. Struktura systemu informatycznego 3.1.4. Zakres prac projektowych i programowych 3.1.4.1. Koncepcja systemu informatycznego 3.1.4.2. Projekt wstępny 3.1.4.3. Projekt techniczny 3.1.4.4. Oprogramowanie systemu informatycznego IV. Podsumowanie i wnioski V. Literatura

Częściowo zintegrowane zarządzanie w przemyśle cementowym.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Podstawowe informacje z zakresu jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy………9 1.1. Pojęcie jakości………9 1.2. Geneza i rozwój jakości………11 1.3. Normy z zakresu jakości………14 1.4. Systemy jakości i ich elementy………18 1.5. Zarządzanie ekologiczne, charakterystyka normy ISO serii 14000, przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska………26 1.6. Przepisy prawne dotyczące ochrony pracy. Przepisy bihp w zakładzie pracy………35 1.7. Charakterystyka normy BS 8800………38 1.8. Narzędzia i metody zarządzania jakością………42 Rozdział II Charakterystyka obiektu badawczego zakładu produkującego cement………46 2.1. Historia obiektu badawczego Cementowni „Rudniki” S.A……….46 2.2. Struktura organizacyjna i jej zmiany w Cementowni „Rudniki” S.A……….48 2.3. Cementownia w ujęciu systemu produkcyjnego………52 2.3.1 Charakterystyka wektora wejścia………52 2.3.2. Proces wytwarzania cementu………58 2.3.3. Charakterystyka wytworzonych rodzajów cementów………64 2.4. Otoczenie obiektu badawczego – analiza SWOT………67 2.5. Czynniki mające wpływ na jakościowy przebieg procesu produkcji cementu………69 2.6. Metody kontroli przebiegu procesu produkcyjnego………72 2.7. Status przyrządów kontrolno-pomiarowych………74 2.8. Metody dokumentacji wyników jakościowych………77 2.9. Szkolenia dla personelu w Cementowni „Rudniki” S.A……….78 Rozdział III Analiza jakości procesu produkcyjnego w badanym obiekcie………79 3.1. Analiza jakości procesu w oparciu o diagram Pareto-Lorenz’a dla miesiąca………79 3.2. Analiza poziomu jakości w oparciu o diagram Pareto-Lorenz’a dla podziału czasowego obejmującego kwartał………82 3.3. Analiza poziomu jakości w oparciu o diagram Pareto-Lorenz’a dla roku………85 3.4. Analiza jakości za pomocą wykresu Ishikawy dla okresu jednego miesiąca………88 3.5. Analiza jakości za pomocą wykresu Ishikawy dla przedziału czasowego obejmującego kwartał………90 3.6. Analiza jakości za pomocą wykresu Ishikawy dla okresu obejmującego rok………91 Wnioski i podsumowanie………92 Literatura………95 Spis rysunków………97 Spis tabel………100 Spis załączników………101

Kompleksowe zarządzanie jakością w wytwarzaniu obuwia skórzanego.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Charakterystyka norm dotyczących jakości………7 1.1. Pojęcie jakości………7 1.1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………9 1.1.2. Pętla jakości………9 1.1.3. Audit jakości………10 1.1.4. Koszty jakości………13 1.1.5. Norm ISO 9000………22 1.1.6. Certyfikacja systemu………28 1.1.7. Kompleksowe zarządzanie jakością TQM………29 1.1.8. Najczęściej popełniane błędy we wdrażaniu TQM………32 Rozdział II. System produkcyjny i jego otoczenie………34 2.1. Podstawowe pojęcia………34 2.1.1. Otoczenie systemu produkcyjnego………46 2.1.2. Proces produkcyjny i wytwórczy………51 2.1.3. Elementy wektora wejścia przy wytwarzaniu obuwia………52 2.1.4. Materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej produkcji lub montażu ………58 2.1.5. Czynniki energetyczne………62 2.2.1. Elementy wektora wyjścia………63 2.3. Wybrane metody zarządzania produkcją………64 2.3.1. Funkcja planowania………64 2.3.2. Funkcja organizowania………70 2.3.3. funkcja sterowania i motywowania………81 2.3.4. Funkcja kontroli………83 Rozdział III. Charakterystyka obiektu badawczego………87 3.1. Tradycja zakładu………87 3.1.1. Struktura organizacyjna charakterystyka procesu wytwarzania………89 3.1.2. Zakres i asortyment świadczonych usług………96 3.2. Charakterystyka wytwarzania obuwia oraz stosowane środki do produkcji………101 3.2.1. Wydział krojowni………102 3.2.2. Wydział szwalni………105 3.2.3. Wydział pracowni obuwniczej (produkcja butów)………110 3.2.4. Wydział wykańczalni………115 3.3. Zagadnienia związane z przygotowaniem produkcji obuwia………116 3.4. Ujęcie procesu w sensię technologicznym i przedmiotowym………124 3.4.1. Ogólna charakterystyka procesów technologicznych………124 3.4.2. Projektowanie procesu wytwarzania………128 Rozdział IV. Parametry jakościowe obuwia………129 4.1. Metody pomiaru satysfakcji klientów………129 4.2. Zbieranie danych o konkurencji………130 4.3. Oczekiwania, spostrzeżenia i zadowolenia………131 4.4. Sezonowość sprzedaży obuwia………133 4.5. Czynniki jakościowe sprzedaży obuwia………134 Podsumowanie………138 Spis literatury………142 Spis rysunków………144 Spis tablic………145

