Kategoria: Organizacja i Zarządzanie

Prace z dziedziny Organizacja i Zarządzanie . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego 1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6 1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12 1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15 Rozdział 2 Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie       2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… 21 2.2. Organizacja i zadania……… 23 2.3. Wykorzystywane siły i środki……… 27 Rozdział 3 Doświadczenia PSP w powiecie węgorzewskim       3.1. Walka z pożarami……… 33 3.2. Awarie techniczne……… 36 3.3. „Biały szkwał 2007”……… 37 Zakończenie ………42 Bibliografia……… 43

Event firmowy dla pracowników jako sytuacja komunikacyjna

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Eventing w systemie marketingowym       1.1.Pojęcie, istota i funkcje marketingu……….2 1.2. Event marketing jako narzędzie marketingowe firmy………. 8 1.2.1. Pojęcie event marketingu………. 8 1.2.2. Klasyfikacja event marketingu ……….11 1.2.3. Specyfika event marketingu………. 12 1.3. Rozwój event marketingu w Polsce i na świecie………. 15 1.4. Budowanie event marketingu w firmie………. 18 Rozdział II Komunikacja w organizacji       2.1. Cechy i funkcje komunikacji w organizacji………. 25 2.2 Rodzaje komunikacji………. 26 2.3. Proces komunikacji w organizacjach – charakterystyka………. 28 Bibliografia

Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Metodologia badań własnych 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ……..6 1.2. Przedmiot i cel badań ……..6 1.3. Problemy badawcze i hipoteza…….. 7 1.4. Metody badań oraz zastosowane techniki badawcze…….. 8 1.5. Obszar badań ……..10 Rozdział 2 Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa 2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa…….. 10 2.2. Rodzaje bezpieczeństwa ……..12 2.3. System bezpieczeństwa państwa…….. 15 2.4. Wnioski ……..24 Rozdział 3 Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa. 3.1. Siły Zbrojne RP…….. 26 3.2. Misje i zadania Sił Zbrojnych RP ……..29 3.3. Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych RP ……..35 3.4. Skład Sił Zbrojnych RP ……..37 3.4.1. Wojska Lądowe ……..37 3.4.2. Siły Powietrzne…….. 46 3.4.3. Marynarka wojenna…….. 49 3.4.4.Wojska Specjalne…….. 56 3.5. Wnioski ……..65 Zakończenie……..67 Bibliografia ……..68

Systemy motywacyjne w urzedzie Gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Istota systemu motywacji 1. Pojęcie i znaczenie motywacji w zarzadzaniu. 3. Modele i teorie motywacji 3. Formy pobudzania motywacji. 4. System nagród i kar jako instrument do motywacji pracowników Rozdział 2. Charakterystyka urzedu gminy. 1. Historia Urzędu Gminy. 2. Przedmiot i zakres działania 3. Struktura organizacyjna i zatrudnienia. 4. Problemy społeczne i gospodarcze w Gminie XYZ. Rozdział 3. Metody pobudzania motywacji stosowane w urzedzie gminy 1. Wykorzystywane systemy motywacyjne w Urzedzie Gmin. 2. Motywacja finansowa. 3. Motywacja pozafinansowa. 4. Ocena stosowanego systemu motywacyjnego. Zakończenie Bibliografia

Zarządzanie personelem w dzialnosci uslugowej na przykładzie Spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej w ujęciu literatury przedmiotu. 1.1. Pojęcie i istota zarządzania. 1.2. Funkcje zarządzania. 1.3. Specyfika procesu zarządzania przedsiebiorstwem uslugowym. 1.4. Zarządzanie personelem w działalności uslugowej. Rozdział II. Prezentacja spóldzielni pracy fryzjersko kosmetycznej w BIALYMSTOKU. 2.1. Pojęcie spóldzielni pracy. 2.2. Cechy spóldzielni pracy. 2.3. Ustrój spóldzielni pracy. 2.4. Ogólne informacje na temat funkcjonowania Spóldzielni Pracy Fryzjersko Kosmetycznej . 2.5. Przedmiot działalności Spóldzielni. Rozdział III. Zarządzanie personelem w jednostce. 3.1. Zarządzanie personelem w badanej jednostce. 3.2. Cel i przedmiot badan. 3.3. Metody techniki i narzedzia badawcze. 3.4. Problemy i hipotezy badawcze. 3.5. Analiza wyników badan. Zakończenie Bibliografia. Spis rysunków, tabel. Aneks

