Kategoria: BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Gotowe prace z bezpieczeństwa – gotowe prace licencjackie i prace magisterskie z bezpieczeństwa

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1.1. Bezpieczeństwo jako zasadnicza kategoria nauk społecznych ………..5 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury przedmiotu……….. 8 1.3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……….. 12 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa narodowego 2.1. Ewolucja roli współczesnych sił zbrojnych ………..17 2.2. Siły Zbrojne RP jako podstawowy element systemu bezpieczeństwa państwa……….. 20 3.3. System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP ………..25 Rozdział 3 Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego 3.1. Prawne podstawy użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pokoju……….. 30 3.2. Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego……….. 34 3.3. Możliwości zadaniowe poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP w sytuacji zagrożeń niemilitarnych……….. 38 3.4. Rola Wojska Polskiego w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa – studium przypadku użycia sił zbrojnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego ………..40 Zakończenie ………..45 Bibliografia……….. 47 Spis rysunków i tabel……….. 53

Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elastyczne prawo pracy a) Elastyczne prawo pracy i flexicurity. b) Elastyczność prawa pracy w kontekście realizacji polityki WLB. c) Instrumenty elastycznego prawa pracy w Polsce. Rozdział II Telepraca – uwarunkowania faktyczne i normatywne 1. Geneza telepracy 2. Telepraca w prawie międzynarodowym 3. Telepraca w prawie europejskim 4. Telepraca w polskim prawie pracy 4.1. Pojęcie telepracy i telepracownika 4.2. Regulamin i porozumienie w sprawie telepracy 4.3. Umowa o pracę z telepracownikiem Rozdział III Elastyczność w telepracy 1. Określenie zasad wykonywania pracy przez telepracownika. 2. Miejsce wykonywania pracy przez telepracownika. 3. Określenie zasad porozumiewania się i sposobu potwierdzania obecności. 4. Elastyczność czasu pracy w telepracy. 5. Korzystanie ze sprzętu prywatnego przez telepracownika. 6. Kontrola telepracownika w miejscu pracy. 7. Telepraca a bhp. Zakończenie Bibliografia Zestawienie spisów

Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie firmy X

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie BHP w przedsiębiorstwie X 1.1. Pojęcie bhp 1.2. Podstawy prawne 1.3. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy Rozdział 2 Charakterystyka firmy X 2.1. Informacje i dane zasadnicze o działalności podmiotu – forma organizacyjna i prawna 2.2. Obszar działania firmy 2.3. Struktura organizacyjna 2.4. Pozycja na rynku Rozdział 3 Analiza poziomu BHP w firmie X 3.1. Powody wprowadzenia zarządzania przez jakość w firmie 3.2. Cele bhp w firmie 3.3. Analiza wypadków przy pracy w firmie i sposobów ich zapobiegania 3.4. Zarządzanie bhp w firmie X – pozostałe kwestie 3.5. Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie X – ankieta Zakończenie Spis literatury Spis tabel Spis rysunków