Rozwój norm, narzędzi i metod zarządzania jakością.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1.Analiza jakości z zakresu jakości……….6 1.1.Analiza norm grupy ISO 9000………6 1.2.Analiza norm grupy ISO 10000……….27 1.3.Analiza norm grupy ISO 14000……….31 1.4.Analiza norm grupy EN 45000……….39 1.5.Analiza norm grupy QS 9000……….45 Rozdział 2.Charakterystyka starych narzędzi……….53 2.1.Diagram Pareto – Lorenza ……….53 2.2.Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy……….57 2.3.Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe……….60 2.4.Karty kontrolne………64 2.5.Arkusze kontrolne……….68 2.6.Histogramy……….72 2.7.Diagramy dwóch zmiennych……….74 Rozdział 3.Charakterystyka siedmiu „NOWYCH” narzędzi……….76 3.1.Diagram relacji……….77 3.2.Diagram pokrewieństwa (metoda KJ)……….79 3.3.Diagram systematyki……….80 3.4.Diagram matrycowy……….82 3.5.Matrycowa analiza danych……….83 3.6.Wykres programowy procesu decyzji (PDPC)……….84 3.7.Diagram strzałkowy……….85 Podsumowanie……….87 Bibliografia ……….90

Modele ISO 9000. Modele systemu zapewnienia jakości jako część składowa TQM.

Przez administrator

Rozdział I European Quality Award (Europejska Nagroda Jakości) czyli Europejski Model Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (TQM) 1. Rozwój historyczny ………. 4 2. European Quality Award (EQA) – Europejska Nagroda Jakości………. 6 2.1. Kryteria dokonywania oceny ………. 7 2.2. Czynniki potencjalne (umożliwiające) ………. 9 2.3. Wyniki ……….15 2.4. Podstawy dokonywania ocen ………. 19 2.5. Warunki uczestnictwa w ubieganiu się o wyróżnienie EQA………. 21 2.6. Podsumowanie ………. 22 Rozdział II ISO 9000. Charakterystyka systemów zarządzania przez jakość 1.1. Charakterystyka norm z zakresu zarządzania przez jakość ………. 26 1.2. Modele systemów jakości ………. 30 1.3. Elementy systemów jakości ………. 33 1.4. Podstawowe dokumenty zarządzania przez jakość ………. 38 1.5. Zasady uzyskania certyfikatu systemu jakości ………. 44 Bibliografia ………. 48

Czynniki decydujące o jakości elementów do przemysłu obuwniczego.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I System zapewnienia jakości 1.1. Podstawowe pojęcia związane z jakością………..6 1.2. Zapewnienie jakości na świecie 1.2.1. Japonia wzorcem zapewnienia jakości 1.2.2. Japoński system zarządzania jakością a kraje zachodnie 1.3. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości 1.3.1. Dokumentacja systemu jakości 1.3.2. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości 1.3.2.1. Efekty wdrożenia systemu zapewnienia jakości w sferze organizacyjnej 1.3.2.2. Efekty wdrożenia systemu zapewniania jakości w sferze ekonomicznej 1.3.3. Funkcjonowanie systemu certyfikacji w przedsiębiorstwach Rozdział II Metody doskonalenia jakości………..16 2.1. Techniki i narzędzia doskonalenia jakości 2.1.1. Wybrane narzędzia doskonalenia jakości 2.1.1.1. Diagram Pareto 2.1.1.2. Diagram Ishikawy 2.1.1.3. Działania porównawcze 2.1.1.4. Histogram jakości 2.1.1.5. Kwalitogramy 2.2. Wiodące idee i strategie TQM 2.2.1. Elementy TQM 2.2.2. Zasady TQM 2.2.2.1. Proces tworzenia jakości 2.2.2.2. Kryteria poziomu jakości 2.2.2.3. Kluczowe kryteria oceny 2.3. Błędy we wdrażaniu TQM 2.3.1. Błędy w fazie inicjowania 2.3.2. Błędy w fazie dopasowywania procesów i fazie integracji Rozdział III Motywowanie czynnikiem utrzymania i podnoszenia poziomu jakości………..31 3.1. Charakterystyka pojęcia „motywacji” 3.1.1. Podstawowe teorie motywacji 3.1.2. Rola szkolenia w motywowaniu 3.1.2.1. Przywództwo i motywacja 3.1.3. System nagród i kar warunkiem podnoszenia jakości 3.1.3.1. Warunki skuteczności stosowania nagród i kar 3.1.3.2. Sposoby nagradzania pracowników 3.1.3.3. Sposoby karania pracowników 3.2. Współczesne modele zintegrowanych teorii motywacji 3.2.1. Rola specjalistów w motywacji pracowników i ludzi 3.2.2. Zasady do przemyślenia i dalszego stosowania Podsumowanie………..51 Literatura Spis rysunków Spis tabel