Zarządzanie procesami sprzedaży domów XYZ. s.p Z O.O

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Zarządzanie w aspekcie teoretycznym. 1.1 Definicja i istota zarządzania oraz funkcje zarządzania. 1.2 Zarządzanie sprzedaza. 1.3 Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozdział 2. Budowa i analiza procesów zarządzania sprzedaza. 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ. historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa. 2.2 Analiza procesów zarządzania sprzedaza w firmie XYZ. 2.3. Zidentyfikowane problemy w obszarze sprzedazy. Rozdział 3. Model procesów sprzedaży domów w przedsiębiorstwie XYZ 3.1 Zalozenie modelu. 3.2 Koncepcja ogólna. 3.3 Koncepcja modulów modelu. Rozdział 4. Efekty zastosowania modelu. Zakończenie……….58 Bibliografia………60 Spis rysunków……….62

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz metody rekrutacji na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi. 3.1 Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 3.2 Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi. 3.3 Istota, zasady i modele polityki personalnej. 3.4 Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie. Rozdział 2 Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział 3 Instrumenty kadrowe. 5.1 Planowanie zasobów ludzkich. 5.2 Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjetych do pracy. 5.3 Szkolenie i doskonalenie pracowników. 5.4 Inne instrumenty kadrowe. Rozdział 4 Metody rekrutacji w Przedsiebiorstwie X. 6.1 Charakterystyka Przedsiebiorstwa X. 6.2 Analiza naboru pracowników w Firmie ,X. 6.3 Wnioski wyplywajace z badan przeprowadzonych w Przedsiebiorstwie X . Zakończenie. Bibliografia. Spis wykresów, tabel i ilustracji.

Wspólczesne zmiany w formach zatrudniania na przykładzie przedsiebiorstw z Dolnego Slaska

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Diagnoza dotyczaca form zatrudnienia we wspólczesnych przedsiębiorstwach oraz przyczyny koniecznych zmian 1.1. Ustalenia terminologiczne……….. 6 1.2. Wspólczesnie stosowane formy zatrudniania pracowników oraz przyczyny koniecznych zmian ………..9 1.3. Znaczenie elastycznych form zatrudniania na wspólczesnym rynku pracy ………..19 1.4. Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia ………..21 Rozdział 2. Kierunki zmian w formach zatrudnienia – przeglad pogladów 2.1. Wspólczesne kierunki zmian modelu zatrudniania w przedsiębiorstwach ………..27 2.2. Korzysci ze stosowania elastycznych form zatrudniania – dla pracodawcy, pracownika oraz spoleczenstwa ………..31 2.3. Stosowanie rozwiazan elastycznego rynku pracy – badania literaturowe ………..40 Rozdział 3. Opinia przedstawicieli Dolnego Slaska na temat koniecznych zmian w formach zatrudnienia – wyniki empirycznych badan wlasnych 3.1. Cel badan, problem badawczy, hipotezy, metodyka badan ………..47 3.2. Opis narzedzia badawczego oraz charakterystyka przedstawicieli przedsiebiorstw z Dolnego Slaska……….. 47 3.3. Formy zatrudnienia stosowane w badanych dolnoslaskich przedsiębiorstwach oraz preferencje respondentów ………..50 3.4. Opinie respondentów o korzysciach jakie pracodawca uzyskuje dzieki stosowaniu elastycznych form zatrudniania ………..57 3.5. Konieczne zmiany w formach zatrudnienia w opinii badanych ………..60 Rozdział 4. Zmiany w formach zatrudniania – stan obecny a pozadany 4.1. Sugerowane zmiany w formach zatrudniania -wnioski z badan literaturowych ………..63 4.2. Wnioski oraz podsumowanie empirycznych badan wlasnych ………..64 4.3. Wnioski koncowe i postulatywne ………..66 Spis rysunków ………..67 Bibliografia ………..68 Zalaczniki ………..70 Ankieta……….. 70

Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiebiorstwem

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Esencja zarządzania – podstawowe zalozenia teoretyczne 1.1 Pojęcie i cele zarządzania w ujęciu najwazniejszych teoretyków i praktyków tej dyscypliny………..6 1.2 Istota pracy kierowniczej (menedzerskiej)………..12 1.3 Analiza funkcji zarządzania………..17 Rozdział 2 Teoretyczne podstawy metod zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem lean management 2.1 Istota wspólczesnych metod zarządzania………..25 2.2 Rodzaje wybranych metod zarządzania………..28 2.3 Lean management jako wspólczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem………..34 Rozdział 3 Wykorzystanie lean management w wybranych przedsiębiorstwach – analiza studium przypadków 3.1. Zalozenia badawcze pracy………..43 3.2. Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie Toyota………..45 3.3. Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie Mc Kinsey&Company………..48 3.4. Korzysci i zagrozenia wynikajace z zastosowania lean management w wybranych przedsiębiorstwach – wnioski z analizy studium przypadków………..52 Zakończenie………..57 Bibliografia Spis tabel i rysunków………..59 Spis literatury………..61

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Przez administrator

Badania Adama Granta z wydziału zarządzania w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii pokazują, że nawet niezadowoleni pracownicy mają lepszą opinię o swoim miejscu pracy, kiedy poświęcają czas szczytnym celom, oraz że pracownicze programy wsparcia są skuteczne nie tylko dlatego, że pracownicy otrzymują w nich pomoc, lecz również dlatego, że mogą ją oferować.Praca magisterska poświęcona motywacji powinna poruszać takie aspekty jak motywacja negatywna czy pozytywna. Przeanalizować wypalenie zawodowe ,które może być wynikiem zaniedbań kadry zarządzającej. Wstęp………5 Rozdział 1. Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje 1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7 1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10 1.3 Rodzaje motywacji ………17 1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17 1.3.2 Motywacja negatywna ………17 1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… 18 1.5 Nowoczesne instrumenty motywowania ………20 Rozdział 2. Syndrom wypalenia zawodowego 2.1 Pojęcie wypalenia zawodowego ………23 2.2 Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego……… 26 2.3 Wskaźniki wypalenia zawodowego ………31 2.4 Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – promocja zdrowia w przedsiębiorstwach ………32 Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badan własnych  3.1 Przedmiot i cel badan ………38 3.2 Problematyka badawcza ………40 3.3 Rola badan ilościowych i jakościowych w naukach społecznych ………45 3.4 Metody i techniki badawcze ………47 3.5 Wywiad swobodny……… 51 3.5 Dobór próby i organizacja badan……… 54 3.6 Metody opracowania wyników badan własnych……… 57 Rozdział 4. Analiza i interpretacja badan wlasnych 4.1 Odczuwanie satysfakcji z pracy a motywacja do pracy zawodowej ………59 4.2 Zawody najbardziej narazone na wypalenie zawodowe w miejscu pracy………62 4.3 Wpływ wysokosci dochodów na wypalenie zawodowe ………64 4.4 Czynniki oddzialujace na wypalenie zawodowe w miejscu pracy……… 69 4.5 Stopien motywacji do pracy zawodowej a wypalenie zawodowe ………72 4.6 Podsumowanie ………77 Zakończenie……… 80 Bibliografia……… 82 Spis wykresów ………85 Spis tabel ………86 Kwestionariusz wywiadu ………87  