Narzędzia i metody z zakresu jakości.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Stare narzędzia zarządzania jakością 1.1. Diagram Pareto – Lorenza. Metoda Suzuki (ABCD) 1.2. Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy. Burza mózgów – jej odmiany i techniki. 1.3. Wykresy słupkowo – liniowo – kołowe 1.4. Arkusze kontrolne 1.5. Histogramy 1.6. Diagram dwóch zmiennych 1.7. Karty kontrolne X – R , X – S Rozdział 2. Nowe narzędzia zarządzania jakością 2.1. Diagram relacji 2.2. Diagram pokrewieństwa 2.3. Diagram systematyki 2.4. Diagram matrycowy 2.5. Matrycowa analiza danych 2.6. Wykres programowy procesu decyzji (PDPC) 2.7. Diagram strzałkowy Rozdział 3. Analiza pięciu podstawowych metod zarządzania jakością 3.1. Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów FMEA 3.2. Metoda Taguchi 3.2.1. Funkcja strat jakości 3.2.2. Czynniki kontrolowane i zakłócające 3.2.3. Projektowanie parametrów 3.3. Metoda dopasowania funkcji jakości QFD 3.4. Metoda „Zero defektów” 3.5. Filozofia Kaizen Rozdział 4. Benchmarking – istota, rodzaje i zastosowanie Podsumowanie Spis literatury Spis rysunków Spis tablic

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w zakresię wprowadzania TQM.

Przez administrator

Wprowadzenie………4 Rozdział 1ISO 9000 – Wstęp do kompleksowego zarządzania jakością………7 1.1.ISO 9000 – PoczĄtek drogi ku TQM………11 1.2.ISO 9000 – Charakterystyka norm dotyczących zarządzania i zapewnienia jakości. Wytyczne wyboru i stosowania……….14 1.3.Certyfikat jakoŚci jako dopełnienie stosowania norm ISO SERII 9000……….18 Rozdział 2Początki zarządzania przez jakość W Japonii i USA………21 2.1.Prekursorzy zarzdzania przez jakość totalną……….25 Rozdział 3Zarządzanie przez jakość w Japonii i Stanach Zjednoczonych………31 3.1.Koszty niskiej jakoŚci……….34 3.2.Total quality management (TQM) – nowa filozofia jakości……….41 3.3.Stałe kształcenie i doskonalenie……….50 Rozdział 4Problemy jakości w Polsce………58 4.1.Obecna sytuacja w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych……….60 4.2.Potrzeba projakościowej polityki rządu RP……….63 4.3.Idea TQM i normy iso 9000 w polskich przedsiębiorstwach……….64 4.4.Polska nagroda jakości……….68 Rozdział 5Wprowadzanie nowej filozofii jakości do polskich przedsiębiorstw………72 5.1.Zaangażowanie polskich firm we wprowadzanie kompleksowego zarządzania jakością………74 5.2.Uwarunkowania wdrażania tqm do polskich przedsiębiorstw………76 5.2.1.Uwarunkowania zewnętrzne wprowadzania zasad TQM………78 5.2.2.Uwarunkowania wewnętrzne wprowadzania zasad TQM………80 5.3.Proces wdrażania tqm na podstawie kryteriów polskiej nagrody jakości………83 5.4.Efekty wprowadzania TQM w polskich przedsiębiorstwach………87 5.4.1.Wpływ TQM na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw………88 5.4.2.Ocena wewnętrznych i zewnętrznych efektów wprowadzania TQM………91 Podsumowanie………95 Literatura………100 Spis rysunków………102 Spis tabel………105

Zasady kompleksowego utrzymania maszyn w Zakładzie Elektrowni Bełchatów S.A.