Ekonomia spoleczna – metoda na sukces wielu.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Sukces w ekonomii społecznej 1.1.Istota ekonomii społecznej ………..8 1.2.Zastosowanie ekonomii społecznej w Polsce………… 10 1.3. Pozarzadowe organizacje dobroczynne (nonprofit)……….. 12 1.4.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych……….. 16 1.5.Dostarczanie usług publicznych w zakresię spolecznym ………..17 1.6.Dostarczanie usług publicznych w zakresię technicznym……….. 19 1.7.Działalność handlowa i produkcyjna ………..20 1.8.Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych……….. 21 Rozdział 2. Podmioty ekonomii społecznej. 2.1.Działalność gospodarcza……….. 22 2.2.Zaklad Aktywnosci Zawodowej ………..26 2.3.Centrum integracji społecznej (CIS)……….. 29 2.4.Klub Integracji Spolecznej (KIS)……….. 32 2.5.Stowarzyszenia ………..34 2.6.Fundacje ………..37 Rozdział 3. Marketing a przedsiębiorstwa społeczne. 3.1.Definicja marketingu: ………..41 3.2.Marketing-mix czyli marketing mieszany. ………..43 3.3.Marketing spoleczny a marketing-mix………… 47 3.4. Zastosowanie marketingu w ekonomii społecznej……….. 48 3.5.Rynek, strategie, planowanie w ekonomii społecznej……….. 49 Rozdział 4. Zarządzanie w przedsiębiorstwach spolecznych. 4.1.Przedsiebiorstwo społeczne………..58 4.2.Przedsiebiorstwa społeczne w oparciu o okreslona przez nie misje………… 60 4.3.Kryteria przedsiębiorstwa społecznego ………..61 4.4.Cele działalności organizacji spolecznych ………..64 4.5.Modele funkcjonowania przedsiebiorstw spolecznych……….. 65 4.6.Organizacja w przedsiębiorstwie społecznym. ………..71 Podsumowanie i wnioski koncowe ………..76 Literatura

Systemy motywacyjne przedsiebiorstw na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I Teorie motywacji. 1.1 Motywowanie – pojecie, istota i zadania……… 8 1.2 Ujecie teorii motywacji ………12 1.2.1 Teorie tresci ………12 1.2.2 Teorie procesu ………20 1.2.3 Teoria wzmocnienia……… 21 Rozdział II Instrumenty pobudzania motywacji 2.1 Systemy motywacyjne ………24 2.2 Nagrody i kary jako czynnik motywacyjny ………26 2.3 Motywatory placowe ………29 2.3.1 Wynagrodzenia jako srodek oddzialywania motywacyjnego……… 29 2.3.2 Premia jako instrument skutecznej motywacji ………37 2.4 Motywatory pozaplacowe ………40 2.4.1 Awans jako srodek motywacji……… 44 2.4.2 Szkolenie i rozwój ………45 2.4.3 Kafeteryjne systemy wynagrodzeń ………48 Rozdział III Motywowanie pracowników w firmie XXX 3.1 Charakterystyka badanej firmy ………51 3.2 Zasady motywowania pracowników w firmie XXX ………53 3.3 Metodyka badan ………55 3.4 Ocena obecnego systemu motywacyjnego stosowanego w firmie XXX ………55 3.5 Ocena systemu plac……… 66 3.6 Propozycje usprawnien w badanym zakresię ……… 71 Zakończenie……… 73 Literatura ………75 Spis rysunków i wykresów……… 77 Aneks ………79

Zaangazowanie organizacyjne jako istotny komponent zarządzania przedsiebiorstwem XYZ.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Koncepcja zaangazowania organizacyjnego 1.1 Czym jest zaangazowanie organizacyjne?……….. 5 1.2 Źródła zaangazowania pracowników ………..8 1.3 Rola przelozonych w ksztaltowaniu zaangazowania……….. 12 Rozdział II Zaangazowanie organizacyjne a wybrane teorie motywacji 2.1. Zaangazowanie organizacyjne a motywowanie……….. 14 2.2. Zaangazowanie a efektywnosc pracy ………..16 2.3. Opis wybranej metody badawczej……….. 18 Rozdział III Badania zaangazowania organizacyjnego na podstawie przedsiębiorstwa XYZ 3.1. Charakterystyka XYZ ………..22 3.2. Wyniki badan zaangazowania organizacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ……….. 23 3.3. Znaczenie zaangazowania organizacyjnego w przedsiębiorstwie XYZ ………..31 Zakończenie……….. 34 Literatura ………..36 Spis rysunków……….. 37 Spis tabel ………..37 Spis wykresów ………..37 Zalacznik ………..38

Proces motywacji pracowników w firmie Play

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Teoretyczne podstawy motywacji. 1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi………..4 2. Definicje i zasady motywacji………..10 3. Modele i teorie motywacji………..12 Rozdział II Wynagrodzenia w systemie motywowania pracowników. 1. Definicja i funkcje wynagrodzenia………..24 2. Zasady wynagradzania………..26 3. Formy wynagradzania a motywowanie………..29 Rozdział III System wynagrodzeń pracowników na przykładzie firmy Play. 1. Charakterystyka firmy Play………..32 2. Zatrudnienie w firmie Play………..35 3. System wynagrodzeń w firmie Play………..36 4. Premiowanie jako narzedzie motywowania………..41 Zakończenie………..46 Bibliografia………..48 Spis tabel………..51

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarządzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdział II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojęcie i rozwój kapitału ludzkiego……….18 2.2. Budowanie struktury organizacji……….21 2.3. Kultura organizacji……….27 Rozdział III Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi. 3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34 3.2. Podejscie japonskie……….41 3.3. Model europejski……….53 Rozdział IV Zarządzanie procesami a wybrane koncepcje zarządzania. 4.1. Podejscie systemowe i sytuacyjne w zarzadzaniu……….58 4.2. Podejscie procesowe……….64 4.3. Ciagle doskonalenie w zarzadzaniu……….65 4.4. Analiza ekonomiczno-finansowa proponowanych rozwiazan……….70 Zakończenie……….76 Bibliografia……….78 Spis tabel……….81

Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie Meritum Bank

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 1. Geneza, pojecie i rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 2. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi 4. Struktura dzialu personalnego Rozdział II. Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników 1. Planowanie zatrudnienia 2. Rekrutacja pracowników 3. Cele i etapy rekrutacji 4. Formy i techniki rekrutacji 5. Selekcja pracowników; narzedzia i struktura selekcji 6. Adaptacja nowych pracowników i wprowadzenie ich do pracy 7. Derekrutacja pracowników Rozdział III. Doskonalenie i rozwój zasobów ludzkich 1. Geneza, rozwój i definicja szkolen 2. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych 3. Plan szkolenia i realizacja 4. Metody i formy szkoleniowe 5. Ocena efektów przedsiewziec szkoleniowych Rozdział IV. Charakterystyka Meritum Banku jako obiektu do badan 1. Historia i charakterystyka działalności Meritum Banku 2. Struktura organizacyjna Meritum Banku 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4. Polityka personalna Rozdział V. Analiza i rozwój pozyskiwania pracowników w Meritum Banku 1. Zalozenia wlasnych badan 2. Pozyskiwanie i rozwój pracowników na podstawie wlasnych badan 3. Techniki, metody i rozwój szkolen 4. Ocena sposobu rekrutacji i selekcji przez pracowników banku Zakończenie Bibliografia Aneks

Sztuka podejmowania decyzji menadzerskich.