Przez administrator

1. Wprowadzenie ……… 4 2. Cel i zakres pracy ……… 5 3. Terminologia związana z jakością ……… 7 4. Wprowadzenie do zarządzania jakością………10 5. Elementy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….14 6. Wprowadzanie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ………15 6.1. Modele systemu zarządzania jakością………18 6.2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ……….23 6.3. Ocena systemu zarządzania jakością………26 6.3.1 Audity jako forma oceny systemu jakości ………26 6.3.2 Metody ilościowe oceny poziomu jakości (Pareto-Lorenza), karty kontrolne,(FMEA)………35 6.3.3 Zasady kompleksowego utrzymania maszyn ……… 37 6.3.4 Prawo sześciu sigma ……… 38 7. Rynek energii elektrycznej w Polsce ……….40 7.1. Charakterystyka systemu energetycznego w Polsce ……….41 7.2. Przemiany gospodarcze ………42 7.3. Modele rynku energii elektrycznej w Polsce ……….45 8. Elektrownia Bełchatów S.A………51 8.1. Historia powstania ………51 8.2. Charakterystyka obiektu – Analiza SWOT ………52 8.3. Technologia produkcji energii elektrycznej ……….63 8.4. Ochrona środowiska naturalnego ………66 8.4.1. Ograniczenie emisji pyłów ……….67 8.4.2. Ograniczenie emisji dwutlenku siarki ……….67 8.4.3. Ograniczenie tlenków azotu ……….69 8.5. Gips z Instalacji Odsiarczania Spalin ……….70 8.6. Elektrownia dla swoich pracowników ………71 8.7. Elektrownia Bełchatów XXI wieku ………73 8.7.1. Modernizacja bloków energetycznych ……….73 8.7.2. Budowa nowych bloków energetycznych ……….73 9. Zakład Remontowy Elektrowni ……….74 9.1. Zadania ZRE ………75 9.2. Realizacja prac prowadzonych przez wydziały techniczne ZTE stosowane maszyny ……….77 9.3. Zasady świadczonych usług ……….86 9.4. Problematyka utrzymania maszyn ………91 9.5. Zapewnienie sprawności jakościowej maszyn……..92 9.6. Rozliczanie kosztów ……….93 10. Podsumowanie……..104 11. Wnioski……..107 12. Zestawienie tablic i rysunków……..108 13. Bibliografia……..109

Metody i sposoby dokumentowania wyników jakości.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Ogólna charakterystyka zagadnień z dziedziny jakości 1.1. Pojęcie jakości 1.2. Charakterystyka norm dotyczących jakości 1.2.1. Norma ISO 8402 – „Jakość i Terminologia” 1.2.2. Norma ISO 9000 – „Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości.Wytyczne wyboru i stosowania” 1.2.3. Norma ISO 9001 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji,instalowaniu i serwisie” 1.2.4. Norma ISO 9002 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości w produkcji i instalowaniu” 1.2.5. Norma ISO 9003 – „Systemy jakości. Model zapewnieniajakości podczas kontroli i badań ostatecznych” 1.2.6. Norma ISO 9004 – „Zarządzanie jakością i elementy systemujakości. Wytyczne” 1.3. Metody zarządzania jakością 1.3.1. Metoda FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów 1.3.2. Metoda Taguchi 1.3.3. Metoda ciągłego doskonalenia jakości – Kaizen 1.3.4. Metoda dopasowania funkcji jakości – QFD 1.3.5. Metoda „Zero błędów” Rozdział 2. Charakterystyka narzędzi zapewnienia jakości 2.1. Charakterystyka starych narzędzi zapewnienia jakości 2.2. Charakterystyka nowych narzędzi zapewnienia jakości Rozdział 3. Sposoby przedstawiania wyników z jakości 3.1. Modelowanie jakości 3.1.1. Histogramy jakości 3.1.2. Kwalitogramy 3.1.3. Kwalitobloki 3.1.4. Kwalitochronogrammy 3.1.5. Kwalitoronda 3.2. Kryterialne wzorce jakości 3.2.1. Wprowadzenie 3.2.2. Projektowanie wzorca 3.2.3. Kryteria jakości 3.2.3.1. Dobór kryteriów jakości 3.2.3.2. Wyznaczanie przedziałów zmienności 3.2.3.3. Określanie stanów pożądanych 3.2.4. Postać kryterialnego wzorca jakości 3.2.5. Możliwość zastosowań kryterialnych wzorców jakości s 3.2.6. Analiza poziomu jakości Zakończenienbsp; Bbibliografia Spis rysunków