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1. Rola i znaczenie menadzera w kierowaniu organizacja 1.1. Pojęcie, funkcje i rola menadzera ………8 1.2. Cechy i umiejetnosci menadzera ………14 1.3. Wladza menadzerska i sposoby jej sprawowania……… 20 1.4. Organizacja pracy menadzera ………24 1.5. Wyzwania przed jakimi staje wspólczesny menadzer……… 26 Rozdział 2. Istota podejmowania decyzji menadzerskich 2.1. Definicja i funkcje decyzji ………30 2.2. Typy decyzji menedzerskich……… 32 2.3. Sytuacje uruchamiajace procesy decyzyjne w zarzadzaniu……… 36 2.4. Modele procesów decyzyjnych ………40 2.5. Trudnosci w procesię decydowania ………43 Rozdział 3. Czynniki i uwarunkowania rzutujace na decyzje menedzerskie w praktyce zarządzania 3.1. Obiektywne uwarunkowania decyzji menedzerskich ………45 3.2. Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych ………47 3.3. Rola intuicji w procesach decyzyjnych ………52 3.4. Metody i techniki wspomagania procesów decyzyjnych ………54 3.5. Metody pozyskiwania akceptacji dla decyzji menedzerskich……… 55 Rozdział 4. Sztuka podejmowania decyzji wśród menadzerów w świetle badan wlasnych. 4.1. Zalozenia metodologiczne pracy: cel pracy, problematyka badan, metody badawcze……… 58 4.2. Sposób i metody podejmowania decyzji przez menadzerów oraz ich efektywnosc……… 61 Zakończenie ………75 Bibliografia……… 78 Aneks ………81

Systemy motywacyjne i demotywacyjne pracowników wybranych restauracji warszawskich a efektywnosc zatrudnionej kadry

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoria i narzedzia systemów motywacyjnych 1.1. Motywacja jako proces psychologiczny ……….6 1.2. Istota, funkcje i znaczenie motywacji ……….9 1.3. Teorie motywacji ……….14 1.3.1. Teorie tresci – potrzeb………. 16 1.3.2. Teorie procesu motywacji ……….23 1.4. Narzedzia motywacji ……….28 1.4.1. Środki przymusu………. 30 1.4.2. Środki zachety ……….30 1.4.3. Środki perswazji ……….32 1.5. Warunki i zasady skutecznego motywowania ……….34 Rozdział II. Motywowanie pracowników restauracji 2.1. Motywacja materialna ……….36 2.2. Motywacja niematerialna ……….41 2.3. Ocena systemu motywacji ……….46 2.4. Antymotywacja -bledy w motywowaniu ……….49 Rozdział III. Wyniki i analiza badan wlasnych 3.1. Charakterystyka badanej grupy pracowników ……….52 3.2. Poziom zadowolenia z wykonywanej pracy i systemów motywowania………. 57 3.3. Nagrody finansowe a efektywnosc pracy ……….61 3.4. Korzysci pozaplacowe a motywacja pracowników ……….63 3.5. Czynniki demotywujace pracowników ……….67 3.6. Wnioski z przeprowadzonego badania wlasnego………. 69 Podsumowanie ……….71 Bibliografia ……….72 Wykaz tabel, rysunków i wykresów………. 74 Ankieta………. 76

Systemy motywacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i pojecie motywacji 1.1. Teorie motywacji ………..5 1.2. Zasady skutecznego motywowania ………..19 1.3. Narzedzia motywowania ………..21 1.4. Wady i zalety motywowania ………..26 Rozdział II. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie 2.1. Instrumenty oddzialywania motywacyjnego na pracowników……….. 29 2.2. Materialne instrumenty motywacji pracowników ………..31 2.3. Niematerialne instrumenty motywacji pracowników ………..36 Rozdział III. System motywacji pracowników w badanym przedsiębiorstwie 3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ………..46 3.2. Metodologia przeprowadzonego badania ………..51 3.3. Charakterystyka badanej populacji ………..52 3.4. Analiza przeprowadzonego badania ………..56 3.5. Wioski z przeprowadzonych badan ………..65 Zakończenie ………..68 Bibliografia ………..70 Wykaz tabel i rysunków……….. 71 Zalacznik – Ankieta ………..72

Zarządzanie partycypacyjne na przykładzie organizacji z branzy tytoniowej

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Partycypacja w zarządzaniu firma 1.1 Partycypacja – definicja……….8 1.2 Zarządzanie partycypacyjne – wyjasnienie terminu oraz pojec……….10 1.3 Formy oraz rodzaje partycypacji ……….14 Rozdział II Zaangazowanie personelu 2.1 Zaangazowanie – definicja ……….19 2.2 Rodzaje zaangazowania personelu……….29 2.3 Warunki wpływajace na czynnik zaangazowania pracowników……….32 2.4 Zaangazowanie a partycypacja w zarządzaniu ……….40 Rozdział III Srodowisko badan – firma XYZ w Warszawie 3.1 Charakterystyka rynku wyrobów tytoniowych ……….42 3.2 Historia firmy XYZ……….51 3.3 Struktura organizacyjna……….55 3.4 Kluczowe kompetencje firmy……….57 Rozdział IV Analiza wyników badan oraz zalecenia dla badanej firmy 4.1 Problem badawczy i cele badan……….63 4.2. Metodologia badawcza oraz narzedzia wykorzystane do badan w firmie XYZ ……….64 4.3 Prezentacja oraz analiza wyników badan……….66 4.3.1. Badanie ankietowe……….66 4.3.2 Analiza i ocena systemu zarządzania zasobami personalnymi w badanej firmie 4.3.3 Podsumowanie wyników wykonanych badan……… 73 4.4 Wnioski z badan oraz rekomendacje dla firmy XYZ……….75 Zakończenie……….78 Bibliografia……….82 Spis grafik, tabel, wykresów, schematów……….86 Aneks

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Przez administrator

Wstęp…………..4 Rozdział I Rekrutacja jako proces kadrowy 1.1. Charakterystyka procesów kadrowych …………..6 1.2. Planowanie rekrutacji i selekcji…………..10 1.3. Klasyfikacja i etapy procesu rekrutacji…………..13 1.4. Strategie procesu rekrutacji…………..19 Rozdział II Metody i techniki selekcji kadry kierowniczej 2.1. Analiza dokumentów aplikacyjnych………….. …………..23 2.2. Rozmowa kwalifikacyjna a psychologiczne techniki selekcji …………..27 2.3. Referencje i rekomendacje…………..36 2.4. Problematyka decyzyjna w procesię rekrutacji i selekcji…………..39 Rozdział III Kompetentny menedzer i jego rola w sukcesię organizacji. 3.1. Istota pracy kierowniczej – kompetencje i potencjal…………..43 3.2. Style i techniki kierowania ludzmi…………..48 3.3. Zarządzanie wiedza a rola czynnika ludzkiego …………..55 3.4. Metody szkolenia i doskonalenia menedzerów…………..58 Zakończenie…………..63 Bibliografia…………..65

Zarządzanie w zakladach opieki zdrowotnej na przykładzie centrum medycznego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pojęcie zakladu opieki zdrowotnej 1.1. Opieka zdrowotna-ustalenia definicyjne 1.2 Istota zdrowia publicznego 1.3 Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ 1.4 Rodzaje zakladów opieki zdrowotnej Rozdział II System zarządzania w ZOZ 2.1 System zapewniania jakosci wedlug norm ISO 2.2 Zarządzanie finansami w ZOZ 2.3 Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 2.4 Zarządzanie kapitalem ludzkim Rozdział III Charakterystka centrum medycznego 3.1 Otoczenie i przedmiot badan 3.2 Zakres swiadczonych uslug 3.3 Struktura organizacyjna LCM 3.4 Polityka personalna Rozdział IV Analiza badan wlasnych 4.1 Cele, problemy i hipotezy badawcze 4.2 Metody, techniki i narzedzia badawcze 4.3 Organizacja i przebieg badan 4.4 Stopien efektywnosci zarządzania Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis wykresów

Motywowanie zespolu projektowego: elementy teorii i praktyki na przykładzie zespolu projektowego w globalnej organizacji produkcyjno – handlowej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Podstawy zarządzania projektami 1.1 Rozwój zarządzania projektami 1.2 Pojęcie projektu, jego atrybuty i typologia 1.3 Cykl zycia projektu , parametry i procesy zarządzania projektem 1.4 Uczestnicy projektu i ich role Rozdział 2. Zespól projektowy – tworzenie i doskonalenie 2.1 Rekrutacja i organizowanie zespolu projektoweg 2.2 Efektywność i doskonalenie zespolu projektowego 2.3 Rola, zadania i umiejetnosci kierownika projektu 2.4 Style kierowania Rozdział 3. Motywowanie w zespole projektowym 3.1 Źródła motywacji do pracy zespolu 3.2 Narzedzia stosowane w motywowaniu czlonków zespolu projektowego 3.3 Ocena zaangazowania pracownika w projekt Rozdział 4. Analiza i ocena systemu motywacji zespolu projektowego w badanej organizacji 4.1 Charakterystyka działalności firmy 4.2 Podmiot, cel i metoda badan 4.3 Prezentacja wyników badan 4.4 Podsumowanie wyników badan – ocena systemu motywacyjnego Zakończenie Literatura cytowana Źródła internetowe Spis tabel Spis rysunków Spis wykresów Zalaczniki

Procesy rekrutacji i selekcji personelu do organizacji na przykładzie gminnej spóldzielni 'Samopomoc chlopska’ w XYZ.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Pojęcie i ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi………..5 2. Rola i zadania zarządzania zasobami ludzkimi………..9 3. Plaszczyzny zarządzania zasobami ludzkimi………..11 4. Modele zarządzania potencjalem ludzkim………..19 Rozdział II Rekrutacja personelu do firmy – zarys problematyki. 1. Planowanie jako etap wstepny naboru pracowników………..26 2. Rodzaje naboru pracowników………..30 3. Metody rekrutacji wewnetrznej………..36 4. Metody rekrutacji zewnetrznej………..38 5. Efektywność narzedzi rekrutacji wewnetrznej i zewnetrznej………..44 Rozdział III Dobór kandydatów na pracowników. 1. Pojęcie i strategie selekcji………..46 2. Czynniki wpływajace na wybór metody selekcji………..49 3. Procedura selekcji kandydatów do firmy………..51 4. Assessment Center (Centrum Oceny) jako nowoczesna metoda selekcji………..59 Rozdział IV Nabór i dobór pracowników w Gminnej Spóldzielni Samopomoc Chlopska w XYZ. 1. Charakterystyka badanej firmy………..64 2. Model polityki personalnej. 3. Analiza rekrutacji i selekcji pracowników w firmie G.S. „S.Ch.”………..68 Zakończenie………..72 Bibliografia………..74 Spis tabel………..77 Spis rysunków………..78 Aneks………..79

Zarządzanie procesami na przykładzie firmy T-Mobile

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Pojmowanie procesów w literaturze przedmiotu 1. Zalozenia podejscia procesowego………. 4 2. Klasyfikacje procesów ……….7 Rozdział II Koncepcje zarządzania procesowego 1. Outsourcing………. 13 2. Benchmarking………. 14 3. Rachunek kosztów dzialan………. 18 4. Reengineering ……….22 Rozdział III Zarządzanie procesami biznesowymi 1. Pojęcie procesu biznesowego ……….25 2. Modelowanie procesów ……….33 Rozdział IV Kontrola i controlling w przedsiębiorstwie 1. Pojęcie kontroli ……….37 2. Rodzaje i kryteria kontroli ……….38 3. Cechy i wyznaczniki dobrej kontroli………. 40 4. Controlling ……….44 Rozdział V Zarządzanie procesami na przykładzie T-Mobile. 1. Charakterystyka firmy………. 51 2. Cele i misja firmy………. 52 3. Opis Procesów ……….53 4. Kontrola procesów………. 55 Zakończenie ……….57 Bibliografia………. 59